Λήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Πέμπτη 18 Φεβρουαρίου, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 18 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WEBEX1

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τετάρτη 17 Φεβρουαρίου, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TΕΤΑΡΤΗ 17 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WEBEX

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τρίτη 16 Φεβρουαρίου, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικών.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ TΡITH 16 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ WEBEXΛήψη αρχείου

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 09-02-2021
Αρ. Πρωτ. 15717/ΓΔ4
—–
ΓΕΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ Π/ΘΜΙΑΣ, Δ/ΘΜΙΑΣ
ΕΚΠ/ΣΗΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ
Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Δ.Ε.
Δ/ΝΣΗ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΕΚΠ/ΣΗΣ
Δ/ΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ

ΠΡΟΣ:

 Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης

 Συντονιστές Εκπ/κού Έργου (μέσω των
Περιφερειακών Δ/νσεων Εκπ/σης)
 Διευθύνσεις Π/θμιας Εκπ/σης
 Διευθύνσεις Δ/θμιας Εκπ/σης
 Σχολικές μονάδες Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω
των Δ/νσεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
 Σιβιτανίδειο Δημόσια Σχολή Τεχνών
και Επαγγελμάτων
info@sivitanidios.edu.gr

 

Δίνονται διευκρινίσεις για τη δικαιολόγηση των απουσιών μαθητών/τριών που συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νοσήματα.

Σας διευκρινίζουμε ότι για τη δικαιολόγηση των απουσιών των μαθητών/τριών που
συνοικούν με άτομα που πάσχουν από σοβαρό/ά υποκείμενο/α νόσημα/τα και την ένταξή
τους στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση, τα δικαιολογητικά που προβλέπονται στο άρθρο 3
της με αρ. πρωτ. 14109/ΓΔ4/05-02-2021 ΚΥΑ (Β΄ 455) ΚΥΑ θα πρέπει να υποβάλλονται ως
ακολούθως:
1. Οι κηδεμόνες ή οι ενήλικοι μαθητές υποβάλλουν στον/στη Διευθυντή/ντρια της
σχολικής μονάδας με κάθε πρόσφορο τρόπο έως την Παρασκευή 12-02-2021:
(α) αίτηση – υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4 του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr
ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής) περί δικαιολόγησης των απουσιών και ένταξης
στην εξ αποστάσεως εκπαίδευση.
(β) Μαζί με την ως άνω αίτηση – υπεύθυνη δήλωση οι παραπάνω ενδιαφερόμενοι/ες
προσκομίζουν σε σφραγισμένο φάκελο το σύνολο των δικαιολογητικών που έχουν εκδοθεί
από δημόσιες δομές πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας υγείας που αποδεικνύουν ότι το
συνοικούν με αυτούς πρόσωπο πάσχει από σοβαρό ή σοβαρά υποκείμενο/α νόσημα /
νοσήματα του άρθρου 2 της ανωτέρω ΚΥΑ. Παράλληλα, εντός του φακέλου
συνυποβάλλεται εκ μέρους των συνοικούντων προσώπων και υπεύθυνη δήλωση της παρ. 4
του άρθρου 8 του ν. 1599/1986 (μέσω gov.gr ή με θεωρημένο το γνήσιο της υπογραφής),
στην οποία δηλώνουν ότι επιθυμούν η Επιτροπή του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ να προβεί
στην επεξεργασία των φακέλων τους.
2. Ο/Η Διευθυντής/τρια πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την αίτηση-
υπεύθυνη δήλωση του κηδεμόνα ή του ιδίου του ενήλικου μαθητή, αντίγραφο της οποίας
κρατεί στο αρχείο του, και παραλαμβάνει σε σφραγισμένο φάκελο τα προβλεπόμενα στην
ανωτέρω ΚΥΑ έγγραφα. Για λόγους προστασίας προσωπικών δεδομένων ειδικών
κατηγοριών, όσοι φάκελοι κατατεθούν, οι οποίοι φέρουν αριθμό εμπιστευτικού
πρωτοκόλλου αίτησης και κωδικό της οικείας σχολικής μονάδας αποστέλλονται επί
αποδείξει έως τη Δευτέρα 15-02-2021 στην οικεία Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας ή
Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.
Ο/Η Διευθυντής/ντρια Π.Ε. ή Δ.Ε. διαβιβάζει με εμπιστευτικό πρωτόκολλο στη
Γραμματέα της Επιτροπής του Υπουργείου Υγείας κ. Μαρία Μπαλομενάκη, ΠΕ Ιατρών,
(Αριστοτέλους 17, 10187 Αθήνα-Γραφείο 15-1ος όροφος) του άρθρου 1 της ανωτέρω ΚΥΑ
σφραγισμένους και επί αποδείξει έως την Τρίτη 16-02-2021 τους εν λόγω φακέλους.
3. Η Επιτροπή οφείλει, αφού προβεί στην προβλεπόμενη του άρθρου 4 διαδικασία, της
ανωτέρω ΚΥΑ, να αποστείλει σε σφραγισμένο φάκελο την απόφασή της μαζί με τα
υπόλοιπα δικαιολογητικά που έχουν τεθεί υπόψη της στην οικεία Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας ή Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, προκειμένου να παραδοθεί με ευθύνη του
Τμήματος Προσωπικού της οικείας Διεύθυνσης στον/στην Διευθυντή/ντρια της σχολικής
μονάδας, επί αποδείξει, προκειμένου εκείνος/νη να πράξει σύμφωνα με το περιεχόμενο
της απόφασης. Σε εξαιρετικές περιπτώσεις ο σφραγισμένος φάκελος αποστέλλεται
ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, η οποία έχει ως παραλήπτη αποκλειστικά και μόνο
τον/την Διευθυντή/τρια της σχολικής μονάδας.
4. Ο/Η Διευθυντής/τρια πρωτοκολλεί με εμπιστευτικό πρωτόκολλο την επιστολή και
την φυλάσσει με τα δικαιολογητικά που τη συνοδεύουν, με δική του/της ευθύνη, στο
γραφείο του/της, σε σημείο που έχει πρόσβαση μόνο ο/η ίδιος/ίδια στο πλαίσιο των
αρμοδιοτήτων του/της, μετά δε τη λήξη του οικείου σχολικού έτους καταστρέφει τα
δικαιολογητικά, συντάσσοντας προς τούτο πρωτόκολλο καταστροφής.

ΜΕ ΕΝΤΟΛΗ ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΥ
H ΓΕΝΙΚH ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ Π/ΘΜΙΑΣ,
Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΑΓΩΓΗΣ
ΑΝΑΣΤΑΣΙΑ ΓΚΙΚΑ

Από την Τρίτη 9/2 έως και τη Δευτέρα 22/2/2021 η διδασκαλία των μαθημάτων θα γίνεται αποκλειστικά μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex Meetings σύμφωνα με το επισυναπτόμενο πρόγραμμα.

Στο δεύτερο επισυναπτόμενο θα βρείτε το ωράριο διδασκαλίας μέσω της πλατφόρμας Webex

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ WEBEX ΑΠO ΤΡΙΤΗ 9 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

ΩΡΑΡΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ WEBEXΛήψη αρχείου

 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο ανακοινώνεται το μόνιμο εβδομαδιαίο πρόγραμμα διδασκαλίας για την δια ζώσης διδασκαλία μαθημάτων από τη Δευτέρα 1 Φεβρουαρίου και εφεξής.

ΜΟΝΙΜΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ 1 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2021

Καλημέρα σας!

Ενημερώνουμε πώς το ωράριο λειτουργίας του Σχολείου μας επανέρχεται όπως ακριβώς πριν τα

διαδικτυακά μαθήματα τηλεκπαίδευσης,σύμφωνα ακριβώς με τα μέτρα που ισχύουν για την πανδημία covid-19.

Θα τηρηθούν όλα τα μέτρα προστασίας σύμφωνα με την υπουργική απόφαση του ΥΠΕΠΘ.

Σας περιμένουμε με χαρα!Λήψη αρχείου

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τετάρτη 27 Ιανουαρίου, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικού.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 27 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WEBEXΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Πέμπτη 21 Ιανουαρίου, όπως τροποποιείται λόγω προσθήκης εκπαιδευτικού στο μόνιμο πρόγραμμα.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 21 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WEBEX

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τετάρτη 20 Ιανουαρίου, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικού.

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 20 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WEBEXΛήψη αρχείου

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τρίτη 19 Ιανουαρίου, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικού.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗ 19 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WEBEX

Στα επισυναπτόμενα αρχεία θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Πέμπτη 14 και Παρασκευή 15 Ιανουαρίου, όπως τροποποιείται λόγω απουσιών εκπαιδευτικών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 14 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WEBEX

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 15 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΥ WEBEX

 

Για την έγκαιρη κατάρτιση των στρατολογικών πινάκων των στρατευσίμων κλάσεως 2026 (γεννηθέντων το έτος 2005), σύμφωνα με τις διατάξεις του νόμου «περί στρατολογίας», όπως αυτός ισχύει σήμερα, και του άρθρου 16 του Ν. 2119/1993 «περί μητρώων αρρένων»,  παρακαλούνται οι γεννηθέντες το έτος 2005, να προσέλθουν κατά τις εργάσιμες ημέρες και ώρες στο Δημοτικό Κατάστημα (Σταυροπούλου 31 Ραδιομέγαρο), για να δηλώσουν εγγράφως τα στοιχεία της προσωπικής τους κατάστασης, οι ίδιοι ή οι γονείς τους ή οι πλησιέστεροι συγγενείς αυτών.

Η προθεσμία υποβολής της δήλωσης λήγει το αργότερο έως το  τέλος Απριλίου 2021.

Σας επισημαίνουμε ιδιαίτερα ότι η μη προσέλευση των ενδιαφερομένων επισύρει όχι μόνο πειθαρχική αλλά και ποινική δίωξη,  σύμφωνα με τα οριζόμενα στο άρθρο 27 του Ν. 2119/93.

AgrinioTimes.gr

Αγαπητοί μαθητές, καλή χρονιά με υγεία και δημιουργικότητα.

Ανακοινώνεται ότι από την Παρασκευή 8/1/2021 συνεχίζεται κανονικά

η διδασκαλία των μαθημάτων μέσω της πλατφόρμας σύγχρονης τηλεκπαίδευσης Webex Meetings

με βάση το μόνιμο πρόγραμμα WebEx που σας έχει ήδη ανακοινωθεί (από τις 24/11).Λήψη αρχείου

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης τηλεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τετάρτη 23 Δεκεμβρίου 2020, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικών.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 23 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WEBEX

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τρίτη 22 Δεκεμβρίου 2020, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικών.

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗ 22 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WEBEX

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Πέμπτη 17 Δεκεμβρίου 2020, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικών.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΠΕΜΠΤΗ 17 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WEBEX

 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τετάρτη 16 Δεκεμβρίου 2020, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικού.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 16 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WEBEX

 

 

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τρίτη 15 Δεκεμβρίου 2020, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικού

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΡΙΤΗ 15 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WEBEX

Ο Δήμος Αγρινίου προσκαλεί τους εγγεγραμμένους στα Μητρώα Αρρένων που έχουν γεννηθεί το έτος 2005, δηλαδή αυτούς που ακολουθούν την Στρατολογική Κλάση 2026, να προσέλθουν οι ίδιοι ή και οι κηδεμόνες τους  στο Δημαρχείο Αγρίνιου (1oς  όροφος Γραφείο No 9) από σήμερα μέχρι και 02/04/2021, κάθε εργάσιμη ημέρα και ώρα για να υποβάλουν υπεύθυνη δήλωση για τις γραμματικές – τεχνικές γνώσεις, διεύθυνση κατοικίας κλπ, προκειμένου να συνταχθούν οι Στρατολογικοί Πίνακες Κλάσης 2026.

Οι εγγεγραμμένοι στα Μητρώα Αρρένων του ιδίου έτους των Δημοτικών Ενοτήτων του Δήμου Αγρίνιου, καθώς και των Τοπικών ή Δημοτικών Κοινοτήτων, θα απευθύνονται στις αντίστοιχες Δημοτικές Ενότητες (πρώην Δήμους που συνενώθηκαν με το Δήμο Αγρινίου.

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για τη Δευτέρα 14 Δεκεμβρίου 2020, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικών

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΔΕΥΤΕΡΑ 14 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WEBEX

Στο επισυναπτόμενο αρχείο θα βρείτε το ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων σύγχρονης τηλεεκπαίδευσης μέσω της πλατφόρμας Webex Meetings για την Τετάρτη 9 Δεκεμβρίου 2020, όπως τροποποιείται λόγω απουσίας εκπαιδευτικού

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΕΤΑΡΤΗ 9 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ WEBEXΛήψη αρχείου

 • Και ο μήνας έχει…

  Μάρτιος 2021
  Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
  « Φεβ    
  1234567
  891011121314
  15161718192021
  22232425262728
  293031  
 • Ώρα για διάβασμα!!!!
 • Παίζεις σκάκι;