Προσδιορισμός των συντονιστών και συγκρότηση των ομάδων δράσης

channels4 profile

Ο σύλλογος διδασκόντων αποφάσισε για τις ομάδες δράσης της εσωτερικής αξιολόγησης τα εξής:

Για τον άξονα «Διδασκαλία» συντονιστής την ομάδας ορίζεται ο εκπαιδευτικός Παύλου Ηλίας και μέλη: Δόικα Ευτέρπη – Μαρία, Κατελούζος Ιωάννης, Καραπανάγος Βασίλειος και Οικονομάκου Στεφανία.

Για τον άξονα «Σχολική διαρροή, φοίτηση» συντονιστής της ομάδας η κοινωνική λειτουργός Κατσίκα Μαρία και μέλη οι: Ροτζιώκου Σοφία, Λάππα Λιλάντα, Τσάγρη Κωνσταντίνα, Νούλα Φωτεινή.

Για τον άξονα «Σχέσεις μεταξύ μαθητών/τριων» συντονίστρια η Ειδική Βοηθός Πούλου Δήμητρα και μέλη: Ζόγκου Φωτεινή, Τσιακουμάκη Δήμητρα, Κόλα Αμαλία , Τζωρτζίνη Παναγιώτα.

Για τον άξονα «Σχέσεις μεταξύ μαθητών – εκπαιδευτικών» συντονίστρια ορίζεται η εκπαιδευτικός Τσιούγκου Ελισάβετ και μέλη οι: Γιαννακοπούλου Μαρία, Στεφάνου Αγγελική, Καραχρήστου Ευθαλεία, Παλαπανίδου Μαρία.

Για τον άξονα «Ηγεσία, οργάνωση διοίκηση» συντονίστρια ορίζεται η εκπαιδευτικός Μεθενίτη Ελένη και μέλη οι: Καρασμανόγλου Δέσποινα, Τσάκωνα Παναγιώτα, Ζέρβα Τέτα, Παρασκευά Σταυρούλα.

Για τον άξονα «Επιμορφωτικές δράσεις» συντονίστρια ορίζεται η εργοθεραπεύτρια Γεωργακαράκου Πατρίτσια και μέλη οι: Στροφύλλα Γεωργία, Πουλημένου Αθηνά, Τσεβοπούλου Παναγιώτα, Μπαρμποπούλου Ουρανία, Κοσμά Κωνσταντίνα.

Για τον άξονα «Σχολείο και κοινότητα» συντονίστρια ορίζεται η εκπαιδευτικός Πληροφορικής Κωνσταντοπούλου Παναγιώτα και μέλη οι: Αχτσή Χαραλαμπία, Ζένιου Μαρία, Μίσσιου Στεργιαννή, Μεσίδου Ιωάννα.

Τέλος, της εποπτεία των συντονιστών αναλαμβάνει η διευθύντρια Τσάκωνα Παναγιώτα.

Εγγραφές Μαθητών

Οι αιτήσεις για την εγγραφή των μαθητών/τριών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α΄ τάξη του δημοτικού σχολείου, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης σύμφωνα με τα όσα προβλέπονται
Κατά το σχολικό έτος 2022-2023 στην Α’ Τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως και 31-12-2016.
Επισημαίνεται ότι κατά την περίοδο των εγγραφών, θα τηρηθούν τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορωνοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από το ΥΠΑΙΘ και τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.)
ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ
α. Πιστοποιητικό γέννησης Δήμου ή Κοινότητας. Διευκρινίζεται ότι για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Δημοτικά Σχολεία της χώρας δεν απαιτείται η προσκόμιση του Πιστοποιητικού Γέννησης από τους γονείς αλλά αναζητείται από τις σχολικές μονάδες μέσω του Πληροφορικού Συστήματος myschool του ΥΠΑΙΘ
β. Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 7 του Π.Δ 79/2017 (Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του άρθρου 44 του Ν. 4777/2021 (Α’ 25).
γ. Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ (Α.Δ.Υ.Μ.).
δ. Αποδεικτικό στοιχείο από το οποίο προκύπτει η διεύθυνση κατοικίας του μαθητή/τριας.
Συνιστάται, οι Διευθυντές/τριες – Προϊστάμενοι/ες των Σχολικών Μονάδων όπως ελέγχουν με ιδιαίτερη προσοχή το εν λόγω αποδεικτικό στοιχείο, προκειμένου οι αιτήσεις εγγραφής να υποβάλλονται αποκλειστικά και μόνο στο σχολείο που ανήκουν οι μαθητές/τριες σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας (άρθρο 5 ΠΔ 79/2017 (Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του Ν. 4559/2018 (Α’ 142).
ε. Βεβαίωση Φοίτησης Νηπιαγωγείου και Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπιαγωγείου για την εγγραφή στο Δημοτικό.
1. Μέχρι την ημερομηνία έκδοσης του Πιστοποιητικού φοίτησης, το νηπιαγωγείο εκδίδει Βεβαίωση Φοίτησης η οποία θα προσκομιστεί από τον γονέα ή τον κηδεμόνα του/της μαθητή/τριας για την
εγγραφή του/της στο δημοτικό.
2. Το Πιστοποιητικό Φοίτησης στο νηπιαγωγείο εκδίδεται με τη λήξη της διδασκαλίας των μαθημάτων (15 Ιουνίου 2022) και διαβιβάζεται αυτεπάγγελτα από το Νηπιαγωγείο στο Δημοτικό Σχολείο εγγραφής του/της μαθητή/τριας.
3. Στις περιπτώσεις που ο/η μαθητής/τρια θα συνεχίσει τη φοίτησή του σε σχολείο του εξωτερικού και η αποστολή του Πιστοποιητικού Φοίτησης καθίσταται δύσκολη ή αδύνατη, το Πιστοποιητικό παραδίδεται στο γονέα ή στον κηδεμόνα, ο οποίος υπογράφει βεβαίωση παραλαβής .
4. Νήπια τα οποία δεν έχουν εγγραφεί και φοιτήσει στο Νηπιαγωγείο και την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν των ηλικία των έξι (6) ετών, εγγράφονται στο δημοτικό με απόφαση του/της Διευθυντή/τριας Εκπαίδευσης, που εκδίδεται ύστερα από σύμφωνη γνώμη του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ ή του οικείου Συντονιστή Εκπαιδευτικού Έργου Νηπιαγωγών, διαφορετικά εγγράφονται στο νηπιαγωγείο, (παρ. 1β του άρθρου 204 του Ν. 4610/2019 (Α΄70)). Παιδιά που εμπίπτουν στο πεδίο εφαρμογής της παραγράφου 8 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), εγγράφονται υποχρεωτικά στο δημοτικό.
5. Σε περιπτώσεις μη φοίτησης σε Νηπιαγωγείο, οι γονείς/κηδεμόνες του νηπίου υποβάλλουν σχετική αίτηση προς τον οικείο Διευθυντή/τρια Εκπαίδευσης Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, στην οποία θα αναφέρονται οι λόγοι μη φοίτησης. Ο/η Διευθυντής/τρια Εκπαίδευσης, αφού εξετάσει την εν λόγω αίτηση, εγκρίνει την εγγραφή του/της μαθητή/τριας και σε κάθε περίπτωση ισχύουν οι διατάξεις της περιπτ. 26, της παρ.4, του άρθρου 94 του Ν.3852/2010 (Α’ 87).
6. Στις περιπτώσεις που οι μαθητές/τριες εγγράφονται σε δημοτικό σχολείο εκτός της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου ή σε ιδιωτικό σχολείο, ο/η Διευθυντής/τρια της σχολικής μονάδας εγγραφής οφείλει να αναζητά το Πιστοποιητικό Φοίτησης Νηπίων από το Νηπιαγωγείο αποφοίτησης με βάση τη βεβαίωση φοίτησης.

Αισθητηριακή Ολοκλήρωση

patri

Το παρακάτω κείμενο αφορά την Αισθητηριακή Ολοκλήρωση και έχει συνταχθεί από την εργοθεραπεύτρια του σχολείου μας κα Πατρίσια Γεωργακαράκου. Περισσότερα κείμενα μπορείτε να βρείτε στην προσωπική ιστοσελίδα της κα Γεωργακαράκου ergotherapist.grΛήψη αρχείου

Γιορτή της Μητέρας

Με αφορμή τη γιορτή της μητέρας, 12/5 , το σχολείο μας πραγματοποίησε μια σειρά από δράσεις έτσι ώστε να ευαισθητοποιήσουμε τους μαθητές μας και να συμβάλλουμε θετικά στην όμορφη αυτή σχέση μητέρας-παιδιού.

Οι μαθητές μας δημιούργησαν ένα πανό, το οποίο χρωμάτισαν με αγάπη για τη μητέρα τους εκφράζοντας την αγάπη τους. Στη συνέχεια φωτογραφήθηκαν με αυτό.

 

Επίσης την Παρασκευή 10 Μαΐου μας το σχολείο μας υποδέχτηκε τους μαθητές της Β’ Λυκείου από το Γενικό Λύκειο Λουτρακίου, οι οποίοι βοήθησαν τους μαθητές μας σε μια όμορφη κατασκευή για τη γιορτή της μητέρας. Ευχαριστούμε θερμά!

Ευχαριστήριο!

Το Ειδικό Δημοτικό Σχολείο Κορίνθου ευχαριστεί θερμά το ΚΤΕΛ Κορινθίας για τις δωρεάν μετακινήσεις που μας προσφέρει. Ελπίζουμε αυτή η συνεργασία να συνεχιστεί και τις επόμενες χρονιες έτσι ώστε να μετακινούνται οι μαθητές μας άνετα και με ασφάλεια στις εκδρομές μας!!!