ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΕΤΟΥΣ 2021-2022

 «Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-2022»

Λαμβάνοντας υπόψη τις παρ. 4α και 4Α του άρθρου 6, του ΠΔ 79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109) όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α 25 )  , οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας,  θα γίνονται  από  1 έως  20  Μαρτίου  2021 ,μέσω ηλεκτρονικής εφαρμογής με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής, σύμφωνα με το άρθρο 1, της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης.
Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές γεννημένοι το 2016 και το 2017 .Η φοίτηση στα νηπιαγωγεία είναι διετής και εγγράφονται σε αυτά νήπια, που συμπληρώνουν, την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής, ηλικία τεσσάρων (4) ετών. (περ. γ΄ της παρ.3 του άρθρου 33 του νόμου 4521/2018 (ΦΕΚ 38Α).

Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ79/2017 (ΦΕΚ Α’ 109).

Στο 17ο Νηπιαγωγείο Ιλίου θα ανήκει η περιοχή που περικλείεται από τις οδούς:
Ιωνίας– Πωγωνίου- Ελαιών- Γοργοποτάμου- Ηροδότου- Αμμοχώστου – Πετρουπόλεως.

Βήματα γονέα/κηδεμόνα

Εγγραφές νηπίων – προνηπίων για το σχολικό έτος 2021-2022 μέσω Gov.gr: Οδηγίες για τους κηδεμόνες

 

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας.

Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: συμπληρώνεται κινητό τηλέφωνο και τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) μέσω του οποίου θα ενημερωθείτε για την πορεία της αίτησης.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

 α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του,την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας, 

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίωνκατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του.  Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα.

Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

  • Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)
  • Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).
  • Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

 ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

         Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):

1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, όπως τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/ & https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).
Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων, σε περίπτωση  φυσικής παρουσίας σας στο χώρο του νηπιαγωγείου.

 ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΟ 17ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ  ΙΛΙΟΥ

Παρακαλούμε  όπως προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία  για την οργάνωση της συνάντησής μας
στον τηλεφωνικό αριθμό: 210.2621437 
Ηλεκτρονικά στην ηλεκτρονική διεύθυνση του σχολείου μας: mail@17nip-iliou.att.sch.gr  
Το 17ο Νηπιαγωγείο Ιλίου βρίσκεται στη Λ. Πετρουπόλεως 76 ( είσοδος 9ου Δημοτικού σχολείου Ιλίου).
Η κεντρική είσοδος του νηπιαγωγείου είναι στην οδό Πλουτάρχου με την συμβολή της οδού Θήρας.

Σας ευχαριστώ 

Η Προϊσταμένη 

ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

Ετικέτες:

«Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022

ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ :»Εγγραφές μαθητών και μαθητριών στα Δημοτικά Σχολεία για το σχολικό έτος 2021-2022″

Εγγραφές από  1- 20  Μαρτίου 2021

   Σύμφωνα με την εγκύκλιο ,το Νηπιαγωγείο θα σας χορηγήσει  «Βεβαίωση Φοίτησης » για την εγγραφή  του παιδιού στο Δημοτικό  Σχολείο, κατόπιν κατάθεσης της αίτησής σας.

ΕΝΤΥΠΟ  ΑΙΤΗΣΗΣ  ΓΙΑ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΦΟΙΤΗΣΗΣ

Παρακαλείστε όπως επικοινωνήσετε με το σχολείο, από την Δευτέρα  1η Μαρτίου 2021 και ώρες 8:00 π.μ.  έως 12:00 μ.μ ,στον τηλεφωνικό αριθμό: 2102621437

ή  στην ηλεκτρονική διεύθυνση :  mail@17nip-iliou.att.sch.gr (οποιαδήποτε ώρα)

για την παραλαβή του εγγράφου ,κατόπιν συνεννοήσεως. 

          Επισημαίνεται ότι, κατά την περίοδο των εγγραφών, όπως τηρούνται τα απαιτούμενα μέτρα αποφυγής διασποράς του κορονοϊού, όπως αυτά έχουν ανακοινωθεί από τον Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας (Ε.Ο.Δ.Υ.) (https://eody.gov.gr/loimoxi-apo-to-neo-koronoio-covid-19-odigies-profylaxis-gia-to-koino/ & https://eody.gov.gr/covid-19-odigies-gia-ti-chrisi-maskas-apo-to-koino/).
Ως εκ τούτου, παρακαλείστε ως προς την πιστή τήρηση των προτεινόμενων μέτρων, σε περίπτωση φυσικής παρουσίας σας στο χώρο του νηπιαγωγείου.

 

Σας ευχαριστώ
Η Προϊσταμένη
ΚΥΡΙΑΚΗ ΑΒΡΑΜΙΔΟΥ

Αναστολή δια ζώσης λειτουργίας σχολικών μονάδων

Αγαπητοί γονείς και κηδεμόνες

σας ενημερώνουμε ότι από  την Πέμπτη  11 Φεβρουαρίου  αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης στην Αττική.

Οι μαθητές των Νηπιαγωγείων θα συνδέονται με τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών στη Webex  κάθε μεσημέρι από 14.10-16.20  σύμφωνα με το πρόγραμμα του Υπουργείου.

Στη  διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου , θα λάβετε τους συνδέσμους των εκπαιδευτικών,  θα ενημερωθείτε για τον τρόπο σύνδεσης με τις ψηφιακές αίθουσες και θα πάρετε το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης! 

 

Σας ευχαριστούμε

 

Ετικέτες:

Επαναλειτουργία σχολικών μονάδων από 11 Ιανουαρίου 2021

 

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 

 ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ 

 ΤΟΥ 17ΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ  ΙΛΙΟΥ

 

Φωτογραφία από DarkmoonArt_de από το Pixabay

Ετικέτες:

ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΠΑΝΑΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΤΩΝ ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες και αγαπημένα μας παιδιά,

Σας ευχόμαστε Χρόνια Πολλά και Καλή Χρονιά .

Σας ενημερώνουμε ότι  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων με σημερινή του ανακοίνωση υπενθυμίζει την απόφαση  για την  δια ζώσης επαναλειτουργία  των Νηπιαγωγείων, Δημοτικών και Ειδικών Σχολείων όλων των βαθμίδων την προσεχή Δευτέρα 11/01/2021 . Οι ανωτέρω σχολικές μονάδες δεν θα παράσχουν εξ αποστάσεως εκπαίδευση την Παρασκευή 08/01/2021

Θα υπάρξει νεότερη σχετική  ανακοίνωση  τις επόμενες ημέρες με λεπτομέρειες, για τον τρόπο προσέλευσης- αποχώρησης των παιδιών.

ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΝΕΣΤΕ ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΑ ΑΠΟ ΤΟ ΙΣΤΟΛΟΓΙΟ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΓΙΑΤΙ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΟΙ ΑΠΟΦΑΣΕΙΣ ΝΑ ΑΛΛΑΞΟΥΝ, ΑΝ ΑΛΛΑΞΟΥΝ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ.

Σας περιμένουμε με χαρά και πάλι στο Νηπιαγωγείο μας.

Οι  εκπαιδευτικοί του 17ου Νηπιαγωγείου Ιλίου

 

 

Ετικέτες:

ΕΥΧΕΣ ΓΙΑ ΤΟ 2021

Ετικέτες:

Αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων έως 7 Ιανουαρίου 2021

– Αναστολή της δια ζώσης εκπαιδευτικής λειτουργίας των σχολικών μονάδων πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης, συμπεριλαμβανομένων των νηπιαγωγείων, των δημοτικών σχολείων, των ολοήμερων σχολείων, των γυμνασίων και λυκείων, των απογευματινών δραστηριοτήτων καθώς και των πάσης φύσεως εκπαιδευτικών δομών :Λήψη αρχείου

Ετικέτες:

«Παράταση αναστολής της δια ζώσης λειτουργίας των σχολείων έως την 23η Δεκεμβρίου 2020»

Σας ενημερώνουμε ότι  το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων ανακοίνωσε την παράταση της αναστολής της Δια Ζώσης Εκπαιδευτικής Λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων μέχρι και τις 23 Δεκεμβρίου 2020. Μέχρι τότε συνεχίζεται η Εξ Αποστάσεως Εκπαίδευση  των μαθητών με την αξιοποίηση της webex.

Ετικέτες:

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΑ ΦΥΛΛΑΔΙΑ ΤΟΥ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟΥ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΤΟΥ ΠΟΛΙΤΗ:Οδηγίες για διαδίκτυο, ενδοοικογενειακή βία και σεξουαλική κακοποίηση

Τέσσερα  ενημερωτικά φυλλάδια του υπουργείου Προστασίας του Πολίτη, διαβίβασε το υπουργείο Παιδείας προς όλα τα σχολεία της χώρας, με την παράκληση να τα κοινοποιήσουν   σε  όλη την εκπαιδευτική κοινότητα, και στους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών  με κάθε πρόσφορο μέσο.

Πατήστε, αντίστοιχα, παρακάτω για να ανοίξετε τα φυλλάδια:Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

Ετικέτες:

Αναστολή δια ζώσης λειτουργίας σχολικών μονάδων

14-11-20 Ανακοινώσεις της Υπουργού Παιδείας για τα νέα κυβερνητικά μέτρα πρόληψης που αφορούν και την εκπαιδευτική κοινότητα

Από τη Δευτέρα 16 Νοεμβρίου και για δύο εβδομάδες αναστέλλεται η δια ζώσης λειτουργία των δομών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης σε όλη τη χώρα.

Οι μαθητές των Νηπιαγωγείων   από την Τετάρτη 18 Νοεμβρίου θα συνδέονται με τις ψηφιακές τάξεις των εκπαιδευτικών στη Webex  κάθε μεσημέρι από 14.10-16.20.

Τις επόμενες δύο ημέρες, θα λάβετε τους συνδέσμους των εκπαιδευτικών,  θα ενημερωθείτε για τον τρόπο σύνδεσης με τις ψηφιακές αίθουσες και θα πάρετε το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης!

           Με αισιοδοξία και υπομονή , θα καταφέρουμε να κρατήσουμε την επαφή των παιδιών με τη μαθησιακή διαδικασία, προσπαθώντας να εμπλακούμε ενεργά σε μία πρόκληση αλληλεπίδρασης και συνεργασίας.   Σε αυτή την προσπάθεια παραμένουμε σταθερά  συνοδοιπόροι  και αρωγοί σας.

Με εκτίμηση 

Οι εκπαιδευτικοί του 

17ου Νηπιαγωγείου Ιλίου

 

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων