Εκπαιδευτική ενημέρωση – σημειώσεις μαθημάτων

Είδη Επιχειρήσεων


Είδη Επιχειρήσεων Διάκριση επιχειρήσεων βάσει: Είδους εκμετάλλευσης Ένταση χρήσης παραγωγικών συντελεστών Μεγέθους Επιδίωξης κερδών & τρόπου διανομής τους Νομικής Μορφής

Πηγή: Είδη Επιχειρήσεων

Μερισματική πολιτική


Θεωρητικές προσεγγίσεις Υπάρχουν τρεις βασικές προσεγγίσεις: Η θεωρία της μη σχετικότητας του μερίσματος Η θεωρία του “καλύτερα πέντε και στο χέρι” Η θεωρία της φορολογικής διαφοροποίησης

Πηγή: Μερισματική πολιτική Ορισμός: αναφέρεται στην απόφαση της επιλογής της σχέσης ανάμεσα στα κέρδη που αποθεματοποιούνται και σε αυτά που διανέμονται (από. – ppt κατέβασμα

Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.)


Βασικά Χαρακτηριστικά 1/2 Κεφαλαιουχική Εταιρία (ανήκει στην κατηγορία της Α.Ε. & της Ε.Π.Ε.) Υποχρεωτικό Κεφάλαιο κατ’ ελάχιστο 1 ευρώ Τρία είδη εισφορών (συμμετοχών στην εταιρία) Κεφαλαιακές (κεφάλαιο σε μετρητά ή σε είδος) Εξωκεφαλαιακές (εργασία, παροχή υπηρεσιών κ.α.) Εγγυητικές (ο εταίρος εγγυάται για τα χρέη της εταιρίας ως πρωτοφειλέτης)

Πηγή: Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρία (Ι.Κ.Ε.) 

ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ


Θεωρία του Καταναλωτή

Πηγή: ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ

Δ.Λ.Π. Συνοπτική Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων


Ισολογισμός Ο ισολογισμός είναι μια στατική οικονομική κατάσταση που εμφανίζει σε μια συγκεκριμένη στιγμή την οικονομική κατάσταση της επιχείρησης, δηλαδή τα στοιχεία του ενεργητικού, του παθητικού και της καθαρής θέσης Ενεργητικό + Παθητικό = Καθαρή θέση

Πηγή: Δ.Λ.Π. 1 Παρουσίαση των Οικονομικών Καταστάσεων

Προσδιορισμός του σκοπού της κατάστασης των ταμειακών ροών


Προσδιορισμός του σκοπού της κατάστασης των ταμειακών ροών Κατάσταση Ταμειακών Ροών Εμφανίζει τις ταμειακές ροές από Ταμειακές εισπράξεις Ταμειακές πληρωμές Καλύπτει  χρονική περίοδο (μήνα, έτος) Περιλαμβάνει ταμειακά ισοδύναμα LO 1 Copyright ©2015 Pearson Education Inc. All rights reserved.

Πηγή: Copyright ©2015 Pearson Education Inc. All rights reserved. 

ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ


Οι εισροές-εκροές ταμιακών διαθεσίμων κατανέμονται σε τρείς κατηγορίες: Ταμιακές ροές από συνήθεις επιχειρηματικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από επενδυτικές δραστηριότητες Ταμιακές ροές από χρηματοδοτικές δραστηριότητες

Πηγή: ΠΡΟΤΥΠΟ ΥΠ’ΑΡΙΘΜΟΝ 7: ΚΑΤΑΣΤΑΣΕΙΣ ΤΑΜΙΑΚΩΝ ΡΟΩΝ

Εισαγωγή στη Λογιστική


ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΛΟΓΙΣΤΙΚΗ Έννοια και Σκοπός της Λογιστικής Χρησιμότητα της Λογιστικής Κατηγορίες Οικονομικών Μονάδων Χρηστές Λογιστικών Πληροφοριών Λογιστικές Καταστάσεις Χρηματοοικονομική και Διοικητική Λογιστική

Πηγή: Εισαγωγή στη Λογιστική

Εισαγωγή στη Λογιστική


Τι είναι η Λογιστική;

Mέσο παροχής οικονομικών πληροφοριών προς διάφορες ομάδες ενδιαφερομένων για την πορεία μιας επιχείρησης που στόχο έχει τη διευκόλυνση της λήψης οικονομικών αποφάσεων Μέτοχοι Προμηθευτές Πελάτες Στελέχη Κράτος Τράπεζες Αναλυτές Τιμολόγηση Αγορά μετοχών Σύναψη δανείου Φορολόγηση

Πηγή: Εισαγωγή στη Λογιστική 

Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)


Χαρακτηριστικά Ο.Ε.

Σκοπός των εταίρων είναι η διενέργεια εμπορικών πράξεων για την πραγματοποίηση κέρδους. Οι εταίροι ευθύνονται προσωπικά και απεριόριστα με όλη την περιουσία τους για όλες τις υποχρεώσεις της εταιρείας.

Πηγή: Ομόρρυθμη Εταιρεία (Ο.Ε.)


Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων