3ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

ΠΡΩΤΟΣΧΟΛΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ


ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

Φεβ 202428

εγγραφες εικονα 2 Σας ενημερώνουμε ότι οι εγγραφές γίνονται από τους γονείς ηλεκτρονικά στο https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ όταν ενεργοποιηθεί η πλατφόρμα (1η Μαρτίου).

Οι  αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία γενικής παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας  Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης .

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους και σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση: https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών.

Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2024-25, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Η εγγραφή του νηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα.

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ ) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του προνηπίου-νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίουπρονηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας, είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β)τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σχετικό αποδεικτικό έγγραφο σε ψηφιακή μορφή όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσουν Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας,

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου-νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων-νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του προνηπίου-νηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα εντός της προθεσμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου.

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα ή για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.Α. (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλο στοιχείο, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο .

Για τον σκοπό αυτό ο/η  Διευθυντής/ντρια-Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του/της προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα

Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής και στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης/δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ντριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.   Επίσης οι εγγραφές των μαθητών/τριών στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών /τριών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής:

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν προνήπια/νήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα πέντε (5) προνήπια/ νήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17.30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση προνηπίων/νηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Μπορείτε να ενημερωθείτε για τη διαδικασία διαβάζοντας τις οδηγίες χρήσης για γονείς:Λήψη αρχείου

ΟΡΙΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΩΝ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ:Λήψη αρχείου

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΣΧΟΛΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ | με ετικέτα  |  | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2024-2025

ΑΓΙΑΣΜΟΣ 3ου και 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Σεπ 20236

 

Αγαπητοί Γονείς και Μαθητές/τριες του 3ου & 12ου Νηπιαγωγείου Ελευθερίου-Κορδελιού,

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι ο αγιασμός για την έναρξη της σχολικής χρονιάς θα πραγματοποιηθεί την Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023  και ώρα 10:00 π.μ. στην αυλή του 2ου Γυμνασίου &  2ου Γενικού Λυκείου Ελευθερίου-Κορδελιού.

Μετά τον αγιασμό και στο χώρο του Νηπιαγωγείου, θα ακολουθήσουν οδηγίες από την Διευθύντρια και το διδακτικό προσωπικό  του σχολείου για την ομαλή λειτουργία των τμημάτων τις επόμενες μέρες.

Καλώς να Ανταμώσουμε!

ΑΓΙΑΣΜΟς

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΟΝΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΓΙΑΣΜΟΣ 3ου και 12ου ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Χρώμα στην Αυλή μας- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

Ιούν 202320

Θέλουμε να ευχαριστήσουμε από καρδιάς την πρωτοβουλία  της μητέρας , Αγάπης Στεφανίδου , που με την πολύτιμη βοήθεια της μητέρας, Λιόντα Δέντσια, κατάφεραν  να δώσουν χρώμα στην αυλή μας ζωγραφίζοντας  παιχνίδια δαπέδου για τα παιδιά μας! ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ ΠΟΛΥ-ΠΟΛΥ!!!

351287314 1310139313270682 4974025276133500229 n351266019 6628973697162728 5348912887534986485 n351098403 3463857027163104 5702102810354937209 n351100183 937577777500210 3666763801589260996 n354105511 282156124176486 55907671320888228 n353905121 164385016483315 179944081071003688 n353583624 215705391345748 7959813072841069049 n

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Γενικά, ΓΟΝΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο Χρώμα στην Αυλή μας- ΕΥΧΑΡΙΣΤΟΥΜΕ!!!

ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

Σεπ 20227

21

 

 

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, ΓΟΝΕΙΣ, Εξ Αποστάσεως Επαφή-Μαθαίνω Σπίτι | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2022-2023

ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-2022

Ιούλ 202213

ΚΑΛΟΑΚΙΡΙ

Άλλη μια Σχολική Χρονιά τελείωσε….

Μια χρονιά με δυσκολίες, όμως παρόλα αυτά  δημιουργική και ευχάριστη!!!!

Όλοι μαζί , Γονείς-Παιδιά-Εκπαιδευτικοί, βάλαμε τα δυνατά μας να ξεπεράσαμε κάθε εμπόδιο και δυσκολία και κάναμε εμπειρία, δύναμη και αισιοδοξία για την συνέχεια!

Ευχαριστούμε τις οικογένειες των μαθητών μας για τα καλά τους λόγια, την αγάπη και την εμπιστοσύνη που μας έδειξαν καθώς  και το Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων, που  συνεργάστηκε και στήριξε το εκπαιδευτικό μας έργο!

Για τα παιδιά που θα πάνε Δημοτικό…

…….ευχόμαστε καλή πρόοδο στην σχολική πορεία τους στο Δημοτικό  και να θυμάστε πως η πόρτα του σχολείου μας και η αγκαλιά μας …θα είναι πάντα ανοιχτή για εκείνα και τους γονείς τους, όσα χρόνια κι αν περάσουν, είτε θέλουν να μας πουν μια απλή Καλημέρα, είτε να δουν το σχολείο μας   και να ξαναθυμηθούν όσα ζήσαμε μαζί, είτε και να μοιραστούν ένα πρόβλημά τους !!!

Και για τα παιδάκια μας που τέλειωσαν την πρώτη χρονιά του Νηπιαγωγείου…..

…..τους  περιμένουμε πάλι τον Σεπτέμβριο για να ξεκινήσουμε ένα νέο μαγευτικό ταξίδι στη Γνώση !!!

Σας ευχαριστούμε πολύ για όλα…

και σας ευχόμαστε ολόψυχα ένα ξεχωριστό, ξεκούραστο, ανέμελο, χαρούμενο και γεμάτο εμπειρίες ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ !!!

 

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΤΕΛΟΣ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-2022

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Ιαν 20227

χριστουγεννων 3

Αγαπητοί μας Γονείς… Παιδιά μας Αγαπημένα!

Ελπίζουμε να είστε ΟΛΟΙ καλά!!!

Τα σχολεία μας ανοίγουν ξανά μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κανονικά την ΔΕΥΤΕΡΑ 10-1-2022.

Για να είμαστε όλοι μας Υγιείς και Ασφαλείς μέσα σ’ αυτόν τον δυσάρεστο  κυκεώνα, που ζούμε, ας προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα Πρωτόκολλα και τις Οδηγίες ΕΟΔΥ και Υπουργείου Παιδείας, ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την Πολύτιμη Υγεία όλων μας! 

 • Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης ισχύουν, όπως τις γνωρίζετε, από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς. Σας τις υπενθυμίζουμε: 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
3ο  (Α+Β Τμήματα)  8:15′ – 8:20′ π.μ. 12:45′ – 12:50′ μ.μ.
12ο  8:20′ – 8:25′ π.μ.  12:50′ – 12:55′ μ.μ.
10ο ( Α+Β Τμήματα) 8:25′ – 8:30′ π.μ.  12:55′ – 13:00′ μ.μ.
 • Η χρήση μάσκας  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους . Επίσης η τήρηση ασφαλών αποστάσεων.
 • Ο Αυτοδιαγνωστικός Έλεγχος  COVID-19 (self-test) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ για όλους όσους εισέρχονται στο σχολικό περιβάλλον, εμβολιασμένοι και μη: Mαθητές/τριες-Εκπαιδευτικούς/EEA/ΕΒΠ- Προσωπικό Καθαριότητας- Επισκέπτες .
 •  «Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου ως και το Σάββατο 8 Ιανουαρίουπέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.Υπενθυμίζεται ότι:
  • το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (Δευτέρα 10/1 – Παρασκευή 15/1) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).
  • ο Προ συμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.
  • βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.
  • η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ , από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

  Σας  ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και για την αδιαμφισβήτητη υπευθυνότητά σας. Όλοι μαζί μπορούμε να διαφυλάξουμε την υγιεινή ασφάλεια των παιδιών μας και των οικογενειών μας!

Καλή Αντάμωση! 

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

Ιαν 20227

χριστουγεννων 3

Αγαπητοί μας Γονείς… Παιδιά μας Αγαπημένα!

Ελπίζουμε να είστε ΟΛΟΙ καλά!!!

Τα σχολεία μας ανοίγουν ξανά μετά τις διακοπές των Χριστουγέννων, κανονικά την ΔΕΥΤΕΡΑ 10-1-2022.

Για να είμαστε όλοι μας Υγιείς και Ασφαλείς μέσα σ’ αυτόν τον δυσάρεστο  κυκεώνα, που ζούμε, ας προσπαθήσουμε να τηρήσουμε τα Πρωτόκολλα και τις Οδηγίες ΕΟΔΥ και Υπουργείου Παιδείας, ώστε να μπορέσουμε να διαφυλάξουμε την Πολύτιμη Υγεία όλων μας! 

 • Οι ώρες προσέλευσης και αποχώρησης ισχύουν, όπως τις γνωρίζετε, από την αρχή της Σχολικής Χρονιάς. Σας τις υπενθυμίζουμε: 
ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗ ΑΠΟΧΩΡΗΣΗ
3ο  (Α+Β Τμήματα)  8:15′ – 8:20′ π.μ. 12:45′ – 12:50′ μ.μ.
12ο  8:20′ – 8:25′ π.μ.  12:50′ – 12:55′ μ.μ.
10ο ( Α+Β Τμήματα) 8:25′ – 8:30′ π.μ.  12:55′ – 13:00′ μ.μ.
 • Η χρήση μάσκας  είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ για όλους . Επίσης η τήρηση ασφαλών αποστάσεων.
 • Ο Αυτοδιαγνωστικός Έλεγχος  COVID-19 (self-test) είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ για όλους όσους εισέρχονται στο σχολικό περιβάλλον, εμβολιασμένοι και μη: Mαθητές/τριες-Εκπαιδευτικούς/EEA/ΕΒΠ- Προσωπικό Καθαριότητας- Επισκέπτες .
 •  «Οι μαθητές όλων των βαθμίδων, εμβολιασμένοι και μη, καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί, θα προμηθεύονται από την Τετάρτη 5 Ιανουαρίου ως και το Σάββατο 8 Ιανουαρίουπέντε (5) δωρεάν αυτοδιαγνωστικά (self) τεστ από τα φαρμακεία, προκειμένου να καλύψουν τις ανάγκες ελέγχου των δυο πρώτων εβδομάδων επαναλειτουργίας των σχολείων, δηλαδή από 10 Ιανουαρίου έως και 21 Ιανουαρίου 2022.Υπενθυμίζεται ότι:
  • το self-test πραγματοποιείται έως και 24 ώρες πριν από την προσέλευση κάθε Τρίτη και Παρασκευή στο σχολείο, ενώ για την πρώτη εβδομάδα (Δευτέρα 10/1 – Παρασκευή 15/1) το self- test θα πραγματοποιηθεί έως και 24 ώρες πριν την προσέλευση της Δευτέρας (10/1), της Τρίτης (11/1) και της Παρασκευής (14/1).
  • ο Προ συμπτωματικός διαγνωστικός έλεγχος για τον νέο κορωνοϊό μέσω αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας (self test) είναι υποχρεωτικός για όλους τους μαθητές και τις μαθήτριες, εμβολιασμένους και μη, καθώς και για τους εμβολιασμένους εκπαιδευτικούς.
  • βεβαίωση αρνητικού self test οφείλουν να φέρουν όλοι οι μαθητές από 4 έως 18 ετών καθώς και οι εμβολιασμένοι εκπαιδευτικοί.
  • η δήλωση και το αποτέλεσμα για τις δημόσιες σχολικές μονάδες καταχωρίζεται στη πλατφόρμα https://edupass.gov.gr/ , από την οποία εκδίδεται και η Σχολική Κάρτα για COVID-19.

  Σας  ευχαριστούμε για την συνεργασία σας και για την αδιαμφισβήτητη υπευθυνότητά σας. Όλοι μαζί μπορούμε να διαφυλάξουμε την υγιεινή ασφάλεια των παιδιών μας και των οικογενειών μας!

Καλή Αντάμωση! 

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΑΝΟΙΓΜΑ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΜΕΤΑ ΤΙΣ ΔΙΑΚΟΠΕΣ-ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ 2022

ΟΜΟΡΦΕΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ!!!

Δεκ 202124

Αγαπητοί μας Γονείς,

Θα θέλαμε να ευχαριστήσουμε αρχικά τον Σύλλογο Γονέων & Κηδεμόνων των σχολείων μας και τον καθένα από εσάς  προσωπικά,

για την αμέριστη στήριξη και βοήθεια προς εμάς και για την χαρά που δώσατε στα παιδιά μας με τα δώρα αγάπης που προσφέρατε!

Να έχουμε όλοι  μας

Υγεία , Αγάπη και Αλληλεγγύη, Χαρά και  Ευτυχία, Αισιοδοξία κι Ελπίδα

τις  Άγιες Γιορτινές Μέρες και την Νέα Χρονιά που ξεπροβάλλει!

Ευχόμαστε από καρδιάς σε όλους

ΚΑΛΑ  ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΑ” και  μια “ΚΑΛΥΤΕΡΗ ΝΕΑ  ΧΡΟΝΙΑ” !!!

Με Αγάπη

Οι Νηπιαγωγοί του 3ου – 10ου – 12ου Νηπιαγωγείου

Ελευθερίου-Κορδελιού

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΟΜΟΡΦΕΣ ΓΙΟΡΤΙΝΕΣ ΜΕΡΕΣ!!!

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ για την ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΦ ΤΕΣΤΣ – edupass.gov.gr

Νοέ 20214

edupassgovgr 15 9 2021 1

 

Αγαπητοί μας Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας, Καλημέρα σας!

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα http://edupass.gov.gr  η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.

Χάρη στο edupass.gov.gr o/η Διευθυντής/τρια  της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσατε.

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι:
(α) οι μαθητές/τριες,
(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxinet.

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα για Τρίτη και κάθε Πέμπτη για Παρασκευή. 

Παρακαλούμε πολύ να γίνεται η εφαρμογή και η αποτύπωση το απόγευμα της Δευτέρας και της Πέμπτης, ώστε να έχουμε εικόνα και χρόνο ελέγχου.

Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.”

 2021-10-31_EduPass_Οδηγίες για κηδεμόνες_str θα βρείτε οπτικοποιημένες οδηγίες, προς διευκόλυνσή σας.

Θα επιλέξετε

 • Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας
 • Δήλωση self test μαθητών /Έκδοση σχολικής κάρτας
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης
 • Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
 • Κατηγορία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 • Τύπος Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
 • Σχολείο 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου.Λήψη αρχείου

Καλή Συνέχεια !
Από την Δ/νση του Νηπιαγωγείου

 

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ για την ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΦ ΤΕΣΤΣ – edupass.gov.gr

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ για την ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΦ ΤΕΣΤΣ – edupass.gov.gr

Νοέ 20214

edupassgovgr 15 9 2021 1

 

Αγαπητοί μας Γονείς & Κηδεμόνες των μαθητών/τριών μας, Καλημέρα σας!

Από τη Δευτέρα 1 Νοεμβρίου 2021 τίθεται σε λειτουργία για τις δημόσιες σχολικές μονάδες η πλατφόρμα http://edupass.gov.gr  η οποία αποτελεί ένα επιπλέον εργαλείο για την υγειονομική θωράκιση της δια ζώσης λειτουργίας των δημόσιων εκπαιδευτικών δομών.

Χάρη στο edupass.gov.gr o/η Διευθυντής/τρια  της σχολικής μονάδας θα μπορεί ανά πάσα στιγμή να επιβεβαιώνει ότι εντός της σχολικής μονάδας βρίσκονται μόνο πρόσωπα (μαθητές/τριες, εκπαιδευτικοί/μέλη Ε.Ε.Π.-Ε.Β.Π., επισκέπτες), τα οποία πληρούν τις προϋποθέσεις φυσικής παρουσίας στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία.

H πλατφόρμα αφορά επί του παρόντος μόνο τις σχολικές μονάδες της δημόσιας πρωτοβάθμιας, δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης και ειδικής αγωγής.

Στην πλατφόρμα ενσωματώνονται όλες οι λειτουργίες του self-testing.gov.gr και η διαδικασία έκδοσης της Σχολικής Κάρτας για COVID-19, που μέχρι τώρα χρησιμοποιούσατε.

Υπόχρεοι υποβολής στην πλατφόρμα edupass.gov.gr δήλωσης συμμετοχής με φυσική παρουσία στη δια ζώσης εκπαιδευτική διαδικασία στις δημόσιες σχολικές μονάδες είναι:
(α) οι μαθητές/τριες,
(β) το εκπαιδευτικό προσωπικό και μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.),
(γ) κάθε άλλο φυσικό πρόσωπο, που συμμετέχει με φυσική παρουσία σε κάθε είδους εκπαιδευτική διαδικασία που διενεργείται εντός των χώρων της δημόσιας εκπαιδευτικής δομής («επισκέπτες»), όπως για παράδειγμα φοιτητές/τριες που πραγματοποιούν πρακτική άσκηση στη σχολική μονάδα.

Οι υπόχρεοι ή οι γονείς/κηδεμόνες τους εισέρχονται στην πλατφόρμα και δηλώνουν την πρόθεση φυσικής παρουσίας τους στους χώρους της σχολικής μονάδας, ζητώντας να αποστέλλεται στη θυρίδα της σχολικής μονάδας τους η κατάστασή τους, χρησιμοποιώντας τους προσωπικούς κωδικούς του taxinet.

Α) Σε περίπτωση που έχουν εμβολιασθεί ή που έχουν νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η δήλωση αυτή πρέπει να γίνει μία μόνο φορά και

Β) σε περίπτωση υποβολής σε διαγνωστικό (rapid/PCR) ή αυτοδιαγνωστικό έλεγχο (self test), όσες φορές απαιτείται από το εκάστοτε ισχύον πλαίσιο, π.χ. για τους μαθητές που δεν έχουν εμβολιασθεί/νοσήσει εντός του τελευταίου εξαμήνου η αντίστοιχη δήλωση στο edupass.gov.gr πρέπει να υποβάλλεται δύο φορές την εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα για Τρίτη και κάθε Πέμπτη για Παρασκευή. 

Παρακαλούμε πολύ να γίνεται η εφαρμογή και η αποτύπωση το απόγευμα της Δευτέρας και της Πέμπτης, ώστε να έχουμε εικόνα και χρόνο ελέγχου.

Η νέα πλατφόρμα συνιστά αποτέλεσμα της συνεργασίας των Υπουργείων Παιδείας και Θρησκευμάτων και Ψηφιακής Διακυβέρνησης και είναι προσβάσιμη από το gov.gr. Υλοποιήθηκε από το Εθνικό Δίκτυο Υποδομών Τεχνολογίας και Έρευνας (ΕΔΥΤΕ ΑΕ – GRNET), εποπτευόμενο φορέα του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης, ενώ η άντληση των στοιχείων πραγματοποιείται από το Κέντρο Διαλειτουργικότητας της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης και την ΗΔΙΚΑ.”

 2021-10-31_EduPass_Οδηγίες για κηδεμόνες_str θα βρείτε οπτικοποιημένες οδηγίες, προς διευκόλυνσή σας.

Θα επιλέξετε

 • Πρόσβαση σε χώρους Πρωτοβάθμιας
 • Δήλωση self test μαθητών /Έκδοση σχολικής κάρτας
 • Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
 • Περιφερειακή ενότητα Θεσσαλονίκης
 • Δήμος Κορδελιού Ευόσμου
 • Κατηγορία ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ
 • Τύπος Ενιαίου Τύπου Ολοήμερο Νηπιαγωγείο
 • Σχολείο 10ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

Για οποιαδήποτε απορία ή ερώτηση παρακαλούμε να απευθυνθείτε στην Διευθύντρια του Νηπιαγωγείου.Λήψη αρχείου

Καλή Συνέχεια !
Από την Δ/νση του Νηπιαγωγείου

 

κάτω από: ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ | | Δεν επιτρέπεται σχολιασμός στο ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ-ΑΛΛΑΓΗ ΠΛΑΤΦΟΡΜΑΣ για την ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΤΩΝ ΣΕΛΦ ΤΕΣΤΣ – edupass.gov.gr
« Παλιότερα άρθρα

on TIME

Μάιος 2024
Δ Τ Τ Π Π Σ Κ
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Kατηγορίες

ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ

ΑΡΧΕΙΑ

ΑΓΩΓΗ ΛΟΓΟΥ (1) ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ (1) ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ ΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΩΝ ΔΙΑΤΑΡΑΧΩΝ (1) ΑΤΥΠΗ ΠΑΙΔΑΓΩΓΙΚΗ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ (1) ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ (1) ΑΥΤΟΟΡΓΑΝΩΣΗ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ (1) ΑΥΤΟΣΧΕΔΙΑ ΓΛΩΣΣΙΚΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ (1) ΑΦΙΣΑ (1) ΒΙΒΛΙΟ (1) ΓΕΝΙΚΟ ΠΛΑΝΟ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ (1) ΓΟΝΕΙΣ - ΠΑΙΔΙ ΚΑΙ ΒΙΒΛΙΟ (1) ΔΙΑΠΟΛΙΤΙΣΜΙΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ : ΓΛΩΣΣΑ (1) ΔΙΔΑΚΤΙΚΕΣ ΕΠΙΣΚΕΨΕΙΣ (1) ΔΥΣΚΟΛΟ ΠΑΙΔΙ (1) ΕΓΓΡΑΦΕΣ (1) ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΓΟΝΕΩΝ (2) ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ (1) ΕΤΗΣΙΟΣ ΔΙΔΑΚΤΙΚΟΣ ΠΡΟΓΓΡΑΜΑΤΙΣΜΟΣ (1) Εξ Αποστάσεως Επαφή (22) Εξ Αποστάσεως Επαφή-Μαθαίνω Σπίτι (15) ΘΕΜΑΤΟΛΟΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΟΥ ΒΙΒΛΙΟΥ (1) ΘΕΩΡΙΕΣ ΜΑΘΗΣΗΣ (1) ΚΑΝΟΝΕΣ ΤΙΜΩΡΙΑΣ (1) ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΕΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (1) ΜΟΥΣΕΙΑΚΗ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ (1) Μένουμε Σπίτι Δημουργικά -Δραστηριότητες (5) Νεανικός διαβήτης (1) ΟΔΗΓΟΣ ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗΣ (1) ΟΛΟΠΛΕΥΡΗ ΑΝΑΠΤΥΞΗ (1) ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΕΣ ΑΠΟΔΡΑΣΕΙΣ (1) ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑΣ (1) ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ (1) ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ 1 (1) ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΕΠΙΣΚΕΨΗΣ (1) ΣΧΕΔΙΟ ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑΣ : ΑΙΣΘΗΣΕΙΣ (1) ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ (1) Συγγραφή παραμυθιού (1) ΦΘΙΝΟΠΩΡΟ (1) ΦΥΣΙΚΕΣ ΕΠΙΣΤΗΜΕΣ (1)

Ιστορικό

3 12 1

Καλωσορίσατε στον ιστότοπό μας και  σας ευχόμαστε καλή πλοήγηση !

Σύμφωνα με την με Αριθ. πρωτ. Φ.10/103443/Δ1/25-08-2022  Κοινή Υπουργική Απόφαση, που δημοσιεύτηκε στο ΦΕΚ 4582Β/30-08-2022,

αποφασίστηκε η συγχώνευση των δύο συστεγαζόμενων νηπιαγωγείων μας, του 3ου και του 10ου Ελευθερίου-Κορδελιού. 

Πλέον, τα δύο νηπιαγωγεία θα αποτελούν ένα νηπιαγωγείο με την ονομασία :

3ο 4/θέσιο Νηπιαγωγείο Ελευθερίου-Κορδελιού

Επίσης σύμφωνα με την με Αρ.πρωτ.:14241/27-09-2022 ΑΠΟΦΑΣΗ της Διευθύντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Θεσσαλονίκης, ορίστηκε η Προϊσταμένη του 10ου Νηπιαγωγείου, Θωμαή Καραγεώργου, ως  Διευθύντρια του 3ου Νηπιαγωγείου.  

Για να μας γνωρίσετε : 

ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ :

 • 4 ΠΡΩΪΝΑ ΤΜΗΜΑΤΑ
 • 3 ΟΛΟΗΜΕΡΑ ΤΜΗΜΑΤΑ 
 • 2 ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΑ ΟΛΟΗΜΕΡΑ
 • 2 ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ (χωρίς Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό ακόμη…)

   ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΗΝ ΟΔΟ 25 ΜΑΡΤΙΟΥ 2 ΤΚ 56334

  ΣΥΣΤΕΓΑΖΕΤΑΙ ΜΕ ΤΟ 12ο  ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΥ-ΚΟΡΔΕΛΙΟΥ

 ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2310 762120    

 e-mail: 3nipelef@sch.gr

ΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΜΑΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΓΙΑ ΤΗ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ 2023-2024 :

ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ : Θωμαή Καραγεώργου

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΙ :

1ο ΠΡΩΙΝΟ ΤΜΗΜΑ :  Αναστασία Μαραζοπούλου

2ο ΠΡΩΪΝΟ  ΤΜΗΜΑ : Τριάδα (Λίτσα) Κατσαούνου

3ο ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ  : Αντωνία (Τάνια) Μπιτζιώνη

4ο ΠΡΩΪΝΟ ΤΜΗΜΑ : Στυλιανή (Στέλλα) Τσιγάρα

1ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ : Κυριακή (Κική) Αναστασιάδου – Δούκισσα Μαργαρίτου

2ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ :  Στυλιανή (Στέλλα) Λαζαρίδου – Δέσποινα Μουρούζη

3ο ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΤΜΗΜΑ : Θωμαή Καραγεώργου –  Σύλβια Γραμματικοπούλου

ΑΓΓΛΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ :   Κατερίνα Χατζίνα & Ευτυχία Τσαπνίδου

1ο ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ : Αθηνά Μπεμπλιδάκη

2ο ΤΜΗΜΑ ΕΝΤΑΞΗΣ :  (χωρίς εκπ/κό)

ΕΙΔΙΚΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΕΠ-ΠΑΡΑΛΛΗΛΗ ΣΤΗΡΙΞΗ): Δήμητρα Μαργαριτίδη-Μπρώβα

ΕΙΔΙΚΟ ΒΟΗΘΗΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ (ΕΒΠ):  Θεοδώρα (Ντόρα) Μίσχου – Κων/να Μπίσκου – Λιζέτα (Ζέτα) Νέτα

ΣΧΟΛΙΚΗ ΝΟΣΗΛΕΥΤΡΙΑ : Φωτεινή Φέλλια

 

 

 

images

 

 

 

ΠΡΟΦΙΛ ΣΧΟΛΕΙΟΥ:profil

 

Το προφίλ του σχολείου μας χαρακτηρίζεται από τρεις παράλληλες λειτουργίες :

1) το ολοήμερο πρόγραμμα

2) την ειδική αγωγή

3) τη διαπολιτισμική εκπαίδευση

 

Μέσω του Υπουργείου Παιδείας συμμετέχει στα προγράμματα ΕΣΠΑ ανάπτυξης υποστηρικτικών δομών (Σύσταση ΕΔΕΑΥ : Επιτροπή διαγνωστικής εκπαιδευτικής αξιολόγησης και υποστήριξης) και εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης (Παράλληλη Στήριξη μαθητών).

DimosiotitaEDEAY_1617_Afisa

 

 

DimosiotitaEKSEID_1617_Afisa

 

Επιπλέον συνεργάζεται με το Πανεπιστήμιο και φιλοξενεί τελειόφοιτους του Τμήματος Προσχολικής Αγωγής και Εκπαίδευσης του Α.Π.Θ. για την πρακτική άσκησή τους, τη διπλωματική εργασία τους ή τη διεξαγωγή επιστημονικών ερευνών. Η αλληλεπίδραση αυτή με το Πανεπιστήμιο προάγει τη σύνδεση της θεωρίας με την πράξη και την εμπειρία με τη σύγχρονη τεχνογνωσία στις επιστήμες της μάθησης.

 

 

 pencil ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Όλες οι παραπάνω δράσεις συντονίζονται με σημείο αναφοράς το γενικό σχεδιασμό του εκπαιδευτικού έργου του σχολείου μας.  

Ο σχεδιασμός αυτός αναλύεται στους παρακάτω επιμέρους προγραμματισμούς :

 

– το διδακτικό προγραμματισμό ανά τρίμηνο

– τον προγραμματισμό των σχολικών δραστηριοτήτων

– χρονοδιάγραμμα σχολικών εκδηλώσεων και επισκέψεων

– προγραμματισμό τακτικών συναντήσεων και ενημερώσεων γονέων 

 

Για την καλύτερη υποστήριξη του εκπαιδευτικού έργου δημιουργήσαμε τους παρακάτω οδηγούς σε ηλεκτρονική μορφή : 

Οδηγός μάθησης

 – Σχέδια εργασίας

Διδασκαλία γραπτού λόγου

Διδασκαλία προφορικού λόγου

Διδασκαλία μαθηματικών εννοιών

Διδασκαλία εννοιών φυσικών επιστημών

Διδασκαλία πληροφορικής

– Θεατρική αγωγή και ρεπερτόριο θεατρικών παιχνιδιών ανά στόχο

– Μουσική αγωγή και ασκήσεις

 – Φυσική αγωγή και ρεπερτόριο ασκήσεων

 – Συναισθηματική αγωγή

Ηλεκτρονικό διδακτικό υλικό (αλφάβητο σε διάφορες μορφές, ταξινόμηση γραμμάτων, κάρτες ανάγνωσης, αριθμοί, φύλλα εργασίας)

– Εκπαιδευτικό λογισμικό (φωνολογία, αριθμητικές πράξεις, παρουσιάσεις εθνικών και θρησκευτικών εορτών) 

– Οδηγός διαδικτυακών συνδέσεων και ιστότοπων

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων