ΤΡΕΛΗ ΑΠΟΚΡΙΑ ΗΡΘΕ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΞΑΝΑ!

Πέρασαν οι Απόκριες και στο σχολείο μας διασκεδάσαμε πολύ, φτιάχνοντας καπέλα, μάσκες, το γνωστό σε όλους μας Αρλεκίνο, χαρταετούς και φυσικά τη Κυρία-Σαρακοστή! Εκτός από αυτά που φτιάξαμε εμείς, υποδεχτήκαμε στο σχολείο μας το Εσπερινό Επάλ Χίου, όπου η καθηγήτρια και οι μαθητές ήρθαν για να μας μεταμορφώσουν σε spiderman, batman, unicorn and cat. Τους ευχαριστούμε πολύ γιατί μας έφεραν μεγάλα χαμόγελα κάτω από τις μάσκες που φαίνονταν στα μάτια μας όμως…..!!!!!!

IMG 2188

Ο Αρλεκίνος της τάξης μας

IMG 2387

Ο πολύχρωμος χαρταετός της τάξης μας

IMG 2385

Η Κυρά Σαρακοστή με νηστίσιμα τρόφιμα

IMG 2253

FACE PAINTING: CAT

IMG 2250

FACE PAINTING: BATMAN

IMG 2249

FACE PAINTING: UNICORN

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ 2022-23

Εγγραφές για σχολικό έτος 2022-23
Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές στο σχολείο μας για την σχολική χρονιά 2022-23 θα πραγματοποιηθούν από 1-20 Μαρτίου 2022. Οι γονείς υποβάλλουν τις αιτήσεις κανονικά όπως περιγράφεται στις παρακάτω οδηγίες και έπειτα προσκομίζουν τα δικαιολογητικά καθημερινά 13:00 με 13:30. Παρακαλείστε όπως τηρείτε τις αποστάσεις και να ενημερώσετε τους οικείους σας για τις εγγραφές.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) Κατεβάστε το έντυπο:https://blogs.sch.gr/12nipchi/files/2021/02/Ατομικό-Δελτίο-Υγείας-Μαθητή.pdf

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του
Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων
κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών
στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ.
πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι
εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται
στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Αίτηση έτερου γονέα/κηδεμόνα:

https://blogs.sch.gr/12nipchi/files/2021/02/Υπεύθυνη-δήλωση-έτερου_γονέα.doc

Αίτηση εγγραφής στο προαιρετικό ολοήμερο τμήμα (έως 16:00):

https://blogs.sch.gr/12nipchi/files/2021/02/Υπεύθυνη-δήλωση-ολοήμερο-1.doc

Αίτηση εγγραφής στην πρωινή υποδοχή (7:45-8:15):

https://blogs.sch.gr/12nipchi/files/2021/02/Υπεύθυνη-δήλωση-πρωινή_υποδοχή.doc

Υπεύθυνη δήλωση συνοδών:

https://blogs.sch.gr/12nipchi/files/2021/02/Υπεύθυνη_δήλωση_συνοδών.doc

Δείτε όλη την εγκύκλιο:


Λήψη αρχείου

ΖΑΧΑΡΟΠΛΑΘΟΥΜΕ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΙΑΤΙΚΑ

Μπήκαν τα Χριστούγεννα και είπαμε να μυρίσει η τάξη μας!!!!! Ήρθε η μαμά-¨ζαχαροπλάστης¨ και μας έφτιαξε νόστιμα χριστουγεννιάτικα μπισκότα, ένα μεγάλο αχνισμένο, μπισκοτένιο δέντρο και ένα σοκολατένιο σπιτάκι!!!!!Οι βοηθοί έριχναν τα υλικά στο μπολ και έφτιαξαν τα δικά τους μπισκότα σε ότι σχέδιο ήθελαν! Ευχαριστούμε πολύ τη μαμά-¨ζαχαροπλάστη¨ και αναμένουμε την επόμενη συνταγή!!!

IMG 1596

σοκολατένιο σπιτάκι

ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΤΗΣ ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΟΥ Κ. ΚΕΛΥ ΜΕΛΙΤΖΑΝΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ

Αφού μελετήσαμε τις ομάδες των τροφών στη τάξη, τι πρέπει να τρώμε, σε τι ποσότητα και φτιάξαμε τη δική μας πυραμίδα, καλέσαμε έναν ειδικό για να μας μιλήσει και να μας συμβουλεύσει. Ήρθε η κ. Κέλυ Μελιτζάνη στο σχολείο μας και μας έδειξε τη πυραμίδα της μεσογειακής διατροφής, μας έμαθε τη μέθοδο σταυρό του πιάτου, κατασκευάσαμε μαζί της μια χριστουγεννιάτικη πυραμίδα μεσογειακής διατροφής και για να γλυκαθούμε στο τέλος φτιάξαμε ένα υγιεινό δυναμωτικό πρωινό με ¨υγιεινή μερέντα¨ (φουντουκόκρεμα από το «kiss the earth» ) και φυσικά πήραμε και τα δωράκια μας από την εταιρία!!!!!! Ευχαριστούμε πάρα πολύ τη κυρία Κέλυ Μελιτζάνη, όπως και τον ιδιοκτήτη του ¨kiss the earth¨ , τον κύριο Κ. Πλακωτάρη.

 

IMG 1537

μέθοδος σταυρού στο πιάτο

IMG 1585

 

 

Οι κηπουροί του σχολείου…..εν δράση!

Αυτή την εβδομάδα αφού μάθαμε τα λαχανικά του Φθινοπώρου , τα αναγνωρίσαμε, τα ονοματίσαμε και είδαμε τα χρώματα που έχουν, αποφασίσαμε να μάθουμε να τα φυτεύουμε . Είδαμε και μάθαμε επίσης τα στάδια ανάπτυξης του φυτού.

IMG 1322

το μικρό μας χωράφι

 

IMG 1327

εν δράση!!

IMG 1363

διαδραστικά παιχνίδια

IMG 1366

διαδραστικά παιχνίδια

IMG 1364

ομαδικό κολάζ

Φθινοπωρινά φρούτα…..η δοκιμή!!

Αφού θυμηθήκαμε τα φρούτα που ξέρουμε, είδαμε ποια φρούτα βρίσκουμε τώρα το φθινόπωρο. Τα φέραμε στο σχολείο, τα παρατηρήσαμε, τα ομαδοποιήσαμε ανάλογα με το είδος αλλά και με τα χρώματα τους, τα απεικονίσαμε , τα επεξεργαστήκαμε ( ξεφλούδισμα και κόψιμο) και φυσικά τα δοκιμάσαμε, το κάθε φρούτο ξεχωριστά αλλά και μέσα από μια γευστική πλούσια σε βιταμίνες φρουτοσαλάτα. Η εμπειρία μας φανταστική και ανυπομονούμε για τον επόμενο σταθμό ……τα λαχανικά του Φθινοπώρου!!!!

απεικόνιση του τραπεζιού με τα φρούτα

φρουτοσαλάτα

ομαδοποίηση με βάση το χρώμα

φρουτοσαλάτα

ομαδοποίηση με βάση το είδος!

τραπέζι φρούτων

ατομικό καδράκι με αγαπημένο φρούτο

λωτός

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΝΕΑΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-2022

ΔΙΑΘΕΣΗ SELF TESTS ΣΤΗΝ ΣΧΟΛΙΚΗ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑ

Τη Δευτέρα 13/09/2021 και ώρα 09:00 π.μ. θα πραγματοποιηθεί ο αγιασμός στο 12ο  Νηπιαγωγείο Χίου στον αύλειο χώρο του 4ου Δημοτικού. Ο κάθε μαθητής θα συνοδεύεται ΜΟΝΟ από ένα κηδεμόνα και η χρήση της μάσκας θα είναι υποχρεωτική για όλους καθ΄ όλη τη διάρκεια παραμονής στον αύλειο χώρο του σχολείου, για τη διασφάλιση της δημόσιας υγείας, σύμφωνα με τις οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ και του Υ.ΠΑΙ.Θ.

Μπορείτε να παραλαμβάνετε από Τετάρτη 08/09/2021 έως Παρασκευή 17/09/2021  6 δωρεάν selftest ( για τις επόμενες 3 εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων ) από τα φαρμακεία. Σας καλούμε να κάνετε το πρώτο selftest στους μαθητές για τη πρώτη εβδομάδα λειτουργίας του σχολείου  ,την Κυριακή 12 /09/2021 ,να το περάσετε στο σύστημα και να το εκτυπώσετε ,ώστε να το έχετε μαζί σας όταν σας ζητηθεί.

Σας ευχαριστούμε!

Καλή σχολική χρονιά!

 

Επαναλειτουργία Σχολείου – Τεστ Covid για τα παιδιά!

Χριστός Ανέστη και Χρόνια Πολλά! Από την Δευτέρα 10/05/2021 το σχολείο μας θα λειτουργήσει πάλι κανονικά. Για να μπορέσει όμως να λειτουργήσει με ασφάλεια είναι απαραίτητο όλοι οι μαθητές και οι εκπαιδευτικοί να κάνουμε το τεστ για τον covid. Την Δευτέρα λοιπόν αφού προμηθευτείτε το τεστ και βγάλετε το αποτέλεσμα θα πρέπει να μας επιδείξετε την βεβαίωση. Παρακάτω σας αποστέλλονταιhttps://blogs.sch.gr/12nipchi/files/2021/05/Ενημέρωση-για-την-εφαρμογή-του-υποχρεωτικού-μέτρου-δωρεάν-αυτοδιαγνωστικού-ελέγχου-από-τον-covid.pdf οι οδηγίες και η σχετική εγκύκλιος. Ανυπομονούμε να σας δούμε!

Εν όψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Α΄/θμιας Εκπ/σης, και σύμφωνα με τις εγκυκλίους 41224/ΓΔ/10.4.21 και 43275/ΓΔ4/14.4.21 που αφορούν την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης ( self test ) από τον COVID – 19 και παροχής στοιχείων, επισημαίνουμε τα εξής :

1. Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από COVID-19, μέσω δωρεάν self test, είναι υποχρεωτικός για μαθητές, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ), Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των παραπάνω σχολικών μονάδων.

2. Το test διενεργείται δύο (2) φορές την εβδομάδα. Την προηγούμενη ημέρα της Δευτέρας και Πέμπτης, κάθε σχολικής εβδομάδας και πριν από την έναρξη των μαθημάτων. Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα.

3. Η προμήθεια του self test, γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.

4. Για τους μαθητές της Α’/θμιας, το δωρεάν self test, παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του μαθητή και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων).

5. Μαζί με τα self test, παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες του φυλλαδίου.

6. Μετά το αποτέλεσμα του self test : Οι γονείς/κηδεμόνες, επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Σχολική κάρτα για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.

Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα self-testing.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο.

Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή και μέχρι την ολοκλήρωση της κλινικής εκτίμησης και της αξιολόγησης των ευρημάτων, οι διαγνωσθέντες θετικοί μαθητές και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις οδηγίες του Πρωτοκόλλου του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ).

Στην περίπτωση που, ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την παραπάνω βεβαίωση.

7. Οι εκπαιδευτικοί, το Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) , το διοικητικό και λοιπό προσωπικό επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και αφού αυθεντικοποιηθούν, επιλέγουν την κατηγορία «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19» και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής αποτελέσματος.

8. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID-19, οι ενδιαφερόμενοι, θα μπορούν να συντάσσουν και να υπογράφουν χειρόγραφη δήλωση, που θα περιέχει τα ίδια στοιχεία με τη σχολική κάρτα/δήλωση αποτελέσματος.

9. Ο μαθητής θα επιδεικνύει απλώς και δεν θα παραδίδει τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου.Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα.

 Λήψη αρχείου