Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο για το σχολικό έτος 2022-2023

0

Συγγραφέας: ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 28-02-2022

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2022-2023

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης Καβάλας.

Στο Νηπιαγωγείο, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται για το σχολικό έτος 2022-23, μαθητές/τριες που έχουν γεννηθεί το 2018 ως προνήπια και το 2017 ως νήπια.

Στο Νηπιαγωγείο Πρίνου εγγράφονται μαθητές/τριες που η διεύθυνση κατοικίας τους ανήκει στα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου μας (Πρίνος, Σκάλα Πρίνου, Δασύλιο, Καζαβίτη).

Οι αιτήσεις εγγραφών θα πραγματοποιηθούν μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:                                        https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων ΔημόσιαςΔιοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής «Πρώτη Εγγραφή» (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ53128/Δ1/2020 (Β 1767). Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει η Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου.                                                                                                                                                                                                                               

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

α) η αίτηση εγγραφής και τα δικαιολογητικά για το προαιρετικό ολοήμερο πρόγραμμα ή/και το τμήμα πρόωρης υποδοχής

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο Υγείας, , ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών . (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α 25).ΑΔΑ: ΨΥ9846ΜΤΛΗ-ΟΣΜ5

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ., ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ. Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.                                                                                                                                                                                                                                           Μετά την υποβολή της αίτησης, (παρ. 5 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767) ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

*Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β 1767).

Για οποιαδήποτε πληροφορία / διευκρίνηση σας μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου, κα Σοφία Τσακιρίδου στο τηλέφωνο 2593071190.                                          Ώρες επικοινωνίας  12:15 – 14:00

Ολόκληρη την εγκύκλιο εγγραφών μπορείτε να τη δείτε εδώ:

https://www.minedu.gov.gr/publications/docs2020/%CE%95%CE%93%CE%9A%CE%A5%CE%9A%CE%9B%CE%99%CE%9F%CE%A3_%CE%95%CE%93%CE%93%CE%A1%CE%91%CE%A6%CE%A9%CE%9D%CE%9D%CE%97%CE%A0%CE%99%CE%91%CE%93%CE%A9%CE%93%CE%95%CE%99%CE%A9%CE%9D_2021-2022.pdf

Βασιλοπιτάκια…

0

Συγγραφέας: ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 24-02-2022

 

Ευχαριστούμε από καρδιάς τους γονείς και τον πρόεδρο του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του Νηπιαγωγείου και του Δημοτικού Σχολείου Πρίνου κ. Κυριάκο Λεωνίδου για τα ατομικά Βασιλοπιτάκια που μας έφεραν και το υπέροχο δώρο βιβλίο «Η Τελεία» για τον τυχερό που κέρδισε το φλουρί…Και το όνομα του τυχερού Δημήτρης Αγγελούδης!

20220224 132547 20220224 132556

Κι αν ήμουν Εγώ σε αυτόν τον Κόσμο τον Μέγα τον Μικρό;

0

Συγγραφέας: ΤΣΑΚΙΡΙΔΟΥ ΣΟΦΙΑ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 19-02-2022

2ος θεματικός κύκλος: Ενδιαφέρομαι και ενεργώ – Κοινωνική Συναίσθηση και Ευθύνη    Υποθεματική:  Ανθρώπινα Δικαιώματα και Συμπερίληψη

Τίτλος: «Κι αν ήμουν Εγώ, σε αυτόν τον Κόσμο τον Μέγα τον Μικρό;»                        Βασικός σκοπός του θεματικού κύκλου είναι η προώθηση του σεβασμού στον Εαυτό και στον Άλλο τον διαφορετικό. Η καλλιέργεια αξιών, στάσεων και συμπεριφορών που θα κάνουν τη συνεργασία, το σεβασμό, και την αποδοχή του άλλου πράξη και τρόπο ζωής.

1ο Εργαστήριο «Με το  λουλούδι το μισό τους κανόνες της ομάδας δημιουργώ»

Με κινητικό παιχνίδι επέλεξαν το μισό λουλούδι τους στη συνέχεια βρήκαν το άλλο μισό κι έγιναν ζευγαράκι. Στην ολομέλεια τα ζευγαράκια κάθισαν μαζί και πρότειναν τους κανόνες της ομάδας για καλύτερη συνεργασία. Στη συνέχεια τα ζευγαράκια σε χαρτί Α4 ζωγράφισαν κι έγραψαν τον κανόνα που πρότειναν.

20220214 111358

2ο Εργαστήριο «Ίσοι και διαφορετικοί στο φυσικό περιβάλλον μαζί»

Είδαμε στο YouTybe το παραμύθι της Γιολάντα Τσορώνη-Γεωργιάδη «Εγώ, ο Απίθανος». Συζητήσαμε για τις ανάγκες των ηρώων του ποντικού και της νυχτερίδας ότι είναι ίδιες αλλά τις ικανοποιούν διαφορετικά κι ότι ο καθένας είναι μοναδικός.

20220127 101654

3ο Εργαστήριο «Ίδιοι και διαφορετικοί χωράνε σε ένα λιβάδι όλοι μαζί;»

Παρακολουθήσαμε στο YouTybe το παραμύθι της Φυλλιώ Νικολούδη «Το χαρούμενο λιβάδι». Μιλήσαμε για ομοιότητες  και διαφορές στα φυτά μαργαρίτα και παπαρούνα. Παρατηρήσαμε τις μαργαρίτες (κορμός, φύλλα ρίζες, πέταλα) και είδαμε ότι κι αυτές δεν είναι ίδιες, είναι διαφορετικές. Σε χαρτί του μέτρου κάναμε το χαρούμενο λιβάδι. Κάθε παιδί ανάλογα με τον κορμό του λουλουδιού (ψηλό, κοντό) που ζωγράφισε με την τέμπερα αποφάσισε αν θα έχει η μαργαρίτα του μεγάλα πέταλα και πόσα.  Με ψηφοφορία αποφασίστηκε που θα τοποθετηθεί η παπαρούνα στο λιβάδι  με τις παπαρούνες. Πρότειναν ονόματα για το ομαδικό έργο και επειδή δεν υπήρχε ομοφωνία αποφάσισαν με ψηφοφορία «Λουλουδοσχολείο και για τις μαργαρίτες και για τις παπαρούνες».

20220131 074758 1

20220127 10153720220121 121056

4ο Εργαστήριο «Ίδιοι και διαφορετικοί Άτομα με Ειδικές Ανάγκες»

Διαβάσαμε το βιβλίο «Η λευκή Μόλι » από τη σειρά Μόζα η Γάτα της Ιωάννα Σταματοπούλου, ένα παραμύθι  μέσω του οποίου προσεγγίσαμε  αισθητηριακά προβλήματα, κυρίως ακοήσ και όρασης. Κλείσανε με τα δάχτυλα τα αυτιά και προσπάθησαν να ακούσουν. Κλείσανε τα μάτια με κασκόλ και  με οδηγό τη φωνή (ήχος) έφθασαν στον προορισμό τους. Αναγνώρισαν με την αφή (ύψος, μαλλιά) το παιδί που ήταν μπροστά τους.

20220202 122229

Είδαμε στο YouTybe την ταινία » Η Αληθινή Ιστορία του Εμμανουέλ», ενός παιδιού με κινητικά προβλήματα.  Κολλήσαμε  με χαρτοταινία ένα τουβλάκι κάτω στο παπούτσι μας και προσπάθησαν να περπατήσουν. Διαβάσαμε  την ιστορία «Τα παιχνίδια του Φλεβάρη» από το βιβλίο της Λότη Πέτροβιτς-Ανδρουτσοπούλου «Τα Παιδιά του Χειμώνα» και προσεγγίσαμε το θέμα των ατόμων με κινητικά προβλήματα. Σε ομαδική εργασία κάναμε τον Φεβρουάριο και πρότειναν να του βάλουμε και μάσκα γιατί θα είναι μαζί μας στο σχολείο. Ακόμη είπαν θα τον έχουν φίλο για να μη στεναχωριέται. Ζωγράφισαν τι παιχνίδια θα έπαιζαν μαζί του.20220202 12022920220203 115607

5ο Εργαστήριο «Με το στοπ της μουσικής επιλέγω το χρώμα στη στιγμή»

Άσπρα και μαύρα τετράγωνα χαρτάκια στο πάτωμα. Με μουσική χόρεψαν με το σταμάτημα της μουσικής πήραν ένα χρώμα χαρτί από το πάτωμα. Χόρεψαν μόνοι,  με σταμάτημα μουσικής έγιναν ζευγάρια ένα παιδί με άσπρο χαρτί κι ένα με μαύρο. Κάθησαν  τα ζευγαράκια μαζί  στην ολομέλεια και είδαμε το εκπαιδευτικό βίντεο στο YouTybe «Στη ζυμαροχώρα». Προσεγγίσαμε την αξία της διαφορετικότητας και την αξία της πολυμορφίας στις ανθρώπινες κοινωνίες κι ότι ο καθένας μπορεί να προσφέρει κάτι μοναδικό. Σε ομαδική εργασία οι μαθητές/τριες ανάλογα με το χρώμα που είχαν επιλέξει έκαναν  τους Ζυμαρούληδες  και τους Σοκολατούληδες, οι οποίοι ενώθηκαν και έγιναν η ζύμη της αγάπης κι έτσι αποφάσισαν να δώσουν αυτό τον τίτλο «Η ζύμη της αγάπης».

20220207 11574720220208 121036

Διαβάσαμε το παραμύθι της Σοφίας Μαντουβάλου «Ο Ρίκο Κοκορίκο». Συζητήσαμε για την δυσκολία προσαρμογής του Ρίκο στη Αθήνα, για την αντιμετώπιση των κατοίκων, για ποιο λόγο αναγκάστηκαν οι γονείς του να φύγουν από τη χώρα του. Κάναμε στο χάρτη τη διαδρομή του ταξιδιού του για να έρθει στην Αθήνα.

20220204 121251 20220211 113855

6ο Εργαστήριο «Οι ανάγκες σου και οι ανάγκες μου έχουν όνομα κοινό»

Ακούσαμε το τραγούδι «Διαφορετικοί» με τον Αλκίνοο Ιωαννίδη και τον Βασίλη Λέκκα. Συζητήσαμε για τις γέφυρες και τι εξυπηρετούν.  Κατασκεύασαν με το οικοδομικό υλικό τις δικές τους γέφυρες.

20220208 103802 20220208 104124 20220208 104020 20220208 104008 20220208 103954 20220208 103920 20220208 103905 20220208 103847 20220208 103835

Είδαμε φωτογραφίες που απεικονίζουν παιδιά προσχολικής ηλικίας ή και λίγο μεγαλύτερα, σε διάφορες συνθήκες (π.χ. να παίζουν σε πάρκο/δρόμο/αυλή, με φίλους/μόνα τους, να διασκεδάζουν, να εργάζονται, να διαβάζουν, να ζωγραφίζουν, να τσακώνονται, να χτυπούν, να είναι χαρούμενα/λυπημένα και συζητήσαμε. Είπαν ποιες είναι οι δικές τους ανάγκες οι δικές τους και όλων των παιδιών και κάναμε το ιστόγραμμα.

20220211 114047

7ο Εργαστήριο «Το σχολείο της Αγάπης-Αξιολόγηση»

Συζητήσαμε για το πώς θα είναι το σχολείο της αγάπης και πρότειναν να είναι μαζί τους σε αυτό τα παιδιά που έχουν κινητικά και αισθητηριακά προβλήματα. Αποφασίσαμε πως θα είναι αυτό το σχολείο και κατασκευάσαμε σε παζλ το σχολείο της αγάπης σε σχήμα καρδιάς.  Σε κάθε κομμάτι του παζλ ζωγράφισαν τι παιχνίδι και πως θα έπαιζαν με κάποιο παιδί.

20220215 110731 20220215 113641 20220215 113633

Πάνω στα κεραμίδια  σε σχήμα καρδιάς έγραψαν το όνομα του Σχολείου.  Ο τίτλος που του έδωσαν, με ψηφοφορία και μάλιστα πλειοψηφία κατά πολύ είναι: «Το Σχολείο της Αγάπης για Όλα τα Παιδιά».

20220217 113237 20220217 131154

Τέλος είπαμε να βάλουμε στο λουλουδοσχολείο κι άλλα λουλούδια με σχήματα. Κατασκεύασαν λουλούδια με τουβλάκια.

20220216 095013 20220216 095050 20220216 095031 20220216 095024

Στη συνέχεια με κλήρωση έγιναν τέσσερις ομάδες (κύκλος, τρίγωνο, τετράγωνο, ορθογώνιο παραλληλόγραμμο). Τα μέλη της κάθε ομάδας επικοινώνησαν, συνεργάστηκαν και έκοψαν τα πέταλα, τον βλαστό, τα φύλλα και συνέθεσαν το δικό τους σχηματολουλούδι …

20220216 104356     20220216 104802 20220216 104448 20220216 10443720220216 10524420220216 10515920220216 105307και20220216 104910                                                                                                                                                                                               Και το τοποθέτησε στο  λουλουδοσχολείο που βέβαια άλλαξε ο αρχικός τίτλος του έργου αφού προστέθηκαν κι άλλα λουλούδια… «Λουλουδοσχολείο και για τις μαργαρίτες και για τις παπαρούνες και για όλα τα λουλούδια»!!!

20220216 112403

Στα εργαστήρια του θεματικού κύκλου έγιναν αρκετά ατομικά φύλλα εργασίας,  όπως και φύλλα αυτοαξιολόγησης …

Και καλό μας ταξίδι στον 3ο θεματικό κύκλο…

 

Top
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων