Εγγραφές στα Νηπιαγωγεία σχ. έτους 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε, ότι οι εγγραφές για τα Νήπια – Προνήπια , σχολικού έτους  2021-22  θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την 1η Μαρτίου ως και την 20η Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 Νήπια :  Όσα γεννήθηκαν το έτος 2016

   Προνήπια : Όσα γεννήθηκαν το έτος 2017 (η φοίτηση

είναι υποχρεωτική σε όλους τους Δήμους της χώρας)

        Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

  1. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
  2. ΑΔΥΜ (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή)συμπληρωμένο από τον παιδίατρο
  3. ΛογαριασμόςΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου

• Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών: πιστοποιητικό γέννησης, επίσημα μεταφρασμένο

Ώρες επικοινωνίας για πληροφορίες και ραντεβού :   1 – 20  Μαρτίου   :   11:30 –13:00

 Email: mail@10nip-ag-anarg.att.sch.gr

Τηλέφωνο: 2102632316

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ στην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

 Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο . Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

Βροχοποιός!

Τώρα που το Φθινόπωρο τελειώνει… η βροχή γίνεται πιο συχνή και έντονη!

Αν θέλουμε να ακούσουμε τον ήχο βροχής της χωρίς να γίνουμε παπί… υπάρχει τρόπος.

Μπορούμε να κατασκευάσουμε ένα » βροχοποιό» ή αλλιώς «το «μπαστούνι της βροχής».

Έλκει την καταγωγή του από τη Λατινική
Αμερική, όπου ο ήχος του συνδέθηκε με τη βροχή και την καταιγίδα»..» και κατασκευάζονταν από κάκτο
και σπανιότερα από μπαμπού.
Εμείς όμως θα τον φτιάξουμε με πιο  απλά υλικά… με υλικά που έχουμε όλοι στο σπίτι μας.
Υλικά που θα χρειαστούμε:
Αλουμινόχαρτο
Ρολό χαρτί κουζίνας
Χρώματα (τέμπερες, μαρκαδόρους…)
Λαστιχάκια ή σχοινί
Όσπρια ή ρύζι
Παίρνουμε λίγο αλουμινόχαρτο και το κάνουμε μπαστουνάκι…
Του δίνουμε ελικοειδές σχήμα, και το τοποθετούμε μέσα στο ρολό.
Γεμίζουμε με διάφορα όσπρια και ταπώνουμε…. Στολίζουμε όπως μας αρέσει…. Και το αποτέλεσμα;;;; Εγγυημένο!

1

2

3

4

Η σπορά στο νηπιαγωγείο!

Τι είναι ο σπόρος; Σπόροι μικροί, σπόροι μεγάλοι, σπόροι που τρώγονται, σπόροι που φυτεύονται φθινόπωρο, σπόροι που φυτεύονται στο χωράφι ή σπόροι που φυτρώνουν μόνοι τους.  Η φύση και οι άνθρωποι προετοιμάζονται για να σπείρουν τα σποράκια τους.

1η Δραστηριότητα

Παρακολουθώ πώς αναπτύσσεται ο σπόρος

 

2η Δραστηριότητα

Διαβάζουμε το παραμύθι «Η κόκκινη κοτούλα» στον παρακάτω σύνδεσμο

http://anyflip.com/gcgma/vjbn

3η Δραστηριότητα

Φυτεύουμε σπόρους σε ποτηράκια με βαμβάκι

4η Δραστηριότητα

Μαθαίνουμε το μύθο της αρπαγής της Περσεφόνης

Η οικογένεια μου!

http://www.elivres.byethost7.com/Myonlyfamily/story.html?i=3&fbclid=IwAR3z3cgBVLdQddIRcMCDsbjfOxpk4ZqXsH9ozd9xMSX50MC8CereWMkXC2M

Διαβάστε το και ανακαλύψτε τα καλύτερα υλικά για να χτίσει κανείς το σπίτι του.

Διασκεδάστε με τις δραστηριότητες.

Δημιουργήστε τις δικές σας ζωγραφιές και στείλτε τις στον τοίχο του Έλφι .

Δραστηριότητα 1: Ζωγραφίζω με τα παρακάτω χρώματα ποιοι ζούνε στο σπίτι μου!!!

Δραστηριότητα 2: Σχεδιάζουμε και κόβουμε το σχήμα από τα χεράκια της οικογένειάς μας, τα ζωγραφίζουμε ΄πως θέλουμε και τα κολλάμε πάνω σε μία καρδία γεμάτη αγάπη!!!

 

Τώρα διαβάζουμε παραμύθια!!!

Παραμύθια που διαβάσαμε αυτή τη βδομάδα και χαλαρώσαμε!!!

Με αφορμή το φθινόπωρο που τελειώνει σε λίγες μέρες κάναμε παρέα με τον Ακανθούλη το σκαντζόχοιρο, το ουράνιο τόξο που έγινε μαλλιά κουβάρια και που ξεπροβάλει πάντα μετά τη βροχή και τον ιό που φοράει κορόνα και τόσο πολύ μας έχει αναστατώσει αλλά εμείς θα καταφέρουμε να τον νικήσουμε!!!Λήψη αρχείου

΄

Ο Ακανθούλης – Βούλα ΠαπαγιάννηΛήψη αρχείου

Ένα ουράνιο τόξο μαλλιά κουβάρια – Μαρίνα Καβαλλιεράκη

Παγκόσμια Ημέρα Δικαιωμάτων του Παιδιού!

 

«Το μαγικό πανί», μια ιστορία για τα δικαιώματα
των παιδιών (της Γεωργίας Κοκκινάκη)

 

Δραστηριότητα: Ακούμε το παραμύθι και ζωγραφίζουμε τη γη τυλιγμένη με το μαγικό πανί!!

 

 

Σήμερα γιορτάζουμε την Παγκόσμια Ημέρα Παιδιού!

Η 20η Νοεμβρίου σηματοδοτεί την επέτειο υπογραφής της Σύμβασης των Ηνωμένων Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού.
Καθώς το 2020 μας καλεί να αντιμετωπίσουμε νέες, παγκόσμιες προκλήσεις, η UNICEF
προτρέπει όλους μας, σήμερα, να δούμε τον κόσμο μέσα από τα μάτια ενός παιδιού και να οραματιστούμε μαζί ένα μέλλον και έναν κόσμο που τους αξίζει: Έναν υγιή πλανήτη, χωρίς ιούς, χωρίς διακρίσεις, χωρίς βία στα σχολεία, χωρίς πολέμους και συρράξεις, με καθαρό νερό, σωστή διατροφή και πρόσβαση στην εκπαίδευση για κάθε παιδί! Αν ήσασταν σήμερα παιδιά, σε τί κόσμο θα θέλατε να ζείτε;!

                                              

 Στη ψηφιακή μας τάξη διαβάσαμε  το παραμύθι » Η ζωή στη Λουλουδούπολη «,

ένα παραμύθι για τα δικαιώματα των παιδιών που βρήκαμε εδώ  http://taniamanesi-kourou.blogspot.com/2015/11/blog-post_19.html

 

Η Unicef μας προτείνει 8 διασκεδαστικούς τρόπους για να περάσουμε το χρόνο μας δημιουργικά στο σπίτι με τα παιδία την περίοδο της καραντίνας! Ας περάσουμε αυτές τις μέρες όσο πιο δημιουργικά μπορούμε!Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου

 

 

 

Κανόνες της ψηφιακής μας τάξης!!!

Αγαπημένα μας παιδιά , καλησπέρα!

Αυτές τις μέρες, λόγω του ότι πρέπει να μείνουμε σπίτι και το σχολείο μας έκλεισε  θ’ αρχίσουμε το πρόγραμμα της σύγχρονης εξ αποστάσεως εκπαίδευσης. Τι σημαίνει όμως αυτό; .Δηλ .την την απευθείας διδασκαλία σε πραγματικό χρόνο, αλλά διαφορετικό χώρο μέσω μιας διαδικτυακής πλατφόρμας όπου η διδασκαλία θα γίνεται ζωντανά μέσω υπολογιστή, κινητού ή tablet. Θα δημιουργήσουμε την δική μας ηλεκτρονική/ψηφιακή τάξη. Και όπως στην κανονική μας τάξη έχουμε τους κανόνες μας και προσπαθούμε να τους τηρούμε, έτσι και στη νέα μας τάξη θα έχουμε νέους κανόνες και θα προσπαθούμε να τους τηρούμε με τη βοήθεια της μαμάς και του μπαμπά.Λήψη αρχείου

4 Οκτωβρίου Παγκόσμια ημέρα ζώων

Διακήρυξη των Δικαιωμάτων των Ζώων

Παρίσι 1978

Άρθρο 2

Ο άνθρωπος οφείλει να σέβεται τη ζωή κάθε ζώου. Ο άνθρωπος ανήκει στο ζωικό βασίλειο και δεν μπορεί να εξοντώνει ή να εκμεταλλεύεται τα άλλα είδη του ζωικού βασιλείου. Αντίθετα, οφείλει να χρησιμοποιεί τις γνώσεις για το καλό των ζώων. Κάθε ζώο δικαιούται φροντίδας, προσοχής και προστασίας από τον άνθρωπο.

Τι κοινό έχουν τα ζώα και τα παιδιά; Την αθωότητά τους .
Με αφορμή την παγκόσμια ημέρα ζώων μπορούμε να συζητήσουμε με τα παιδιά για τις υποχρεώσεις μας απέναντι στα ζώα.
Παρατηρώντας τους παρακάτω πίνακες ζωγραφικής οι οποίοι εκπροσωπούν διαφορετικά καλλιτεχνικά ρεύματα τα παιδιά μπορούν:
Να περιγράψουν τι βλέπουν και να συγκρίνουν
Να πούνε τι τους άρεσε και τι όχι
Να εκφράσουν τα συναισθήματα που τους προκαλούν
Να διαλέξουν τον πίνακα που τους αρέσει περισσότερο
Να μιλήσουν για το πώς μπορούν οι άνθρωποι να προστατέψουν τα ζώα
Να μιλήσουν για τα αδέσποτα και τα ζώα υπό εξαφάνιση

Miró, The Garden

Φθινόπωρο!!!

Φύλλα κίτρινα πεσμένα
τα λουλούδια μαραμένα
πότε βρέχει, πότε λιάζει
και η διάθεση αλλάζει
κι η μέρα όλο μικραίνει
κι όλο ο καιρός ψυχραίνει!
Τι είναι;
(το φθινόπωρο)

Μιας και έφτασε το φθινόπωρο  ήρθε η ώρα να μιλήσουμε για τις αλλαγές που συμβαίνουν στη φύση και να κάνουμε κάποιες δραστηριότητες και  κατασκευές χρησιμοποιώντας υλικά από το φυσικό περιβάλλον.

1η δραστηριότητα: προφορικός λόγος και φυσικές επιστήμες

Παρατηρούμε το φυσικό περιβάλλον και διερευνούμε τις γνώσεις των παιδιών σχετικά με τις αλλαγές που συμβαίνουν στη φύση το φθινόπωρο ( πέσιμο των φύλλων, χρώματα της φύσης, αλλαγές στη θερμοκρασία, πρωτοβρόχια, τρύγος, σύννεφα στον ουρανό, αποδημητικά πουλιά, φθινοπωρινά φρούτα και λαχανικά). Προσπαθούμε με ερωτήσεις να βοηθήσουμε τα παιδιά να εκφραστούν όσο περισσότερο γίνεται χωρίς να τους δίνουμε έτοιμες γνώσεις.

2η δραστηριότητα:μαθηματικά

Μαζεύουμε πεσμένα φύλλα διαφόρων σχημάτων, μεγεθών και χρωμάτων. Ενθαρρύνουμε τα παιδιά να κάνουν ομαδοποιήσεις των φύλλων με κριτήριο το μέγεθος και το χρώμα. Μιλάμε για τα χρώματα των φύλλων (κίτρινο, πορτοκαλί, καφέ) και πως αυτά δημιουργούνται από τα βασικά χρώματα (κίτρινο+ κόκκινο= πορτοκαλί, κίτρινο+ κόκκινο+ μπλε= καφέ)

3η δραστηριότητα: δημιουργική έκφραση

Φτιάχνουμε μια φθινοπωρινή ζωγραφιά ακούγοντας το φθινόπωρο του Ιταλού συνθέτη Antonio Vivaldi.

Κάνουμε συνθέσεις με τα φύλλα που μαζέψαμε εξασκώντας τη λεπτή κινητικότητα. Μερικές ιδέες από το pinterest εμφανίζονται παρακάτω.

Παίζουμε με το όνομά μας!!!

Στην αρχή κάθε σχολικής χρονιάς ασχολούμαστε με δραστηριότητες που στοχεύουν στην εκμάθηση του
ονόματός μας.
Το μικρό όνομα αποτελεί ένα από τα πρώτα κείμενα με τα οποία ασχολείται και επιχειρεί να μάθει το παιδί
(Ferreiro & Teberosky, 1982).
Η ενασχόληση του παιδιού με το όνομά του συμβάλλει στην ανάπτυξη του γραμματισμού και στην
κατάκτηση του γραπτού λόγου. (Στελλάκης, 2002).

Ας βοηθήσουμε τα παιδιά μας να έρθουν σε επαφή με τον γραπτό λόγο μέσω διασκεδαστικών
δραστηριοτήτων!

1η Δραστηριότητα

Είστε έτοιμοι να κάνουμε όλοι μαζί κάτι δημιουργικό; Μπορείτε να γράψετε το όνομα σας με τα πιο περίεργα αντικείμενα που έχετε στο σπίτι σας…;  Χρησιμοποιήστε ότι θέλετε… όπως ο φίλος μας ο Κωνσταντίνος!!!

 

2η Δραστηριότητα

1.  Γράφουμε σε δύο χαρτιά το όνομα του παιδιού (π.χ Νίκος)

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  2.Κόβουμε με ψαλίδι  το ένα χαρτί  (π.χ μπλε) με σκοπό να διαχωρίσουμε τα γράμματα ένα-ένα. Τα ανακατεύουμε.                                                                                         

 

3.Χρησιμοποιώντας ως ΄΄οδηγό΄΄ το άλλο χαρτί (π.χ άσπρο) καθοδηγούμε το παιδί στην σύνθεση  του ονόματός του.

4. Επαινούμε το παιδί για την προσπάθειά του!

 

  3η Δραστηριότητα 

  1. Σχηματίζουμε δισδιάστατα το αρχικό γράμμα του παιδιού σε ένα χαρτί 

2. Διακοσμούμε το γράμμα με ό,τι υπάρχει στο σπίτι και αρέσει στο παιδί (μαρκαδόροι, ξυλομπογιές, κηρομπογιές, πολύχρωμα χαρτάκια, ζυμαρικά, όσπρια, κουμπιά,    κ.α).

Οι Νηπιαγωγοί σας

 

Καλή Επιτυχία!

 

Πως φοράω τη μάσκα μου στο νηπιαγωγείο!Λήψη αρχείου

 

Και βίντεο που μπορούν να βοηθήσουν!!!

 

 

 

Καλή σχολική χρονιά!

 

Η καινούρια σχολική χρονιά που διανύουμε είναι εξαιρετικά δύσκολη και πρωτόγνωρη για όλους. Καλούμαστε εξαιτίας της πανδημίας  να ανταπεξέλθουμε συνεχώς σε νέα και μεταβαλλόμενα δεδομένα. Να βάλουμε όριο στον αυθορμητισμό των παιδιών, να κρατήσουμε αποστάσεις όσο αυτό είναι δυνατό, να αποκλείσουμε τις αγκαλιές,  να <δούμε> κάτω από τις μάσκες και να αναγνωρίσουμε το χαμόγελο και τα συναισθήματα των παιδιών μας.

Παρόλα αυτά όμως θα τηρήσουμε τα μέτρα πρόληψης της διασποράς του ιού για να διασφαλίσουμε ένα ασφαλές περιβάλλον στα παιδιά μας!

Παρακάτω θα βρείτε τις οδηγίες του ΕΟΔΥ για να προστατευθούμε από τον ιό

Καλή δύναμη και υγεία σε όλους!

Οι νηπιαγωγοί!Λήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείουΛήψη αρχείου