Μια πλαστική κρούση από ένα διάγραμμα

Σε λείο οριζόντιο επίπεδο κινείται κατά μήκος ευθείας (ε) ένα σώμα Α μάζας m1=1kg και τη στιγμή t1=4s συγκρούεται πλαστικά με ένα δεύτερο σώμα Β, μάζας m2=2kg. Το συσσωμάτωμα συνεχίζει να κινείται στην ίδια ευθεία (ε) και στο σχήμα βλέπετε το διάγραμμα θέσης-χρόνου (x=f(t)) για την κίνηση του Α σώματος (του συσσωματώματος μετά την κρούση…), αφού πήραμε κάποιο σημείο Ο ως αρχή του άξονα x και την προς τα δεξιά κατεύθυνση ως θετική.

  1. Να υπολογίσετε την ορμή του σώματος Α πριν και μετά την κρούση.
  2. Να βρεθεί η μεταβολή της κινητικής ενέργειας του σώματος Α που οφείλεται στην κρούση.
  3. Να υπολογιστεί η ταχύτητα του σώματος Β πριν την κρούση, καθώς και η θέση του τη στιγμή t0=0.
  4. Να βρεθεί η απώλεια της κινητικής ενέργειας που οφείλεται στην πλαστική κρούση.

Απάντηση:

ή

 Μια πλαστική κρούση από ένα διάγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b11 Μια πλαστική κρούση από ένα διάγραμμα
%ce%b1%ce%b1%ce%b1%ce%b13 Μια πλαστική κρούση από ένα διάγραμμα

Αφήστε μια απάντηση