Καλώς ήρθατε στο ταξίδι μας!!! Welcome to our trip !!!

scratch

Πατήστε στην εικόνα

 

Καλώς ήρθατε στο ταξίδι μας!!!
Ένα όμορφο ταξίδι ξεκινάει για το 5ο Νηπιαγωγείο Θέρμης…

Welcome to our trip !!!
A beautiful journey begins for the 5th Kindergarten of Thermi…

Το σχολείο μας κατέθεσε προς αξιολόγηση το πρόγραμμα “Νέα Εκπαιδευτικά Εργαλεία για ένα σχολείο χωρίς αποκλεισμούς!” το οποίο  εγκρίθηκε προς χρηματοδότηση! Έτσι το 5ο Νηπιαγωγείο Θέρμης θα συμμετέχει σε δράσεις Κινητικότητας Προσωπικού  ErasmusΚΑ1 για τα δύο ή τρία επόμενα έτη, γεγονός που θα δώσει την ευκαιρία στο διδακτικό προσωπικό του νηπιαγωγείου  αλλά και στην ευρύτερη τοπική κοινότητα να αποκομίσει τα οφέλη του προγράμματος Erasmus+ ΚΑ1. Στο πλαίσιο των δράσεων του συγκεκριμένου σχεδίου, οι εκπαιδευτικοί μας θα έχουν την ευκαιρία: 

– να επιμορφωθούν σε νέες διδακτικές μεθόδους και εργαλεία, να γνωρίσουν καινοτόμα προγράμματα εφαρμογής ρομποτικής και STEAM για την προσχολική εκπαίδευση και 

– να εξοικειωθούν με την παραγωγή ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού. 

Όλα τα παραπάνω, θα πραγματοποιηθούν με απώτερο στόχο τον εκσυγχρονισμό του σχολείου μας, την εφαρμογή καινοτόμων δράσεων και την αναβάθμιση της παρεχόμενης εκπαίδευσης, σε ένα πλαίσιο που σέβεται τις αδυναμίες κάθε μαθητή, τις μετατρέπει σε δεξιότητες και ενισχύει θετικά τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ όλων των μελών της ομάδας! 

Στο ταξίδι αυτό προσβλέπουμε στη στήριξη της σχολικής αλλά και ευρύτερης κοινότητας και είμαστε σίγουρες/οι ότι θα την έχουμε.  Σε αυτό το ιστολόγιο θα μπορείτε να παρακολουθείτε τη δουλειά μας (ψηφιακές δημιουργίες, δραστηριότητες ρομποτικής, …), όπως αυτή θα προκύπτει από την εφαρμογή του προγράμματος.

 Ας οραματιστούμε λοιπόν και ας ταξιδέψουμε όλοι μαζί…!!!

Ο Σύλλογος Διδασκόντων του 5ου Νηπιαγωγείου Θέρμης

Welcome to our trip !!!
A beautiful journey begins for the 5th Kindergarten of Thermi…

Our school submitted for evaluation the program “New Educational Tools for a school without exclusions!” which was approved for funding! Thus, the 5th Kindergarten of Thermi will participate in ErasmusKA1 Personnel Mobility actions for the next two or three years, a fact that will give the opportunity to the teaching staff of the kindergarten but also to the wider local community to reap the benefits of the Erasmus + KA1 program. As part of the actions of this project, our teachers will have the opportunity to:

– to be trained in new teaching methods and tools, to be introduced to innovative robotics and STEAM application programs for pre-school education, and

– to become familiar with the production of digital educational material.

All of the above will be carried out with the ultimate goal of modernizing our school, implementing innovative actions and upgrading the education provided, in a context that respects the weaknesses of each student, turns them into skills and positively enhances interactions between all its members. team!

In this journey we look forward to the support of the school and the wider community and we are sure that we will have it. In this blog you will be able to follow our work (digital creations, robotics activities,…), as it will result from the implementation of the program.

So let us envision and let us all travel together… !!!

The Teachers’ Association of the 5th Kindergarten of Thermi