3ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων

Δράσεις και Διδακτικές Παρεμβάσεις στο Σχολείο μας!

«Μικρός Ευκλείδης»

Φεβ 201919

3ο Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων                                                                       19/2/2019

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες, σας ενημερώνουμε ότι το Σχολείο μας όπως κάθε χρόνο, συμμετέχει στο Μαθηματικό Διαγωνισμό «Μικρός Ευκλείδης», που αφορά στους  μαθητές των Ε’ και Στ΄ τάξεων. Η ημέρα του Διαγωνισμού είναι την Παρασκευή 1 Μαρτίου 2019, το πρώτο διδακτικό δίωρο.

Η Διεύθυνση

Ανακοίνωση για τη ψυχολόγο του σχολείου!

Φεβ 20195

3o Δημοτικό Σχολείο Βριλησσίων

Αγαπητοί Γονείς και Κηδεμόνες σας ενημερώνουμε ότι στο Σχολείο μας κάθε ημέρα Δευτέρα από τις 8:15-13:15 θα βρίσκεται Ψυχολόγος.

Καθήκοντα και αρμοδιότητες του κλάδου ΠΕ23 Ψυχολόγων

Ο Ψυχολόγος κλάδου ΠΕ23 φροντίζει για τη εφαρμογή 35038

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α TΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΕΩΣ Τεύχος Β’ 3032/04.09.2017 των αρχών της επιστήμης Ψυχολογίας στην εκπαίδευση και προάγει την ψυχοσυναισθηματική, κοινωνική και γνωστική ανάπτυξη των μαθητών, τη συναισθηματική ισορροπία και την ενδυνάμωση όλων των εμπλεκομένων στην εκπαιδευτική διαδικασία. Ενισχύει την προαγωγή προσωπικών και ομαδικών θετικών στάσεων και συμπεριφορών και προτείνει λειτουργικές διεξόδους αντιμετώπισης των αρνητικών στάσεων και συμπεριφορών. Αντιμετωπίζει τον κάθε μαθητή και μαθήτρια ως ιδιαίτερη, ενιαία βιοψυχική οντότητα, ενταγμένη σε ποικίλα κοινωνικά συστήματα, σεβόμενος απόλυτα τις προσωπικές ιδιαιτερότητες του. Ο ρόλος του είναι συμβουλευτικός, υποστηρικτικός και θεραπευτικός προς τους μαθητές, τις οικογένειες τους και το εκπαιδευτικό προσωπικό του σχολείου. Δημιουργεί τις προϋποθέσεις αντιμετώπισης καταστάσεων κρίσεων με απόλυτο σεβασμό στην προσωπικότητα των εμπλεκομένων. Ευαισθητοποιεί και ενημερώνει τους μαθητές, τους γονείς και το προσωπικό του σχολείου σε διάφορα θέματα που αφορούν την ειδικότητα του. Σχεδιάζει και εφαρμόζει προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της ψυχικής υγείας. Διευκολύνει τη συνεργασία, επικοινωνία και αλληλεπίδραση των μαθητών και των οικογενειών τους.

Ειδικότερα η Ψυχολόγος:

1. Εργάζεται σε ομαδικό και ατομικό επίπεδο, με τα ίδια τα παιδιά, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς, ανάλογα με τις εκάστοτε διαπιστωμένες ψυχολογικές ανάγκες και, όπου θεωρείται αναγκαίο.

2. Αξιολογεί τους μαθητές που χρήζουν υποστήριξης, χρησιμοποιώντας επιστημονικές μεθόδους, όπως: παρατήρηση, συνέντευξη με την οικογένεια, ενημέρωση από το προσωπικό του σχολείου και εγκεκριμένα ψυχοτεχνικά μέσα, αποσκοπώντας στο να διαμορφώσει μια ολοκληρωμένη ψυχολογική εκτίμηση για την προσωπικότητα των μαθητών και τις ιδιαίτερες ανάγκες τους.

3. Αξιολογεί τους μαθητές που πρόκειται να αλλάξουν εκπαιδευτικό πλαίσιο ή να αποφοιτήσουν, σε συνεργασία με το εκπαιδευτικό προσωπικό και συμβάλλει στην ομαλή μετάβαση στο επόμενο εκπαιδευτικό ή επαγγελματικό πλαίσιο.

4. Προγραμματίζει και παρέχει το υποστηρικτικό του έργο ανάλογα με τις ιδιαίτερες ανάγκες των μαθητών και των οικογενειών τους και καταρτίζει το πρόγραμμα του σε συνεργασία με το διευθυντή και το προσωπικό του σχολείου.

5. Αναλαμβάνει, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, κατάλληλο για την τήρηση του απορρήτου, την υποστηρικτική, συμβουλευτική ή θεραπευτική διαδικασία, ατομική ή ομαδική των μαθητών, η οποία κρίνεται απαραίτητη κατά την αξιολόγηση. Σε περίπτωση θεραπευτικής παρέμβασης ή συμβουλευτικής υποστήριξης, απαιτείται η σύμφωνη γνώμη των γονέων ή κηδεμόνων ή των ασκούντων την γονική μέριμνα ή εχόντων την επιμέλεια. Στις περιπτώσεις που ο μαθητής δέχεται ψυχοθεραπευτική υποστήριξη εκτός σχολείου, δεν εντάσσεται σε πρόγραμμα θεραπευτικής διαδικασίας και στο σχολείο και ο ψυχολόγος του σχολείου επικοινωνεί, σε συνεργασία με το Διευθυντή, με το πρόσωπο ή την υπηρεσία που παρέχει αυτή την υποστήριξη με σκοπό τη βέλτιστη αντιμετώπιση των αναγκών του μαθητή.

6. Παρέχει, εντός του σχολείου και στο πλαίσιο του ωραρίου του α) ψυχολογική υποστήριξη στις οικογένειες των μαθητών σε ομαδική ή ατομική βάση, η οποία ενδεικτικά περιλαμβάνει ενημέρωση σε σχέση με το πρόβλημα και τις μεθόδους παρέμβασης, εκπαίδευση για τις σχέσεις γονέων – παιδιού και την αντιμετώπιση προβλημάτων στο σπίτι, συμβουλευτική για συναισθηματική στήριξη σε θέματα οικογένειας, καθοδήγηση για την ανάγκη πρόσθετων ιατρικών, ψυχοθεραπευτικών παρεμβάσεων και μεθόδων αποκατάστασης και β) συμβουλευτική υποστήριξη στο προσωπικό του σχολείου με σκοπό την επίλυση προβλημάτων των μαθητών και των οικογενειών τους και όταν κρίνεται αναγκαίο συμμετέχει στο σχεδιασμό του προγράμματος δραστηριοτήτων των μαθητών.

7. Ενημερώνει τους ατομικούς φακέλους των μαθητών και συντάσσει τις ψυχολογικές εκθέσεις των μαθητών, οι οποίες εκθέσεις κατόπιν γραπτών αιτημάτων των γονέων ή κηδεμόνων ή αρμοδίων σύμφωνα με το νόμο υπηρεσιών, αποστέλλονται διά της διεύθυνσης του σχολείου με εμπιστευτικό πρωτόκολλο.

8. Συνεργάζεται με τους υπεύθυνους παιδαγωγικής καθοδήγησης και συμβουλευτικής υποστήριξης των σχολικών μονάδων καθώς και με άλλες σχολικές μονάδες στο πλαίσιο ανάπτυξης κοινών δράσεων.

9. Συμμετέχει με το υπόλοιπο προσωπικό της σχολικής μονάδας στο σχεδιασμό και υλοποίηση προγραμμάτων συνεκπαίδευσης σε συνεργασία με άλλες σχολικές μονάδες γενικής ή ειδικής εκπαίδευσης.

10. Συνεργάζεται με φορείς που παρέχουν ψυχολογικές και κοινωνικές υπηρεσίες όπως κέντρα ψυχικής υγείας, κέντρα πρόληψης, ιατροπαιδαγωγικές και κοινωνικές υπηρεσίες και φροντίζει για τη διασύνδεση αυτών των υπηρεσιών με τη σχολική μονάδα.

11. Οργανώνει και εφαρμόζει ατομικά ή ομαδικά προγράμματα, σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς, με σκοπό την προαγωγή, την αυτοεκτίμηση, το σεβασμό στην ετερότητα, την αλληλεγγύη, την ικανότητα διαχείρισης του άγχους και των συγκρούσεων. Προάγει στο πλαίσιο της διεπιστημονικής προσέγγισης σε συνεργασία με τον Κοινωνικό Λειτουργό την πρόληψη μέσα από προγράμματα ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης που απευθύνονται σε όλους τους εμπλεκόμενους στη σχολική διαδικασία (εκπαιδευτικούς, γονείς, μαθητές).

*Για οποιαδήποτε πληροφορία ή για να κλείσετε ένα ραντεβού με την Ψυχολόγο παρακαλώ να καλείτε στο τηλ.του σχολείου.

Παρακαλούμε να αφήσετε τουλάχιστον 2(δύο) εβδομάδες να περάσουν για να μπορέσει η Ψυχολόγος μας να γνωρίσει πρώτα όλους τους Εκπ/κούς και τα παιδιά.

Η Διεύθυνση

«Αφιέρωμα στον Shakespeare» (Στ΄1)!

Ιαν 201910

Θερμά συγχαρητήρια στους μαθητές του ΣΤ΄1 για την εξαιρετική παράσταση «Αφιέρωμα στον Shakespeare».Τα παιδιά ξεπέρασαν τις προσδοκίες μιας μαθητικής παράστασης,μας συγκίνησαν,μας εντυπωσίασαν και μας ταξίδεψαν στην Ελισαβετιανή Αγγλία μέσα απ΄τα έργα «Ρωμαίος και Ιουλιέτα»,»Ο Έμπορος της Βενετίας» και    «Όνειρο καλοκαιρινής νύχτας».

 

ΚΑΛΗ ΧΡΟΝΙΑ ….ΧΙΟΝΙΑ ΠΟΛΛΑ…ΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ ΚΛΕΙΣΤΟ!!!

Ιαν 20197

Αγαπητοί Γονείς ,αύριο το Σχολείο μας Τρίτη 8 Ιανουαρίου 2019 θα παραμείνει κλειστό λόγω ακραίων καιρικών

φαινομένων.Για την επόμενη ημέρα θα υπάρξει νεότερη ενημέρωση.

 

Χριστουγεννιάτικο Εργαστήρι(Β1)!

Δεκ 201821

 

Παραμονές Χριστουγέννων και  οι μαθητές του  Β1  μαζί με τους γονείς τους  πέρασαν ένα δημιουργικό απόγευμα κατασκευάζοντας χριστουγεννιάτικα στολίδια στο χώρο  του σχολείου. Τραγούδησαν χριστουγεννιάτικα τραγούδια ,  έπαιξαν σκάκι  και γεύτηκαν τις λιχουδιές, που με το τόσο κέφι ετοίμασαν οι γονείς τους. Φυσικά δεν ήταν δυνατό να απουσιάζει ο Αη-Βασίλης, που ήρθε φορτωμένος δώρα για τους μικρούς του φίλους. Ήταν ένα χαρούμενο,  δημιουργικό   εορταστικό απόγευμα.

Καλές γιορτές με υγεία

Η δασκάλα του Β1 Έλενα Δαρειώτου

 

Παράσταση Καραγκιόζη από τον Δημήτρη μας!(Α΄1)

Δεκ 201812

Στα πλαίσια του μαθήματος της Γλώσσας αναφορικά με το θέατρο σκιών ο μαθητής Δημήτρης Σαμψών παρουσίασε στην τάξη μια δίκη του παράσταση Καραγκιόζη!

ΤΟ ΣΤ1 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ SHAKESPEARE»

Δεκ 201812

TΟ ΣΤ1 ΣΑΣ ΠΡΟΣΚΑΛΕΙ ΣΤΗΝ ΘΕΑΤΡΙΚΗ ΠΑΡΑΣΤΑΣΗ «ΑΦΙΕΡΩΜΑ ΣΤΟΝ SHAKESPEARE» ΤΗΝ ΤΡΙΤΗ 18 ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΥ ΩΡΑ 19.00 ΣΤΗΝ ΑΙΘΟΥΣΑ ΕΚΔΗΛΩΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΜΑΣΛήψη αρχείου

Πρόγραμμα ολοημέρου!

Δεκ 201810Λήψη αρχείου

Ξεχασμένα ρούχα!

Δεκ 20185

Από την αρχή της σχολικής χρονιάς έχουν συγκεντρωθεί πολλά ξεχασμένα ρούχα. Σας παρακαλούμε 19-20 Δεκεμβρίου 2018 ,τις ημέρες της ενημέρωσης, να τα αναζητήσετε αν κάποια από αυτά είναι δικά σας.  Τα υπόλοιπα θα δοθούν στο Χαμόγελο του Παιδιού.

 

Σας ευχαριστούμε

Βιβλία σε ρόδες (Ε΄τάξη)!

Δεκ 20185

Με χαρά υποδεχτήκαμε στην τάξη μας και φέτος τα ΒΙΒΛΙΑ ΣΕ ΡΟΔΕΣ. Το θέμα της φετινής βαλίτσας ήταν «Δικαιώματα».

Ταξιδέψαμε μαζί τους χαράζοντας την προσωπική μας αναγνωστική διαδρομή, καθώς το ένα βιβλίο μας δημιουργούσε το ενδιαφέρον να διαβάσουμε ένα άλλο. Το Ε’ 1 αποχαιρέτησε τη «μαγική βαλίτσα».

Ευχόμαστε στους συμμαθητές μας που την παρέλαβαν να απολαύσουν τα αναγνωστικά τους ταξίδια όπως κι εμείς!!

« Παλιότερα άρθρα


Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων