ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2023-2024

οι εγγραφές 2023 2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Σχολ. Έτος 2023-24

1-20 Μαρτίου 2023

Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία γίνονται ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109).

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους, σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Η εγγραφή του νηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)
  • και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):

α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

Ώρες επικοινωνίας και συνεργασίας με την Προϊσταμένη του 2ου Νηπιαγωγείου Νέας Αρτάκης, κα Ανδριάνα Κασβίκη για τις εγγραφές:

 12:00 – 13:00 καθημερινά.

Τηλ. Νηπιαγωγείου: 2221043067

 

Παγκόσμια Ημέρα Αναπηρίας 3-12-2022

Η Παγκόσμια Ημέρα Ατόμων με Αναπηρία (International Day of Persons with Disabilities) καθιερώθηκε το 1992 με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και τιμάται κάθε χρόνο στις 3 Δεκεμβρίου.

Η επιλογή της ημερομηνίας αυτής συνδέεται με την υιοθέτηση από το διεθνή οργανισμό στις 3 Δεκεμβρίου 1982 του προγράμματος δράσης για τα ΑΜΕΑ, το οποίο οδήγησε στην υπογραφή της διεθνούς Σύμβασης για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρία στις 30 Μαρτίου 2007 (Η Κύπρος την κύρωσε το 2011 και η Ελλάδα το 2012).

Η Ημέρα αυτή δίνει την ευκαιρία στις κυβερνήσεις, στους οργανισμούς και στις κοινωνίες να εστιάσουν την προσοχή τους στα δικαιώματα και τις δυνατότητες των ανθρώπων με αναπηρία.

Σύμφωνα με στοιχεία τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ), περί το 15% του παγκόσμιου πληθυσμού (περί το 1 δισεκατομμύριο άνθρωποι) πάσχουν από κάποιας μορφής αναπηρία. Πρόκειται για την μεγαλύτερη μειονότητα, σύμφωνα με τον ΠΟΥ.

Μιλήσαμε για τους ανθρώπους με ιδιαιτερότητες, είδαμε το εξαιρετικό βίντεο «Το δώρο» https://www.youtube.com/watch?v=0Aywxc7R_Pg  και φτιάξαμε την παρακάτω αφίσα:
IMG 20221201 142021

Διαγωνισμός Καρυάτιδες

Με αφορμή το βιβλίο του Βαγγέλη Ηλιόπουλου «Τα βράδια ονειρεύομαι ότι είμαι σπίτι μου» (Εκδόσεις Παιδική Νομική Βιβλιοθήκη, 2019) οι μαθητές/τριες ζωγραφίζουν το όνειρο της Καρυάτιδας που βρίσκεται στο Λονδίνο και ονειρεύεται να επιτρέψει για να βρει τις αδελφές της από το Ερέχθειο στο Νέο Μουσείο της Ακρόπολης.

https://www.nb.org/blog/post/3191kmproject

Η συμμετοχή μας στον παραπάνω διαγωνισμό έγινε με τα ακόλουθα έργα:

IMG 20221123 190943

Ομαδικό έργο IMG 20221115 163431 IMG 20221115 163405

IMG 20221115 163344

IMG 20221115 163323 zografiki

Περιοδικό «Σχεδία» – Διαγωνισμός εξωφύλλου

2ος διαγωνισμός παιδικού σκίτσου «σχεδίας»

https://www.shedia.gr/cms/magazine/

Σχεδιάζοντας το Σπίτι

Η φαντασία σμίγει με την αλληλεγγύη, στον παιδικό διαγωνισμό σκίτσου της «σχεδίας». Οι μικροί μας φίλοι καλούνται να επιστρατεύσουν τον δημιουργικό τους οίστρο, για να χρωματίσουν με το πινέλο τους την έννοια του «σπιτιού».
Μαθητικός διαγωνισμός της «σχεδίας» σε συνεργασία με την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες.
Αποφασίσαμε να στείλουμε και τις δικές μας ζωγραφιές για το εξώφυλλο του περιοδικού  Σχεδία, που είναι ένα περιοδικό αφιερωμένο στους άστεγους, φέρνοντας στην επιφάνεια τα προβλήματά τους αλλά και όσα κατορθώνουν στην επιβίωσή τους για ζωή. Τα παιδιά έδειξαν ιδιαίτερη ευαισθησία για το θέμα των αστέγων.
.jpg
ΙΩΑΝΝΟΥ
ΠΑΡΙΑΡΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΚΟΝΤΑΡΑΤΟΥ IMG 20221027 121710 IMG 20221027 121627 IMG 20221027 121615

Global Action Day 3/11/2022

Με το σύνθημα “Running out of time” (Μας τελειώνει ο χρόνος) ξεκίνησε στις 30 Σεπτεμβρίου μία μοναδική σκυταλοδρομία για την Κλιματική Αλλαγή, παγκόσμιας συμμετοχής, από τη Γλασκόβη της Σκωτίας, που φιλοξένησε την Διάσκεψη Κορυφής για την Κλιματική Αλλαγή COP26 με τη συμμετοχή δρομέων, ποδηλατών και ιστιοπλόων, ακολουθώντας μια διαδρομή μέσω διαφόρων, ως επί τω πλείστο, Ευρωπαϊκών Χωρών και θα τερματίσει στο Sharm El Sheikh της Αιγύπτου στις 5 Νοεμβρίου, όπου θα διεξαχθεί η νέα Διάσκεψη COP27.

Αποφασίσαμε να πάρουμε μέρος στη δράση, φτιάχνοντας μία σκυτάλη με ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΙΜΑ και ΟΡΓΑΝΙΚΑ ΥΛΙΚΑ και διοργανώνοντας μία συμβολική σκυταλοδρομία γύρω από το σχολείο μας. Η κλιματική αλλαγή είναι γεγονός! Ο πλανήτης δεν μπορεί να περιμένει! Τα παιδιά είναι το μέλλον της πραγματικής αλλαγής του πλανήτη μας. Προσπαθούμε να καλλιεργήσουμε γνήσια περιβαλλοντική συνείδηση μέσα από οργανωμένες δράσεις με υγιή συνεργασία και βιωματική μάθηση.

2nd Kindergarten Neas Artakis Greece IMG 20221102 104416 cut IMG 20221102 104900 cut IMG 20221102 114928 IMG 20221103 144950 IMG 20221103 145055 IMG 20221103 145151 IMG 20221103 145227 IMG 20221103 145256 IMG 20221103 145340 IMG 20221103 145430 IMG 20221103 145510 IMG 20221103 145613 IMG 20221103 150414 IMG 20221103 150609 IMG 20221103 150746 IMG 20221103 150847

Φωτογραφηθήκαμε στην περιβαλλοντική γωνιά της αυλής του σχολείου μας και φτιάξαμε το δέντρο του πλανήτη μας με τη Γη από τη μια μεριά και το δικό μας μοναδικό σύνθημα από την άλλη.

IMG 20221102 114229 IMG 20221102 114241 cut IMG 20221103 120554 IMG 20221103 120611 IMG 20221103 120701 IMG 20221103 141953

Code Week 2022

WE C.O.D.E. -Let’s make a wish!

Το ρομποτάκι Ally είναι προβληματισμένο με όσα συμβαίνουν καθημερινά στον κόσμο μας και είχε μια καταπληκτική ιδέα! Να στείλουμε κωδικοποιημένες ευχές για ένα καλύτερο μέλλον! Πιο συγκεκριμένα, η ομάδα μας εντόπισε ότι η φύση κινδυνεύει και πρότεινε τις εξής λύσεις: να αγαπάμε το φυσικό μας περιβάλλον, να το επισκεπτόμαστε συχνά, να του δείχνουμε φροντίδα αλλά και σεβασμό και να πραγματοποιούμε πολλές περιπέτειες αρμονικά σε αυτό.

Στη συνέχεια, δημιουργήσαμε ένα άβαταρ για να εκπροσωπήσει την ομάδα μας στη συμμαχία «We C.O.D.E.» χρησιμοποιώντας φυσικά υλικά όπως: ξερά φύλλα, κλαδιά, ξερά σύκα, καρποί, αμύγδαλα.

Στο επόμενο βήμα δημιουργήσαμε την ιστορία του ήρωά μας που περιλάμβανε το πρόβλημα, αλλά και τις λύσεις που προτείναμε. Ολοκληρώνοντας, αναζητήσαμε τις ευχές που συνδέονταν με τις προτάσεις μας και τις κωδικοποιήσαμε με χρώματα από τον πίνακα της δράσης, ώστε να μπορέσει να τις αποκωδικοποιήσει μόνο το ρομπότ. 

Τέλος, χρησιμοποιήσαμε το ρομποτάκι  beebot για να εντοπίσουμε τα χρώματα των ευχών μας στο χαλάκι και ακολουθήσαμε τη διαδρομή που συνδεόταν με τις προτάσεις που είχαμε κάνει για τη φύση.

Με αγάπη (κόκκινο) να πηγαίνουμε στη φύση (πράσινο), να  μαζεύουμε ξερούς καρπούς, φύλλα ή κλαδιά και να ετοιμαζόμαστε για νέες περιβαλλοντικές περιπέτειες (πορτοκαλί).

Code Week 2022 23

IMG 20221012 151825

IMG 20221012 151725

IMG 20221012 151700

IMG 20221012 151602

IMG 20221012 150920 IMG 20221012 151028

IMG 20221012 150732   IMG 20221012 150422    IMG 20221012 150301

310483987 803529494243148 6195863768432827674 n 311918527 672672684115120 1401511574591502686 n

311959329 825774258855897 6465685644951505986 n

code week page 0001

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΖΩΩΝ – 4 ΟΚΤΩΒΡΙΟΥ 2022

Μιλήσαμε για τα ζώα που έχουμε κοντά μας αλλά και για τα άγρια ζώα που ζουν μακριά. Μιλήσαμε για τους ανθρώπους που κακοποιούν τα ζώα, που τα χρησιμοποιούν με βάναυσο τρόπο αλλά και που τα κυνηγούν σε σημείο που κινδυνεύουν να εξοντωθούν. Μιλήσαμε για τους καρχαρίες που τους σκοτώνουν για να κάνουν το φτερό τους σούπα, για τις φάλαινες που τις σκοτώνουν για το λίπος τους, για τους ελέφαντες που τους κόβουν τους χαυλιόδοντες για να φτιάξουν διάφορα αντικείμενα και άλλα πολλά. Μιλήσαμε για τα ζώα της θάλασσας που καταπίνουν τις πλαστικές σακούλες των ανθρώπων και πεθαίνουν. Και για ανθρώπους που έχουν αφιερώσει όλη τους τη ζωή στη διάσωση των ζώων. Αναφερθήκαμε στα δικαιώματα των ζώων για ζωή στη φύση και μόνο σε αυτή! Δείξαμε τη δουλειά της Asher Jay, μιας καλλιτέχνιδας που συνεργάστηκε με το National Geografic και δημιούργησε animations για την προστασία των ελεφάντων και όχι μόνο! Και για την Τζέιν Γκούντολ που πρωτοστάτησε στην προστασία των χιμπατζήδων!

310186230 3038936379737750 5974209713615285673 n 310216714 819952635722124 4137690969828297036 n

310699595 662704791752121 2796424308052001818 n

310232041 3305837393018768 9098979109419734721 n310317871 620666732887354 1645983277377034642 n310635590 428379616090630 4369839748110556956 n310533376 785672829441067 1462099924423339937 n

IMG 20221004 113949 IMG 20221004 121814 IMG 20221004 121831 IMG 20221004 152258 IMG 20221004 152357 IMG 20221004 152417 IMG 20221004 152439 IMG 20221004 152501 IMG 20221004 152532 IMG 20221004 152548 IMG 20221004 152601 IMG 20221004 152639 IMG 20221004 152710 IMG 20221004 152724 IMG 20221004 152841 IMG 20221004 152923 IMG 20221004 153004 IMG 20221004 153107 IMG 20221004 153200 IMG 20221004 153217

ΣΜΥΡΝΗ 1922-2022

Με αφορμή τον εορτασμό των 100 χρόνων από τη μικρασιατική καταστροφή αλλά και το γεγονός ότι το σχολείο μας βρίσκεται σε περιοχή όπου έχουν εγκατασταθεί πρόσφυγες από την Αρτάκη της Κυζίκου,  συμμετείχαμε σε εκδηλώσεις που έγιναν στον αύλειο χώρο της εκκλησίας των 12 Αποστόλων σε συνεργασία με τη Δημοτική Ενότητα Νέας Αρτάκης. Παρουσιάσαμε δυο αφίσες φτιαγμένες από τα παιδιά και ένα βίντεο καταγράφοντας με απλοϊκό αλλά ουσιαστικό τρόπο την πορεία της καταστροφής της Σμύρνης. Καθώς το βίντεο δεν έχει αναρτηθεί στο youtube για λόγους ασφάλειας των προσωπικών δεδομένων των παιδιών, στην παρούσα σελίδα θα αναρτηθούν μόνο οι αφίσες.

1920

1922

289043711 3206191882972506 8736353701063040337 n 289319191 700865804421705 4523319637443645089 n

Οι ατομικές ζωγραφιές των παιδιών:

IMG 20220608 152223 LENA ΜΑΡΙΑ .jpg .jpg

Μαρία Ι.

Μαρία Π.

Φιλοξενία Νηπιαγωγών Erasmus

Την Πέμπτη, 9-6-2022, το μεσημέρι είχαμε τη χαρά να φιλοξενήσουμε την ομάδα Νηπιαγωγών από τέσσερεις ευρωπαϊκές χώρες, Εσθονία, Γαλλία, Πορτογαλία και Ελλάδα, που συμμετέχουν στο πρόγραμμα Erasmus και επισκέπτονται τη χώρα μας. Τους δείξαμε το κουτί μας με τις δραστηριότητες, φτιάξαμε κατασκευές που ‘μύριζαν’ Ελλάδα, φάγαμε, κεραστήκαμε και φωτογραφηθήκαμε ενθουσιασμένοι!! Ευχαριστούμε για μια ακόμα φορά το Σύλλογο γονέων που συνέβαλε τα μέγιστα στη φιλοξενία τους! Οι φιλοξενούμενοί μας ενθουσιάστηκαν από όλα!!

286062305 1109773716611936 8278296946227151048 n 286118462 565205741832623 8996791042726133767 n 286138979 537901228036257 4599072963603178272 n 286190386 5331582030232957 8961627845242754693 n 286192251 700305824384946 2247940847057377091 n 286327403 1601080143625431 8997924788155768319 n 286369400 757636355675790 8451652266982183735 n 286373076 389800009768743 2785627785509414833 n 286416685 551746836551317 7274999108727699209 n 286477450 566950794798559 6601152852186117539 n 286504060 403885008328001 7938555653440337208 n 286509478 1072336356969013 4434471094586889928 n 286509479 4913270725467701 1633637676816898531 n 286529888 1087551305475270 8535359472330199337 n 286542823 585255989610618 5171099858843801165 n286646946 722381115769076 7071907641010911730 n 286584207 360040416226408 1275082402846832781 n 286590811 537893637808927 1423514676644302813 n 286676056 570013154638333 9191062426998145844 n 286831562 740858920371984 8775127071842154960 n 287090807 754787625700752 5260624322951169794 n 287127671 758539711994949 8260017694137490226 n

ΚΟΥΤΙ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ STEM και άλλα πολλά!

278174233 544470887067399 8156998057424155843 n

Αποφασίσαμε να δημιουργήσουμε ένα ΚΟΥΤΙ ΔΑΝΕΙΣΜΟΥ με όμορφες δραστηριότητες για τα παιδιά, προσπαθώντας να καλλιεργήσουμε έννοιες όπως η φυσική, τα μαθηματικά, η τέχνη αλλά και δεξιότητες όπως η δημιουργικότητα, η συνεργασία, η πρωτοβουλία, η κριτική σκέψη, η επίλυση προβλημάτων. Κύριος στόχος μας ήταν και θα είναι πάντα, να προσπαθούμε μέσα από πολλαπλά ερεθίσματα να δίνουμε δημιουργικές διεξόδους στα παιδιά τόσο στο σχολείο όσο και στο σπίτι. Και ίσως, αν θέλετε, ένα επιπλέον βοήθημα στα χέρια του γονιού για να αξιοποιήσει δημιουργικά το χρόνο με το παιδί του στο σπίτι. Είμαστε ανοιχτοί στις προτάσεις, στις διορθώσεις σας και γενικότερα θα θέλαμε να μας βοηθήσετε να εμπλουτίζουμε κάθε χρόνο τα κουτιά μας. Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο γονέων & κηδεμόνων που ανταποκρίθηκε αμέσως στο κάλεσμά μας και βοήθησε να εξοπλιστούν τα ΚΟΥΤΙΑ μας με πρόσθετα πλούσια υλικά.

kουτι ολοκληρο

Σας παραθέτουμε φωτογραφίες των παιχνιδιών κι ευχόμαστε Καλή Διασκέδαση!!!

IMG 20220404 184055 IMG 20220404 184109 IMG 20220404 184123 IMG 20220404 184146 IMG 20220404 184206 IMG 20220404 184228 IMG 20220404 184242 IMG 20220404 184301 IMG 20220406 171645 IMG 20220406 172619 IMG 20220407 171921 IMG 20220407 171933 IMG 20220407 171944 IMG 20220407 172005 IMG 20220407 172018 IMG 20220407 172043 IMG 20220407 172055 IMG 20220407 172116277312794 4713560742100688 6149154762340199238 n277616381 1865860903600246 911399673714381386 n277683968 935541387114217 4750918419310955691 n277917685 642940126770304 5023632692670157169 n278134459 1243640436173159 1327794123276514256 n

278134459 1243640436173159 1327794123276514256 n 1