Δασκάλες-Δάσκαλοι

Μάρτιος, 2013 Αρχεία

Μαρ 2013 05

Στον Ν. 4024/2011(ΦΕΚ 226Α) « Συνταξιοδοτικές ρυθμίσεις, ενιαίο μισθολόγιο βαθμολόγιο, εργασιακή εφεδρεία και άλλες διατάξεις εφαρμογής του μεσοπρόθεσμου πλαισίου δημοσιονομικής στρατηγικής 2012-2015 » και στο άρθρο 6.  παράγραφος 4 εδάφιο 4 αναφέρεται: «…Οι υπάλληλοι που έχουν πριν το διορισμό ή την πρόσληψή τους αποδεδειγμένη προϋπηρεσία στο δημόσιο τομέα των κρατών  μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, η […]

Διαβάστε όλο το άρθρο »