Το 5ο μάθημα στο Scratch. Με θεωρία, παραδείγματα και ασκήσεις για τη δημιουργία σεναρίων και τη χρήση μεταβλητών.