ΤΟ ΠΡΟΣΦΥΓΙΚΟ ΖΗΤΗΜΑ ΣΤΗΝ  ΕΛΛΑΔΑ

( ΕΠΑΝΑΛΗΠΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΑ)

Α΄  ΜΕΡΟΣ

(σελ. 116 – 152 )

 

 

 

Να απαντήσετε σε όλες τις ερωτήσεις

 

1.     Να συμπληρώσετε τη σωστή χρονολογία δίπλα από το ιστορικό συμβάν:

Ι    ……………… Είσοδος της Τουρκίας στον Α’ Παγκόσμιο Πόλεμο

ΙΙ  ………………  Τέλος Α’ Παγκόσμιου Πολέμου

ΙΙΙ   ……………… Έλευση στην Ελλάδα προσφύγων από την Ανατολική Μακεδονία την οποία έχουν καταλάβει Βούλγαροι

ΙV  ………………  Συνθήκη Νεϊγύ

V  ………………  Έλληνες πρόσφυγες από τη Β. Ήπειρο έρχονται στην Ελλάδα

VI  ………………  Ίδρυση στη Θεσσαλονίκη του  Οργανισμού περίθαλψης προσφύγων

VII ],  ………………  Ίδρυση του Υπουργείου Περιθάλψεως

VIII   ……………… Συνθήκη της Λοζάνης

IX   ……………… Ελληνοτουρκική Σύμβαση Ανταλλαγής πληθυσμών

    X   ………………  Ίδρυση του Ταμείου Περιθάλψεως Προσφύγων

                      (Μον. 20 )

 

 

2.Να γράψετε σύντομα τους ορισμούς των παρακάτω ιστορικών όρων:

 

Ι «Μακεδονικός Αγώνας »: …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 

ΙΙ Κουτσοβλαχικό ζήτηµα» :

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

 ΙΙΙ  «Τάγματα εργασίας » :

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

                 (Μον. 30 )

 

3. Από ποια μέρη προέρχονταν οι πρόσφυγες που έφτασαν στην Ελλάδα κατά το 19ο αιώνα και σε ποιους λόγους οφείλονται αυτές οι μετακινήσεις;

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….                                                                                            (Μον.20 )

 

 

 

 

 

4 Συνδυάζοντας τις ιστορικές σας γνώσεις και την περιγραφή των αποφάσεων του δημοτικού Συμβουλίου του Δήμου Παγασών (Βόλος) να αναφερθείτε στην περίθαλψη κατά τα έτη 1914-1921

 

1.Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 52 δρχ.

 Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 15

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 52 δρχ. για την προσφορά ειδών πρώτης ανάγκης σε πρόσφυγες από τη Θράκη.

Τόμος: 13, σελ. 2

 

2 Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ

. Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 38

 Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.150 δρχ. ως οικονομική ενίσχυση υπέρ της Αριστέας Ρέντζου, πρόσφυγα από τη Μικρά Ασία, για την περίθαλψή του ασθενούς παιδιού της και για την περίθαλψη γενικά των προσφύγων που καταφτάνουν στην πόλη του Βόλου.

 Τόμος: 13, σελ. 37

 

 

3 Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ.

 Εισηγητής: Σαράτσης, Πολυχρόνης, (1863-1941)

Αριθμός Απόφασης: 81

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την πληρωμή των τροφίμων και των λοιπών εξόδων των διερχομένων προσφύγων.

Τόμος: 13, σελ. 60

 

 

4 Πράξη: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ

. Εισηγητής: Σπυρίδης, Σπύρος, (18..-1933)

Αριθμός Απόφασης: 93

Περιεχόμενα: Χορηγία έκτακτης πίστωσης 1.000 δρχ. για την παροχή τροφίμων, τα έξοδα περίθαλψης των προσφύγων και για την τοποθέτηση υαλοπινάκων στους στρατώνες όπου διαμένουν.

Τόμος: 13, σελ. 70

 

5 Πράξη: Συζήτηση για το επίδομα των προσφύγων.

 Εισηγητής: Γκλαβάνης, Κωνσταντίνος

Αριθμός Απόφασης: 120

Περιεχόμενα: Συζήτηση για το θέμα της καταβολής του επιδόματος των προσφύγων και χορηγία έκτακτης πίστωσης 300 δρχ. για την εκκένωση των βόθρων των Στρατώνων (στους οποίους διαμένουν οι πρόσφυγες) και την τοποθέτηση υαλοπινάκων

. Τόμος: 13, σελ. 113-114

 

 

Πηγή:Δημοτικό Κέντρο Ιστορίας και Τεκμηρίωσης Βόλου

Εργαλείο έρευνας για τα Πρακτικά του Δημοτικού Συμβουλίου Παγασών – 1914        http://81.186.130.245/archives/html/1914_.html

 

                  (Μον. 30 )

 

 

 

 

Αφήστε μια απάντηση