Καθήκοντα και αρμοδιότητες Διευθυντών Σχολικών Μονάδων

[Ν. 1566/85  ΑΡΘΡΟ  11  ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ  Δ΄]

Ο Διευθυντής του σχολείου είναι ιδίως υπεύθυνος για την ομαλή λειτουργία του  σχολείου, το  συντονισμό της σχολικής ζωής, την τήρηση  των  νόμων, των εγκυκλίων και των υπηρεσιακών  εντολών και την εφαρμογή των αποφάσεων  του  συλλόγου  των  διδασκόντων, που εκδίδονται σύμφωνα με την υπουργική απόφαση  για  τις αρμοδιότητες του συλλόγου των διδασκόντων.
Μετέχει επίσης στην αξιολόγηση του  έργου  των εκπαιδευτικών του σχολείου και συνεργάζεται με τους σχολικούς συμβούλους.
Τα ειδικότερα καθήκοντα των διευθυντών, καθορίζονται με απόφαση του Υπουργού Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Περισσότερα

Καθήκοντα και αρμοδιότητες Υποδιευθυντών Σχολικών Μονάδων

[Φ.353.1/324//105657/Δ1/2002 Υ.Α. ΑΡΘΡΟ 33]

1. Ο Υποδιευθυντής της σχολικής μονάδας αναπληρώνει το Διευθυντή σε όλες τις λειτουργίες  του και τον βοηθεί στο καθημερινό του έργο Αναλαμβάνει ένα μέρος από τις αρμοδιότητες του  Διευθυντή, για να μπορεί αυτός να ασχολείται περισσότερο απερίσπαστος με το εκπαιδευτικό  έργο του σχολείου.

Περισσότερα

Σύνθεση – Έργο Σχολικού Συμβουλίου

[Ν.1566/85 ΑΡΘΡΟ 51 ΟΠΩΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΘΗΚΕ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 2 ΠΑΡ. 1α ΤΟΥ 2621/98]

1. Σε κάθε δημόσιο σχολείο λειτουργεί σχολικό συμβούλιο, το οποίο αποτελείται από το σύλλογο των διδασκόντων, τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου του συλλόγου γονέων και τον εκπρόσωπο της τοπικής αυτοδιοίκησης στη σχολική επιτροπή.
2. Στα σχολικά συμβούλια των σχολείων της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης μετέχουν και τρεις εκπρόσωποι των μαθητικών κοινοτήτων, που ορίζονται με απόφαση του συμβουλίου τους. Περισσότερα

Σύλλογος Διδασκόντων Καθηγητών

ΚΑΘΗΚΟΝΤΑ ΚΑΙ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ  ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΚΑΘΗΓΗΤΩΝ  ΤΡΟΠΟΣ  ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ  ΤΟΥ
[Ν.1566/85  ΑΡΘΡΟ 11 ΠΑΡ. ΣΤ! Σύλλογοι διδασκόντων.]

1.  Ο  σύλλογος  διδασκόντων κάθε σχολείου  αποτελείται  από όλους τους διδάσκοντες  στο  σχολείο με οποιαδήποτε σχέση εργασίας και  έχει  ως  πρόεδρο  το διευθυντή του σχολείου. Όταν στις συνεδριάσεις του συλλόγου εξετάζονται ειδικά θέματα  μαθητών, μετέχουν και  δύο  εκπρόσωποι τους που ορίζονται από το διοικητικό συμβούλιο των μαθητικών κοινοτήτων.
Περισσότερα