«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ»

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΓΙΑ ΕΝΤΑΞΗ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ» ΣΤΟΥΣ ΑΞΟΝΕΣ ΠΡΟΤΕΡΑΙΟΤΗΤΑΣ 1, 2 & 3 (MIS 520707, 485613, 485614) ΤΟΥ Ε.Π. «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις «Πρόγραμμα εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες», των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3, (MIS 520707, 485613, 485614) του Επιχειρησιακού Προγράμματος «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» ως έργα υποψήφια για ένταξη στο ΕΠΑΝΑΔ του ΕΣΠΑ 2014-2020, που συγχρηματοδοτούνται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και από εθνικούς πόρους, αφορούν στην στήριξη και ενίσχυση του θεσμού της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης για ένταξη μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για έξι σχολικά έτη (2010-2011, 2011-2012, 2012-2013, 2013-2014, 2014-2015 και 2015-2016). Το έργο υλοποιείται στο πλαίσιο των Αξόνων Προτεραιότητας 1, 2 και 3 (MIS 520707, 485613, 485614) «Αναβάθμιση της ποιότητας της εκπαίδευσης και προώθηση της κοινωνικής ενσωμάτωσης» στις 8 περιφέρειες Σύγκλισης, στις 3 περιφέρειες Σταδιακής Εξόδου και στις 2 περιφέρειες Σταδιακής Εισόδου, αντίστοιχα.
Ένα μείζον θέμα για το εκπαιδευτικό σύστημα και εν γένει για το κοινωνικό κράτος αποτελεί η ουσιαστική ένταξη στο εκπαιδευτικό σύστημα και η διαρκής υποστήριξη στην εκπαιδευτική διαδικασία των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Ως «Μαθητές με Αναπηρία ή/και Ειδικές Εκπαιδευτικές ανάγκες» θεωρούνται όσοι για ολόκληρη ή ορισμένη περίοδο της σχολικής τους ζωής εμφανίζουν σημαντικές δυσκολίες μάθησης εξαιτίας αισθητηριακών, νοητικών, γνωστικών, αναπτυξιακών προβλημάτων, ψυχικών και νευροψυχικών διαταραχών οι οποίες, σύμφωνα με τη διεπιστημονική αξιολόγηση, επηρεάζουν τη διαδικασία της σχολικής προσαρμογής και μάθησης».
Στους μαθητές με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες συγκαταλέγονται ιδίως όσοι παρουσιάζουν νοητική αναπηρία, αισθητηριακές αναπηρίες όρασης (τυφλοί, αμβλύωπες με χαμηλή όραση), αισθητηριακές αναπηρίες ακοής (κωφοί, βαρήκοοι), κινητικές αναπηρίες, χρόνια μη ιάσιμα νοσήματα, διαταραχές ομιλίας − λόγου, ειδικές μαθησιακές δυσκολίες όπως δυσλεξία, δυσγραφία, δυσαριθμησία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής με ή χωρίς υπερκινητικότητα, διάχυτες αναπτυξιακές διαταραχές (φάσμα αυτισμού), ψυχικές διαταραχές και πολλαπλές αναπηρίες.
Στόχος της Πράξης είναι η υλοποίηση της εξειδικευμένης εκπαιδευτικής υποστήριξης στα σχολεία γενικής αγωγής προκειμένου να υποστηρίζονται οι μαθητές με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη σχολική τάξη παράλληλα με τον εκπαιδευτικό της τάξης. Για το σκοπό αυτό προσλαμβάνεται το αναγκαίο προσωπικό.
Επίσης, στόχος των πράξεων είναι η υποστήριξη των μαθητών με το αναγκαίο προσωπικό (ΕΕΠ/Σχολικοί Νοσηλευτές και ΕΒΠ) ώστε να καταστούν λειτουργικοί κατά το χρόνο παραμονής τους στις σχολικές μονάδες σε Περιφέρειες όπου δεν καλύπτουν τα ΠΕΠ.
Η εξειδικευμένη εκπαιδευτική υποστήριξη των μαθητών με αναπηρία ή/και με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες είναι μία έμπρακτη εφαρμογή προς την κατεύθυνση της κοινωνικής ενσωμάτωσης τους στη σχολική κοινότητα με αποτέλεσμα τη βελτίωση της προσβασιμότητας των μαθητών στο κοινωνικό γίγνεσθαι και την αντιμετώπιση του κοινωνικού αποκλεισμού.

«ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠ1» (MIS 520704), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ – ΑΠ6» (MIS 5000044), «ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΜΕΤΡΩΝ ΕΞΑΤΟΜΙΚΕΥΜΕΝΗΣ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ ΜΑΘΗΤΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΕΣ Η/ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΓΙΑ ΤΗ ΜΕΓΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΤΟΥΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΝΕΩΝ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΩΝ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ – ΑΠ3» (MIS 453706)
ΤΟΥ ΕΠ «ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΚΑΙ ΔΙΑ ΒΙΟΥ ΜΑΘΗΣΗ», ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2007-2013 ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΠΑΝΑΔ ΤΟΥ ΕΣΠΑ 2014-2020

Οι Πράξεις αφορούν στον εκσυγχρονισμό και την ενίσχυση της εκπαίδευσης των μαθητών με αναπηρία ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, την αναδιάρθρωση του ρόλου των ειδικών σχολείων και των τμημάτων ένταξης με τη χρήση υπάρχοντος προσβάσιμου εκπαιδευτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή, ώστε η εκπαίδευση να ανταποκρίνεται στις ανάγκες όλων των μαθητών χωρίς διακρίσεις.
Έχοντας υπόψη τα νέα πρότυπα που επιτάσσει η Διεθνής Σύμβαση για τα δικαιώματα των ατόμων με αναπηρίες, η Πράξη εστιάζεται σε κρίσιμους παράγοντες – προϋποθέσεις ποιότητας και αποτελεσματικότητας στην εκπαίδευση και έχε ως βασικό στόχο να αναδιαρθρώσει την παρεχόμενη Ειδική Εκπαίδευση στις Σχολικές Μονάδες Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης (ΣΜΕΑΕ) και στα Τμήματα Ένταξης.
Επιπλέον, στοχεύει στην εφαρμογή νέων διδακτικών προσεγγίσεων για την εξατομικευμένη υποστήριξη μαθητών με αναπηρίες ή/και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες για τη μεγιστοποίηση της ακαδημαϊκής και κοινωνικής τους ανάπτυξης με τη χρήση Νέων Τεχνολογιών και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού.
Στο πλαίσιο της Πράξης απασχολούνται Εκπαιδευτικοί ειδικής αγωγής και εκπαίδευσης, ώστε να εφαρμόσουν καινοτόμα προγράμματα διδασκαλίας με τη χρήση εκπαιδευτικού υλικού που έχει αναπτυχθεί στο πλαίσιο άλλων δράσεων του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, καθώς και των εποπτευόμενων φορέων του. Επίσης, απασχολείται Ειδικό Εκπαιδευτικό Προσωπικό (ΕΕΠ) και Ειδικό Βοηθητικό Προσωπικό (ΕΒΠ).

2ο ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Την περασμένη Τετάρτη το απόγευμα 20 Ιανουαρίου 2016 πραγματοποιήθηκε ενημερωτική συνάντηση/γνωριμία γονέων – εκπαιδευτικών στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς, σε συνεργασία με τη Σχολική Σύμβουλο κ. Αλίκη Καζταρίδου και τη Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καστοριάς, με τις ειδικούς ψυχικής υγείας της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, Αναστασία Νανά, ψυχολόγο και Ελένη Κωστοπούλου, κοινωνική λειτουργό. Η ενημέρωση αφορούσε στις παρακάτω θεματικές:
• Ο ρόλος των ειδικοτήτων ψυχικής υγείας (σχολικός ψυχολόγος και κοινωνικός λειτουργός) και η σημασία της προαγωγής της στο σχολικό περιβάλλον.
• Τα συχνότερα προβλήματα των μαθητών στο σχολικό πλαίσιο.
• Η σημασία της συνεργασίας σχολείου – οικογένειας και της γονεϊκής εμπλοκής στην εκπαιδευτική διαδικασία.
Τα θέματα αναπτύχθηκαν επιστημονικά από τις ειδικούς και ακολούθησε συζήτηση στην οποία συμμετείχαν όλοι, εκπαιδευτικοί και γονείς.
Η Δ/ντρια του Σχολείου και το Διδακτικό Προσωπικό ευχαριστούμε θερμά τους διοργανωτές και όλους τους συμμετέχοντες στην επιμορφωτική αυτή συνάντηση.

1 2 3 4

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΕΠΙΣΚΕΨΗ ΣΕ ΚΑΣΤΟΡΙΑΝΟ ΟΙΝΟΠΟΙΕΙΟ

 

Οι μαθητές των Α’,Β’,Γ’ και Δ’ τάξεων του 2ου Δημοτικού Σχολείου Καστοριάς επισκέφθηκαν το οινοποιείο «Στεργίου» στα πλαίσια ενός προγράμματος διατροφής και γνωριμίας με τα τοπικά προϊόντα, που εκπονούν με το ευρωπαϊκό σχέδιο δράσης e Twinning.

Στο οινοποιείο μας υποδέχθηκε η αμπελουργός κ. Αναστασία Στεργίου και μας ξενάγησε στους χώρους. Εξήγησε στους μαθητές τη διαδικασία παραγωγής του κρασιού, ενώ περιέγραψε αναλυτικά τη χρησιμότητα κάθε χώρου που βλέπαμε. Οι μαθητές επισκέφθηκαν κατά μικρές ομάδες τους χώρους ωρίμανσης και παλαίωσης του κρασιού στο υπόγειο με τον ανελκυστήρα του οινοποιείου. Η ξενάγηση έκλεισε με ένα κέρασμα, νόστιμο μούστο της εποχής, που απολαύσαμε όλοι και ένα όμορφο μήνυμα για τα παιδιά από τους οινοποιούς του κτήματος: «ότι κάνουμε και με ότι ασχολούμαστε να δίνουμε όλη μας τη φροντίδα και την αγάπη».

Ευχαριστούμε θερμά τον κ. Σωτήρη Στεργίου και τη σύζυγό του Αναστασία για την υποδοχή και ξενάγηση στο οινοποιείο τους.

Η Διευθύντρια του Σχολείου

Δώρα Τελλίδου – Τζηκαλάγια

DSCN0412 DSCN0414 DSCN0417 DSCN0419 DSCN0426 DSCN0435 DSCN0444 DSCN0447

ΕΟΡΤΑΣΜΟΣ ΗΜΕΡΑΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΚΟΥ ΑΓΩΝΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 16/10/2015
Γιορτάστηκε σήμερα στο Σχολείο μας η ημέρα μνήμης του Μακεδονικού Αγώνα. Για την απότιση φόρου τιμής στα γεγονότα και στους Μακεδονομάχους επισκεφθήκαμε τον τάφο του Παύλου Μελά στον Ναό των Ταξιαρχών, καταθέσαμε στεφάνι και τελέστηκε τρισάγιο, από τον Πατέρα Χρήστο, υπέρ αναπαύσεως της ψυχής του ήρωα και της συζύγου του Ναταλίας.
Στο χώρο του Ναού, η Δ/ντρια του Σχολείου μίλησε για τη ζωή, το θάνατο και τον ενταφιασμό του Παύλου Μελά. Ακολούθησε ομιλία στο χώρο του Σχολείου για τον Μακεδονικό Αγώνα και τους Μακεδονομάχους.

DSCN0303 DSCN0311 DSCN0318 DSCN0325 DSCN0330 DSCN0338

ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Για την εβδομάδα εορτασμού του περιβάλλοντος αφιερώσαμε χρόνο σε διδακτικές και παιδαγωγικές δραστηριότητες σχετικές με την προστασία του περιβάλλοντος.
Από αυτές ξεχωρίζουμε την εξόρμηση της Α’ τάξης του Σχολείου μας στον Προφήτη Ηλία σε συνεργασία με το 2ο Νηπιαγωγείο, για καθαρισμό του χώρου και παρατήρηση του περιβάλλοντα χώρου, ώστε να συνειδητοποιήσουν τα παιδιά την ανάγκη προστασίας του φυσικού χώρου και των ζώων που ζουν σε αυτόν.
Οι μαθητές της Δ’ τάξης ανέλαβαν την καθαριότητα της αυλής του Σχολείου μας αλλά και το βάψιμο των λευκών γραμμών του γηπέδου βόλεϊ, με τη βοήθεια της Γυμνάστριας.
Οι μαθητές της Γ’ τάξης δημιούργησαν μια αφίσα με ένα δένδρο, όπου τα φύλλα αποτελούνταν από γραπτά μηνύματα σχετικά με το περιβάλλον.
Συγχαρητήρια στις εκπαιδευτικούς και στους μαθητές μας για τις δημιουργικές τους πρωτοβουλίες και τη διάθεση για την ανάδειξη τέτοιων θεμάτων.
Η Δ/ντρια του Σχολείου
Δώρα Τελλίδου – Τζηκαλάγια

DSCN0283 DSCN0286 DSCN0289 DSCN0294 DSCN0298 DSCN0301

ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΗΜΕΡΑ ΣΧΟΛΙΚΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ

Το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων θεσμοθέτησε την Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού την πρώτη Δευτέρα του Οκτωβρίου κάθε σχολικού έτους.

Η Πανελλήνια Ημέρα Σχολικού Αθλητισμού για το τρέχον σχολικό έτος διεξήχθη στις 5 Οκτωβρίου 2015 με θεματικό άξονα: «Σχολικός Αθλητισμός – Συμμετέχω και μαθαίνω τα Ολυμπιακά Ιδεώδη μέσα από τα Ολυμπιακά και τα Παραολυμπιακά Αθλήματα».

Στο Σχολείο μας οργανώθηκαν ποικίλες δραστηριότητες με την ευθύνη και τον συντονισμό της εκπαιδευτικού Φ.Α. Πολυξένης Καραμάνου και τη συνεργασία όλων των δασκάλων των τάξεων:

  • Ολυμπιακός ύμνος & Αφή Φλόγας στην Ολυμπία
  • Εκεχειρία – Όρκος Αθλητών & Ελλανοδικών
  • Δρώμενο Καλλιπάτειρα
  • Ταμπλό και Ζωγραφιές για τους Ολυμπιακούς Αγώνες (Σημαία, δάδα, στεφάνια, αγωνίσματα)
  • Προβολή ντοκιμαντέρ για την ιστορία των αγωνισμάτων από την Αρχαία Ελλάδα έως σήμερα, για τους Παραολυμπιακούς

Μετά από τις παραπάνω δραστηριότητες ακολούθησαν κινητικές δραστηριότητες με έμφαση στους παραολυμπιακούς αγώνες:

  • Αγώνας δρόμου – σκυταλοδρομία
  • Αγώνας δρόμου τυφλών με οδηγούς
  • Βόλεϊ και καθιστό βόλεϊ
  • Σφαιροβολία καθιστή

 

Πέρα από τις αθλητικές δράσεις, καλεσμένος στο Σχολείο μας ειδικά για τη μέρα αυτή ήταν ο  Καστοριανός Πανελληνιονίκης  Άλτης του ύψους κ. Κοσμάς Μιχαλόπουλος.

Ο Κοσμάς Μιχαλόπουλος γεννήθηκε το 1966 στην Καστοριά.

Ξεκίνησε τον αθλητισμό σε ηλικία περίπου δέκα ετών στον Γυμναστικό Όμιλο Καστοριάς (Γ.Ο.Κ.).

Εκείνη την εποχή τα παιδιά ενδιαφέρονταν αρκετά για τον στίβο, καθώς τα υπόλοιπα αθλήματα, εκτός από την κωπηλασία, όπως μπάσκετ ή βόλεϊ δεν είχαν αναπτυχθεί.

Ως αθλητής ξεκίνησε με τους δρόμους αλλά ο προπονητής του βλέποντας το μεγάλο ταλέντο του τον πείθει να ασχοληθεί με το άλμα σε ύψος.

Έτσι από την μικρή Καστοριά αρχίζει μια μεγάλη πορεία στον αθλητισμό για τον Κοσμά Μιχαλόπουλο:

Πρωταθλητής Ελλάδος το 1982 στις μικρές ηλικίες (παμπαίδες) με ρεκόρ 2,06 μέτρα.

Πρωταθλητής εφήβων το 1985 με 2,25 μέτρα.

Πανελληνιονίκης ανδρών αργότερα πιάνει το όριο των 2,28 μέτρων. Με το άλμα αυτό μπαίνει στη λίστα με τους τότε καλύτερους αθλητές όλων των εποχών στην Ελλάδα.

Θεωρώντας ότι με τη συμμετοχή του στους Ολυμπιακούς Αγώνες έχει πραγματοποιήσει τους στόχους του σταματάει τον αθλητισμό και αφοσιώνεται στη δουλειά και αργότερα στην οικογένειά του. Σήμερα είναι πατέρας τριών παιδιών, ζει και εργάζεται στην Καστοριά.

 

Η Δ/ντρια του Σχολείου, το Διδακτικό Προσωπικό και οι μαθητές ευχαριστούμε θερμά τον κ. Μιχαλόπουλο για την παρουσία του στο Σχολείο και την ομιλία του προς τους μικρούς μας μαθητές!

DSCN0185 DSCN0197 DSCN0222 DSCN0223 DSCN0224 DSCN0225 DSCN0230 DSCN0235 DSCN0236 DSCN0251 DSCN0253 DSCN0257

ΩΡΑΡΙΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ ΟΛΟΗΜΕΡΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ

Το ωράριο λειτουργίας του Ολοήμερου Δημοτικού Σχολείου, όπως αναμορφώθηκε με τη Φ.12/ 773/77094/Γ1/28-7-2006

(ΦΕΚ 1139/23-8-2006 τ.Β΄) Υπουργική Απόφαση για όλα τα 6/θέσια και άνω Δημοτικά Σχολεία έχει ως εξής:

Πρωινή Ζώνη 07:00 – 08:00 Προαιρετικά/ελάχιστος αριθμός μαθητών : 5
Ο Υπεύθυνος της Πρωινής Ζώνης ορίζεται με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων
Ολοήμερο Πρόγραμμα 12:35 – 13:15 1η ώρα Ελάχιστος αριθμός μαθητών : 15
13:15 – 13:20 Διάλειμμα
13:20 – 14:00 2η ώρα
14:00 – 14:40 Φαγητό – ξεκούραση χαλάρωση (*1)
14:40 – 14:50 Διάλειμμα
14:50 – 15:30 3η ώρα
15:30 – 15:40 Διάλειμμα
15:40 – 16:15 4η ώρα
Υπεύθυνος του Ολοήμερου Προγράμματος είναι ο Υποδιευθυντής ή αυτός που ορίστηκε με πράξη του Συλλόγου Διδασκόντων
Προαιρετική Ζώνη 16:15 – 16:25 Διάλειμμα Προαιρετικά/ελάχιστος αριθμός μαθητών : 10
16:25 – 17:00 5η ώρα
Υπεύθυνος Προαιρετικής Ζώνης είναι ο αντίστοιχος εκπαιδευτικός που διδάσκει στο τμήμα

 

ΣΥΝΑΝΤΗΣΗ ΔΙΕΥΘΥΝΤΩΝ 1Ης ΕΚΠ/ΣΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ

Την Πέμπτη 17 Σεπτεμβρίου 2015 πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας η πρώτη συνάντηση Διευθυντών, ύστερα από πρόσκληση της Σχολικής Συμβούλου κ. Αλίκης Καζταρίδου. Συζητήθηκαν θέματα σχολικού προγραμματισμού, οργάνωσης και λειτουργίας των Σχολικών Μονάδων.

DSCN0049

ΕΠΙΜΟΡΦΩΤΙΚΟ ΣΕΜΙΝΑΡΙΟ Α’ ΤΑΞΗΣ

Με την έναρξη της Σχολικής χρονιάς, η Σχολική Σύμβουλος της Α/θμιας Εκπαίδευσης της 1ης Περιφέρειας Καστοριάς κ. Αλίκη Καζταρίδου, κάλεσε τις δασκάλες της Α’ τάξης όλων των σχολείων της περιφέρειάς της για Επιμορφωτικό σεμινάριο, το οποίο πραγματοποιήθηκε στο Σχολείο μας την Τρίτη 14-09-2015.

DSCN0047

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2015 – 2016

Tην Παρασκευή 11 Σεπτεμβρίου 2015 και ώρα 10.30 π.μ. πραγματοποιήθηκε ο Αγιασμός της νέας Σχολικής Χρονιάς στο 2ο Δημοτικό Σχολείο Καστοριάς. Η Διευθύντρια του Σχολείου στην ομιλία της καλωσόρισε μαθητές και γονείς με τις θερμότερες ευχές για μια όμορφη σχολική χρονιά. Στην τελετή του Αγιασμού παραβρέθηκε ο πρώην Βουλευτής Καστοριάς κ. Ζήσης Τζηκαλάγιας, ενώ χαιρετισμό απηύθυνε ο Πρόεδρος της Α/θμιας Σχολικής Επιτροπής του Δήμου Καστοριάς κ. Δημήτρης Στυλιάδης. Η Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων & Κηδεμόνων κ. Όλγα Μπούζου ευχήθηκε σε εκπαιδευτικούς και γονείς καλή χρονιά. Η εκπρόσωπος του Πολιτιστικού Συλλόγου «Αθανάσιος Χριστόπουλος», κ. Βλασία Τασίκα, παρέδωσε στο Σχολείο έναν χειροποίητο πίνακα με πλαστικά καπάκια τον οποίο φιλοτέχνησαν μεταξύ άλλων η μαθήτριά μας Κάτια Παπαναούμ και η Αλεξία Αποστολακούλη.
Τους ευχαριστούμε όλους και ευχόμαστε από καρδιά να περάσουμε άλλη μια υπέροχη χρονιά!!!

DSCN0016 DSCN0022