Εσωτερική – Εξωτερική αξιολόγηση

Tα αποτελέσματα της εσωτερικής αξιολόγησης που εξάγονται κατά τα οριζόμενα στο άρθρο 34 του ν. 4692/2020 για το σχολικό έτος 2021-22:

Ετήσια Έκθεση Εσωτερικής Αξιολόγησης του Εκπαιδευτικό Έργου του Δ. Σ. Αγ. Γεωργίου 2021-22:
https://blogs.sch.gr/dimageo/files/2022/08/year-2021-school-9510030-form-5-synopsis-1.pdf

Έκθεση Εξωτερικής  Αξιολόγησης του  Έργου της Σχολικής Μονάδας 2021-22:

https://blogs.sch.gr/dimageo/files/2022/09/year-2021-school-9510030-form-2-synopsis-ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ-ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ.pdf