Τα Κέντρα Πληροφορικής και Νέων Τεχνολογιών (ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ.) αποτελούν αποκεντρωμένη υπηρεσία του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, Πολιτισμού και Αθλητισμού, η οποία υπάγεται διοικητικά στην οικεία Διεύθυνση Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Ο συντονισμός της δράσης, η καθοδήγηση και η παρακολούθηση της λειτουργίας των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ γίνεται από το Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α., Δ/νση ΣΕΠΕΔ/Τμήμα Στ΄ Μελετών.

Τα ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. στηρίζουν τεχνικά τα Σχολικά Εργαστήρια Πληροφορικής και Εφαρμογών Η/Υ (Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.) με σκοπό την εξασφάλιση της ομαλής λειτουργίας τους, αλλά επιπλέον τα στηρίζουν συνολικά με ενέργειες οργάνωσης, συντονισμού, σχεδιασμού και ολοκλήρωσης αποδοτικών υπηρεσιών τεχνολογικής υποστήριξης.

Συγκεκριμένα:

 • Ενημερώνουν τους εκπαιδευτικούς Πληροφορικής για θέματα σχετικά με το Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ. και γενικά για θέματα χρήσης των εφαρμογών του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου (ΠΣΔ)
 • Παρέχουν υποστήριξη μέσω τηλεφώνου, επιτόπια ή με εργαλεία απομακρυσμένης βοήθειας, για θέματα σχετικά με τις υποδομές Τεχνολογιών Πληροφορικής και Επικοινωνιών (ΤΠΕ) όλων των τύπων εκπαιδευτικών και διοικητικών μονάδων της Β/θμιας και Α/θμιας Δ/νσης Εκ/σης με προτεραιότητα στις σχολικές μονάδες καταγράφοντας αιτήματα και λύσεις σε θέματα Τεχνικής Στήριξης και ΠΣΔ στο πληροφορικό σύστημα Helpdesk. Στην υποστήριξη περιλαμβάνεται η συντήρηση και η αποκατάσταση βλαβών.
 • Βοηθούν στην αντιμετώπιση προβλημάτων διασύνδεσης με τις παρεχόμενες από το ΠΣΔ υπηρεσίες.
 • Υλοποιούν ή συμβάλουν στην υλοποίηση ή εποπτεύουν την υλοποίηση κεντρικών στρατηγικών αποφάσεων για σχεδιαστικές παρεμβάσεις στις υποδομές ΤΠΕ
 • Υποστηρίζουν τις αναβαθμίσεις υλικού και λογισμικού
 • Υποστηρίζουν συμβουλευτικά την οικεία Δ/νση Β/βάθμιας Εκ/σης σε θέματα που σχετίζονται με τις ΤΠΕ
 • Εποπτεύουν τη μετεγκατάσταση δικτυακού και υπολογιστικού εξοπλισμού
 • Ελέγχουν την ορθότητα των καταχωρημένων δεδομένων στο Πληροφοριακό Σύστημα του Κτηματολογίου
 • Εποπτεύουν και ενημερώνουν τις βάσεις δεδομένων που δημιουργούνται στην Κεντρική Υπηρεσία του Υ.ΠΑΙ.Θ.Π.Α. και σχετίζονται με τον εξοπλισμό των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
 • Διοργανώνουν τοπικά επιμορφωτικά σεμινάρια και ενημερωτικές ημερίδες, με τεχνολογικό ή εκπαιδευτικό περιεχόμενο, σε συνεργασία με αρμόδιους Σχολικούς Συμβούλους, με επιστημονικούς φορείς, αρμόδιες υπηρεσίες, ΑΕΙ, ΑΤΕΙ και Ερευνητικά Ινστιτούτα.
 • Επισκέπτονται σε τακτά χρονικά διαστήματα τα σχολεία της περιοχής ευθύνης τους και συνεργάζονται με τους εκπαιδευτικούς ΠΕ19 και ΠΕ20 σε θέματα οργάνωσης, τεχνικής υποστήριξης και λειτουργίας των Σ.Ε.Π.Ε.Η.Υ.
 • Συμβάλλουν στη διαμόρφωση σύγχρονων τάσεων στις υποδομές και τις τηλεματικές υπηρεσίες των σχολικών εργαστηρίων

Περισσότερες πληροφορίες για τα καθήκοντα των ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. καταγράφονται στη σχετική

υπουργική εγκύκλιο.

(Καθορισμός του τρόπου λειτουργίας των ΚΕΠΛΗΝΕΤ, των οργάνων, των κριτηρίων και της διαδικασίας επιλογής και τοποθέτησης των Υπευθύνων και των Τεχνικών Υπευθύνων τους καθώς και των καθηκόντων και αρμοδιοτήτων τους (92995/Γ7/10-8-2012))

Σχετικά έγγραφα:

Οδηγός Διαδικασιών Υποστήριξης Υποδομών ΤΠΕ Σχολείων και Χρηστών ΠΣΔ

Πλαίσιο συνεργασίας των δομών ΚΕ.ΠΛΗ.ΝΕ.Τ. και πράξης “Στηρίζω”