ΕΓΓΡΑΦΗ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΓΙΑ ΤΟ ΣΧΟΛΙΚΟ ΕΤΟΣ 2023-24

Για το σχολικό έτος 2023-2024 οι εγγραφές στο Νηπιαγωγείο θα πραγματοποιηθούν από
1 έως 20 ΜΑΡΤΙΟΥ 2023.
Οι εγγραφές γίνονται ηλεκτρονικά από τους ίδιους τους γονείς.
Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.
Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους , σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:
https://proti-eggrafi.services.gov.gr/
Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, εγγράφονται  μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.
Τα προνήπια που ήδη φοιτούν στο νηπιαγωγείο και θα είναι νήπια την επόμενη σχολική χρονιά, εγγράφονται αυτεπάγγελτα.
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Ι. ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΑ/ΚΗΔΕΜΟΝΑ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ
Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου ο γονέας/ κηδεμόνας πρέπει να ακολουθήσει τα εξής βήματα:
  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.
Για την υποβολή της αίτησης ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει διαδοχικά τα ακόλουθα:
α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,
β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,
γ) εάν επιθυμεί τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,
δ) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα
(Τα δικαιολογητικά  (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου) και
ε) επιλέγει τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

 

ΕΠΙΠΛΕΟΝ ΣΤΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΤΕΙ 

α)Αίτηση εγγραφής  για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα

β)Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ.), συμπληρωμένο από τον γιατρό του παιδιού.

γ)Βιβλιάριο Εμβολίων, του μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, στο οποίο φαίνεται ότι έγιναν τα προβλεπόμενα εμβόλια
δ)Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

 

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης-δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις, σύμφωνα με όσα ορίζονται στη με αριθ. πρωτ. Φ7/124668/ΦΔ/Δ1/18-9-2020, σχετική εγκύκλιο του ΥΠΑΙΘ.
Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής (7:45-8:30):
1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν νήπια/προνήπια τα οποία είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι 7:45-8:00.
4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οδηγίες για να κάνετε την αίτηση μπορείτε να βρείτε στο παρακάτω έγγραφο:

 Λήψη αρχείου

Μαθητικός διαγωνισμός

Η βεβαίωση για τη συμμετοχή μας στο μαθητικό διαγωνισμό του SaferInternet4kids με θέμα: ¨Αλήθεια ή Ψέμα; Πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο Διαδίκτυο;»Λήψη αρχείου

 

Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023

«Αλήθεια ή ψέμα;» Εσύ εχεις ενημερωθεί;
Η ομάδα της Οικοσυμμαχίας γιορτάζει την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 συμμετέχοντας στο μαθητικό διαγωνισμό του Safer Internet 4 kids!
Ακούστε προσεκτικά τις συμβουλές που δίνουν τα παιδιά!

 

 

Κλιματική αλλαγή & Μαθητικός διαγωνισμός

Το σχολείο μας  συμμετέχει με την κατασκευή αφίσας στον 26ο Μαθητικό Διαγωνισμό της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους πρόσφυγες  (UNHCR) για τη κλιματική αλλαγή και τίτλο «Το αύριο είναι τώρα! Κλιματική αλλαγή και αναγκαστικός εκτοπισμός»

Το δικό μας σύνθημα: «Το αύριο είναι εδώ κι εμείς αποφασίζουμε γι’ αυτό!»

αύριο είναι εδώ

Το ημερολόγιο της Οικοσυμμαχίας μας!

Το Ημερολόγιο του 2023 της Οικοσυμμαχίας είναι αφιερωμένο στα Δικαιώματα των παιδιών μέσα από την τέχνη! Με 24 διαφορετικούς πίνακες εμπνευσμένους από 12 έργα τέχνης, μία αλυσίδα σχολείων, οι Artful Ecoteams της Οικοσυμμαχίας εύχονται κι ελπίζουν όλα τα παιδιά στον κόσμο να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους.

Ανάμεσά τους και το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου που ενώνει τις δυνάμεις του μαζί τους για ένα ελπιδοφόρο και αειφόρο 2023!

https://www.flipsnack.com/AndrianaKasviki/2023-artful-ecoteams.html

Xριστουγεννιάτικη Γιορτή-Πρόσκληση

ΓΙΟΡΤΗ ΧΡΙΣΤΟΥΓΕΝΝΩΝ-ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

«Σας προσκαλούμε στη χριστουγεννιάτικη γιορτή του σχολείου μας που θα γίνει σε συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς του Δημοτικού σχολείου στο χώρο του Δημοτικού, την Τρίτη 20 Δεκεμβρίου 2022 και ώρα 17:00 μ.μ.. Θα παρακολουθήσουμε όλοι μαζί το μικρό θεατρικό δρώμενο από τα παιδιά του Νηπιαγωγείου: «Τα Χριστουγεννιάτικα στολίδια ζωντανεύουν…» και τη θεατρική παράσταση «Η βαρυστομαχιά του Αϊ-Βασίλη»  από τα παιδιά του Δημοτικού.

Στον χώρο της εκδήλωσης θα φιλοξενείται το bazaar του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων των σχολείων μας, γεμάτο με χειροποίητες δημιουργίες, φιλοτεχνημένες από τα ίδια τα μέλη του Συλλόγου καθώς και μπουφές.

Σας περιμένουμε όλους με χαρά!

Οι μαθητές,

Οι εκπαιδευτικοί του Νηπιαγωγείου Νεοχωρίου

Οι εκπαιδευτικοί του Δημοτικού Νεοχωρίου

&

ο Σύλλογος Γονέων και Κηδεμόνων

                                      

 

 

 

Ευχές για το 2023

Με 24 διαφορετικά δέντρα εμπνευσμένα από έργα τέχνης, μία αλυσίδα σχολείων, οι Artful Ecoteams της Οικοσυμμαχίας εύχονται για το 2023 υγεία, χαρά, αγάπη, δικαιοσύνη, ειρήνη. Ανάμεσά τους και το Νηπιαγωγείο Νεοχωρίου που ενώνει τις δυνάμεις του μαζί τους για ένα ελπιδοφόρο και αειφόρο 2023!

FB IMG 1671562992452

Η συμμετοχή μας στην σκυταλοδρομία της FFE  για την κλιματική αλλαγή. Το μήνυμα έφτασε στους παγκόσμιους ηγέτες στο COP 27. #RunningOutOfTime #GlobalSchoolsActionDay #ClimateRelay #

Running out of time

 

 

Η εφημερίδα της Οικοσυμμαχίας μας

Το δίκτυο σχολείων ¨Μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία ¨ συγκεντρώνει

τις δράσεις των μαθητών μιας ολόκληρης χρονιάς

και δημιουργεί μια εφημερίδα !

283631742 525703418955743 2431075714612332030 n

 

 

 

 

 

 

https://www.flipsnack.com/5DB69EFF8D6/–1u32jnpvxn.html?fbclid=IwAR1ghb0jhyodU3rghm1ePlOjDKuPuHpeTd5PgqLxKywNIn3MITZQixiioO4