«Εγγραφές μαθητών/τριών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23»

Αγαπητοί γονείς θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης. 

Πως γίνονται οι αιτήσεις;

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια νηπιαγωγεία γενικής παιδείας γίνονται μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov. gr) με υποβολή ηλεκτρονικής αίτησης εγγραφής  στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Ποια παιδιά μπορούν να γραφτούν ( ηλικία);

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

1ον ) Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών- διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του
Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).

2ον )  Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
3ον) Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. 

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα :
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία
εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το
τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα,
εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/τρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη
σχολική μονάδα εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/τρια- Προϊστάμενος/η του
Νηπιαγωγείου
.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :
α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής
β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,
σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
γ) Βιβλιάριο υγείας
του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Αναλυτικά η προκήρυξη φαίνεται παρακάτω :Λήψη αρχείου

Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικού Έργου της Σχολικής Μονάδας (έτος αναφοράς: 2020-2021)

Παρακάτω θα βρείτε την έκθεση του 1ου Νηπιαγωγείου για την Εσωτερική Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας για το έτος 2020 – 2021Λήψη αρχείου

Παρακάτω θα βρείτε την έκθεση του 2ου Νηπιαγωγείου για την Εσωτερική Αξιολόγηση της Σχολικής Μονάδας για το έτος 2020 – 2021Λήψη αρχείου

 

Ενημέρωση Γονέων για τις πρώτες Μέρες του σχολείου

Αγαπητοί γονείς  καλή και δημιουργική χρονιά!

Τα σχολεία ανοίγουν με ασφάλεια και αυξημένα μέτρα προστασίας.

Οι μαθητές οφείλουν να επιδεικνύουν εντός της τάξης:

  •  βεβαίωση νόσησης εντός του τελευταίου εξάμηνου
  • ή τη σχολική κάρτα για Covid ( πατήστε εδώ για να τη βρείτε covid19-school-card-print ) αρνητικού αποτελέσματος που εκδίδεται από την πλατφόρμα self-testing.gov.gr.

Ο υποχρεωτικός αυτοδιαγνωστικός έλεγχος για τους/τις μαθητές/τριες όλων των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Eκπαίδευσης,  διενεργείται δύο φορές την εβδομάδα (Τρίτη και Παρασκευή), έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση στο σχολείο.

Απαραίτητο για τους μαθητές μας είναι η χρήση μάσκα σε όλη τη διάρκεια της διαμονής τους στο σχολείο. Για τον παραπάνω λόγω συνίσταται οι μαθητές να έχουν τουλάχιστον δύο καθαρές μάσκες μαζί τους.

 

Όσον αφορά το σχολείο μας, θα σας παρακαλούσαμε να διαβάσετε το παρακάτω κείμενο.Λήψη αρχείου

MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ :

mail@nip-arnaias.chal.sch.gr

mail@2nip-arnaias.chal.sch.gr

Με εκτίμηση

Οι εκπαιδευτικοί

1ο νηπιαγωγείο Αρναίας                                                2ο Νηπιαγωγείο Αρναίας

Όλγα Κούρεντα ( νηπιαγωγός )                                           Βέρα Σερασίδου  (νηπιαγωγός )

Καραμάνη Φωτεινή ( νηπιαγωγός)                                     Αυγερίδου Σοφία ( αγγλικών )

Ποζαρίτη Ευφροσύνη (ειδική νηπιαγωγός)

Αυγερίδου Σοφία ( αγγλικών )

 

Έναρξη Σχολικό Έτος 2021- 2022

Αγαπητοί μας γονείς, καλή και δημιουργική Χρονιά !!!!

Μια νέα σχολική χρονιά ξεκινάει με προκλήσεις και σημαντικές καινοτομίες στην εκπαίδευση. Μέσα σε αυτό το κλίμα είμαστε σίγουρες ότι με το ζεστό μας χαμόγελο, την  καλή μας διάθεση  αλλά και την δική σας συνεργασία θα τα καταφέρουμε όλοι μαζί να την κάνουμε μια εξαιρετική χρονιά.

Ο αγιασμός μας θα γίνει στον προαύλιο χώρο μαζί με το Δημοτικό σχολείο Αρναίας και ώρα 09.00 τηρώντας όλα τα μέτρα, τις αποστάσεις και φορώντας μάσκες.

Τα νήπια θα προσέλθουν στο σχολείο με τη συνοδεία ενός κηδεμόνα και μετά το πέρας του αγιασμού θα γίνει μια μικρή ενημέρωση έξω από το προαύλιο του νηπιαγωγείου.

Με εκτίμηση

Οι εκπαιδευτικοί

1ο νηπιαγωγείου Αρναίας                                                2ο Νηπιαγωγείου Αρναίας

Όλγα Κούρεντα ( νηπιαγωγός )                                           Βέρα Σερασίδου  ( νηπιαγωγός )

Καραμάνη Φωτεινή ( νηπιαγωγός)                                     Αυγερίδου Σοφία ( αγγλικών )

Ποζαρίτη Ευφροσύνη ( ειδική νηπιαγωγός)

Αυγερίδου Σοφία ( αγγλικών )

 

ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

Παράταση εγγραφών σε Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος
2021-22
Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές
μαθητών/τριών στα δημόσια Νηπιαγωγεία και Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-22,
παρατείνονται μέχρι και την Τετάρτη 31 Μαρτίου 2021.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΑΘΗΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΝΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΑΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΜΕΧΡΙ ΤΙΣ 20/3/2021 ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΟΥ ΔΙΝΟΝΤΑΙ ΣΕ ΠΡΟΗΓΟΥΜΕΝΗ ΑΝΑΡΤΗΣΗ. ΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΠΟΥ  ΑΠΑΙΤΟΥΝΤΑΙ ΘΑ ΤΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΕΤΕ ΟΤΑΝ ΑΝΟΙΞΟΥΝ ΤΑ ΣΧΟΛΕΙΑ.

MAIL ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΚΑΙ ΕΡΩΤΗΜΑΤΩΝ :

mail@nip-arnaias.chal.sch.gr

mail@2nip-arnaias.chal.sch.gr

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2021-2022
1-20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2021
ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΠΟΛΥ ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΤΙΣ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ΠΡΟΝΗΠΙΩΝ.
ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑ Ή ΔΙΕΥΚΡΙΝΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΕΙΤΕ ΜΕ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΣΤΟ ΤΗΛΕΦΩΝΟ 23720-22562 ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ, ΑΠΟ ΤΙΣ 12.00-13.00 ΚΑΙ ΣΤΑ MAIL : mail@nip-arnaias.chal.sch.gr
και mail@2nip-arnaias.chal.sch.gr
ΕΑΝ ΔΕΝ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΕΚΤΥΠΩΣΕΤΕ ΤΟ Α.Δ.Υ.Μ.  ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ, ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΤΟ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΕΙΤΕ ΑΠΟ ΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ 12.00-13.00.
ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΝΑΙΝΕΣΗΣ ΤΟΥ ΕΤΕΡΟΥ ΓΟΝΕΑ ΑΠΟ ΑΥΤΟΝ ΠΟΥ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΑΙΤΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΓΡΑΦΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ
https://blogs.sch.gr/niparnaia/files/2021/02/ΑΔΥΜ.pdf
Η ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΩΝ ΠΟΥ ΑΝΑΦΕΡΟΝΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΘΑ ΓΙΝΟΝΤΑΙ  ΔΕΥΤΕΡΑ-ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ  12.00-13.00
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2021-2022, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2016 και το 2017 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.
Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (Α 109).
Β. ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:
– Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
-Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
-Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.
δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.
Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:
ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).
5
θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.
Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.
Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή». Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.
Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.
Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767).
ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ
Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
7
Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Η ΤΣΑΝΤΑ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Επιλέγουμε μία τσάντα νηπιαγωγείου, ούτε πολύ μεγάλη αλλά ούτε και μικρή.

Κάθε νήπιο  έχει την  τσάντα του. Καλό να υπάρχει κάποιο διακριτικό για να ξεχωρίζουν τα παιδιά τις τσάντες τους.

ΤΣΑΝΤΑ ΓΙΑ ΤΟ ΠΡΩΙΝΟ

  • Μπουκάλι ή παγούρι με νερό στο οποίο θα αναγράφεται το όνομα του παιδιού-ποτήρι
  • Ένα πακέτο μωρομάντηλα, χαρτομάντηλά
  • Μικρή πετσέτα  με διακριτικό σημάδι που  θα χρησιμοποιεί το παιδί κατά την διάρκεια του πρωινού γεύματος.
  • Θήκη για το κολατσιό με διακριτικό σημάδι ή γραμμένο το όνομα του παιδιού
  • Μια δεύτερη αλλαξιά σε περίπτωση που τα παιδί λερωθεί μαζί με εσώρουχο (μόνιμα στην τσάντα του)

Καλώς ήρθες Άνοιξη!!!

Η άνοιξη ήρθε και πάλι και με τα παιδιά μας, έστω και μέσω τηλεκπαίδευσης, προσπαθήσαμε να δούμε τι συμβαίνει ατο ανθρώπινο και φυσικό περιβάλλον με τον ερχομό αυτής της υπέροχης εποχής. Έτσι, ζωγραφίσαμε την άνοιξη με τα υπέροχα χρώματά της, φυτάψαμε σποράκια για να μεγαλώσουν με τον ήλιο και τη ζέστη, κατασκευάσαμε ζουζουνάκια(πεταλούδες, μέλισσες, πασχαλίτσες, κάμπιες) και μάθαμε πολλά πράγματα για τα μικροσκοπικά αυτά πλασματάκια που κάνουν την εμφάνισή τους με τον ερχομό της άνοιξης…

 

 

Ζωγραφίσαμε…

 

 

Φυτέψαμε…

 

 

 

 

Και φτιάξαμε ζουζουνάκια…

 

25η ΜαρτίουΈυαγγελισμός της Θεοτόκου 2021, Χρόνια Πολλά σε όλους!!!

Έφτασε και η 25η Μαρτίου, μια ξεχωριστή Επέτειος η φετινή, καθώς φέτος συμπληρώνονται 200 χρόνια από την έναρξη της Ελληνικής Επανάστασης. Όμως μην ξεχνάμε και τη μεγάλη γιοτή της ορθοδοξίας, τον Ευαγγελισμό της Θεοτόκου, που σήμανε την απαρχή της ελευθερίας του ανθρώπου από τα δεσμά της αμαρτίας και του κακού. Γι’ αυτό κι εμείς με τα παιδιά μας φτιάξαμε σημαιάκια, τσολιαδάκια, τους αγαπημένους μας ήρωες της Επανάστασης, αλλά και κρινάκια που ο άγγελος Γαβριήλ έδωσε στη Παναγία.

 

Καλή Σαρακοστή!!!

 

 

 

Η Σαρακοστή έφτασε και με τα παιδιά αποφασίσαμε, έστω και από τα σπίτια μας, να φτιάξουμε την κυρά Σαρακοστή με τον παλιό, παραδοσιακό τρόπο

 

Την κυρά Σαρακοστή

που είναι έθιμο παλιό,

οι γιαγιάδες μας τη φτιάχναν με αλεύρι και νερό.