ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΟΥ – ΔΕΥΤΕΡΑ 5-4-2021

ΙΣΤΟΡΙΑ

Διαβάστε το κεφάλαιο από τον παρακάτω σύνδεσμο:

Η Γ’ εθνοσυνέλευση 

Διαβάστε προσεκτικά την απόφαση της Γ’ εθνοσυνέλευσης για διορισμό του Ιωάννη Καποδίσστρια ως κυβερνήτη της Ελλάδας. Ύστερα απαντήστε γραπτά στις ερωτήσεις που ακολουθούν:

Αριθ στ’
Η Εθνική Τρίτη των Ελλήνων συνέλευσις θεωρούσα ότι η υψηλή επιστήμη του κυβερνάν την πολιτείαν και φέρειν προς ευδαιμονίαν τα έθνη, η εξωτερική και εσωτερική πολιτική, απαιτεί πολλήν πείραν και πολλά φώτα, τα οποία ο βάρβαρος Οθωμανός δεν επέτρεψε ποτέ εις τους Έλληνας. Θεωρούσα ότι απαιτείται επί κεφαλής της Ελληνικής πολιτείας ο κατά πράξιν και θεωρίαν πολιτικός Έλλην, δια να κυβερνήση κατά τον σκοπόν της πολιτικής κοινωνίας
Ψ η φ ί ζ ε ι
Α’. Ο Κόμης Ιωάννης Καποδίστριας εκλέγεται παρά της συνελεύσεως ταύτης, εν ονόματι του Ελληνικού έθνους Κυβερνήτης της Ελλάδος και εμπιστεύεται την νομοτελεστικήν αυτής δύναμιν
Β’. Ως τοιούτος θέλει κυβερνήσει την εληνικήν πολιτείαν κατά τους καθεστώτας νόμους.
Γ’. Η διαδικασία της επιτραπείσης απρά του έθνους εις αυτόν εξουσίας προσδιορίζεται δια επτά χρόνους αρχομένους από της σήμερον.
Δ’. Να ειδοποιηθή δι΄ εγγράφου ενυπογράφου από όλους τους πληρεξουσίους του έθνους, προσκαλούμενος να έλθη εις την πατρίδα δια ν’ αναλάβη τας ηνίας της Κυβερνήσεως.
Ε΄. Διορίζεται τριμελής Επιτροπή γνωριζομένη υπό το όνομα, η αντικυβερνητική Επιτροπή διά να κυβερνήση την Ελλάδα εν απουσία του, και θέλει παύσει άμα φθάσει ο Κυβερνήτης εις την πατρίδα.
Στ΄. Το παρόν ψήφισμα να καταχωρισθή εις το Κώδικά των ψηφισμάτων και κοινοποιηθή δια του τύπου, Εν Τροιζήνι την 3 Απριλίου 1827.

1.Ποια επιχειρήματα στηρίζουν την εκλογή του Καποδίστρια ως κυβερνήτη; Για ποιους λόγους δηλαδή, οι ηγετικές ομάδες της επανάστασης αναγνωρίζουν σε αυτό το κείμενο ότι δεν μπορούν να αναλάβουν οι ίδιες τη διακυβέρνηση ;

2. Για πόσα χρόνια εκλέγεται κυβερνήτης ο Καποδίστριας ;

3. Ποιος θα κυβερνά μέχρι να φτάσει ο Καποδίστριας στην Ελλάδα ;

Σχετικά με Ελένη Παπαποστόλου

Δασκάλα στο 12o Δημοτικό Σχολείο Αθηνών.


Περισσότερες πληροφορίες
Δημοσιεύθηκε στην ΙΣΤΟΡΙΑ, ΝΕΟΤΕΡΗ ΙΣΤΟΡΙΑ, ΣΤ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ, ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΜΑΣ και χαρακτηρίσθηκε , , . Αποθηκεύστε τον μόνιμο σύνδεσμο.