ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΝΙΣΧΥΤΙΚΗΣ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ

τίτλο3

Οι μαθητές της Α΄ταξης του 1ου Γυμνασίου εντάσσονται στο τμήμα Α1 για τα μαθηματικά, τα αρχαία και τα νέα.

Οι μαθητές της Β΄τάξης του 1ου Γυμνασίου εντάσσονται στο τμήμα Β1 για τα μαθηματικά.

Για τα υπόλοιπα μαθήματα δεν υπάρχει διαχωρισμός σε τμήματα.