Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Μαΐ 20216

Σχετ.: Η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/4-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού
μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε
μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού
(ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021)

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών και ολοήμερων σχολείων) σας ενημερώνουμε για τα εξής:

Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς ,το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων  και  διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.

Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Επίσης, δύνανται οι μαθητές/τριες ,αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.

Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος: α) Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, οι κάρτες μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών.

Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η.

Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της.

Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

Για τους/τις μαθητές/τριες, των οποίων το επιβεβαιωτικό τεστ είναι θετικό, προβλέπεται ό,τι και για τους/τις μαθητές/τριες που νοσούν. Δίνεται η δυνατότητα σύγχρονης ταυτόχρονης τηλεκπαίδευσης ή συμμετοχής σε διαδικτυακό τμήμα, χωρίς η παρακολούθηση να είναι υποχρεωτική

Οι εκπαιδευτικοί και οι μαθητές/τριες, των οποίων ο ΑΜΚΑ δεν εμφανίζεται, ώστε να παραλάβουν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο, πρέπει να μεταβαίνουν για αυτοδιαγνωστικό έλεγχο, σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Προβλέπεται, επίσης, η εφαρμογή όλων των μέτρων πρόληψης και προστασίας που έχουν ήδη ληφθεί:

η υποχρεωτική χρήση μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους,

τα διαφορετικά διαλείμματα για ομάδες μαθητών,

οι σταθερές ομάδες μαθητών σε αθλήματα και άλλες δραστηριότητες,

η χρήση αντισηπτικών,

οι σχολαστικοί καθαρισμοί,

οι τακτικοί αερισμοί των χώρων,

τα ειδικότερα μέτρα για προσαρμοσμένη λειτουργία κυλικείων, εργαστηρίων πληροφορικής, χρήσης μουσικών οργάνων κ.ά.

Επισημαίνεται ότι οι μαθητές και  οι εκπαιδευτικοί μπορούν να προμηθεύονται το πρώτο διαγνωστικό τεστ από την Τετάρτη 5 Μαΐου 2021 και το δεύτερο από τη Δευτέρα 10 Μαΐου 2021.

Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΖΩΗ ΜΑΚΡΗ

ΕΥΧΕΣ

Απρ 202124

Διαδικασία εισαγωγής των μαθητών στην Α΄ Τάξη Γυμνασίου των Καλλιτεχνικών Σχολείων για το σχολ. έτος 2021-22

Απρ 202123Λήψη αρχείου

 

Αίτηση Γονέα-Κηδεμόνα, Κατάλογος Καλλιτεχνικών ΓυμνασίωνΛήψη αρχείου

Διαδικασία εισαγωγής μαθητών στην Α΄ τάξη Γυμνασίου των Μουσικών Σχολείων για το σχολικό έτος 2021-2022

Απρ 202123Λήψη αρχείου

Αίτηση – Γονέα- Κηδεμόνα,  Κατάλογος Μουσικών ΣχολείωνΛήψη αρχείου

Πρόσκληση για εικονική περιήγηση με θέμα: «Η Αθήνα της επανάστασης»

Απρ 202120

4Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 Το 4ο ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής, στο πλαίσιο των εκδηλώσεων για την επέτειο των 200 χρόνων από την Επανάσταση του 1821, διοργανώνει διαδικτυακή περιήγηση με θέμα: «Η Αθήνα της Επανάστασης».

Η περιήγηση θα επιχειρήσει να αναβιώσει την εποχή της Επανάστασης στην Αθήνα, διανύοντας τον χρόνο από τον Απρίλιο του 1821, οπότε σημειώθηκε η προσχώρηση της Αθήνας στην επανάσταση, μέχρι την παράδοση του κάστρου της (Ακρόπολη) τον Μάρτιο του 1833, αλλά και την ανακήρυξή της ως πρωτεύουσας του νεοσύστατου ελληνικού κράτους το 1834.  Ακολουθώντας τις “διαδρομές” των επαναστατών, σταματώντας στους τόπους μνήμης της Επανάστασης στην πόλη, με αναφορές και σε πιο μακρινά σημεία της Αττικής, θα ξετυλίξει το χρονικό της Επανάστασης στην Αθήνα, τα γεγονότα, τους πρωταγωνιστές, τις κρίσιμες μάχες, τις δύο πολιορκίες της Ακρόπολης, από την πλευρά και των πολιορκητών και των πολιορκούμενων, τις νίκες και τις ήττες, αλλά και την καθημερινή ζωή, τους πολιτικούς θεσμούς, τις εμφύλιες διαμάχες και τις πολιτικές συγκρούσεις, την πνευματική και εκπαιδευτική κίνηση, την τύχη των αρχαίων μνημείων, τη δράση των εθελοντών, των φιλελλήνων, την τύχη των αμάχων, την αναχώρηση των μουσουλμάνων της πόλης, την προσέλευση νέων κατοίκων, Ευρωπαίων και Ελλήνων, στην πρωτεύουσα πλέον Αθήνα.

Η περιήγηση θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 22 Απριλίου 2021 και ώρες 19.00–21.00, με ξεναγό την Τόνια Καφετζάκη ιστορικό, αθηναιογράφο, εκπαιδευτικό στο Πρότυπο Γυμνάσιο Ευαγγελικής Σχολής Σμύρνης, στον σύνδεσμο:

https://minedu-secondary2.webex.com/minedu-secondary2/j.php?MTID=m6427bfd0156a3d3045e23002de3ed85c

 

Ο Οργανωτικός Συντονιστής 4ου ΠΕ.Κ.Ε.Σ. Αττικής

Νικόλαος Καμήλος

Τηλεφωνική Γραμμή Ψυχοκοινωνικής Υποστήριξης

Απρ 20219Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Πρόσκληση στην ενημερωτική διαδικτυακή συνάντηση ΠΔΕ Αττικής, με θέμα: «Κακοποίηση και παραμέληση ανηλίκων: Ο ρόλος του σχολείου».

Απρ 20219

ΚΑΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΜΕΛΗΣΗ ΑΝΗΛΙΚΩΝ Ο ΡΟΛΟΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ -ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΠΡΟΣ ΣΧΟΛΕΙΑ(με links)_signed

Σεμινάριο του 4ου ΠΕΚΕΣ Αττικής

Απρ 20217

 

4Ο ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟ ΚΕΝΤΡΟ

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ ΑΤΤΙΚΗΣ

 

Μιλώντας με τα  παιδιά για τον έρωτα/τις σχέσεις/την ερωτική πράξη

Σεμινάριο για εκπαιδευτικούς (και γονείς)

Τετάρτη 7 Απριλίου, ώρα 6.00΄ – 8.30΄ μμ

 

Η ανάπτυξη προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στο σχολείο αποτελεί πλέον αναγκαιότητα.

Από πού όμως να αρχίσει κανείς; Τι να πει και κυρίως πώς να το πει; Με ποια λόγια; Τι γίνεται με τις «δύσκολες» ερωτήσεις; Κι αν αρχίσουν πονηρές ματιές και γέλια; Και αν βρεθούν γονείς που διαφωνούν ή διαμαρτυρηθούν για όσα ειπώθηκαν στην τάξη; Και το πιο σημαντικό: με ποιο περιεχόμενο; Από ποια οπτική; Τι θα ειπωθεί για τον έρωτα, για τις σχέσεις, για την ευχαρίστηση, για τη συναίνεση; Και πώς θα στηρίξουμε και δεν θα φοβίσουμε τα παιδιά για κάτι το πολύτιμο, που είναι ο έρωτας, μέσα σ’ αυτό το γενικευμένο κλίμα ανασφάλειας που δημιουργούν οι καταγγελίες για κακοποιήσεις, ιδίως έτσι όπως προβάλλονται στα ΜΜΕ;

Το 4ο ΠΕΚΕΣ της Αττικής οργάνωσε και υλοποίησε μέσα στον Μάρτιο δύο διαδικτυακές «δειγματικές» διδασκαλίες για δύο πολύ σημαντικά θέματα (την σεξουαλική παρενόχληση /κακοποίηση και τον σεβασμό στην ταυτότητα και τον σεξουαλικό προσανατολισμό), σε μια προσπάθεια να απαντηθούν τα παραπάνω ερωτήματα με πολύ συγκεκριμένο τρόπο. Τις συναντήσεις αυτές εμψύχωσε ο Συντονιστής Εκπαιδευτικού Έργου (ΠΕ 70) Χάρης Παπαδόπουλος, πρόσωπο με μεγάλη εμπειρία από την εφαρμογή προγραμμάτων σεξουαλικής αγωγής στα δημοτικά σχολεία της περιφέρειάς του. Μπορούν να προσφέρουν συγκεκριμένες απαντήσεις και να φανούν χρήσιμες στον/στην εκπαιδευτικό που θέλει να αγγίξει τα θέματα αυτά με τα παιδιά μέσα στην τάξη. Είναι διαθέσιμες στο κανάλι του 4ου ΠΕΚΕΣ στο YouTube.

Ακολουθεί, αυτή την Τετάρτη 7 Απριλίου, και μια τρίτη συζήτηση που αφορά το

πώς μιλάει κανείς με τα παιδιά για τον έρωτα, τις σχέσεις, την αγάπη, τις αλλαγές της εφηβείας, τη συμφιλίωση με το σώμα μας, την ερωτική πράξη, την αντισύλληψη, το aids, …

Το σεμινάριο απευθύνεται σε εκπαιδευτικούς των δύο μεγάλων τάξεων του Δημοτικού. Ωστόσο είναι ανοιχτό και μπορεί να φανεί επωφελές σε κάθε εκπαιδευτικό (και γονιό) που ενδιαφέρεται για το θέμα και συνομιλεί με παιδιά στην προεφηβεία.

 

Ο σύνδεσμος για την εκδήλωση είναι ο εξής:

https://minedu-primary.webex.com/minedu-primary/j.php?MTID=mcc9daf57fd7056c44aa7e920d23e2ac6

Τετάρτη 7 Απριλίου, ώρα 6.00΄ – 8.00΄ μμ.

Θα μεταδοθεί και από το κανάλι του 4ου ΠΕΚΕΣ στο YouTube:

 

https://youtu.be/2HoMTFt_4tg

 

 

Οι προηγούμενες παρουσιάσεις είναι επίσης διαθέσιμες στο κανάλι του 4ου ΠΕΚΕΣ στο YouTube:

 

• Μιλώντας με τα παιδιά για σεξουαλική παρενόχληση/κακοποίηση

https://youtu.be/eKBpyGKpvBo

 

• Μιλώντας με τα παιδιά για το σεβασμό στην ταυτότητα (γλώσσα/ χώρα/όνομα/παιδική ηλικία – θρησκεία – εμφάνιση – σεξουαλικός προσανατολισμός)

https://youtu.be/Vm2ioac2Sg0?t=1012   (ο ήχος αρχίζει από το 17ο λεπτό)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γνωρίστε την Αθήνα Διαδικτυακές περιηγήσεις στην Αθήνα από τον ΟΠΑΝΔΑ και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

Απρ 20216

Δελτίο Τύπου

Γνωρίστε την Αθήνα

Διαδικτυακές περιηγήσεις στην Αθήνα

από τον ΟΠΑΝΔΑ και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης

 

Οι διαδικτυακές περιηγήσεις συνεχίζονται την Τετάρτη 31 Μαρτίου και την Πέμπτη 1 Απριλίου

στο www.facebook.com/Opanda.gr στις 19:00

 

Ο Οργανισμός Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας του Δήμου Αθηναίων (ΟΠΑΝΔΑ) και το Μουσείο Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης την σειρά των δέκα (10) θεματικών διαδικτυακών περιηγήσεων στην Αθήνα.

Στόχος αυτών  των περιηγήσεων  είναι να ανακαλύψουμε την Αθήνα και την ιστορία της με έναν διαφορετικό τρόπο, να δώσουμε φωνή σε κτίρια, δρόμους, μνημεία, εκκλησίες, περιοχές που συχνά προσπερνάμε αδιάφορα.

Την Τετάρτη 31 Μαρτίου στις 19:00 πραγματοποιείται η δεύτερη διαδικτυακή περιήγηση με θέμα «Ιστορίες Αρχαιοκαπηλίας»

Πώς έγινε η αρπαγή των μαρμάρων του Παρθενώνα;

Ποιο μνημείο σώθηκε από τον Έλγιν και κοσμεί σήμερα την Αθήνα;

Τι συνέβη με το καράβι που μετέφερε τα κλεμμένα μάρμαρα κοντά στα Κύθηρα;

Ποιας χώρας ο πρόξενος συγκέντρωσε μια τεράστια αρχαιολογική συλλογή;

Ποιοι πρωτοστάτησαν στη δημιουργία Μουσείου στην Ελλάδα;

Πώς σώθηκε το μνημείο του Λυσικράτη από την οργή του Ομέρ Βρυώνη;

Ποιο μνημείο της Αθήνας είναι συνδεδεμένο με μια φοβερή κατάρα;

Ποιος ήταν ο  ρόλος του Μακρυγιάννη και άλλων οπλαρχηγών για την προστασία των αρχαιοτήτων;

Ποια είναι η ξενιτεμένη κόρη της Ελευσίνας;

Οδηγοί μας σε αυτό το ταξίδι η διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Στοφόρος.

Συμμετέχουν: η αρχαιολόγος Αγγελική Κόκκου, συγγραφέας -μεταξύ άλλων- του πολύ σημαντικού έργου «Η μέριμνα για τις αρχαιότητες στην Ελλάδα και τα πρώτα μουσεία», η Ελένη Στούμπου-Κατσαμούρη, Αρχαιολόγος-Συγγραφέας, ο συγγραφέας και εκπαιδευτικός Διονύσης Λεϊμονής που μέσα από τα βιβλία του για παιδιά και νέους έχει αναδείξει το ζήτημα της προστασίας των αρχαιοτήτων μας και η Άντα Μητροπούλου, Μουσειολόγος – Ξεναγός, από το Τμήμα Εκπαιδευτικών Προγραμμάτων του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης.

 

Την Πέμπτη 1 Απριλίου στις 19:00 πραγματοποιείται η τρίτη διαδικτυακή περιήγηση με θέμα «Λαός και Κολωνάκι: Περίπατος στην εμβληματική συνοικία της Αθήνας»

Πώς πήρε το όνομά του το «Κολωνάκι»;

Ποιος σημερινός διάσημος δρόμος είχε ένα μάλλον κακόηχο όνομα;

Ποιος συγγραφέας -ασθενής στον Ευαγγελισμό, έγραψε μια σειρά χρονογραφημάτων για το νοσοκομείο;

Ποιο Μουσείο σχετίζεται με τη Δούκισσα της Πλακεντίας;

Πώς δημιουργήθηκε η Εθνική Πινακοθήκη;

Ποιο δώρο έκανε η Έλενα στον Ελευθέριο Βενιζέλο;

Πού εκτελέστηκε ο Ίων Δραγούμης;

Από το Ιλίου Μέλαθρον, μέχρι τον Ευαγγελισμό και τον Λυκαβηττό, περπατάμε διαδικτυακά στην πόλη και ανακαλύπτουμε την ιστορία της από την εποχή που η περιοχή ονομαζόταν «Κατσικάδικα», μέχρι σήμερα.

Ταξιδεύουμε πίσω στον χρόνο αναζητώντας τα ίχνη γεγονότων και ανθρώπων. Θα περιηγηθούμε σε εμβληματικά κτίρια, θα ανακαλύψουμε πώς συνδέεται το Κολωνάκι με όλη τη σύγχρονη ελληνική δημοσιογραφία, θα ζήσουμε την εποχή της Μπελ Επόκ και θα ζωντανέψουμε μια ολόκληρη εποχή μέσα από κείμενα και οπτικουακουστικό υλικό.Οδηγοί μας σε αυτό το ταξίδι η διευθύντρια του Μουσείου Σχολικής Ζωής και Εκπαίδευσης, Δρ. Ευαγγελία Κανταρτζή και ο δημοσιογράφος και συγγραφέας Κώστας Στοφόρος.

Συμμετέχει η κυρία Ζωζώ Λιδωρίκη, Πρόεδρος των «Διεθνών Σχέσεων Πολιτισμού» που θα μας μεταφέρει στο Κολωνάκι της Μπελ Επόκ και στο ιστορικό σπίτι της οικογένειας Λιδωρίκη, η κυρία Αντωνιάδου Μαρία, Πρόεδρος Ένωσης Συντακτών Ημερησίων Εφημερίδων Αθηνών.

Οι περίπατοι απευθύνονται σε όλη την  οικογένεια και η συμμετοχή είναι ελεύθερη μέσα από τη σελίδα του ΟΠΑΝΔΑ στο facebook, www.facebook.com/Opanda.gr

Πρόγραμμα επόμενων περιηγήσεων:

 • Τετάρτη 24 Μαρτίου 2021, 19:00

200 Χρόνια από την Ελληνική Επανάσταση – Η Αθήνα και η Επανάσταση του 1821

 • Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021, 19:00

Ιστορίες Αρχαιοκαπηλίας

 • Πέμπτη 1 Απριλίου 2021, 19:00

Λαός και Κολωνάκι: Περίπατος στην εμβληματική συνοικία της Αθήνας

 • Τετάρτη 7 Απριλίου 2021, 19:00

Περίπατος στην Πλάκα της μουσικής – Από τις καντάδες στις μπουάτ και στα κλαμπ

 • Πέμπτη 8 Απριλίου 2021, 19:00

Καφενεία, ζαχαροπλαστεία, ταβέρνες, εστιατόρια και μπαρ της Αθήνας που αγάπησε η λογοτεχνία

 • Τετάρτη 14 Απριλίου 2021, 19:00

Ρομαντικός περίπατος και ιστορίες αγάπης που γεννήθηκαν στην Αθήνα

 • Πέμπτη 15 Απριλίου 2021, 19:00

Λογοτεχνική και κινηματογραφική περιήγηση στην Πλάκα

 • Τετάρτη 21 Απριλίου 2021, 19:00

Αν τα σπίτια μιλούσαν – Ιστορίες πίσω από τα κτίρια της παλιάς Αθήνας

 • Μ. Τρίτη 27 Απριλίου 2021, 19:00

Περίπατος από το Μεταξουργείο ως τον Κολωνό

 • Μ. Τετάρτη 28 Απριλίου 2021, 19:00

Στο Ζάππειο μια μέρα… Περίπατος στην ιστορία

Πληροφορίες: 2103250341, info@ekedisy.gr

 

Πρόσκληση για βοήθεια

Μαρ 202130

 

Σε συνέχεια της πανελλήνιας εκστρατείας Αλληλεγγύης προς τους σεισμόπληκτους της Θεσσαλίας η Ένωση Γονέων του Δήμου Μεγαρέων  σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων και Κηδεμόνων του 3ου Δημοτικού Σχολείου Νέας Περάμου, καλεί όλους τους γονείς – κηδεμόνες αλλά και όλους τους πολίτες, να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας με τα παρακάτω:

 

– Φαρμακεία (ΚΙΤ) Πρώτων Βοηθειών (π.χ. επίδεσμοι, παυσίπονα κλπ)

– Απολυμαντικά, καθαριστικά και είδη προσωπικής υγιεινής

– Ξηρά Τροφή (όσπρια, ζυμαρικά, φρυγανιές, μπισκότα κλπ)

– Εμφιαλωμένα νερά

– Αναλώσιμα γραφικής ύλης

 

Το Σχολείο μας συνδράμει σ’ αυτήν την προσπάθεια και από αύριο Τετάρτη, 31-03-2021 μέχρι και την Παρασκευή, 09-04-2021, από  10:00 – 12:00, θα συγκεντρώνει στον χώρο του τα παραπάνω.

 

             Eυχαριστούμε για την αρωγή σας σ’ αυτήν την προσπάθεια

                       

                         Η Διευθύντρια και ο Σύλλογος Διδασκόντων

                                   

« Παλιότερα άρθρα

Πρόσφατα σχόλια

  Επικοινωνία
  Ι. Καραγιώργη 1
  Τ.Κ. 19006, Ν.Πέραμος Αττικής
  Τηλ. 2296032677
  mail@3dim-n-peram.att.sch.gr

  Μάιος 2021
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  « Απρ    
   12
  3456789
  10111213141516
  17181920212223
  24252627282930
  31  


  Top
   
  Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων