ΕΝΑΡΞΗ ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΧΡΟΝΙΑΣ 2021-2022

Αγαπητοί γονείς,

ο αγιασμός του 87ου Νηπιαγωγείου Αθηνών θα πραγματοποιηθεί ώρα 09:30 στον προαύλιο χώρο του σχολείου με την υποχρεωτική χρήση μάσκας, τόσο για τους μαθητές όσο και για τον ένα συνοδό που χρειάζεται να έχει το κάθε παιδί.

Κατά την είσοδό σας στο σχολείο χρειάζεται να επιδείξετε επίσης το αρνητικό αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου-self test- που έχει διενεργηθεί 24 ώρες νωρίτερα.

Μετά τον αγιασμό οι εκπαιδευτικοί θα δώσουν σχετικές οδηγίες.

Ευχαριστούμε!!

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID – 19

Σχετ.: Η με αρ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 27707/4-05-2021 Κοινή Υπουργική Απόφαση με τίτλο: «Εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης (δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος) από τον κορωνοϊό COVID-19 σε μαθητές/τριες, εκπαιδευτικούς, μέλη Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), διοικητικό και λοιπό προσωπικό όλων των σχολικών μονάδων της Πρωτοβάθμιας και ΔευτεροβάθμιαςΕκπαίδευσης» (ΦΕΚ Β/ Τ 1825/5-05-2021).

Ενόψει της δια ζώσης λειτουργίας των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (νηπιαγωγείων, δημοτικών και ολοήμερων σχολείων) και των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων και της συνέχισης της

δια ζώσης λειτουργίας των ημερήσιων και εσπερινών Γενικών Λυκείων (ΓΕ.Λ.) και Επαγγελματικών Λυκείων (ΕΠΑ.Λ.) καθώς και των Λυκειακών Τάξεων των Γυμνασίων με Λυκειακές Τάξεις, από τη Δευτέρα

10.05.2021, σας ενημερώνουμε για τα εξής:

 

 • Ο διαγνωστικός έλεγχος νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19, μέσω δωρεάν αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου είναι υποχρεωτικός για τους/τις μαθητές/τριες, τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των ως άνω σχολικών μονάδων, καθώς και για τους/τις εκπαιδευτικούς και τα μέλη ΕΕΠ – ΕΒΠ, το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Ειδικής Αγωγής, και, για την τρέχουσα εβδομάδα, διενεργείται δύο (2) φορές, προ Δευτέρας και Πέμπτης και πριν από την έναρξη των μαθημάτων.
 • Ο έλεγχος συνιστάται να διενεργείται έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες πριν από την προσέλευση στην σχολική μονάδα. Επίσης, δύνανται οι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) και Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (Ε.Β.Π.), το διοικητικό και το λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντί του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (rapid test ή PCR test) από επαγγελματία υγείας, είτε δωρεάν σε δημόσια δομή, στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα, είτε με επιβάρυνσή τους σε ιδιωτική δομή, εντός εβδομήντα δύο (72) ωρών πριν από την Δευτέρα.
 • Η προμήθεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (ΑΜΚΑ), του προσωρινού Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης του άρθρου 248 του ν. 4782/2021 (Α’ 36) (ΠΑΜΚΑ) ή του Προσωρινού Αριθμού Ασφάλισης και Υγειονομικής Περίθαλψης Αλλοδαπού (ΠΑΑΥΠΑ) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης. Ειδικότερα, για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνουν οι γονείς/κηδεμόνες τους, επιδεικνύοντας τον ΑΜΚΑ, ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ του/της ανήλικου/ης μαθητή/τριας και την αστυνομική ταυτότητα των ιδίων (γονέων/κηδεμόνων). Οι ενήλικοι μαθητές/τριες, οι εκπαιδευτικοί, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό (π.χ. προσωπικό καθαριότητας, υπάλληλοι) των ανωτέρω σχολικών μονάδων παραλαμβάνουν δωρεάν τον αυτοδιαγνωστικό έλεγχο από το φαρμακείο με την επίδειξη του ΑΜΚΑ ή ΠΑΜΚΑ ή ΠΑΑΥΠΑ και της αστυνομικής τους ταυτότητας. Μαζί με τον δωρεάν αυτοδιαγνωστικό έλεγχο παραλαμβάνονται και ενημερωτικά φυλλάδια. Ο δωρεάν αυτοδιαγνωστικός έλεγχος διενεργείται κατ’ οίκον, σύμφωνα με τις οδηγίες των ενημερωτικών φυλλαδίων. Για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και άνω, ο έλεγχος θα διενεργείται υπό την επιμέλεια και επίβλεψη των γονέων/κηδεμόνων τους, ενώ για τους/τις ανήλικους/ες μαθητές/τριες των 13 ετών και κάτω με τη βοήθεια του γονέα/κηδεμόνα.

 

 • Μετά την εξαγωγή αποτελέσματος:

 

 • Οι γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών και οι ενήλικοι μαθητές/τριες επισκέπτονται την ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr η οποία είναι προσβάσιμη μέσω της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης της Δημόσιας Διοίκησης (gov.gr – ΕΨΠ) και αφού επιλέξουν την κατηγορία «Σχολική Κάρτα για Covid -19» στην συνέχεια, αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών – διαπιστευτηρίων της Γ.Γ.Π.Σ.Δ.Δ. (taxisnet) σύμφωνα με το άρθρο 24 του ν. 4727/2020 (Α΄184) και ακολουθούν τη διαδικασία υποβολής του αποτελέσματος. Εάν το αποτέλεσμα είναι αρνητικό, εκτυπώνουν από την ηλεκτρονική πλατφόρμα την σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος.
 • Εάν το αποτέλεσμα είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος, την οποία εκτυπώνουν και στη συνέχεια μεταβαίνουν εντός είκοσι τεσσάρων (24) ωρών σε μια από τις δημόσιες δομές, όπως αυτές είναι αναρτημένες στην πλατφόρμα selftesting.gov.gr, για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να μεταβούν στη δημόσια δομή, οι διαγνωσθέντες/είσες θετικοί/ες μαθητές/τριες και οι οικείοι τους παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό, ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας (ΕΟΔΥ). Στην περίπτωση κατά την οποία ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι θετικός, ακολουθείται το Πρωτόκολλο του ΕΟΔΥ. Εάν ο δωρεάν επαναληπτικός έλεγχος είναι αρνητικός, εκδίδεται σχετική βεβαίωση από δημόσια δομή, με την οποία βεβαιώνεται το αρνητικό αποτέλεσμα. Στην περίπτωση αυτή, ο/η μαθητής/τρια επιστρέφει στον χώρο της σχολικής μονάδας, επιδεικνύοντας την ως άνω βεβαίωση.

 

 • Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης της σχολικής κάρτας COVID 19 για τους/τις μαθητές/τριες, ή της δήλωσης του αποτελέσματος για τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό των σχολικών μονάδων Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης, αντίστοιχα, αυτές, μπορούν να συμπληρωθούν και να υπογραφούν και χειρόγραφα από τους γονείς/κηδεμόνες των ανήλικων μαθητών/τριών, από τους/τις ενήλικους/ες μαθητές/τριες, από τους/τις εκπαιδευτικούς, τα μέλη του Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) και του Ειδικού Βοηθητικού Προσωπικού (ΕΒΠ), το διοικητικό και λοιπό προσωπικό.

 

 • Ο/Η μαθητής/τρια θα επιδεικνύει απλώς (δεν θα παραδίδει) τη σχολική κάρτα εντός της τάξης, στον εκπαιδευτικό της πρώτης ώρας και θα τη φέρει μαζί του μέχρι τη διενέργεια του επόμενου διαγνωστικού ελέγχου σε περίπτωση που ζητηθεί επίδειξή της από εκπαιδευτικό ή από τον/τη Διευθυντή/τρια, Υποδιευθυντή/τρια, Προϊστάμενο/η

 

 • Στην περίπτωση που μαθητής/τρια δεν επιδείξει την σχολική κάρτα κατά την είσοδό του/της στην τάξη, δεν γίνεται δεκτός/ή, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα. Οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από τους/τις εκπαιδευτικούς για την υποχρέωση της διενέργειας του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου νόσησης κατά του κορωνοϊού για κάθε μαθητή/τρια, προκειμένου να εξασφαλισθεί η μέγιστη δυνατή προστασία της εκπαιδευτικής κοινότητας, για τη δια ζώσης επαναλειτουργία της. Εάν ο/η μαθητής/τρια είναι ανήλικος/η, παραμένει στον ειδικό χώρο που έχει διαμορφωθεί, στη σχολική μονάδα, για την αποφυγή περαιτέρω μετάδοσης του κορωνοϊού COVID-19, μέχρις ότου οι γονείς/κηδεμόνες τον/την παραλάβουν, τηρουμένων όλων των ισχυόντων υγειονομικών μέτρων προστασίας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ 2021-2022

Σας ανακοινώνουμε, ότι οι εγγραφές για τα Νήπια – Προνήπια , σχολικού έτους  2021-22  θα πραγματοποιηθούν ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΑ από την 01 Μαρτίου ως και τις 20 Μαρτίου, μέσω της πλατφόρμας:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

Νήπια :  Όσα γεννήθηκαν το έτος 2016

Προνήπια : Όσα γεννήθηκαν το έτος 2017

 

Δικαιολογητικά που θα προσκομιστούν ΜΕΤΑ την αίτηση εγγραφής:

 1. Βιβλιάριο υγείας, στο οποίο να φαίνεται ότι έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια
 2. ΑΔΥΜ (ατομικό δελτίο υγείας μαθητή).
 3. Λογαριασμός ΔΕΚΟ ή μισθωτήριο συμβόλαιο ή Εκκαθαριστικό Εφορίας από τα οποία φαίνεται η διεύθυνση κατοικίας νηπίου
 4. Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες
 5. Βεβαίωση φοίτησης άλλων τέκνων, εφόσον υπάρχουν και φοιτούν στην ίδια ή  σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα.

 

v Για την εγγραφή αλλοδαπών μαθητών: πιστοποιητικό γέννησης ή ληξιαρχική πράξη γέννησηςεπίσημα μεταφρασμένο

 

ΤΗΛΕΦΩΝΟ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

2103473766

 

ΟΔΗΓΙΕΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

στην πλατφόρμα https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

 

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία«Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής ΓραμματείαςΠληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο Προϊστάμενος/νη-Διευθυντής/ντρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  ο γονέας/κηδεμόνας ενημερώνεται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσει κατά την επίσκεψή του στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή  ΑΔΥΜ

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή δημόσιο ιατροπαιδαγωγικό κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωσή του.

 

Μετά την υποβολή της αίτησης, ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

 

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο . Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια ή Προϊστάμενος/νη του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζει ο γονέας/κηδεμόνας.

 

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

ΕΠΙΣΤΡΟΦΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ

Καλή χρονιά,

Θα ήθελα να σας υπενθυμίσω ότι τη Δευτέρα 11/01/2021 η προσέλευση των παιδιών θα ξεκινήσει ώρα 08:15 έως 8:30 από την οδό Σιλανίωνος 1 (από όπου παραλαμβάνετε τα παιδιά στο σχόλασμα) και από την ίδια πόρτα θα σχολάμε από τις 12:45 έως τις 13:00.

Μαζί σας θα πρέπει να έχετε τη βεβαίωση κίνησης που σας είχαμε δώσει και τα τρία σακουλάκια με τις τρεις μάσκες των παιδιών. Τα παιδιά του ολοήμερου χρειάζονται και παραπάνω μάσκες.

Σας ευχαριστώ πολύ!!

Η Προϊσταμένη του νηπιαγωγείου

Βραχιώτη Ιωάννα

 

Δημιουργία Λογαριασμού στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (ΠΣΔ) των Μαθητών/τριών του Νηπιαγωγείου

Σύμφωνα με την εγκύκλιο   του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων, οι μαθητές/τριεςτου νηπιαγωγείου μπορούν να αποκτήσουν λογαριασμό πρόσβασης στο Πανελλήνιο Σχολικό Δίκτυο (Π.Σ.Δ) , μέσω του οποίου θα έχουν τη δυνατότητα να συνδεθούν στις διαθέσιμες πλατφόρμες  τηλεκπαίδευσης για την υλοποίηση της εξ αποστάσεως εκπαίδευσης καθώς και σε όλες τις υπηρεσίες του ΠΣΔ.

Προκειμένου να σας διευκολύνουμε σας δείχνουμε παρακάτω οδηγίες με εικόνες αλλά και βίντεο για τη δημιουργία του λογαριασμού.Λήψη αρχείου

Τμήμα 2 -6η Αποστολή – Γράμμα Ξ ξ

Πατήστε τον παρακάτω σύνδεσμο για να δείτε ένα βιντεάκι για το γράμμα Ξ ξ

Μπορείτε επίσης σαν δραστηριότητα να βρείτε αντικείμενα που έχετε στο σπίτι σας που αρχίζουν από το γράμμα  Ξ ξ και να γράψετε τις λεξούλες τους σε χαρτί.

Σας προτείνουμε τα παρακάτω φύλλα εργασίας

 

5η Αποστολή – Γράμμα Δ δ

Γεια σας παιδιά; Θέλετε να γίνετε εξερευνητές;

Θέλω να με βοηθήσετε να βρω το γράμμα Δδ (δέλτα). Πρέπει να ψάξετε μέσα στο σπίτι σας και να βρείτε ένα αντικείμενο που αρχίζει από Δέλτα. Στη συνέχεια γράψτε όπως μπορείτε το όνομα του αντικειμένου σε ένα χαρτί και ζωγραφίστε το.

Δείτε το παρακάτω βιντεάκι «Ένα γράμμα μια ιστορία – Ο Δακρυσμένος δράκος»

https://safeYouTube.net/w/W6MB

Μπορείτε να κάνετε και τα παρακάτω φύλλα εργασίας

 

4η Αποστολή- ΠΡΩΤΟΜΑΓΙΑ

Γεια σας παιδάκια,

Χρόνια Πολλά !! Χριστός Ανέστη!! Ελπίζω να περάσατε καλά!

Ήρθε η ώρα για την 4η αποστολή. Κάθε πρώτη του Μαΐου,  γιορτάζουμε την Πρωτομαγιά, όπου έχουμε έθιμο να φτιάχνουμε πρωτομαγιάτικο στεφάνι για να έχουμε τύχη στο σπίτι μας.

Σας προτείνω τις παρακάτω δραστηριότητες:

 • παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο με το τραγούδι «Ο Μάης έχει μυστικά» του Παντελή Θαλασσινού

https://safeyoutube.net/w/Im19

 • παρατηρήστε τον πίνακα ζωγραφικής και ζωγραφίστε το δικό σας

 • Φύλλα εργασίας

 • Μπορείτε να φτιάξετε πρωτομαγιάτικο στεφάνι από απλά υλικά:
  • Μαγιάτικο κολιέ: θα χρειαστείτε κλωστή ή κορδόνι, καλαμάκια, λουλουδάκια από χαρτί. Στην κλωστή περνάτε καλαμάκια και λουλουδάκια σε όποιο μοτίβο επιθυμείτε.
  • Με cd: μπορείτε να φτιάξετε ένα λουλούδι από cd και να τα διακοσμήσετε με διάφορα υλικά
  • Με χαρτί Α4: παρακολουθήστε το παρακάτω βίντεο και φτιάξτε το δικό σας πρωτομαγιάτικο στεφάνι

https://safeyoutube.net/w/qg69

Σας ευχαριστώ πολύ!!

3η Αποστολή- Το Πάσχα

Γεια σας παιδάκια,

σε λίγες μέρες θα γιορτάσουμε όλοι τη γιορτή του Πάσχα. Έτσι,  λοιπόν, ήρθε η ώρα για την 3η αποστολή.

Για να μάθετε την ιστορία μπορείτε να παρακολούθησετε την παρακάτω ιστορία με τα πάθη του Χριστού.

Αφού δείτε την ιστορία, μπορείτε εάν έχετε εκτυπωτή, να εκτυπώσετε τις παρακάτω εικόνες, να τις ζωγραφίσετε και να κόψετε πάνω στις διακεκομμένες γραμμές για να δημιουργήσετε ένα μικρό βιβλιαράκι.

Εάν δεν έχετε εκτυπωτή ζωγραφίστε την κάθε εικόνα σε χαρτί Α4  και γράψτε μόνοι σας τις λεξούλες, για να φτιάξετε το βιβλίο του Πάσχα.

 

Την εικόνα την βρήκαμε στον ιστότοπο: https://sofiaadamoubooks.blogspot.com/2016/04/blog-post_22.html

Τις επόμενες μέρες θα σας ανεβάσω στο blog του σχολείου, δραστηριότητες και παιχνίδια για το Πάσχα.

Σας αγαπώ όλους!!!!!

2η Αποστολή- με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Βιβλίου

Γεια σας παιδιά,

σήμερα 2 Απριλίου γιορτάζεται η Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου. Η ημέρα αυτή καθιερώθηκε από το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για τη Νεότητα (International Board on Books for Young People-IBBY) το 1966,  με σκοπό να “τονώσει την αγάπη για το διάβασμα και να στρέψει την προσοχή στα παιδικά βιβλία”. Ημέρα για τον εορτασμό, επελέγη, η ημέρα γενεθλίων του σπουδαίου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805)

Η αφίσα και το μήνυμα της IBBY για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2020

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου καθιέρωσε το Διεθνές Συμβούλιο Βιβλίων για την Νεότητα (IBBY), το 1966, την ημέρα των γενεθλίων του μεγάλου Δανού παραμυθά Χανς Κρίστιαν Άντερσεν (2 Απριλίου 1805), με σκοπό να εμπνεύσει στα παιδιά την αγάπη για το διάβασμα και να προκαλέσει την προσοχή των μεγαλυτέρων στο παιδικό βιβλίο.Από τότε, κάθε χρόνο, ένα διαφορετικό εθνικό τμήμα της IBBY ετοιμάζει ένα μήνυμα και μία αφίσα, που διανέμονται σε όλο τον κόσμο. Στην Ελλάδα, την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου υποστηρίζει από το 1996, ο Κύκλος του Ελληνικού Παιδικού και Εφηβικού Βιβλίου, το ελληνικό τμήμα της IBBY.

Η αφίσα της ΙΒΒΥ για την Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου 2020 αναρτήθηκε από το ελληνικό τμήμα της διεθνούς οργάνωσης. Τυπώθηκε και διανέμεται με τη φροντίδα των Εκδόσεων Πατάκη.

Η 2η αποστολή σας, λοιπόν, είναι να φτιάξετε ένα βιβλίο-φυτολόγιο. Κολλήστε σε χαρτιά Α4 φύλλα,  φυτά,  λουλούδια, αρωματικά φυτά που έχετε στο σπίτι σας και γράψτε δίπλα τη λέξη που αντιστοιχεί.

Θα περιμένω τα βιβλία-φυτολόγιά σας!!!

Φιλάκια!!

 

O Πάκης ο Παπάκης μας προσκαλεί…………

Γεια σας παιδιά,

είμαι ο Πάκης ο Παπάκης

και θα σας βοηθήσω να περάσουμε μαζί, ευχάριστα και δημιουργικά,αυτές τις μέρες που όλοι «Μένουμε Σπίτι». Μέχρι να ανοίξουν πάλι τα σχολεία θα σας ζητήσω να εξερευνήσετε και να κάνετε κάποιες αποστολές, τις οποίες θα ζωγραφίζετε και θα τις  βάζετε μέσα σε ένα φάκελο (εάν δεν έχετε, μπορείτε να φτιάξετε από χαρτί Α4). Οι αποστολές θα ολοκληρωθούν μόλις ανοίξει το νηπιαγωγείο μας και τότε θα  φέρετε να δω το φάκελο και εγώ θα σας δώσω το » Δίπλωμα του Εξερευνητή».

1η Αποστολή

Σήμερα τελευταία μέρα του Μαρτίου, θα βγάζαμε από τα χεράκια μας, το μάρτη που είχαμε φορέσει την πρώτη μέρα του Μαρτίου.

Σύμφωνα με το έθιμο Μάρτης αποκαλείται  ένα φτιαγμένο από κόκκινο και άσπρο σχοινάκι ή κλωστές που έχουν στριφτεί ή πλεχτεί, βραχιόλι φοριέται την 1η Μαρτίου στην Ελλάδα

Για όλο το μήνα παιδιά και μεγάλοι φορούν στον καρπό του χεριού τους ένα βραχιολάκι, φτιαγμένο από στριμμένη άσπρη και κόκκινη κλωστή. Όπως λέει ο λαός, ο Μάρτης προστατεύει τα πρόσωπα των παιδιών από τον πρώτο ήλιο της άνοιξης για να μην καούν. Φυσικά, αυτό το λέει μόνο ο λαός, γιατί από τον ήλιο μας προστατεύει μόνο το αντηλιακό.

Όταν τελειώσει ο μήνας το βραχιολάκι αυτό το βγάζουν και το αφήνουν πάνω στα δέντρα,  για να τον πάρουν τα χελιδονάκια, που έχουν επιστρέψει , και να χτίσουν τη φωλιά τους.

Σας προτείνω να δείτε το παρακάτω βιντεάκι με τα χελιδονίσματα και στη συνέχεια να ζωγραφίσετε χελιδόνια με τις φωλιές τους και αν  έχετε ακόμα το βραχιολάκι σας να το κολλήσετε στις φωλιές.

Χελιδονίσματα

(για να παίξει στο κινητό ή στα τάμπλετ πρέπει να κατεβάσετε από το Play Store κάποιο Media Player)

Με αγάπη,

Πάκης Παπάκης