Μαθηματικά Ε’

ενότητα 1
Κεφ. 1 Υπενθύμιση – Α’ μέρος
Κεφ. 2 Υπενθύμιση – Β’ μέρος
Κεφ. 3 Πώς λύνουμε ένα πρόβλημα
Κεφ. 4 Οι φυσικοί αριθμοί
Κεφ. 5 Αξία θέσης ψηφίου στους
φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 6 Σύγκριση και διάταξη
στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 7 Στρογγυλοποίηση
στους φυσικούς αριθμούς
1ο επαναληπτικό κεφάλαιο

 

 

ενότητα 2
Κεφ. 8 Η πρόσθεση και η αφαίρεση
στους φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 9 Ο πολλαπλασιασμός στους
φυσικούς αριθμούς
Κεφ. 10Α

Κεφ. 10Β

Πολλαπλάσια-Ε.Κ.Π

                      Διαιρέτες-Μ.Κ.Δ

Κεφ. 11 Κριτήρια διαιρετότητας
Κεφ. 12 Η διαίρεση στους φυσικούς
αριθμούς
2ο επαναληπτικό κεφάλαιο

                                           Ενότητα 3

Κεφ. 13 Οι κλασματικοί αριθμοί (1)

Οι κλασματικοί αριθμοί (2)

Κεφ. 14 Κλάσματα μεγαλύτερα
της ακέραιης μονάδας1

Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας   2

Κλάσματα μεγαλύτερα της ακέραιης μονάδας 3

Επανάληψη 13 και 14

Κεφ. 15 Το κλάσμα ως πηλίκο
διαίρεσης
Κεφ. 16 Ισοδυναμία κλασμάτων –
Απλοποίηση κλασμάτων
Κεφ. 17 Σύγκριση και διάταξη
κλασμάτων
Κεφ. 18 Πρόσθεση και αφαίρεση
κλασμάτων
Κεφ. 19 Πολλαπλασιασμός φυσικού
αριθμού ή κλάσματος
με κλάσμα-Αντίστροφοι
αριθμοί
Κεφ. 20 Διαίρεση κλασμάτων
Κεφ. 21 Αναγωγή στην κλασματική
μονάδα
3ο επαναληπτικό κεφάλαιο

 

                                  Ενότητα 4

Κεφ. 22 Συλλογή οργάνωση και
αναπαράσταση δεδομένων
Κεφ. 23 Χαρακτηριστικές τιμές
δεδομένων – Μέση τιμή
Κεφ. 24 Πιθανότητες
4ο επαναληπτικό κεφάλαιο

 

                                 Ενότητα 5

Κεφ. 25 Δεκαδικά κλάσματα –
Δεκαδικοί αριθμοί
Κεφ. 26 Διάταξη δεκαδικών αριθμών –
Αξία θέσης ψηφίου στους
δεκαδικούς
Κεφ. 27 Η στρογγυλοποίηση στους
δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 28 Πρόσθεση και αφαίρεση με
δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 29 Ο πολλαπλασιασμός στους
δεκαδικούς αριθμούς
Κεφ. 30 Η διαίρεση στους δεκαδικούς
αριθμούς
Κεφ. 31 Η έννοια του ποσοστού
Κεφ. 32 Διαφορετικές εκφράσεις των
αριθμών
5ο επαναληπτικό κεφάλαιο

                                  Ενότητα 6

Κεφ. 33 Οι αρνητικοί αριθμοί
Κεφ. 34 Γεωμετρικά και
αριθμητικά μοτίβα
Κεφ. 35 Ισότητες και ανισότητες
6ο επαναληπτικό κεφάλαιο

                                 Ενότητα 7

Κεφ. 36 Μετράω και σχεδιάζω
σε κλίμακες
Κεφ. 37 Προσανατολισμός στον χώρο
Κεφ. 38 Είδη γωνιών
Κεφ. 39 Μέτρηση γωνιών
Κεφ. 40 Είδη τριγώνων ως προς
τις γωνίες
Κεφ. 41 Είδη τριγώνων ως προς τις
πλευρές
Κεφ. 42 Καθετότητα – Ύψη τριγώνου
Κεφ. 43 Συμμετρία
Κεφ. 44 Κύκλος -Μήκος κύκλου
7ο επαναληπτικό κεφάλαιο

 

                                          Ενότητα 8

Κεφ. 45 Μονάδες μέτρησης
του μήκους
Κεφ. 46 Γεωμετρικά σχήματα –
Η περίμετρος
Κεφ. 47 Μονάδες μέτρησης
της επιφάνειας
Κεφ. 48 Εμβαδό τετραγώνου,
ορθογωνίου και
ορθογώνιου τριγώνου
Κεφ. 49 Γεωμετρικά στερεά – Ο όγκος
Κεφ. 50 Μονάδες μέτρησης του όγκου
και της χωρητικότητας
Κεφ. 51 Μονάδες μέτρησης της μάζας
Κεφ. 52 Μονάδες μέτρησης του χρόνου
8ο επαναληπτικό κεφάλαιο