Το Σχολείο μας

 

Επισκεφτείτε την ΝΕΑ ιστοσελίδα

του σχολείου μας

εδώ!!!

 

 

OLYMPUS DIGITAL CAMERAΤο σχολείο μας…

Αναζητώντας πληροφορίες για το σχολείο μας βρήκαμε στο Ιστο-ρικό Αρχείο Αιγίου, ένα χειρόγραφο κείμενο της 10ης Απριλίου 1953 που υπογράφεται από τη Διευθύντρια του Σχολείου Ανα-στασία Καραντώνη, το οποίο αναφέρει τα εξής:

«Εκπαιδευτική Περιφέρεια Αιγιαλείας
Δημοτικόν Σχολείον Διακοπτού

Ιστορικόν Δημοτικού Σχολείου Διακοπτού

Το Σχολείον Διακοπτού ιδρύθη κατά το έτος 1895 ως Γραμμα-τοδιδασκαλείον και ελειτούργει επί εκκλησιαστικού οικήματος μέχρι του 1903.
Το έτος 1903 προήχθη εις Μονοτάξιον με τον διορισμόν και πτυχιούχου δημοδιδασκάλου, λειτουργήσαν επί του εκκλησιαστικού οικήματος μέχρι του έτους 1930, οπότε και εξεποιήθη ως ακατάλλη-λον και ηγοράσθη ευρύχωρον οικόπεδον πλησίον της παραλίας μας εν μέσω χλοερών κήπων και αμπελώνων. Οι δε κάτοικοι δια την ανέγερ-σιν του Νέου Διδακτηρίου των προσέφεραν ξυλείαν, χρήματα και προσωπικήν εργασία, εν τω μεταξύ ήλθε αρωγόν και το Σο Υπουργείον Εθνικής Παιδείας με γενναιοτάτην οικονομικήν ενίσχυσιν, όπου και ανηγέρθη το 1930-33 ωραιότατον διώροφον διδακτήριον «τύπου Τε-τραταξίου» επί υπουργίας κ. Γ. Παπανδρέου και Επιθεωρητού κ. Κ. Μπακανάκη.
Το έτος 1929 το σχολείον προήχθη εις Διτάξιον με διορισμόν δημοδιδασκαλίσσης ό και παραμένει μέχρι σήμερον.
Το έτος 1941-44… το διδακτήριον εχρησίμευσε ως ορμητήριον και παντός είδους καταφύγιον εις τε τους Ιταλούς-Γερμανούς-Αντάρτας. Το έτος 1941 καταλαβόντες τούτο οι Ιταλοί κατέστρεψαν το Αρχείον, τη βιβλιοθήκη, τα εποπτικά όργανα, τα έπιπλα, επυρπό-λησαν τα αποχωρητήρια και τα καρποφόρα δέντρα του κήπου, και δε θα εσώζοντο ούτε τα θρανία εάν δεν τα ήρπαζε η Σχολική Εφορεία να τα διασώση εις τον γυναικωνίτη της εκκλησίας.
Το ίδιο δύστυχον έτος μέχρι του 1944 το κατέλαβον και οι Γερ-μανοί, αυτοί απεγύμνωσαν τον περίβολον του από το συρματόπλεγμα κατέστρεψαν την αυλόθυρα δια να εισέρχονται αυτοκίνητα και άρμα-τα, απέκαμαν την τοιχοποιΐα, τα κουφώματα και ό,τι είχε απομείνει όρθιο εκ των Ιταλών.
Το έτος 1944 μετά την αποχώρησιν των κατακτητών κατελήφθη και πάλιν το διδακτήριον υπό των ανταρτών και υπέστη νέας δοκιμα-σίας… μα η φοβερωτέρα εξ όλων εξέσπασε την νύκτα της 14ης Ιανου-αρίου 1945 ότε εξερράγη πυρκαϊά εκ της θερμάστρας των και αποτέ-φρωσε τας δυο ανατολικάς αιθούσας – ούτοι είχον αναχωρήσει την 7ην βραδυνήν από το διδακτήριον- θα ήτο δε, ολοκληρωτική η καταστρο-φή του, εάν κάποιος περίοικος δεν αφυπνίζετο δια να καλέση εις βοή-θειαν τους κατοίκους, οίτινες και με υπεράνθρωπον προσπάθειαν διέ-σωσαν το άλλο ήμισυ.
Εις την οικτράν αυτήν κατάστασιν παρελάβομεν το διδακτήριον το 1945 με ζημίαν πολλών εκατομμυρίων δραχμών… και η σκέψις όλων ήτο μία πώς θα επισκευάζετο τούτο!!!
Και ευθύς αρχίσαμεν την εργασίαν προς όλας τας διευθύνσεις δια να συγκεντρώσωμε χρήματα, απηυθύναμε επιστολάς εν τω εσωτε-ρικώ και εξωτερικώ, εδώσαμε σχολικάς εορτάς, θεατρικάς παραστά-σεις- εκ νέων και νεανίδων- με εθνικόν περιεχόμενον, ελάβομεν δωρε-άν 200 δολλαρίων εκ των πατριωτών της Αμερικής, ένα κιβώτιο με γραφική ύλη και ραδιόφωνο δια τους μαθητάς. Ετύχαμε παρά του Σου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας ένα κιβώτιον με υαλοπίνακας και οικο-νομικήν ενίσχυσιν 11.000.000 δραχμών, και τοιουτοτρόπως ηδυνήθη-μεν να αποπερατώσωμεν τας επισκευάς του πατώματα, κουφώματα, τοιχοποιία, ταβάνια, επιχρίσματα, ελαιοχρωματισμούς και πασαμέντα περί το τέλος του 1948-49.
Επίσης το Σον Υπουργείον – τμήμα Σωματικής Αγωγής- δεν η-γνόησε τας προσπαθείας μας δια την ίδρυσιν Σχολικού Γυμναστηρίου και μας βοήθησε δια 5.000.000 δραχμών και αθλητικών οργάνων όπου αποπερατώθη το Σχολικόν Γυμναστήριον και εγένετο η περίφραξίς του.
Το έτος 1951 επετύχομεν νέαν οικονομικήν ενίσχυσιν παρά του Σου Υπουργείου Εθνικής Παιδείας εκ 10.000.000 δραχμών και εκτί-σθησαν τέσσαρα καλαισθητικά και υγιεινά αποχωρητήρια εν τω προ-αυλίω του διδακτηρίου και ηγοράσθη δίφυλλη σιδηρά αυλόθυρα, όπου πλέον εξησφαλίσθησαν τα εντός αυτού εξαρτήματα- Σχολικόν Γυμνα-στήριον- κήπος- αποχωρητήρια.
Και τώρα πλέον υψώνεται μεγαλοπρεπές το Διδακτήριον Δια-κοπτού δια να συνεχίσει το εκπολιτιστικόν του έργον.
Εν Διακοπτώ τη 10η Απριλίου 1953
Η Διευθύντρια του Σχολείου
Αναστ. Καραντώνη

 


Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων