Επιλογή β ξένης γλώσσας

Αγαπητοί γονείς, θα πρέπει να  αποστείλετε στο σχολείο   την υπεύθυνη Δήλωση Γονέα προτίμησης  2ης ξένης  γλώσσας για  τους μαθητές που θα φοιτήσουν στην Πέμπτη  τάξη, το σχολικό έτος 2020-21,  έως 5 Ιουνίου.

 

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ
Ο/Η υπογεγραμμένος/-η ……………………………………………………………………..…, γονέας του μαθητή/-τριας…………………………………………………………………. της ……………..τάξης του ……………………………………………….Δημοτικού Σχολείου …………………………
ΔΗΛΩΝΩ
Η Β’ ξένη γλώσσα που επιθυμώ να παρακολουθήσει το παιδί μου στην ……… τάξη  για το σχολικό έτος 2020-2021 είναι:
α. Γαλλική Γλώσσα
β. Γερμανική Γλώσσα
…../…../2020
Ο/Η ΔΗΛΩΝ/-ΟΥΣΑ