ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2024-25

Για το σχολικό έτος 2024-2025 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από
1 έως 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2024.
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.
Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2024-2025, εγγράφονται  μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2020 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
Τα προνήπια που ήδη φοιτούν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα
(Τα δικαιολογητικά  (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου) και
ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

α)Αίτηση εγγραφής  για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

β)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.

γ)Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
δ)Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:Λήψη αρχείου

1ο Βραβείο-SAFER INTERNET 4 ALL

1ο ΒΡΑΒΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΣΧΟΛΕΙΩΝ ΤΗΣ ΟΙΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑΣ ΣΤΟ ΜΑΘΗΤΙΚΟ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΓΕΝΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΑΔΙΚΤΥΟ ΤΟΥ SAFER INTERNET 4 KIDS
Το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου ανήκει στην ομάδα των “Storytellers της Οικοσυμμαχίας” (eTwinning έργο, Hellenic eTwinning), ένα δημιουργικό και δυναμικό δίκτυο νηπιαγωγείων και δημοτικών σχολείων από την Στερεά Ελλάδα, την Κύπρο και το Μόναχο, που τη φετινή σχολική χρονιά αξιοποιούν την τεχνική του storytelling για να κινητοποιήσουν τους μαθητές να προβληματιστούν σχετικά με θέματα της σχολικής τους καθημερινότητας και να αναλάβουν κοινωνική και περιβαλλοντική δράση, προκειμένου να ευαισθητοποιηθούν και να αναπτύξουν δεξιότητες, να μεταδώσουν τα μήνυματά τους, αλλά και να διαδώσουν όσα έμαθαν εμπλέκοντας όλα τα μέλη της σχολικής κοινότητας. Με τη συμμετοχή τους στο μαθητικό διαγωνισμό του Safer Internet 4 Kids οι μαθητές από την αρχή της σχολικής τους ζωής ενθαρρύνθηκαν να κατανοήσουν την σημασία της ευγένειας, ως αξία και αρετή, σχηματίζοντας μια αλυσίδα μικρών ομάδων για να αφηγηθούν την δική τους ιστορία με τίτλο “Η ψηφιακή ζωή θέλει ευγένεια κι αυτή…όπως η αληθινή”. Τα μέρη της αφήγησης συνδέθηκαν με βάση την τεχνική των μικρών βιβλίων Freinet, τα οποία εύκολα μπορούν να συντροφεύουν μικρούς και μεγάλους αναγνώστες, αλλά και να προσεγγίσουν ένα ευρύ κοινό! Η ομάδα συνεχίζει με όραμα ένα αειφόρο μέλλον που στηρίζεται στο ευ ζην.
Περισσότερα εδω:
SID 2024 Νικητές «Ευγένεια στο διαδίκτυο – Δικαιώματα και υποχρεώσεις παιδιών και νέων στον ψηφιακό κόσμο» | SaferInternet4kids

ΑΓΙΑΣΜΟΣ ΣΧ. ΕΤ. 2023-24

Αγαπητοί γονείς/κηδεμόνες, 

Ο αγιασμός του σχολείου μας θα πραγματοποιηθεί τη 

Δευτέρα 11 Σεπτεμβρίου 2023 στις 10 π.μ.

στον προαύλειο χώρο του Δημοτικού σχολείου Νεοχωρίου.

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου εύχονται σε όλους, γονείς & μαθητές

μια δημιουργική χρονιά με υγεία, δύναμη και καλή συνεργασία!

Πίσω Στο Σχολείο, Φοιτητές, Σχολείο

Παγκόσμια Ημέρα Παιδικού Βιβλίου

Ένα βιβλίο μπορεί να μας συντροφεύει παντού. Τα παιδιά του Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου

σε συνεργασία με τους φίλους τους από τα υπόλοιπα σχολεία της Οικοσυμμαχίας

μας δίνουν φανταστικές ιδέες!

 

eTwinning έργο 2022-23: Artful Ecoteams – Οικοσυμμαχία

Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ποίησης (21/3) και Παιδικού Βιβλίου (2/4) το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου μαζί με μία αλυσίδα από 21 σχολεία και μία παιδική βιβλιοθήκη, που αποτελούν τους Artful Ecoteams της Οικοσυμμαχίας, εμπνέονται από έργα ζωγραφικής και αξιοποιώντας την τέχνη των χαϊκού, συνομιλούν για το βιβλίο και την αξία του, απλά, μεστά ποιητικά!

ΜΙΛΑ ΤΩΡΑ-Σχολικός Εκφοβισμός

Το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου ως μέρος της ομάδας της Οικοσυμμαχίας-Artful Ecoteams γιορτάζει τη Σχολική Ημέρα ενάντια στην Ενδοσχολική Βία και Εκφοβισμό συμμετέχοντας στην εκστρατεία Μίλα Τώρα με ένα συνεργατικό βίντεο!

 

Μαθητικός διαγωνισμός

Η βεβαίωση για τη συμμετοχή μας στο μαθητικό διαγωνισμό του SaferInternet4kids με θέμα: ¨Αλήθεια ή Ψέμα; Πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο Διαδίκτυο;”Λήψη αρχείου

 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023

«Αλήθεια ή ψέμα;» Εσύ εχεις ενημερωθεί;
Η ομάδα της Οικοσυμμαχίας γιορτάζει την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 συμμετέχοντας στο μαθητικό διαγωνισμό του Safer Internet 4 kids!
Ακούστε προσεκτικά τις συμβουλές που δίνουν τα παιδιά!