Η φοίτηση είναι υποχρεωτική για όλα τα μαθήματα. Επαρκής χαρακτηρίζεται η φοίτηση σε κάθε μάθημα στο οποίο ο καταρτιζόμενος σημείωσε αριθμό ωριαίων απουσιών μικρότερο ή ίσο του δεκαπέντε 15% του συνόλου των προβλεπομένων ωρών διδασκαλίας του μαθήματος κατά τη διάρκεια του εξαμήνου, στρογγυλοποιούμενο στον πλησιέστερο ακέραιο αριθμό.

Το όριο των απουσιών σύμφωνα με τον κανονισμό λειτουργίας υπολογίζεται ως εξής :

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΜΑΘΗΜΑΤΟΣ ΣΥΝΟΛΟ ΩΡΩΝ (Χ15) ΟΡΙΟ ΑΠΟΥΣΙΩΝ (15%)
1 ΩΡΟ 15 2
2 ΩΡΟ 30 5
3 ΩΡΟ 45 7
4 ΩΡΟ 60 9
5 ΩΡΟ 75 11
6 ΩΡΟ 90 14
7 ΩΡΟ 105 16
8 ΩΡΟ 120 18
9 ΩΡΟ 135 20
10 ΩΡΟ 150 23