Εγγραφές για το 2023-2024

Αγαπητοί γονείς,

 

Οι εγγραφές στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022 – 2023, θα πραγματοποιηθούν  κατά το διάστημα 1 έως 20 Μαρτίου 2023, για τους μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το έτος 2019 (προνήπια).

       Η επανεγγραφή των μαθητών/τριών που έχουν γεννηθεί το έτος 2018 (νήπια) γίνεται αυτεπάγγελτα.  Επικοινωνήστε ωστόσο με το νηπιαγωγείο για επιβεβαίωση, ή επιθυμία αλλαγής, του Τμήματος που θα παρακολουθήσει το παιδί (Βασικό Υποχρεωτικό, Προαιρετικό Ολοήμερο , Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου).

Οι μαθητές που έχουν γεννηθεί το έτος 2017 , εγγράφονται στην Α’ Δημοτικού. Για την εγγραφή οι γονείς  θα παραλάβουν  ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΦΟΙΤΗΣΗΣ ΝΗΠΙΟΥ.

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΕΓΓΡΑΦΗ

Η αίτηση εγγραφής γίνεται ηλεκτρονικά από τον ένα Γονέα/ Κηδεμόνα του παιδιού μέσω της εφαρμογής

 https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

(υπάρχουν χρήσιμες οδηγίες στο τέλος της ανακοίνωσης και στην είσοδο της εφαρμογής μαζί με αναλυτικά  βήματα)

με χρήση των κωδικών taxisnet για την είσοδο στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)  και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

Θα χρειαστεί  η συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας (κινητό μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του και  email).

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 • τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
 • τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή  εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
 • εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα,  στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχήςκαι στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου
 • τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και
 • επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

           ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ

 • Μετά την κατάθεση της αίτησης και κατόπιν τηλεφωνικής επικοινωνίας για ατομικά ραντεβού θα προσκομίζονται στo Νηπιαγωγείο τα παρακάτω δικαιολογητικά :
 • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή,(Α.Δ.Υ.Μ.) το οποίο συμπληρώνεται από παιδίατρο (1η σελίδα)
 • Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια (παρ. 4, του άρ. 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 23 του ν. 4559/2018 (ΦΕΚ Α’ 142) και από το άρθρο 74 του ν. 4589/2019 (ΦΕΚ Α’ 13))
 • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
  Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στοΝηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ
 • Έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόναμε υπεύθυνη δήλωσή του, η οποία θα πρέπει να κατατεθεί στο Νηπιαγωγείο πριν την οριστικοποίηση – τελική υποβολή της αίτησης εγγραφής.
 • Αίτηση εγγραφής για το τμήμαΠρόωρης Υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου, εφόσον έχει γίνει αντίστοιχη επιλογή φοίτησης του νηπίου.

(Τα έντυπα επισυνάπτονται ακολούθως του άρθρου.)

 

Προϋποθέσεις εγγραφής στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα (13:00 – 16:00) και στο νέο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου (13:00-17:30)

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής  αίτησης/ δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους.   Σύμφωνα με όσα ορίζονται στην, με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του Υπ. Παι. Θρ. γίνονται δεκτές όλες ανεξαιρέτως οι αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις .

Οι εγγραφές των μαθητών/ τριών στο Αναναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοημέρου Νηπιαγωγείου γίνονται κατόπιν σχετικής αίτησης – δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους σύμφωνα με τα όσα ορίζονται στη με αρ.πρωτ. 106012/Δ1/01-09-2022 σχετική Εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

 

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

 

Επίσης δύναται η δυνατότητα συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30) με τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα καιφοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις16:00σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου και στις 17:30 για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

 • ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ:   2271030231
 • E MAIL ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ :mail@2nip-ag-mina.chi.sch.gr
 • ΩΡΕΣ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: 13:00 – 13:3

 

 

 • Επισυνάπτονται  σχετικά:
 1. ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΓΙΑ ΚΗΔΕΜΟΝΕΣ

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/docs/manual_parents.pdf

Στην αρχική σελίδα της ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΓΡΑΦΗΣ ( https://proti-eggrafi.services.gov.gr/ ) υπάρχουν χρήσιμες πληροφορίες στις:

– Συχνές ερωτήσεις  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/faq

– Διευκρινίσεις  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/info

 1. ΑΔΥΜ(στο σχολείο χρειάζεται μόνο η πρώτη σελίδα)

Λήψη αρχείου

 

 1. Αίτηση εγγραφής για το τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, ή και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου( εκτυπώνουμε και συμπληρώνουμε τις παρακάτω αιτήσεις και τις δίνουμε στο σχολείο κατά το ραντεβου της εγγραφής)

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ (που πρόκειται να εγγράψουν τα παιδιά τους στο Νηπιαγωγείο)

Αγαπητοί γονείς,

με την ευκαιρία της εγγραφής του παιδιού σας στο Νηπιαγωγείο θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τα παρακάτω:

 1. Τα παιδιά που φοιτούν στο Νηπιαγωγείο είναι απαραίτητο να κατέχουν τις ακόλουθες δεξιότητες:
 • Να πηγαίνουν μόνα τους στην τουαλέτα και να μπορούν να πλένουν τα χέρια τους.
 • Να ντύνονται και να ξεντύνονται μόνα τους.
 • Να αναγνωρίζουν και να φροντίζουν τα πράγματά τους.
 • Να μπορούν ν’ ανοίγουν και να κλείνουν την τσάντα τους.
 • Να τρώνε μόνα τους.
 • Να απαντούν όταν τα καλούν με τ’ όνομά τους.
 1. Συζητάμε με το παιδί μας ότι τώρα μεγάλωσε και θα φοιτήσει σε ένα σχολείο για μεγάλα παιδιά. Γι’ αυτό θα πρέπει :
 • Να παίζει με τα άλλα παιδιά.
 • Να μοιράζεται τα πράγματα του Σχολείου με τα άλλα παιδιά.
 • Να ακούει και να ακολουθεί τις οδηγίες της/του νηπιαγωγού.
 1. Η φοίτηση είναι υποχρεωτική (τηρείται παρουσιολόγιο) και γι’ αυτό είναι απαραίτητο τα παιδιά να φοιτούν κανονικά.
 1. Να τηρείται η ώρα προσέλευσης (8.15΄-8.30΄) και αποχώρησης (υποχρεωτικό πρόγραμμα 13.00΄, προαιρετικό πρόγραμμα 16.00΄ ΚΑΙ για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου 17:30΄). Η προσέλευση για τα παιδιά της πρωινής ζώνης είναι 7.45΄ – 8.00΄ και επιτρέπεται μόνο για τα παιδιά του προαιρετικού προγράμματος.
 1. Δεν επιτρέπεται η αλλαγή τμήματος κατά τη διάρκεια της χρονιάς και γι΄ αυτό θα πρέπει να είστε σίγουροι για την ώρα αποχώρησης του παιδιού σας (13.00΄, 16.00΄, 17:30΄). Δίνουμε ωστόσο τη δυνατότητα σταδιακής προσαρμογής των παιδιών το Σεπτέμβριο μήνα ώστε να εξοικειωθούν με το ωράριο του σχολείου.

Ελπίζουμε ότι με τη δική σας συνεργασία θα διευκολύνουμε την ομαλή μετάβαση του παιδιού σας από το σπίτι στο νηπιαγωγείο.

Ευχαριστούμε για τη συνεργασία σας!

Το εκπαιδευτικό προσωπικό του 2ου Νηπιαγωγείου Αγίου Μηνά

Τηλ. Επικοινωνίας: 2271030231

mail@2nip-ag-mina.chi.sch.gr ή seviepaida@sch.gr

Για κάθε πληροφορία ή διευκρίνιση, επικοινωνήστε μαζί μας.

Η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου

Σέβη Παΐδα