Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού, 2/4

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού μιλήσαμε για Αυγά!!!

 

Κι’ όμως!! Μέσα από το παραμύθι “Το Αυγό” της Εύας Βακιρτζή  γνωρίσαμε τον Βίκτωρα… ο οποίος τυχαίνει να ζει ένα μεγάλο άσπρο αυγό με πολύ σκληρό τσόφλι!!

Σπάσαμε τα Αυγά μας και προσεγγίσαμε τον Αυτισμό με απλό και κατανοητό τρόπο . . . μιας και ο Αυτισμός είναι γύρω μας…

Και το πιο σκληρό τσόφλι σπάει με 2 μαγικές λέξεις. . .a2f6658f e958 4554 a5c9 1e80341ccd27 436522443 765614585487070 1312092851221901578 n 436281754 2251221881936085 35765906393331000 n 436166797 798735111681911 1462793646203526685 n 435929184 1797410800778616 2414757455185069479 n 435722628 1648817402323160 3345160726294334691 n 435716422 791534062462691 7635110996597506410 n 435641766 1489967701599203 2148350281700848223 n 434128168 714745180870951 280923497583978016 n 964b0020 2b01 4845 b8d9 98b8cb4a71da 435890128 3560509614262898 7262105797911103187 n 435496013 1102034224342552 4883626020354948000 n 435424384 286028621217427 3357933754722216855 n

 

 

Εγγραφές για τη σχολική χρονιά 2024-25

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους. Στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες από 01-01-2020 έως 31-12-2020

Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ για την εγγραφή του νηπίου-προνηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της  Γενικής  Γραμματείας  Πληροφοριακών  Συστημάτων  Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ογονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα  (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767)):

α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή.

Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν  να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου-προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας  σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ. 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Μετά  την  υποβολή  της  αίτησης, (παρ. 5 του  άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτή.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ.7  του  άρθρου 2  της  ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄1767)).  Για  τον  σκοπό  αυτό  η-Προϊστάμενη  του  Νηπιαγωγείου  εισέρχεται  στην  ηλεκτρονική  υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του/της προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες. Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα  (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767)). 

Για να προσκομίσετε τα παραπάνω δικαιολογητικά στο Νηπιαγωγείο θα πρέπει να επικοινωνείτε με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου στο τηλέφωνο 2463027727 και 246335042, από τις 13.15 έως τις 2.00 το μεσημέρι για να ορίσετε ένα ραντεβού.

 

3 Δεκεμβρίου, Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία θέσαμε προβληματισμούς!

Ποιός είναι Ανάπηρος;

“Ακουμπήσαμε” 2 διαφορετικούς κόσμους… Τον κόσμο των τυφλών ανθρώπων και τον κόσμο των κωφών ανθρώπων412751190 1776925909488275 979896217065531701 n 413001585 759617702648260 1660841698929586739 n 414571561 907479867182827 713023552196127128 n 414611583 884732513444483 2936876073638385257 n 414620829 293270993281363 3941555658017470681 n 414667242 261259363461278 7656998795357069938 n 414669544 1006858460411261 6720881250655454980 n 414782734 1116026219570410 4305588693830714109 n

 

ΣΧΕΔΙΟ ΔΡΑΣΗΣ: Όλοι ξεχωριστοί ,Όλοι Ίσοι!!

Στο 7ο νηπιαγωγείο υπάρχει το τμήμα ένταξης στο οποίο φοιτούν μαθητές/τριες με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Όλοι οι μαθητές έρχονται καθημερινά σε επαφή με τη διαφορετικότητα μιας και οι μαθητές/τριες είναι μέρος του συνόλου της τάξης. Επομένως  κρίνεται αναγκαίο να πραγματοποιηθεί ένα σχέδιο δράσης,  προκειμένου η αποδοχή της διαφορετικότητας και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης να γίνουν κατανοητές σε όλους τους μαθητές/τριες με ένα πιο οργανωμένο και δομημένο τρόπο αναφοράς.
‘Ετσι ξεκίνησαμε το σχέδιο δρασης με έναν ελέφαντα!!!
Όχι έναν οποιοδήποτε ελέφαντα… Τον Έλμερ, τον Παρδαλό Ελέφαντα!!!

Που ξεχωρίζει τόσο στο δέρμα.. όσο και στη συμπεριφορά-είναι η ψυχής της παρέας… η ψυχή του κοπαδιού!!

Σχέδιο Δράσης: «Κράτα με να σε κρατώ, έχουμε κοινό σκοπό»!

Ψυχοκινητικές δραστηριότητες και παιχνίδια γνωριμίας για το δέσιμο της ομάδας.

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΔΙΕΣ 2

ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΜΕ ΚΑΡΔΙΕΣ 3

 

 

 

Συμβόλαιο τάξης με κανόνες καλής συμπεριφοράς, βιωματικά μέσα από την καθημερινότητα των παιδιών και με παιχνίδι παντομίμας.

thumbnail 13 thumbnail 10 thumbnail 8

thumbnail 3 1

 

thumbnail 2

 

 

‘’Ας πούμε αυτή τη λέξη’’ της Μαρίας Κουτσανοπούλου. Μέσα από το παραμύθι μαθαίνουμε εύκολες, απλές και μαγικές λέξεις που δίνουν χρώμα στη τάξη μας.

 

ΑΣ ΠΟΥΜΕ ΑΥΤΗ ΤΗ ΛΕΞΗ

 

Συμμετοχή στην εβδομάδα κώδικα, δραστηριότητα βασισμένη στο βιβλίο: stic and stone“ με θέμα τη φιλία.                                                                          2 387758906 10231166551017319 2664591592897031786 n                                                      3                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Λογοπαίγνιο και φθινοπωρινή κατασκευή. (Φίλος έδωσε σε φίλο τριαντάφυλλο με φύλλο. Φίλε φύλαγε το φύλλο, μη το δώσεις σε άλλο φίλο).

 

13 1

 

Όλοι είμαστε κομμάτια του παζλ της τάξης μας!!

ΠΑΖΛ ΤΑΞΗΣ

Με αφορμή την επέτειο του Πολυτεχνείου τα παιδιά μαθαίνουν για τη δημοκρατία και τη δικτατορία.

Στην κυρά Δημοκρατία αρέσει να συγκεντρώνονται οι άνθρωποι να συζητούν, να ανταλλάσσουν απόψεις, να ακούει ο ένας τη γνώμη του άλλου. Της αρέσουν επίσης οι γιορτές και χαίρεται όταν οι άνθρωποι όλοι μαζί κάνουν πράγματα.

Μαθαίνουμε το σύνθημα που ανακαλύπτουμε μέσα από τις σελίδες του βιβλίου και το αποτυπώνουμε εικαστικά.thumbnailthumbnail 1 1

thumbnail 2 1

Στολισμός χριστουγεννιάτικου δέντρου!

thumbnail 1 2386822716 1422766551926403 5232296085450006901 n

Δράσεις συνεργασίας και ευαισθητοποίησης με τη βοήθεια της  παιδοψυχολόγου κ. Παπαγιαννίδου Σταυρούλας και του Κidcenter.

Συνεργατικότητα: Χωρίζουμε τα παιδιά σε ζευγάρια και τους ζητάμε να καθίσουν κάτω το ένα απέναντι από το άλλο και να κρατήσουν τα χέρια.

Βοηθάνε ο ένας τον άλλον να σηκωθούν ταυτόχρονα και επαναλαμβάνουν ανά 4, ανά 8, ανά 12 μέχρι να βρεθεί όλη η ομάδα μαζί σε κύκλο

και να προσπαθήσουν μερικές φορές να σηκωθούν όλα τα παιδιά μαζί. Στη συνέχεια συζητάμε εντυπώσεις και απορίες.

thumbnail 13 1thumbnail 10 1 thumbnail 12

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ομαδική Ζωγραφιά: Κάνουμε ένα άνοιγμα της άσκησης ζητώντας από τα παιδιά να μας πουν με ελεύθερο συνειρμό πως φαντάζονται ότι είναι

‘ Μία τάξη που συνεργάζεται ‘ . Τα παιδιά κάθονται όλα γύρω από το χαρτί του μέτρου ,  οι οδηγίες είναι να αποτυπώσουν μία ζωγραφιά

που να δείχνει μία τάξη που συνεργάζεται.

Ξεκινάνε να ζωγραφίζουν και όταν ακούνε το σήμα μετακινούνται μία θέση προς τα δεξιά και συνεχίζουν τη ζωγραφιά του διπλανού τους,

μετά από λίγο δίνουμε ξανά το σήμα να μετακινηθούν δεξιόστροφα . Αυτό γίνεται 4-5 φορές στη συνέχεια τους ζητάμε

να ενώσουν τα χέρια τους (με λαστιχάκια) και τους ζητούμε να ζωγραφίζουν με τον ίδιο τρόπο. Αυτό εξακολουθεί για άλλες 4-5

φόρες. Κολλάμε το έργο τους στον τοίχο.

 

thumbnail 9thumbnail 8 1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η πίτσα της συνεργασίας: Προσκαλλούμε τα παιδιά να φτιάξουμε την πίτσα της συνεργασίας που βοηθάει όποιον την τρώει να συνεργάζεται καλύτερα.

Δίνουμε στα παιδιά τα κομμάτια της πίτσας και τους ζητάμε να γράψουν το όνομα τους και να σκεφτούν ένα χαρακτηριστικό που χρειάζεται

να έχει κάποιος για να μπορεί να συνεργάζεται. Το κάθε παιδί λέει το χαρακτηριστικό που σκέφτηκε και κολλάει το κομμάτι του στο μεγάλο χαρτόνι

έτσι ώστε να σχηματιστεί μία μεγάλη πίτσα, που αποτελεί την πίτσα συνεργασίας της ομάδας.

thumbnail 1 3

thumbnail 6                                                                                                                                                               thumbnail 5

 

 

 

 

 

 

 

 

Δραματοποίηση του αριστουργηματικού παραμυθιού: ”To τείχος”.

Είναι η ιστορία ενός βασιλιά, που δεν έχει καμιά επαφή με τους υπηκόους του.

Ο βασιλιάς αυτός δεν αποδέχεται τη διαφορετικότητα, έτσι εξορίζει όσους κατοίκους δεν είναι ίδιοι με αυτόν [τυχαίνει εκείνος να είναι μπλε] και χτίζει ένα τείχος για να τους κρατήσει μακριά. 

thumbnail 7

βασιλιάς

               Δημιουργία ομάδων                                                                                                                                    Κατασκευή τείχους

thumbnail 3 2                                                           thumbnail 5 1                                                           

Γκρεμίζουμε τα τείχη! 

Γέφυρες πρέπει να χτίζουμε, όχι άλλα τείχη!          

αthumbnail 6 1thumbnail 7 1

 

                                                               

   Όλοι μαζί ενωμένοι χορεύουμε το μουσικό κομμάτι ”The wall” από τους Pink Floyd.   

thumbnail 11
Εικαστική αποτύπωση του παραμυθιού.                               

εthumbnail 1 4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6 Μαρτίου ημέρα κατά του σχολικού εκφοβισμού.

Κατανοώντας το φαινόμενο της βίας και του σχολικού εκφοβισμού μέσα από παραμύθια,

το τραγούδι: “Yπάρχουν χέρια” και την ανταλλαγή απόψεων και εμπειριών. 

Επεξεργασία εικόνων στην ολομέλεια και συζήτηση μετά την ακρόαση του τραγουδιού.

thumbnail 8 3

Το μήνυμα με τις  παλάμες μας. 

thumbnail 3 3thumbnail 1 5thumbnail 6 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Η δράση μας με αφορμή το βιβλίο: Το παγκάκι της φιλίας.

Σκοπός της δράσης είναι η πρόληψη της μοναξιάς

και η ενίσχυση της έννοιας των δεσμών και της φιλίας ανάμεσα στα παιδιά του σχολείου.

images

 

 

 

 

 

 

 

Κατασκευή πινακίδας   

thumbnail 4 1thumbnail 5 2thumbnail 12 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ζωγραφίζουμε το παγκάκι της φιλίας με όμορφα και πολύχρωμα σχέδια!                   

 

thumbnail 14 thumbnail 15

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

‘Eτοιμο το παγκάκι στο νηπιαγωγείο μας να μας υπενθυμίζει να λέμε: ΝΑΙ ΣΤΗ ΦΙΛΙΑ! 

thumbnail 2 2

Ευρωπαϊκή Εβδομάδα Προγραμματισμού 2023

Δραστηριότητα για την εβδομάδα προγραμματισμού ΕUCodeWeek 2023

Το Νηπιαγωγείο μας συμμετέχει στην ευρωπαϊκή εβδομάδα κώδικα από τις 07-10-23 έως τις 22-10-23.
Η φετινή δραστηριότητα έχει τίτλο: “Μια βόλτα στην πόλη μου” και ουσιαστικά πρόκειται για ένα επιδαπέδιο παιχνίδι με τη Beebot.
Θα δημιουργήσουμε ένα χάρτη Beebot όπου σε κάποιο τετράγωνο θα εικονίζεται ένα κατάστημα και θα ετοιμάσουμε κάρτες αποστολών.
Ο παίκτης με αφετηρία το τετράγωνο του σπιτιού, θα τραβά μια κάρτα- αποστολής με μια εικόνα αντικειμένου και θα πρέπει να οδηγήσει το ρομπότ στο κατάστημα όπου υπάρχει το συγκεκριμένο αντικείμενο.

LET’S CODE!!!!!!!!!!!!!

thumbnail 3

 

Στιγμιότυπο οθόνης 2023 10 24 184215

Αγιασμός

 

Ο αγιασμός για τη νέα σχολική χρονιά 2023-24 του 7ου και 8ου Νηπιαγωγείου, θα γίνει τη Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου στις 9.30 το πρωί στην αυλή του 2ου Δημοτικού σχολείου  Πτολεμαΐδας.

Στη συνέχεια  τα παιδιά και οι γονείς θα προσέλθουν στο χώρο του Νηπιαγωγείου για μια πρώτη γνωριμία με τις κυρίες τους και το χώρο του Νηπιαγωγείου και για μια πρώτη ενημέρωση σχετικά με  τη λειτουργία του Νηπιαγωγείου.                                                                                                                                                                                                                                                                              Καλή σχολική χρονιά!!!


373485833 1228822067765962 2995102867739153921 n