ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧ. ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι εγγραφες των μαθητών στο νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν ηλεκτρονικά σύμφωνα με τις οδηγίες της εγκυκλίου που παραθέτουμε παρακάτω από 1-3-2022 έως και 20-3-2022.  Για την προσκόμισση σχετικών δικαιολογητικών στο νηπιαγωγείο: Ώρες από 12.10μμ- 14.00μμ.

Τηλέφωνο επικοινωνίας: 2695051190

email: mail@nip-mouzak.zak.sch.gr

Κατά την προσέλευση στο χώρο του νηπιαγωγείου θα πρέπει να τηρούνται όλα τα απαραίτητα μέτρα προστασίας.

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει
τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου
34 του ν. 4704/2020 (Α’133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.


ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ.
53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και
Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του
νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη
  Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (
  gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών
  διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του

  Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του
  Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας
  συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου
  μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

  Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
  53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):
  α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με
  το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα
  myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες
  κατάλογο
  των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία
  εγγραφής στο
  Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή, β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
  γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα,
  εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

  δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο
  Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

  ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη
  σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη
  σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια Προϊστάμενος/η του
  Νηπιαγωγείου.

  Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ
  53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767) οι
  γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (
  gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
  α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα
  πρόωρης υποδοχής

  β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
  Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο
  (
  Α.Δ.Υ.Μ.)
  γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα
  εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (
  παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α ́ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α ́ 25).

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές
εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο
Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου
γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του. 
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767), οι γονείς/κηδεμόνες λαμβάνουν ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχουν δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής τους για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις η αίτησή τους επιστρέφεται από το Νηπιαγωγείο στους γονείς/ κηδεμόνες προκειμένου να γίνουν οι διορθώσεις και να ολοκληρωθεί η υποβολή της μέσω της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr). Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται αποδεκτήΣε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/τρια Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες. Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β ́ 1767).

Η Προϊσταμένη,

Στυλιανέση Αθηνά

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΤΙΣ ΤΗΛΕΔΙΑΣΚΕΨΕΙΣ

Η τηλεδιάσκεψη με τα παιδιά της κυρίας Αθηνάς θα γίνεται κάθε Τρίτη και Πέμπτη στις 12:30, εκτός από αυτή την Πέμπτη (21/5/20) που λόγω αργίας θα μεταφερθεί την Παρασκευή (22/5/20),την ίδια ώρα.

Η τηλεδιάσκεψη με τα παιδιά της κυρίας Μαρίας και της κυρίας Λίλας θα γίνεται κάθε Τετάρτη και Παρασκευή στη 1:οο.

1η Μαΐου!!!Καλό Μήνα….!!!!

Πρωτομαγιάτικη βόλτα τέχνης στους πίνακες του Monet

Claude Monet

 Σήμερα, γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά, μέρα αφιερωμένη στην Άνοιξη, στην ανθοφορία , στην αναγέννηση της φύσης , μια μέρα αφιερωμένη στα λουλούδια.

Με αφορμή αυτήν την όμορφη γιορτή χαράς κι ελπίδας προτείνουμε μια διαδραστική βόλτα τέχνης  στους πίνακες του Monet , ενός ζωγράφου που ύμνησε την ομορφιά της φύσης μέσα από τους πίνακες του.

Στην βόλτα μας θα χρειαστούμε :

Φαντασία

Πολύχρωμα χαρτιά 

Νερομπογιές 

Κόλλα

Ψαλίδι

Ας ξεκινήσουμε την βόλτα μας!

Περπατάμε εδώ και ώρα μέσα σ’ ένα ανθοστόλιστο μονοπάτι. Ξαφνικά  βλέπουμε  οτι ο δρόμος τελειώνει και στο βάθος κάτι αχνοφαίνεται ..

Τι φαντάζεσαι πως υπάρχει εκεί?

Ας κάνουμε μια στάση να ξεκουραστούμε. Ξάπλωσε στο γρασίδι και περιέγραψε τι ακούς και τι μυρίζεις!

Ας ανέβουμε στην μικρή γέφυρα. Πού πιστεύεις οτι θα μας οδηγήσει?

Τα νούφαρα ίσα που τα κουνά ένα απαλό αεράκι .. παρατήρησε την λίμνη και..

δημιούργησε τα δικά σου νούφαρα .Έπειτα άφησε τα να ταξιδέψουν στην λίμνη του Monet!

Τέλος γράψε με την βοήθεια των γονιών σου μια φανταστική περιπέτεια για τα νούφαρα σου.
Πού ταξίδεψαν? Τι συνάντησαν στα ταξίδια τους?
Υπαγόρευσε την ιστορία σου στους γονείς σου.

Καλή Πρωτομαγιά…!!!

 

Ανάκτηση συνδέσμου:

https://taxidiatexnis.blogspot.com/2020/04/monet.html

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ!

ΠΑΣΧΑΛΙΝΕΣ ΕΥΧΕΣ

ΑΓΑΠΗΜΕΝΑ ΜΑΣ ΠΑΙΔΙΑ ΚΑΙ ΑΓΑΠΗΤΟΙ ΓΟΝΕΙΣ ΣΕ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΤΗΝ

ΑΝΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ ΧΡΙΣΤΟΥ.

ΦΕΤΟΣ ΘΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΑΠΟ ΑΛΛΕΣ ΧΡΟΝΙΕΣ ,ΜΕΝΟΝΤΑΣ ΣΤΟ…ΣΠΙΤΙ.

ΜΑΣ ΣΤΕΝΑΧΩΡΕΙ ΒΕΒΑΙΑ ΑΥΤΟ ΑΛΛΑ ΓΙΝΕΤΑΙ ΓΙΑ ΚΑΠΟΙΟ ΣΚΟΠΟ.

ΜΕΝΟΥΜΕ ΣΠΙΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΜΑΣΤΕ ΑΣΦΑΛΕΙΣ ΚΑΙ ΓΕΡΟΙ ΚΑΙ ΝΑ ΓΙΟΡΤΑΣΟΥΜΕ ΦΕΤΟΣ ΑΛΛΑ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΠΟΛΛΕΣ ΠΟΛΛΕΣ ΦΟΡΕΣ ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΚΑΘΕ ΦΟΡΑ!.

ΠΟΛΛΑ ΦΙΛΙΑ ΚΑΙ ΕΥΧΕΣ.ΝΑ ΠΕΡΑΣΕΤΕ ΟΜΟΡΦΑ ΜΕ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΔΥΝΑΜΗ!!!ΟΙ ΚΥΡΙΕΣ ΣΑΣ..

ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΚΑ  ΠΑΖΛ:(πατήστε επάνω..)

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=0733fd4d4f59

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=162a8539a5db

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=064c73c75853

https://www.jigsawplanet.com/?rc=play&pid=1e4154651701

ΔΙΑΣΚΕΔΑΣΤΙΚΟ ΠΑΙΧΝΙΔΙ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ..: (πατήστε και εδώ..)

https://wheelofnames.com/view/el/487-ypx/?fbclid=IwAR3tFmmuHS9ik6K6rAvTg6tK0RrsxpvVavzjGVf7EsfCIFblbq1qwwsWe4I

 

«ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΕΣ» ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΑ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ»ΠΑΣΧΑ

 ΜΕ ΑΦΟΡΜΗΣΗ ΑΥΤΟ ΤΟ «ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΟ ΠΑΣΧΑ»..

Πασχαλινά παραμύθια:

Mε απώτερο σκοπό τον σεβασμό και την αποδοχή της διαφορετικότητας

Αξιοποιήστε τα μέσα από συζήτηση,

– ποια είναι τα συναισθήματα σας, ποιο είναι το νόημα; Καταλήγοντας στο ότι όλοι διαφέρουμε και όλοι μοιάζουμε, όλοι διαφορετικοί και όλοι σημαντικοί, η διαφορετικότητα δεν είναι κάτι κακό αλλά χρήζει σεβασμού και αποδοχής μας.

https://www.youtube.com/watch?v=R9tA452WN4o

 

https://www.storyjumper.com/book/read/69166335/-%CE%95%CE%BD%CE%B1-%CE%B1%CF%85%CE%B3%CF%8C-%CF%88%CE%AC%CF%87%CE%BD%CE%B5%CE%B9-%CE%BD%CE%B1-%CE%B2%CF%81%CE%B5%CE%B9-%CF%87%CF%81%CF%8E%CE%BC%CE%B1#page/21

Αφηγηθείτε τα παραπάνω παραμύθια με δικά σας λόγια:

-Ποια είναι τα βασικά συστατικά που περιλαμβάνει μία ιστορία; ( χαρακτήρες, χώρο χρονικό πλαίσιο, στόχοι, πρόβλημα, δράση και αποτέλεσμα..)

-Δώστε ένα διαφορετικό τέλος.

Πάμε να φτιάξουμε και μια ξεχωριστή πασχαλινή  κατασκευή με απλά υλικά που όλοι έχουμε στο σπίτι μας!

https://www.youtube.com/watch?v=4jSEUTgCVfM&feature=emb_title

Πασχαλινό παραμύθι τέχνης για παιδιά -β’ μέρος

Η πασχαλινή περιπέτεια ενός μικρού αβγού : 


Γνωριμία με το έργο του Jackson Pollock

Ας συνεχίσουμε την πασχαλινή περιπέτεια μας!

Michael Germasev

«Είμαι τόσο χαρούμενο!» αναφώνησε το μικρό αβγό καθώς πάνω στο τσόφλι του λαμπύριζαν στον ήλιο δεκάδες ζωγραφισμένες πολύχρωμες βούλες.

«Έπρεπε να βάψει κι εμάς όμως η Kusama?» είπαν κατσουφιασμένα τα χελιδόνια που πετούσαν ψηλά στον αέρα και τώρα ένιωθαν λιγάκι ντροπή καθώς τους κοιτούσαν περίεργα μια παρέα πελαργοί που περνούσαν εκείνη την στιγμή απο δίπλα τους.

Το παράπονο τους όμως δεν βάσταξε για πολύ , αφού μια βροχή δυνατή άρχισε να ξεπλένει τα χρώματα απο πάνω τους .

Vincent Van Gogh

«Να βρούμε γρήγορα μια στέγη , να προφυλαχτούμε απο την βροχή!» αναφώνησαν αναστατωμένα όλα μαζί και έκαναν βουτιά προς τα κάτω,  σε μια ήπειρο που την έλεγαν Αμερική.

«Ηνωμένες ..πολιτείες..Αμερικής..» διάβασε μια παλιά πινακίδα , ένα απο τα χελιδόνια για να μάθει σε ποιά χώρα ακριβώς είχαν προσγειωθεί.

Πόσο μακριά είναι η Ιαπωνία απο τις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής? Ας ανακαλύψουμε στο χάρτη την διαδρομή που έκαναν οι ήρωες της ιστορίας μας!

Κρύφτηκαν λοιπόν τα χελιδόνια μαζί με το αβγό σε ένα σπίτι κοντά σ’ ένα αγρό κι απο το σπίτι αυτό, μια μουσική ξεχυνόταν που τα έκαναν να θέλουν να κινηθούν χαρούμενα στο ρυθμό.


Ας ακούσουμε την μουσική που έκανε τους ήρωες της ιστορίας μας να χορέψουν!

 Η συνθέτης εμπνεύστηκε την μουσική αυτή απο τα έργα του Pollock.

Κι ενώ χόρευε το αβγό παρέα με  τα τέσσερα χελιδόνια  κρυμμένα  στην στέγη, το αβγό ξαφνικά σταμάτησε και κοίταξε ξαφνιασμένο στο εσωτερικό του σπιτιού.

Είδε έναν άντρα να περιφέρεται γύρω απο ένα  χαρτί στο πάτωμα απλωμένο κι αν κι έδειχνε πως ήταν το χαρτί μια ζωγραφιά, εκείνος παρ’όλα αυτά δεν άγγιζε με το πινέλο του το έργο του , παρά μόνο γύρω του συνέχεια  περπατούσε

σχεδόν φαινόταν σαν να χόρευε και αυτός με την μουσική γύρω απο το χαρτί και να ρίχνει μπογιές με φόρα πάνω στο χαρτί, δεξιά και αριστερά, πάνω και κάτω.

Δείτε τι ζωγράφιζε!

Jackson Pollock (Number One)

«Μα τι περίεργη ζωγραφική είναι αυτή ? Δεν ξέρω αν μου αρέσει..δεν ζωγραφίζει κάτι συγκεκριμένο μόνο δείχνει να διασκεδάζει πετώντας μπογιές δεξιά και αριστερά. Αν είχα ένα πινέλο στο ράμφος μου θα μπορούσα κι εγώ να το κάνω» είπε  ένα χελιδόνι διπλώνοντας τις φτερούγες του μπροστά στο στήθος του αλαζονικά.

Μα το αβγό ένιωσε μέσα του μια άλλη αλήθεια, γιατί το έργο αυτό δεν το κοίταξε με τα μάτια μα με την μικρή του την καρδιά.

«Μα κοιτάξτε καλύτερα!» είπε το αβγό στα χελιδόνια » είναι σαν να χορογραφεί την ψυχή του στο χαρτί! »

Ας δούμε αν το μικρό αβγό έχει δίκιο! Δείτε τον ζωγράφο : Όντως μοιάζει σαν να χορεύει ο ζωγράφος? Αγγίζει το πινέλο του στο χαρτί?

Εργασία φαντασίας νούμερο ένα:

Φανταστείτε πως  αν κάθε πινελιά ήταν ένα δέντρο και πως όλη η ζωγραφιά ήταν ένα δάσος..τότε.. αν σας έλεγα πως πίσω απο το δάσος .. κρυμμένο καλά ..υπήρχε ένα μυστικό, ποιό θα ήταν αυτό? Φανταστείτε πως είστε εσείς οι ζωγράφοι του έργου και πως εσείς έχετε κρύψει μέσα εκεί ένα μυστικό.

J.Pollock

«Αχ θέλω να ζωγραφίσει κι εμένα ο ζωγράφος με αυτή την τεχνική!» είπε το αβγό και τα χελιδόνια γούρλωσαν τα μάτια.

«Άντε πάλι τα ίδια !» είπαν και ακολούθησαν το μικρό αβγό που ήδη είχε συστηθεί με τον ζωγράφο.

«Και εσάς πως σας λένε?» είπε ευγενικά το αβγό αφού ο ζωγράφος δέχτηκε να το ζωγραφίσει με τα πινέλα του.

«Jackson Pollock» είπε ο ζωγράφος κουνώντας το πινέλο του σαν μαγικό ραβδί.

Εργασία φαντασίας νούμερο δυο: 

Πώς φαντάζεστε πως ο Pollock ζωγράφισε το μικρό αβγό?


Βάλτε την μουσική που άκουγε ο ζωγράφος, σχεδιάστε ένα αβγό και προσπαθήστε να ζωγραφίσετε το αβγό σας όπως θα το έκανε ο Pollock.

Να θυμάστε! Δεν χρειάζεται να ξεκινήσετε να πετάτε μπογιές στο χαρτί παρά αφήστε ελεύθερο  το χέρι σας να ταξιδέψει πάνω στο χαρτί σαν να χορεύει! Δεν χρειάζεται να ζωγραφίσουμε κάτι συγκεκριμένο!

Στην επόμενη ανάρτηση το μικρό αβγό θα ποζάρει για τον ζωγράφο Andy Warholl.

Όποιο παιδί επιθυμεί να δει δημοσιευμένο το έργο του μπορεί να το αποστείλει στο e-mail lilalo.diam@gmail.com .

Ανάκληση από: https://taxidiatexnis.blogspot.com/2020/04/blog-post_4.html