Εγγραφές 2023-2024

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΑ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ ΓΙΑ ΤΟ Σχολ. Έτος 2023-24

1-20 Μαρτίου 2023

Οι εγγραφές στα νηπιαγωγεία γίνονται ηλεκτρονικά.

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/ντριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης, όπως τούτο ορίζεται στην παρ. 6 του άρθρου 6 του ΠΔ 79/2017 (Α΄109).

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνσηhttps://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2023-2024, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Νηπιαγωγεία εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις προνηπίων που έχουν γεννηθεί κατά τη διάρκεια του έτους αυτού.

Η εγγραφή του νηπίου στο δεύτερο έτος του Νηπιαγωγείου γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του ΠΔ 79/2017 (Α’ 109).

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ- ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ, ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Σύμφωνα με το άρθρο 2 της υπ’ αρ. πρωτ. 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) ΚΥΑ των Υπουργών Παιδείας και Θρησκευμάτων και Επικρατείας αρμόδιο για θέματα Ψηφιακής Διακυβέρνησης, για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

  • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην Ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με τη χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
  • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής(https://proti-eggrafi.services.gov.gr/)
  • και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
  • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα (παρ. 2 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β’ 1767):

α) τα στοιχεία του προνηπίου/ νηπίου για το οποίο αιτούνται την εγγραφή. Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στους γονείς/κηδεμόνες κατάλογο των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή τους μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και οι γονείς/κηδεμόνες επιλέγουν το/τα τέκνο/α για το/τα οποίο/α επιθυμούν να υποβάλουν αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο ο κατάλογος δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμούν να εγγράψουν, έχουν τη δυνατότητα να εισάγουν μόνοι τους τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσουν τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους, την οποία τεκμηριώνουν αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) τα στοιχεία άλλου/ων τέκνου/ων, που φοιτά/ούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/ουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/τη Διευθυντή/ντρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του προνηπίου/νηπίου στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής, στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

ε) τα στοιχεία των συνοδών των προνηπίων/νηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρησή τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης, (παρ 3 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767) οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα και εντός της προσθεμίας που ορίζει ο/η Διευθυντής/ντρια- Προϊστάμενος/η του Νηπιαγωγείου. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται :

α) η αίτηση εγγραφής για το τμήμα πρόωρης υποδοχής, για το Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και για το Αναβαθμισμένο Πρόγραμμα Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

β) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 Εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.)

γ) Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25).

δ) Γνωμάτευση από ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. εφόσον υπάρχει, σε περίπτωση μαθητή/τριας με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του/της μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης (οριστικοποίηση) απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα με υπεύθυνη δήλωση του.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr), η αίτηση μπορεί να υποβληθεί με παρουσία στο Νηπιαγωγείο (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767). Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ντρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες, όπως πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα (παρ. 7 του άρθρου 2 της ΚΥΑ 53128/Δ1/2020 (Β΄ 1767).

Ώρες επικοινωνίας και συνεργασίας με την Προϊσταμένη του Νηπιαγωγείου Μαντουδίου, κα Βασιλοπούλου Μαρία για τις εγγραφές:

12:00 – 13:00 καθημερινά.

Τηλ. Νηπιαγωγείου: 2227022840

«Αλήθεια ή ψέμα; Πιστεύεις ό,τι βλέπεις στο διαδίκτυο;»

Το Νηπιαγωγείο Μαντουδίου ως μέρος της ομάδας της Οικοσυμμαχίας-Artful Ecoteams γιορτάζει την Ημέρα Ασφαλούς Διαδικτύου 2023 συμμετέχοντας στο μαθητικό διαγωνισμό του Safer Internet 4 kids με ένα συνεργατικό βίντεο!
????Ακούστε προσεκτικά τι σας λένε τα παιδιά!
Η δράση αποτέλεσε συνδετικό κρίκο μεταξύ των εργαστηρίων δεξιοτήτων αφού οι μαθητές από την επεξεργασία των δικαιωμάτων των παιδιών («Ενδιαφέρομαι και Ενεργώ»), πέρασαν στην ψηφιακή ασφάλεια στο πλαίσιο της προστασίας και αυτομέριμνας («Ζω καλύτερα-Ευ Ζην).

Ημερολόγιο 2023

Το Ημερολόγιο του 2023 της Οικοσυμμαχίας είναι αφιερωμένο στα Δικαιώματα των παιδιών μέσα από την τέχνη! Με 24 διαφορετικούς πίνακες εμπνευσμένους από 12 έργα τέχνης, μία αλυσίδα σχολείων, οι Artful Ecoteams της Οικοσυμμαχίας εύχονται κι ελπίζουν όλα τα παιδιά στον κόσμο να απολαμβάνουν τα δικαιώματά τους. Ανάμεσά τους και το Νηπιαγωγείο Μαντουδίου που ενώνει τις δυνάμεις του μαζί τους για ένα ελπιδοφόρο και αειφόρο 2023!!!!!!!!!

https://www.flipsnack.com/andrianakasviki/2023-artful-ecoteams.html?fbclid=IwAR2-wFjVuXEWXOv3a2Xc-_mbmDpOwSibkNOx-qI8_ZRqDzp72nTofjX1Euc

 

Ευχές της Οικοσυμμαχίας

Με 24 διαφορετικά δέντρα εμπνευσμένα από έργα τέχνης, μία αλυσίδα σχολείων, οι Artful Ecoteams της Οικοσυμμαχίας εύχονται για το 2023 υγεία, χαρά, αγάπη, δικαιοσύνη, ειρήνη. Ανάμεσά τους και το  Νηπιαγωγείο Μαντουδίου που ενώνει τις δυνάμεις του μαζί τους για ένα ελπιδοφόρο και αειφόρο 2023!

 FB IMG 1671644431340

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΙΑΤΡΙΚΟΣ & ΟΔΟΝΤΙΑΤΡΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ

Σας ενημερώνουμε ότι στο Δήμο μας από 7-11 Νοεμβρίου θα πραγματοποιηθεί μια δράση προληπτικής ιατρικής που τελεί υπό την αιγίδα του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων και του Υπουργείου Υγείας σε συνεργασία με το ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ.

Η δράση αφορά τον προληπτικό ιατρικό και οδοντιατρικό έλεγχο των παιδιών, προκειμένου οι γονείς/κηδεμόνες να λάβουν γνώση και οδηγίες για την αντιμετώπιση τυχόν προβλημάτων.

Ο έλεγχος στο Μαντούδι θα γίνει την Τρίτη 8 Νοεμβρίου, είναι δωρεάν και υποβάλλονται σ’  αυτόν μόνο τα παιδιά που έχουν μαζί τους υπογεγραμμένο το σχετικό ΕΝΤΥΠΟ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ – ΑΣΚΛΗΠΙΟΣ – Copy από τους γονείς/κηδεμόνες.

Ο οδοντιατρικός προληπτικός έλεγχος των παιδιών σας θα πραγματοποιηθεί κατά το σχολικό ωράριο στο χώρο του Δημοτικού Σχολείου Μαντουδίου, όπου μπορείτε να μεταβείτε με το παιδί σας χωρίς ραντεβού.  Εφόσον επιθυμείτε προληπτική εξέταση των παιδιών σας με τη συνοδεία σας,  είτε με παιδίατρο είτε με ωτορινολαρυγγολόγο παρακαλούμε καλέστε στο τηλέφωνο 6985550305.  Τα ραντεβού θα πραγματοποιούνται από τις  13:30 έως τις 16:30.

8ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας

Οι εκπαιδευτικοί του σχολείου μας συμμετέχουν στο 8ο Διεθνές Συνέδριο για την Προώθηση της Εκπαιδευτικής Καινοτομίας, παρουσιάζοντας το καινοτόμο πρόγραμμα «Μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία» eTwinning έργο, που υλοποιήθηκε κατά το σχολικό έτος 2021-2022  σε συνεργασία με νηπιαγωγεία από την Εύβοια, την Φθιώτιδα και την Αθήνα. Επιπλέον, το συγκεκριμένο έργο βραβεύτηκε με  ετικέτα ποιότητας .

Η Οικοσυμμαχία δίνει χρώμα και ζωή στα όνειρα των προσφύγων!

16 Νηπιαγωγεία από την Εύβοια, την Αττική και τη Στερεά, με συντονιστές το 1ο Νηπ/γείο Λ. Αιδηψού και Αυλωναρίου, έχουν δημιουργήσει ένα δίκτυο σχολείων με στόχο την αειφορία. Πρόκειται για την πρωτοπόρο ομάδα ΕΝΕΡΓΑ ΣΧΟΛΕΙΑ ΜΙΑ ΟΙΚΟΣΥΜΜΑΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΕΙΦΟΡΙΑ.

18 παιδιά από άλλες πατρίδες που φοιτούν στο 35 Δ. Σχολείο Αθηνών ονειρεύονται τη ζωή τους, τον κόσμο μας! Τα παιδιά από το δίκτυο Νηπιαγωγείων της Εύβοιας και της Στερεάς Μια Οικοσυμμαχία για την Αειφορία δίνουν χρώμα στα όνειρά τους!

Ανάμεσα στους πολλούς στόχους που θέσαμε αυτή τη σχολική χρονιά , ήταν και η καλλιέργεια της ενσυναίσθησης με τα Δικαιώματα του Παιδιού σε πρώτο πλάνο.

 Σε συνεργασία με εκπαιδευτικούς του 35ου Δημοτικού Σχολείου Αθηνών, όπου φοιτά μεγάλος αριθμός παιδιών- προσφύγων, προκαλέσαμε τα παιδιά να μας εκφράσουν τα όνειρά τους και έπειτα αυτά να ζωντανέψουν μέσα από τις ζωγραφιές των παιδιών της Οικοσυμμαχίας. 

Δώσαμε χρώμα και ζωή στα όνειρα των προσφύγων και στη συνέχεια ανοίξαμε για εκείνους ομπρέλες προστασίας με μοναδικά μηνύματα που φωνάξαμε δυνατά για να ακουστούν παντού! 

«Γιατί αν γλυτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα!»