Οκτ 07

νόμπελ φυσικής 2015 για τα νετρίνα

 ΕΔΩ

Ιούν 15

ΘΕΜΑΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ – ΧΗΜΕΙΑ Γ ΘΕΤΙΚΗ

ΤΑ ΘΕΜΤΑ ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΩΝ ΕΞΕΤΑΣΕΩΝ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ  Γ ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ: ΕΔΩ

 

Μαΐ 31

πανελλαδικες εξετασεις 2015 – χημεία θετικής 2015

τα θέματα και οι λύσειςXHMEIA  Γ ΛΥΚΕΙΟΥ

Μαρ 28

29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας

29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας.

δανείζομαι  απο την ΕΕΧ:

…….πραγματοποιήθηκε ο 29ος Πανελλήνιος Μαθητικός Διαγωνισμός Χημείας σε 93 εξεταστικά κέντρα σε όλη την Ελλάδα με τη συμμετοχή μεγάλου αριθμού εθελοντών- συναδέλφων και περισσότερων από 3000 μαθητών.

Ο διαγωνισμός διεξήχθη χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα και για πρώτη φορά συμμετείχαν με ξεχωριστά θέματα και μαθητές της Α΄ Λυκείου.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο διαγωνισμό συμμετείχαν μαθητές από την Ελληνική ομογένεια της Γερμανίας και της Αιγύπτου……

Δείτε τα θέματα εδώ

A΄ΛΥΚΕΙΟΥ- ΘΕΜΑΤΑ 29oς ΠΜΔΧ

Β΄ΛΥΚΕΙΟΥ – ΘΕΜΑΤΑ 29ος ΠΜΔΧ

Γ΄ΛΥΚΕΙΟΥ ΘΕΜΑΤΑ – 29ου ΠΜΔΧ

και τις λύσεις ΕΔΩ:   ΦΥΛΛΑ ΑΠΑΝΤΗΣΕΩΝ 29ου ΠΜΔΧ

xhm

 

Μαρ 10

11 Μαρτίου παγκόσμια ημέρα χημείας

11 Μαρτίου παγκόσμια ημέρα χημείας

 

 

 

Νοέ 30

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

 

σε  pdf  ΕΔΩ

ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ ΧΗΜΕΙΑΣ Γ’ ΛΥΚΕΙΟΥ (ΘΕΤΙΚΗΣ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗΣ)

 

ΘΕΜΑ 1ο

Στις παρακάτω ερωτήσεις να επιλέξετε τη σωστή απάντηση:

α) Σε ποια από τις επόμενες μεταβάσεις του ηλεκτρονίου στο άτομο του υδρογόνου

εκπέμπεται ακτινοβολία με μεγαλύτερο μήκος κύματος;

i) n = 1→ n = 4

ii) n = 4 → n = 2

iii) n = 6 → n = 2

iv) n = 2 → n = 5

β) Ένα ηλεκτρόνιο ανήκει σε d τροχιακό της στιβάδας Μ. Για το ηλεκτρόνιο αυτό

ισχύει υποχρεωτικά ότι:

i) n = 3 , l = 2, ml = 1

ii) n = 4 , l = 3

iii) n = 3 , l = 2, ms = 1/2

iv) n = 3 , l = 2

γ) Ο αριθμός των ατομικών τροχιακών στις στιβάδες Μ και Ν είναι αντίστοιχα:

i) 3 και 9

ii) 9 και 16

iii) 5 και 7

iv) 18 και 32

δ) Ο αριθμός των ατομικών τροχιακών σε ένα άτομο τα οποία χαρακτηρίζονται με

κβαντικούς αριθμούς:

Ι) n = 2 , ml = -1,   ΙΙ) n = 4       ΙΙΙ) n = 5 , l = 3 είναι αντίστοιχα:

i) 2, 9, 7

ii) 1, 16, 7

iii) 1, 9, 16

iv) 1, 16, 12

ε) Ποιο από τα απόμενα άτομα στη θεμελιώδη κατάσταση έχει περισσότερα μονήρη

ηλεκτρόνια;

i) 9F

ii) 22 Ti

iii) 27Co

iv) 30Zn

στ) Ποιο από τα επόμενα χημικά στοιχεία σχηματίζει έγχρωμες ενώσεις και

σύμπλοκα ιόντα;

i) 18Α

ii) 28Β

iii) 31Γ

iv) 38Δ

ζ) Ποια από τις επόμενες ηλεκτρονιακές δομές αποδίδει τη δομή ατόμου χημικού

στοιχείου του τομέα s στη θεμελιώδη κατάσταση;

i) 1s22s22p63s3

ii) [Ar]3d64s2

iii) [Xe] 4f14 5d106s1

iv) 1s22s22p63s23p64s2

η) Ποιο από τα επόμενα ηλεκτρόνια ενός ατόμου έχει μεγαλύτερη ενέργεια;

i) (4, 0, 0, 1/2)

ii) (3, 1, -1, -1/2)

iii) (3, 2, 0, -1/2)

iv) (3, 0, 0, 1/2)

θ) Ένα ηλεκτρόνιο έχει ml = -2. Ποια από τις επόμενες τιμές κβαντικών αριθμών δεν

είναι επιτρεπτή για το ηλεκτρόνιο αυτό;

i) ms = -1/2

ii) l = 4

iii) l = 2

iv) n = 2

ι) Υποστιβάδα είναι το σύνολο των τροχιακών με τις ίδιες τιμές κβαντικών αριθμών:

i) l

ii) n

iii) n και l

iv) l και ml

ια).Στην ένωση HC≡N (Ατομικοί αριθμοί C:6, Η:1, Ν:7) υπάρχουν:

α) 2 ζεύγη δεσμικών και 3 ζεύγη μη δεσμικών ηλεκτρονίων.

β) 3 ζεύγη δεσμικών και 2 ζεύγη μη δεσμικών ηλεκτρονίων.

γ) 4 ζεύγη δεσμικών και 1 ζεύγος μη δεσμικών ηλεκτρονίων.

δ) 2 ζεύγη δεσμικών και 1 ζεύγος μη δεσμικών ηλεκτρονίων

ιβ). Η ενέργεια πρώτου ιοντισμού του στοιχείου Σ είναι 10 kJ/mol. Η ενέργεια

δεύτερου ιοντισμού του ίδιου στοιχείου μπορεί να είναι:

α) 8 kJ/mol β) 10 kJ/mol γ) 15 kJ/mol δ) 5 kJ/mol

ιγ) Ο μέγιστος αριθμός των ηλεκτρονίων που είναι δυνατόν να υπάρχουν σε ένα τροχιακό f, είναι

α. 2.     β. 14.      γ. 10.      δ. 6.

ιδ)Óôï éüí 26Fe2+ ï áñéèìüò ôùí çëåêôñïíßùí óôçí õðïóôéâÜäá 3d êáé óôç èåìåëéþäç êáôÜóôáóç

åßíáé:

á. 4    â. 5    ã. 3      ä. 6

ιε) Στοιχείο Μ το οποίο ανήκει στην πρώτη σειρά στοιχείων μετάπτωσης, σχηματίζει ιόν Μ3+, που έχει 3 ηλεκτρόνια στην υποστιβάδα 3d. Το στοιχείο Μ είναι:

α. 23V β. 25Mn γ. 24Cr δ. 26Fe

ιστ) Παραμαγνητικό είναι το ιόν

α. 9F

β. 21Sc3+

γ. 26Fe3+

δ. 30Zn2+

 

ιζ). Τη μεγαλύτερη τιμή δεύτερης ενέργειας ιοντισμού (Ei 2) αναμένεται να έχει

το στοιχείο

α. 12Mg

β. 11Na

γ. 19K

δ. 4Be

ιη) Ποια από τις επόμενες εξισώσεις παριστάνει την ενέργεια 2ου ιοντισμού

του μαγνησίου:

α. Mg+(s) → Mg2+(g) + e

β. Mg+(g) → Mg2+(g) + e

γ. Mg(s)→ Mg2+(g) + 2e

δ. Mg(g)→ Mg2+(g) + 2e

ιθ ) Τα τροχιακά του ατόμου του υδρογόνου έχουν:

α. όλα την ίδια ενέργεια

β. ενέργεια που καθορίζεται από n+l

γ. ενέργεια που καθορίζεται από n

δ. όλα το ίδιο σχήμα

κ) Οι πρώτες ενέργειες ιοντισμού πέντε στοιχείων με διαδοχικούς ατομικούς

αριθμούς είναι:          Α             Β             Γ             Δ           Ε    

  ΚJ/Mol    :             1000      1251        1521        496         738

Ο χημικός τύπος της ένωσης μεταξύ των Α και Δ είναι:

α. ΔΑ2        β. ΔΑ       γ. Δ2Α          δ. Δ2Α3

Μονάδες: 20 x 3 = 60

ΘΕΜΑ 2ο

Ποιες από τις επόμενες προτάσεις είναι σωστές και ποιες λανθασμένες;

α) Στο άτομο του υδρογόνου η ενέργεια του ηλεκτρονίου μειώνεται με την αύξηση

της τιμής του κύριου κβαντικού αριθμού n.

 

β) Σύμφωνα με την θεωρία του Ρlanck η ενέργεια μιας ηλεκτρομαγνητικής

ακτινοβολίας δίνεται από τη σχέση E= hν.

 

γ) Το άτομο του Cl στο HClO έχει 3 μη δεσμικά ζεύγη ηλεκτρονίων.

 

δ) Τα άτομα των χημικών στοιχείων της ομάδας VA (15η) του περιοδικού πίνακα στη

θεμελιώδη κατάσταση έχουν 3 ασύζευκτα (μονήρη) ηλεκτρόνια.

 

ε) Σε ένα πολυηλεκτρονιακό άτομο όλα τα τροχιακά μιας υποστιβάδας έχουν την

ίδια ενέργεια.

 

στ) Σε κάθε τιμή του ml αντιστοιχεί και ένα τροχιακό.

 

ζ) Τα μέταλλα έχουν σχετικά υψηλές τιμές ενέργειας ιοντισμού.

 

η) Η τιμή της ενέργειας πρώτου ιοντισμού αυξάνεται από πάνω προς τα κάτω σε μια

ομάδα του περιοδικού πίνακα.

 

θ) Kατά μήκος μιας περιόδου η ατομική ακτίνα αυξάνεται από τα αριστερά προς τα

δεξιά.

 

ι) Ο κβαντικός αριθμός του spin (ms) συμμετέχει στη διαμόρφωση της τιμής της

ενέργειας του ηλεκτρονίου.

 

 

Μονάδες: 10x4 = 40

Καλή επιτυχία!!!

Απρ 26

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΤΡΑΠΕΖΑ ΘΕΜΑΤΩΝ Α ΛΥΚΕΙΟΥ ΣΤΗ ΧΗΜΕΙΑ

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ – ΟΔΗΓΙΕΣ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΘΕΜΑΤΩΝ

ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ:

Χημεία

Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ

και Α’, Β’ ΤΑΞΕΙΣ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΓΕΝΙΚΟΥ ΛΥΚΕΙΟΥ

Α’ ΤΑΞΗ ΗΜΕΡΗΣΙΟΥ και Α’ ΤΑΞΗ ΕΣΠΕΡΙΝΟΥ ΕΠΑΛ

ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΠΑΤΗΣΤΕ  ΕΔΩ: himeia

 

ΤΟ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ  ΣΠΟΥΔΩΝ  ΕΔΩ:  ProgrammaSpoydwnxhmeiaAlykeioy

.

Δείτε και :

Η εξεταστέα ύλη χημειας Α λυκείου

 

.

Απρ 25

πανελληνιος μαθητικος διαγωνισμος χημειας απο την ΕΕΧ

δείτε τα θέματα και τις απαντήσεις  εδώ

είναι σε μορφή zip.

 

Μαρ 15

θέματα πανελληνίων διαγωνισμών Χημείας

για να δειτε θεματα παλαιοτερων διαγωνισμων πατηστε τον παρακατω συνδεσμο:

θεματα πανελληνιου διαγωνισμου Χημειας

Μαρ 03

27oς ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΟΣ ΜΑΘΗΤΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΝΩΣΗ ΕΛΛΗΝΩΝ ΧΗΜΙΚΩΝ

Δείτε τα θέματα και τις λύσεις εδώ:

θεματα β λυκειου

Απαντήσεις Θεμάτων Β Λυκείου – 27ος ΠΜΔΧ

θεματα γ λυκειου

Απαντήσεις Θεμάτων Γ Λυκείου – 27ος ΠΜΔΧ

Φεβ 02

Χαλκός

χαλκός.

Ιαν 26

ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ

Πανικός στην Ξάνθη:

Μισό κιλό υδράργυρος έπεσε σε πεζόδρομο.

Συναγερμός έχει σημάνει από το μεσημέρι στο κέντρο της Ξάνθης μετά την  πληροφορία ότι υπήρξε διαρροή μεγάλης ποσότητας υδραργύρου σε πεζοδρόμιο κατά τη μεταφορά ενός μηχανήματος από τμήμα του Δημοκρίτειου  Πανεπιστημίου Θράκης σε εργαστήριο του πανεπιστημίου, που βρίσκεται σε  πολυκατοικία στο κέντρο της πόλης, εκεί που  στεγάζεται και η Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Ξάνθης.

Με αφορμή αυτό το γεγονός

δείτε  εδω ενα πολυ ενδιαφερον αθρο για τον υδραργυρο.

.

 

Δεκ 26

απόσταξη μέντας

Δεκ 22

ΝΟΜΠΕΛ ΧΗΜΕΙΑΣ 2013

Πέρα από το δοκιμαστικό σωλήνα

Στην προσομοίωση των χημικών αντιδράσεων το

Νόμπελ Χημείας

Στην προσομοίωση των χημικών αντιδράσεων το Νόμπελ Χημείας

Στοκχόλμη
Τρεις ερευνητές οι οποίοι έθεσαν τη βάση για το λογισμικό που χρησιμοποιείται σήμερα για τη μοντελοποίηση των χημικών διαδικασιών τιμώνται με το Νόμπελ Χημείας 2013.

Το βραβείο μοιράζονται ο Αυστροαμερικανός Μάρτιν Κάρπλους, ο Βρετανός Μάικλ Λέβιτ και ο Αμερικανοϊσραηλινός Άριεχ Ουάρσελ, ανακοίνωσε την Τετάρτη η επιτροπή των Νόμπελ στη Βασιλική Ακαδημία Επιστημών της Σουηδίας.

Οι υπολογιστές είναι σήμερα εξίσου σημαντικό εργαλείο για τη χημεία όσο ο δοκιμαστικός σωλήνας, επισημαίνει η ανακοίνωση της επιτροπής. Οι προσομοιώσεις είναι πια τόσο ρεαλιστικές ώστε προβλέπουν τα αποτελέσματα κλασικών πειραμάτων.

Για να δημιουργήσουν μοντέλα των μορίων, οι χημικοί περιορίζονταν κάποτε σε μπαλάκια που συνδέονταν μεταξύ τους με ράβδους. Σήμερα, οι υπολογιστές όχι μόνο δημιουργούν μοντέλα αλλά επιπλέον προσομοιώνουν χημικές αντιδράσεις που συμβαίνουν σε χιλιοστά του δευτερολέπτου.

Οι Κάρπλους, Λέβιτ και Ουάρσελ έφεραν επανάσταση τη δεκαετία του 1970 καθώς δημιούργησαν μοντέλα που συνδύαζαν δύο μάλλον ασύμβατους κόσμους της Φυσικής: από τη μία την κλασική μηχανική του Νεύτωνα, η οποία επιτρέπει τη μοντελοποίηση μεγάλων μορίων, από την άλλη την κβαντική μηχανική, η οποία κυβερνά τον κόσμο του πολύ μικρού, και επιπλέον προσφέρει τη μόνη ικανοποιητική εξήγηση για το πώς ξεκινούν οι χημικές αντιδράσεις.

Σε ένα σημερινό υπολογιστικό μοντέλο, για παράδειγμα, η νευτώνεια φυσική χρησιμοποιείται για την προσομοίωση μιας μεγάλης πρωτεΐνης στην οποία συνδέεται ένα φάρμακο. Ταυτόχρονα, η κβαντομηχανική επιτρέπει την προσομοίωση των μεμονωμένων ατόμων που εμπλέκονται στην αντίδραση ανάμεσα στο φάρμακο και την πρωτεΐνη.

Χάρη σε αυτά τα υπολογιστικά μοντέλα, η Ιατρική μπορεί να ελπίζει ότι τα φάρμακα του μέλλοντος θα σχεδιάζονται εξαρχής στον υπολογιστή, αντί να επιλέγονται επειδή τυχαίνει να έχουν την επιθυμητή δράση στο δοκιμαστικό σωλήνα.

Ο Μάρτιν Κάρπλους (Martin Karplus) γεννήθηκε το 1930 στην Αυστρία αλλά έχει και αμερικανική υπηκοότητα. Είναι σήμερα καθηγητής στα πανεπιστήμια του Στρασβούργου και του Χάρβαρντ.

O Μάικλ Λέβιτ (Michael Levitt), Αμερικανός και Βρετανός πολίτης, γεννήθηκε το 1947 στη Νότιο Αφρική. Είναι σήμερα καθηγητής του Πανεπιστημίου του Στάνφορντ.

Ο Άριεχ Ουάρσελ (Arieh Warshe), υπήκοος των ΗΠΑ και του Ισραήλ, γεννήθηκε το 1940 σε ισραηλινό κιμπούτς. Είναι σήμερα καθηγητής του Πανεπιστημίου της Νότιας Καλιφόρνια.

Η ανακοίνωση των νικητών των φετινών Νόμπελ ξεκίνησε τη Δευτέρα με το Νόμπελ Ιατρικής-Φυσιολογίας και συνεχίστηκε την Τρίτη με το Νόμπελ Φυσικής. Ακολουθούν το Νόμπελ Λογοτεχνίας την Πέμπτη, Ειρήνης την Παρασκευή και Οικονομικών Επιστημών τη Δευτέρα.

Κάθε βραβείο συνοδεύεται από χρηματικό έπαθλο 8 εκατομμυρίων σουηδικών κορωνών, ή 918.000 ευρώ.

Η απονομή θα πραγματοποιηθεί το Δεκέμβριο.

Επιμέλεια: Βαγγέλης Πρατικάκης

Newsroom ΔΟΛ

Οκτ 05

παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ

παγκόσμια ημέρα των εκπαιδευτικών

Παλαιότερα άρθρα «

» Νεότερα άρθρα

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων