Υ.Α.-Εγκύκλιοι

  • Υ.Α. 22434/ΓΔ4/25-2-2021. «Τροποποίηση της υπό στοιχεία 6603/ΓΔ4/20.1.2021 υπουργικής απόφασης με θέμα «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική και εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο» (Β’ 140)»
  • Υ.Α. 13423/ΓΔ4/09-02-2021. «Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης»
  • Υ.Α. 6603/ΓΔ4/20-01-2021. «Συλλογικός προγραμματισμός, εσωτερική & εξωτερική αξιολόγηση των σχολικών μονάδων ως προς το εκπαιδευτικό τους έργο»
  • N. 4692/12-06-2020. «Αναβάθμιση του Σχολείου και άλλες διατάξεις»
  • Εγκύκλιος 167603/ΓΔ4/9-12-2020. «Εγκύκλιος για την εξ αποστάσεως υλοποίηση της (ισχύουσας) αξιολόγησης των μαθητών/τριών Δ/θμιας Εκπ/σης για το σχολικό έτος 2020-2021″, μαζί με το «Παράρτημα οδηγιών ψηφοφορίας/δημοσκόπησης στην πλατφόρμα webex»
  • 164267/Δ2/02-12-2020. «Ύλη και Οδηγίες διδασκαλίας σχ. ετ. 2020-2021″. Ενημέρωση για ανάρτηση των εγγράφων που αφορούν στην ύλη και στις οδηγίες διδασκαλίας σχολικού έτους 2020-2021 στην ιστοσελίδα του ΙΕΠ, στο με αρ. πρωτ 164267/Δ2/02-12-2020 (Ανακοινοποίηση) έγγραφο της Γενικής Γραμματείας Α/θμιας και Β/θμιας Εκπ/σης του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, το οποίο αφορά και τις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης Π.Ε. και Δ.Ε.