Εργαστήρια Δεξιοτήτων 2η θεματικη: ΕΥ ΖΗΝ

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ΕΝΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑ, Εργαστήρια Δεξιοτήτων | , στις 11-06-2022


Μετάβαση στο sway.office.com.

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΕΞΙΟΤΗΤΩΝ 1η Θεματική: Φροντίζω το περιβάλλον

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ΕΝΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑ, Εργαστήρια Δεξιοτήτων | , στις 24-05-2022


Μετάβαση στο sway.office.com.

 

ΕΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛ. ΕΤΟΣ 2022-2023

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 28-02-2022

Για το σχολικό έτος 2022-2023 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν

από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Η αίτηση γίνεται ηλεκτρονικά και οι γονείς καλούνται να προσκομίσουν τα απαιτούμενα δικαιολογητικά στο Νηπιαγωγείο μέχρι τις 20 Μαρτίου 2022.

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών γίνεται κατόπιν ραντεβού στο τηλ. 2233041056, τηρώντας τα μέτρα προστασίας για αποφυγή διασποράς της πανδημίας COVID-19 (υποχρεωτική είναι η χρήση μάσκας και η προσκόμιση πιστοποιητικού εμβολιασμού/νόσησης ή βεβαίωσης αρνητικού αποτελέσματος Rapid Test 48ωρών):

Δευτέρα – Παρασκευή από 13:00 έως 14:00

Ηλικίες προνηπίων – νηπίων

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (ΦΕΚ Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται για πρώτη φορά μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές γεννημένοι το 2017 (νήπια) και το 2018 (προνήπια).

Αξίζει να επισημανθεί ότι από το σχολικό έτος 2021-2022, σύμφωνα με τις προβλέψεις της παρ. 4 του άρθρου 3 του νόμου 1566/1985 (ΦΕΚ Α’ 167), η φοίτηση των νηπίων που συμπληρώνουν ηλικία τεσσάρων (4) ετών γίνεται υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Oι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας γίνονται μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής θα υποβάλλει ο γονέας/κηδεμόνας για το Νηπιαγωγείο που ανήκει, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας του σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Α. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ

Ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:

  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Σε περίπτωση που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο. Για τον σκοπό ο γονέας/κηδεμόνας κατά τις ώρες συνεργασίας που έχουν οριστεί μπορεί να προσέλθει στο Νηπιαγωγείο, προσκομίζοντας τα αναγκαία δικαιολογητικά.

Β. ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι γονείς καλούνται να προσκομίσουν στο νηπιαγωγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά μέχρι τις 20 Μαρτίου 2021:

α) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.). Μπορείτε να το κατεβάσετε στον παρακάτω σύνδεσμο:

Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

β) Βιβλιάριο Υγείας του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13)).

γ) Γνωμάτευση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

δ) Αποδεικτικό στοιχείο, (άρθρο 1, του Π.Δ. 200/98 (ΦΕΚ 161/1998), από το οποίο, φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή. (λογαριασμός Δημοσίων Επιχειρήσεων και Οργανισμών (Δ.Ε.Κ.Ο.), μισθωτήριο συμβόλαιο…)

ε) βεβαίωση φοίτησης άλλων τέκνων από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας, εφόσον υπάρχουν.

Γ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις γίνονται δεκτές χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

  1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
  2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
  3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
  • Η αποχώρηση πραγματοποιείται στις 16:00 και δεν προβλέπεται πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα.

Δ. ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΕΡΧΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΧΩΡΕΣ ΤΟΥ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ

  1. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) οι αλλοδαποί μαθητές/τριες εγγράφονται στο Νηπιαγωγείο, σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις, εφόσον έχουν τη νόμιμη ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο.
  2. Σύμφωνα με την παρ. 9, του αρ. 6, του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δε δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης, μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης. Όλα τα δικαιολογητικά εγγραφής των αλλοδαπών μαθητών/τριών πρέπει να είναι επίσημα μεταφρασμένα.
  3. Τα ανήλικα τέκνα υπηκόων τρίτων χωρών μπορούν να εγγραφούν, έστω κι αν δεν έχει ρυθμιστεί η νόμιμη διαμονή τους στη χώρα.

Για οποιαδήποτε απορία μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου στο τηλ. 2233041056 ή μέσω του mail του σχολείου mail@1nip-larymn.fth.sch.gr

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΑΠΟ 10/1/2022

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | , στις 05-01-2022

Καλή χρονιά σε όλους με υγεία και ασφάλεια! Την Δευτέρα 10 Ιανουαρίου θα ανοίξουν κανονικά τα σχολεία μας με 3 σελφ τεστ την πρώτη εβδομάδα. Από σήμερα 5/1 ως 8/1 θα γίνεται η διάθεση των σελφ τεστ στα φαρμακεία. Στο παρακάτω άρθρο θα μάθετε όλες τις λεπτομέρειες.

https://www.minedu.gov.gr/rss/51105-05-01-22-diathesi-self-test-gia-mathites-kai-emvoliasmenous-ekpaideftikoys-apo-ta-farmakeia-2

ΤΟ ΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΥΧΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΜΑΣ!!!

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ETWINNING | , στις 27-12-2021

Τα σχολεία της οικοσυμμαχίας μας ετοίμασαν μπάλες από ανακυκλώσιμα υλικά με ευχές για το νέο έτος και στολίσαμε το χριστουγεννιάτικο δέντρο των ευχών!

269946681 10227606826574877 6910821922785929438 n

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ΣΕ ΟΛΟΥΣ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΕΥΤΥΧΙΑ

ΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΑΓΙΟ ΒΑΣΙΛΗ

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ | , στις 14-12-2021

Η μέρα μας σήμερα είχε μία έκπληξη!!! με πρωτοβουλία του Συλλόγου Γονέων και κηδεμόνων ήρθε στο νηπιαγωγείο μας ένα γραμματοκιβώτιο λίγο διαφορετικό… καθώς δέχεται γράμματα με μοναδικό προορισμό το σπίτι του Αη Βασίλη. Συμπληρώσαμε λοιπόν τα υπέροχα γράμματα που μας ετοίμασε ο Σύλλογος και τα ρίξαμε στο γραμματοκιβώτιο με την ελπίδα να φτάσουν έγκαιρα στον προορισμό τους και ο Άγιος Βασίλης να μας φέρει τα δώρα που ζητήσαμε!!!

ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ ΑΓΑΠΗΣ

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ | , στις 08-12-2021

Τα μικρά μας αστεράκια ετοιμάσαν κάρτες για να στείλουν ευχές στους ασθενείς των αντικαρκινικών νοσοκομείων. Μαθαίνουμε να νοιαζόμαστε και να φροντίζουμε τους άλλους καλλιεργώντας την εν συναίσθηση και την αλληλεγγύη!!!

Μπορεί να είναι εικόνα ένα ή περισσότερα άτομα, άτομα που στέκονται και κείμενο που λέει "ΕΠΙΣΚΕΠΤΗΡΙΟ αγάπη Στείτε Ευχετήριες Κάρτες 2021 καρτών <<Αποστολή των νοσοκομείων>> Αντικαρκινικών πουγεννιάτικων στους ασθενείς #aitia_kalow Σας παρακαλούμε ΟΧΙ courier ΟΧΙ συστημένα απλή αποστολή με ΕΛΤΑ και Στείλε τν κάρτα σου στο: WinCancer Ικτίνου T.K 18450 Νίκαια θα iS παραδώσουμε τώρα επισκεπτήρια στα νοσοκομεία φτιάχνουμε εμείς TO <επισκεπτριο αγάπης> WinCancer ancer WeCant!! H μάχη καιά τοU καρκίνου είναι δύσκολη σκληρή, γι' αυτό κανένας δεν πρέπει να νιώθει μόνος του σ'αυτήν"

Δεν υπάρχει διαθέσιμη περιγραφή για τη φωτογραφία.

Μπορεί να είναι εικόνα εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα δέντρο

Μπορεί να είναι εικόνα 2 άτομα και εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα και εσωτερικός χώρος

Μπορεί να είναι εικόνα 1 άτομο και παιδί

Μπορεί να είναι εικόνα 4 άτομα, άτομα που στέκονται και εσωτερικός χώρος

ΤΟ ΛΙΟΜΑΖΩΜΑ

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ | , στις 25-11-2021

IMG 20211126 115154Αυτή την εβδομάδα ασχοληθήκαμε με την ελιά και το λάδι. Μάθαμε για την αξία του ελαιόλαδου στην διατροφή μας για την διαδικασία του μαζέματος των ελιών και για την ανακύκλωση των μαγειρικών λαδιών συστήνοντας στα παιδιά τον Λαδένιο! Ο Λαδένιος πεινάει για μαγειρικό λάδι κι εμείς του δώσαμε μία υπόσχεση… Να φέρνουμε από το σπίτι μας το μαγειρικό λάδι που θα το πετάγαμε στα σκουπίδια για να τον ταΐζουμε και όταν γεμίσει να το στείλουμε για ανακύκλωση.
IMG 20211126 115105 IMG 20211126 115241
Για να καταλάβουμε καλύτερα το λιομάζωμα πήγαμε στο παλιό Δημοτικό για να ραβδίσουμε μια ελιά και να μαζέψουμε τις ελιές της. Τα παιδιά ενθουσιάστηκαν!!!

Ο ΛΑΧΑΝΟΚΗΠΟΣ ΜΑΣ

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία Εργαστήρια Δεξιοτήτων | , στις 04-11-2021

Σήμερα μιλήσαμε για το όργωμα και τη σπορά, βγάλαμε τα αγριόχορτα για να καθαρίσουμε το χώμα, σκαλίσαμε, φυτέψαμε, ποτίσαμε και το διασκεδάσαμε όλοι μαζί μέσω της ομαδοσυνεργατικής και βιωματικής μάθησης!Μαρούλια, λάχανα και άλλα λαχανικά, από σήμερα, θα ομορφαίνουν το νηπιαγωγείο μας και θα έχουμε τον δικό μας λαχανόκηπο!

Μπράβο στα παιδιά μας που βοήθησαν για αυτό το αποτέλεσμα!!252833942 10227263552399939 1425269898793521971 n
251960581 10227263553199959 3386125715455907228 n
252133498 10227263556400039 8845849574068586521 n
252156099 10227263555760023 1896452327583223107 n    253236937 10227263555160008 2671966681630851725 n
253334199 10227263558640095 7441492142339065530 n   253262900 10227263561440165 5876698608163539455 n
252336469 10227263560680146 7351069866328028556 n   252276610 10227263559800124 7293635592462989518 n

Η Συμμετοχή μας στην δράση της WWF «Forest of Promises»

0

Συγγραφέας: 1ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΛΑΡΥΜΝΑΣ | Κατηγορία ETWINNING, ΕΝΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑ | , στις 31-10-2021

Η φωνή της Οικοσυμμαχίας έφτασε στη Γλασκώβη!
Οι ηγέτες του κόσμου, που από σήμερα 31/10 συνεδριάζουν στη Σκωτία για την κλιματική κρίση (COP26), θα διαβάσουν και τις δικές μας υποσχέσεις για την αντιμετώπισή της, πάνω στα φύλλα μας που ταξίδεψαν ως εκεί με τη βοήθεια της WWF! Στο μοναδικό δάσος των υποσχέσεων, τα σχολεία του δικτύου μας μαζί και το 1ο Νηπιαγωγείο Λάρυμνας θα δώσουν ένα δυναμικό παρόν! @wwf_uk
Άνοιγμα μενού
Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων