Δυο αγωγοί με το ίδιο μήκος

Στο επίπεδο της σελίδας, βλέπετε δύο αγωγούς (1) και (2) με το ίδιο μήκος, οι οποίοι διαρρέονται από την ίδια ένταση ρεύματος Ι. Ο αγωγός (1) είναι ευθύγραμμος, ενώ ο (2) καμπύλος και μεταξύ τους σχεδόν εφάπτονται στο σημείο Ο.  Αν η ΑΟ είναι μεσοκάθετος του αγωγού (1) και η ένταση του μαγνητικού πεδίου στο σημείο Α, που δημιουργεί ο αγωγός (1), έχει μέτρο Β1:

  1. Η ένταση Β1 είναι:
    α) παράλληλη στον αγωγό.
    β) κάθετη στο επίπεδο της σελίδας με φορά προς τα μέσα.
    γ) κάθετη στο επίπεδο της σελίδας με φορά προς τα έξω.
  2. Να αποδείξετε ότι ο καμπύλος αγωγός (2), δημιουργεί στο σημείο Α, μαγνητικό πεδίο, μικρότερης έντασης Β2, από την ένταση Β1 που δημιουργεί ο ευθύγραμμος αγωγός.

Απάντηση:

ή

Αφήστε μια απάντηση