ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΕΠΤΑΗΜΕΡΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ- ΜΠΑΝΣΚΟ

Στην Τρίπολη σήμερα 22 Οκτωβρίου 2019 ημέρα  Τρίτη και ώρα  11:30 μ.μ.  και στο Γραφείο της Δ/ντριας του  2ου ΓΕΛ Τρίπολης συνήλθε η Επιτροπή Αξιολόγησης  των προσφορών για την Επταήμερη εκπαιδευτική επίσκεψη των  50  μαθητών της Γ΄ Λυκείου στη Θεσσαλονίκη –Μπάνσκο  αποτελούμενη από τους :

  1. Κουλούρη Χαρίκλεια, Δ/ντρια,  πρόεδρο
  2. Μαρκάτη Ευγενία , μέλος
  3. Αδαμόπουλος Δ, μέλος
  4. Κέκου Αθ, μέλος
  5. Χρονόπουλος Δ , εκπρόσωπο των μαθητών.

Η επιτροπή αφού έλαβε υπόψη  την Υ.Α. 33120/ΓΔ4/28-2-17(ΦΕΚ681 6-3-17)προέβη στις παρακάτω ενέργειες : Συνέχεια