Εγγραφές στο Νηπιαγωγείο!

εγγραφες

Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας, για το σχολικό έτος 2024-2025,θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2024.Εγγράφονται και θα φοιτήσουν μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2019 και το 2020.Η φοίτηση για προνήπια και νήπια είναι υποχρεωτική. Οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας  γίνονται με Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής από τους γονείς/κηδεμόνες  μέσω της  πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:

https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Δείτε εδώ αναλυτικά την εγκύκλιο εγγραφών 2024-2025.

 • ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ – ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (https://proti-eggrafi.services.gov.gr/και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκουν σύμφωνα με τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας τους.
Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου  και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του. Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

1) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή . Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας, είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης επιμέλειας, με ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή.

2)Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

3) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου (PDF) σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας.

(ΥΠΕΝΘΥΜΙΖΟΥΜΕ ΟΤΙ ΓΙΑ ΝΑ ΓΙΝΕΙ ΑΠΟΔΕΚΤΟ ΤΟ ΑΠΟΔΕΙΚΤΙΚΟ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΚΑΙ ΝΑ ΕΧΕΙ ΕΚΔΟΘΕΙ ΣΤΟ ΟΝΟΜΑ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ)

Για την υποβολή της αίτησης θα πρέπει πρωτίστως να συμφωνούν και οι δύο γονείς. Γι’ αυτό ο έτερος γονέας απαιτείται να υποβάλλει Υπεύθυνη Δήλωση που θα επιβεβαιώνει ότι συναινεί στην αίτηση εγγραφής.

Δηλώνουν επίσης εάν επιθυμούν:

 • τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα 
 • τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».
 • Δικαιολογητικά που θα προσκομίσουν οι γονείς/κηδεμόνες στο Νηπιαγωγείο:

Η προσκόμιση των δικαιολογητικών θα πραγματοποιηθεί κατόπιν ραντεβού και μόνον εφόσον έχει υποβληθεί η Αίτηση ηλεκτρονικά

1) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ. Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο (Α.Δ.Υ.Μ.) ,συμπληρωμένο από τον παιδίατρο που παρακολουθεί το παιδί σας.

2)Βιβλιάριο υγείας του/της μαθητή/τριας, ή άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α΄ 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 4 α του άρθρου 44 του ν.4777/2021 (Α΄ 25)

3) Βεβαίωση από ΚΕΔΑΣΥ ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.
Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως όταν κατατεθεί έγκαιρα στην οργάνωση για την υποστήριξη μαθητών με ΕΕΑ.

4) Υπεύθυνη Δήλωση γονέα για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του μαθητή/τριας από και προς το σχολείο.

ΠΡΟΣΘΕΤΑ ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΚΑΤΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ
1.Εάν το παιδί πάσχει από χρόνια ασθένεια, φωτοτυπία σχετικής ιατρικής γνωμάτευσης.

2. Φωτοτυπία Δικαστικής Απόφασης ή Ιδιωτικού Συμφωνητικού Επιμέλειας (σε περίπτωση
διαζυγίου ή διάστασης).

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα, εγγράφονται οι μαθητές/τριες , χωρίς προϋποθέσεις.

Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

Πρόωρη αποχώρηση νηπίων/προνηπίων από το Ολοήμερο Πρόγραμμα δεν προβλέπεται.

Οι αλλοδαποί μαθητές/τριες που δεν δύνανται να προσκομίσουν το Πιστοποιητικό Γέννησης μπορούν να εγγραφούν με Ληξιαρχική Πράξη Γέννησης επίσημα μεταφρασμένα είτε από την αρμόδια υπηρεσία του Υπουργείου Εξωτερικών, είτε από πιστοποιημένο δικηγόρο.

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα

Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του Διευθυντή Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης

Για οποιαδήποτε πληροφορία επικοινωνήστε μαζί μας στο 2741037494 καθημερινά από τις 11:30΄ – 12:30΄.

Η προσέλευση στο νηπιαγωγείο για την προσκόμιση των δικαιολογητικών ώστε να ολοκληρωθεί  η αίτηση εγγραφής  ή οτιδήποτε άλλο χρήζει τη φυσική παρουσία γονέων στο χώρο, θα γίνεται  μετά από τηλεφωνικό ραντεβού, για την καλύτερη εξυπηρέτηση σας. 

Σεισμός, σεισμός, μη σε πιάνει πανικός!

llg1sphWF x0Bf

Στις 19/2/2024 κάναμε άσκηση σεισμού στο σχολείο μας.
Ο σεισμός είναι ένα φυσικό φαινόμενο που εκδηλώνεται συχνά σε πολλές χώρες του κόσμου και στην χώρα μας.
 Η Ελλάδα είναι η πρώτη σε σεισμικότητα χώρα στην Ευρώπη και η έκτη σε παγκόσμιο επίπεδο.
Ο Οργανισμός Αντισεισμικού Σχεδιασμού και Προστασίας (Ο.Α.Σ.Π.) ιδρύθηκε το 1983.
 Η απόκτηση γνώσεων για τη σωστή αντιμετώπιση του φαινομένου του σεισμού, σε μία σεισμογενή χώρα όπως η Ελλάδα, πρέπει να ξεκινά από τα πρώτα σχολικά χρόνια.

Έτσι και εμείς στο νηπιαγωγείο μας:

Προσθέστε δευτερεύουσα επικεφαλίδα

 •  Μάθαμε πως προκαλείται ένας σεισμός, μέσα από το εκπαιδευτικό βίντεο:

΄΄Τι είναι σεισμός΄΄ και διενεργήσαμε πείραμα με τις λιθοσφαιρικές πλάκες, χρησιμοποιώντας βιβλία και τουβλάκια της τάξης μας.

Προσθέστε δευτερεύουσα επικεφαλίδα 1

 • Γνωρίσαμε τι κάνουμε σε περίπτωση που γίνει σεισμός, παρακολουθώντας το εκπαιδευτικό βίντεο:΄΄Η χελωνίτσα του σεισμού΄΄
 • Με το σύνθημα ΄΄Σκύψε, καλύψου, κρατήσου΄΄ προβήκαμε σε άσκηση σεισμού τόσο στον εσωτερικό, όσο και στον εξωτερικό χώρο του νηπιαγωγείου, που σύμφωνα με το σχεδιάγραμμα της σχολικής μας μονάδας είναι ο χώρος διαφυγής και συγκέντρωσης.

Προσθέστε δευτερεύουσα επικεφαλίδα 2

 • Παίξαμε με το σακίδιο της χελωνίτσας του σεισμού, κουκλίτσας μασκότ και τα αντικείμενα που περιείχε.

Προσθέστε δευτερεύουσα επικεφαλίδα 4

 • Ετοιμάσαμε το δικό μας βαλιτσάκι, μέσα στο οποίο ζωγραφίσαμε, κόψαμε και κολλήσαμε τα αντικείμενα που πρέπει να έχουμε μαζί μας σε περίπτωση σεισμικής δόνησης.

Προσθέστε δευτερεύουσα επικεφαλίδα 5

 • Γνωρίσαμε και αντιγράψαμε τα τηλέφωνα έκτακτης ανάγκης.

Προσθέστε δευτερεύουσα επικεφαλίδα 9

Ο  Ο.Α.Σ.Π. δημιουργεί  εκπαιδευτικό υλικό παιδαγωγικά και διδακτικά κατάλληλο για  θέματα αντισεισμικής προστασίας με στόχο την ευαισθητοποίηση, ενημέρωση και εκπαίδευσή τους σε θέματα διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου.

Για  περισσότερα ενημερωθείτε από  http://www.oasp.gr

οασπ 5

Επίσκεψη βιολόγου στο νηπιαγωγείο μας!

Στα πλαίσια του Περιβαλλοντικού Προγράμματος΄΄Νερό, πολύτιμο αγαθό στον πλανήτη που κατοικώ΄΄,στις 15/2/2024 επισκέφτηκε το νηπιαγωγείο μας η βιολόγος Αλεξάνδρα Γλυκοφρύδη, εκπαιδευτικός ΠΕ04.

Τίτλος της επίσκεψής της:΄΄Από τον κύκλο του νερού στην κλιματική αλλαγή΄΄

Σκοπός της διδακτικής παρέμβασης ήταν να καταλάβουν οι μαθητές  πόσο πολύτιμο είναι το νερό στον πλανήτη μας ,αλλά και πως αυτό καθορίζει τη ζωή μας.

Η κυρία Αλεξάνδρα αρχικά γνωρίστηκε με τα παιδιά και τα υποδέχτηκε με το τραγούδι΄΄Ο κύκλος του νερού΄΄.

IMG 20240215 133224

 • Στη συνέχεια τα παιδιά γνώρισαν  την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στον κύκλο του νερού, μέσα από  εκπαιδευτικό βίντεο και παράλληλα παρατήρησαν και σε πρακτικό επίπεδο και συγκεκριμένα με πείραμα ,πως το λιώσιμο των πάγων ανεβάζει στην στάθμη του νερού για να σκεφτούν ποιες συνέπειες θα έχει αυτό για τους ανθρώπους και τη φύση.

πείραμα με παγάκια

Εκπαιδευτικά βίντεο

 • Σε αυτό το σημείο με μια πρακτική εφαρμογή και συγκεκριμένα με πείραμα διαπίστωσαν ,τι συμβαίνει στην πορεία του νερού όταν απομακρυνθούν τα φυτά από το περιβάλλον και πως σε αυτές τις περιπτώσεις μπορεί να υπερχειλίσουν τα φράγματα και να δημιουργηθούν πλημμύρες.

πείραμα για πλυμμήρα 1

 • Ύστερα οι μαθητές διερεύνησαν το οικολογικό τους αποτύπωμα σε νερό με την εφαρμογή από το φωτόδεντρο:

Υδάτινο Αποτύπωμα-Πόσο νερό έφαγες σήμερα;

 • Ακολούθησε  παιχνίδι με ανταλλαγή σταγόνων νερού με το υδάτινο αποτύπωμα που αφήνει το κάθε αγαθό!

παιχνίδι 2

 

 • Τέλος οι μαθητές ζωγράφισαν και δημιούργησαν ομαδικό κολλάζ με τα ευάλωτα στην κλιματική αλλαγή οικοσυστήματα.

κολλάζ

Ευχαριστούμε από καρδιάς την κυρία Αλεξάνδρα, που ανταποκρίθηκε στο κάλεσμά μας και μέσα από παιγνιώδη και βιωματική μάθηση προβλημάτισε τους μικρούς μας επιστήμονες στη σοβαρή απειλή του πλανήτη μας ΄΄την κλιματική αλλαγή΄΄.

IMG 20240215 182228

Δωρεά παιχνιδιού αυλής!

Ευχαριστούμε θερμά τον κύριο Λάζαρο Κοκκόλη και την κυρία Γιούλη Κατεμή για την ευγενική δωρεά παιχνιδιού εξωτερικού χώρου(σπιτάκι αυλής) στο νηπιαγωγείο μας!

Collage 20240215 181339

IMG 20240215 123355

Το σπιτάκι συναρμολογήθηκε από τον κύριο Λάζαρο και είναι έτοιμο να προσφέρει στους μικρούς μας φίλους χαρά και διασκέδαση! 

Ομαδική εθελοντική δράση καθαρισμού του προαύλιου χώρου!

8/2/2024

Οι λιλιπούτειοι μαθητές του νηπιαγωγείου μας με αφορμή την ηλιόλουστη μέρα και τη βοήθεια του εκπαιδευτικού και βοηθητικού προσωπικού, συνέβαλαν εθελοντικά να καθαριστεί ο προαύλιος χώρος. Άλλοι μαθητές μάζεψαν κλαδιά ,άλλοι φύλλα, άλλοι με τα φτυαράκια τους τα έβαλαν σε σακούλες, και άλλοι σκούπισαν το χώρο γύρω από την τσουλήθρα, προσπαθώντας με κάθε τρόπο να καθαρίσουν τα φύλλα και τα κλαδιά που μας έφεραν οι πολλοί δυνατοί άνεμοι των τελευταίων ημερών. Συγχαρητήρια για την εθελοντική τους βοήθεια, προκειμένου να διατηρηθεί καθαρός ο προαύλιος χώρος και να συνεχίζουν να χαίρονται το δημιουργικό παιχνίδι τους!

collage 3

collage 2

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση