Ανδρομαχη Πετκανα


Μοιράζομαι
Μοιράζομαι και την ενστασή-προσφυγή που κατέθεσα σήμερα στην Περιφέρεια Δευτεροβάθμιας (αριθμ.πρωτ.13179/29-9/14)και προς το ΠΥΣΔΕ Β Αθήνας(21208/29-9-14) για την ανάκληση της τοποθέτησης μου ως Διευθύντρια του 1ου ΕΠΑΛ Αγ.Παρασκευής .ΕΝΣΤΑΣΗ-ΠΡΟΣΦΥΓΗΑνδρομάχης Πετκανά του Νικολάου κατοίκου Χαλανδρίου Αττικής
ΚΑΤΑ
Της με αριθμ πρωτ.Φ.32/12187/15-09-2014 απόφασης του (Δημητρίου Γκίνη)Περιφερειακού Διευθυντή  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης Αττικής –Υπηρεσία Διοικητικής και Οικονομικής Υποστήριξης –Τμήμα Α (διεύθυνση Αν.Τσόχα 15-17)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΟΥΜΕΝΗ  ΚΑΙ ΣΤΟ ΠΥΣΔΕ Β` ΑΘΗΝΑΣ
—————

Α.  ΙΣΤΟΡΙΚΟ
Είμαι εκπαιδευτικός ηλεκτρονικής, κλάδου ΠΕ 17-04.Μέχρι την 21-07-2014 υπηρετούσα στο 1ο ΕΠΑΛ Αμαρουσίου. Με την με αριθμ πρωτ.Φ.32/9043/17-07-2014απόφαση του (Δημητρίου Γκίνη) Περιφερειακού Διευθυντή  της Περιφερειακής Διεύθυνσης Π/θμιας και Δ/θμιας εκπαίδευσης Αττικής, τοποθετήθηκα ως διευθύντρια στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής ύστερα από την με αριθμ.18/04/2014 Πράξη του ΠΥΣΔΕ  Β` ΑΘΗΝΑΣ, για το υπόλοιπο της τετραετούς θητείας μου που λήγει την 31 Ιουλίου 2015.
Την 23-07-2014 ανέλαβα τα νέα μου καθήκοντα στο 1ο ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής και υπηρέτησα με συνέπεια μέχρι την 17-09-2014 που μου κοινοποιήθηκε η παραπάνω προσβαλλόμενη πράξη.

Β. Με την παρούσα προσβάλλω την παραπάνω απόφαση   ως μη νόμιμη και νόμω αβάσιμη, για τους κάτωθι αναφερόμενους λόγους:

ΛΟΓΟΙ ΕΝΣΤΑΣΗΣ-ΠΡΟΣΦΥΓΗΣ
I.Έλλειψη πλήρους και εμπεριστατωμένης αιτιολογίας.

Η προσβαλλομένη  απόφαση αποτελεί δυσμενή ατομική διοικητική πράξη, καθώς   πλήττει άμεσα τα έννομα συμφέροντα  μου. Εσωτερικό τύπο της διοικητικής πράξης αποτελεί η αιτιολογία της, η οποία στην υπό κρίση περίπτωση επιβάλλεται από το νόμο και αποτελεί ουσιώδη τύπο της διαδικασίας. Η προσβαλλομένη απόφαση στερείται ως ατομική διοικητική πράξη πλήρους και  εμπεριστατωμένης αιτιολογίας,

ΙΙ.Αναδρομικότητα του νόμου
Η προσβαλλόμενη πράξη στηρίχτηκε στη διάταξη  του άρθρου 16 του νόμου 4283/2014,νόμος ο οποίος πρέπει να κριθεί αντισυνταγματικός,γεγονός για το οποίο επιφυλάσσομαι να προσφύγω, εντός της νόμιμης προθεσμίας, ενώπιον του Σ.Τ.Ε, καθόσον προσδίδει αναδρομικότητα.

ΙΙΙ.Παράβαση ουσιώδους τύπου της διαδικασίας
Παραβίαση του συνταγματικά κατοχυρωμένου δικαιώματος της προηγούμενης ακρόασης τον διοικούμενου
Η προσβαλλομένη  απόφαση  πρέπει να έπεται της προηγούμενης ακρόασης του επιβαρυνόμενου ιδιώτη. Ακόμα και όταν δεν προβλέπεται ρητώς από το νόμο η κλήση για ακρόαση του διοικούμενου, πρέπει να καλείται αυτός προς υπεράσπιση της άσκησης του δικαιώματος της προηγούμε¬νης ακρόασης, το οποίο κατοχυρώνεται ρητά στο άρ. 20 παρ. 2 του Συ¬ντάγματος και επομένως δεν μπορεί να καταργηθεί νομοθετικά, έχο¬ντας υπέρτερη τυπική ισχύ. Τέτοια όμως κλήση για ακρόαση δεν έλαβα πριν από την προσβαλλομένη απόφαση. Καθ’ όσον, λοιπόν, κανένας λόγος δε συντρέχει προς δικαιολό¬γηση της μη κλήτευσής μου —λόγος που να καθιστά μη απαραίτητη την προηγουμένη ακρόασή μου.

IV. -Παραβίαση της αρχής της αμεροληψίας – Επίσπευση της διαδικασίας
Η διοίκηση παραβιάζοντας την βασική αρχή της αμεροληψίας έσπευσε  να εφαρμόσει,ταχύτατα, την ανωτέρω προσβαλλόμενη πράξη, και να μου ζητήσει την άμεση παράδοση της διεύθυνσης του παραπάνω σχολείου χωρίς να μου δώσει τη δυνατότητα της άσκησης αναστολής εκτελέσεως της ανωτέρω απόφασης.

Για τους ανωτέρω λόγους η προσβαλλομένη πράξη πρέπει να ακυρωθεί.

Επειδή, όπως τεκμηριώθηκε, η προσβαλλομένη απόφαση είναι παράνομη, νόμω αβάσιμη και όλως αναι¬τιολόγητη και καταχρηστική
Επειδή, κατά τα ανωτέρω εκτεθέντα, η προσβαλλομένη απόφαση, πρέπει να ακυ¬ρωθεί.
Επειδή η παρούσα είναι νόμιμη, βάσιμη και αληθινή.
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΑΥΤΟΥΣ
Και με τη ρητή επιφύλαξη κάθε νομίμου δικαιώματός μου
ΖΗΤΩ
Να γίνει δεκτή η κρινόμενη ένστασή – προσφυγή μου.
Να ακυρωθεί, η άνω προσβαλλόμενη πράξη και
Να επανεξεταστεί η τοποθέτηση στην ανωτέρω Διεύθυνση(1 ΕΠΑΛ Αγίας Παρασκευής) νέου   Διευθυντή.
Αθήνα … Σεπτεμβρίου 2014
Η Ενιστάμενη-Προσφεύγουσα
Το ώφειλα στον εαυτό μου στο παιδί μου και στους συναδέλφους μου. Γιατί αυτό το πέταμα στα σκουπίδια ταχύτατα για να βολευτούν άλλοι συγκεκριμένοι άνθρωποι πρέπει να σταματήσει .Ας κάνουμε καλύτερο σχεδιασμό από την αρχή για να μην μας περισσεύει κόσμος και εκτιθέμεθα όλοι.
Υπόσχομαι και δεσμευομαι να λέω πάντα την αλήθεια.Εκπαιδευτική Ηγεσία

Με αφορμή την τοποθέτηση μου ως Διευθύντρια στο Επαγγελματικό Λύκειο της Αγ.Παρασκευής,

γράφει η Ανδρομάχη Πετκανά

ΔIMG_20140801_165346255 - Copyιάβασα, ξεφύλλισα, διέτρεξα ,εριξα μια ματιά σε πολλά βιβλία και αρχεία σε εντυπη και ηλεκτρονική μορφή με θέμα την διοίκηση σχολείου.
Θέτω ως ερώτημα στον εαυτό μου το παρακάτω απόσπασμα απο το βιβλίο του κ.Πασιαρδή και απαντάω.
“Ποιά είναι η κινητήρια δύναμη σας σε αυτήν την εργασία(αξίες ,φιλοδοξίες σκοποί).Ποιές επιδράσεις ή σημαντικές εμπειρίες της ζωής σας διαμόρφωσαν τις απόψεις σαςσχετικά με τη ζωή,τις αξίες τις φιλοδοξίες σας ,τις επιδιώξεις  και τις ενέργειες σας;”

Η κινητήρια δύναμή μου είναι η αγάπη μου για το σχολείο,το πάθος μου για δημιουργία, η διάθεση μου να ασχολήθώ μέσα από έναν άλλο ρόλο με την εκπαιδευτική διαδικασία,η πρόκληση να πάρω πρωτοβουλίες και να έχω ένα καλό αποτέλεσμα,η πρόθεσή μου να κριθώ on line για τις ενέργειές μου.

Εργάζομαι ως καθηγήτρια(Εκπαιδευτικός Ηλεκτρονικής) από το 1988.Δίδαξα ως αναπληρώτρια καθηγήτρια για 7 σχολικές χρονιές  και στην συνέχεια διορίσθηκα μόνιμα.Συνηθίζω να λέω ότι δούλεψα σε πολλούς τύπους σχολείων(Γυμνασια ,Λύκεια,Πολυκλαδικά ΕΠΑ.Λ).Ειμαι πολύ εξοικειωμένη με το περιβάλλον του σχολειου γιατί βρίσκομαι συνεχώς σ αυτό από μαθήτρια ,στην συνέχεια φοιτήτρια και μετά καθηγήτρια.Χαίρομαι που η τεχνολογία μου δίνει βήμα για να μιλήσω για όλα αυτά.Δεν θα κλεισω αυτό το αρθρο.Θα επανέρχομαι και θα το συμπληρώνω.
Ευχαριστώ

 
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων