19.06.2022 Χρόνια Πολλά για την γιορτή του Πατέρα!!!

Όταν ο Θεός έπλασε τον Μπαμπά! (VIDEO - ANIMATION) - Ψυχική και Σεξουαλική Υγεία - Μαρίνα Μόσχα

Η Παγκόσμια Ημέρα του Πατέρα γιορτάστηκε για πρώτη φορά στις 19 Ιουνίου 1910 και έκτοτε γιορτάζεται κάθε τρίτη Κυριακή του Ιουνίου. Γιορτή του πατέρα  ονομάζεται η ετήσια κινητή εορτή προς τιμήν του πατέρα, των πατρικών δεσμών και γενικά της επιρροής των πατέρων στην κοινωνία. Γιορτάζεται κάθε χρόνο την τρίτη Κυριακή του Ιουνίου σε πολλές χώρες παγκοσμίως, αν και σε ορισμένες χώρες η ημερομηνία μπορεί να διαφέρει. Θεωρείται συμπληρωματική εορτή μαζί με την ημέρα της μητέρας.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ ΣΤΟ ΕΙΔΙΚΟ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΝΕΟΥ ΖΥΓΟΥ ΔΗΜΟΥ ΑΒΔΗΡΩΝ ΞΑΝΘΗΣ

ΕΓΓΡΑΦΕΣ – 2022

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-2023 | 5ο ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΒΟΥΛΑΣ

Εγγραφή μαθητών/τριών
α) Στα Ειδικά Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που
έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, όπως αυτή ορίζεται στις σχετικές διατάξεις του
άρθρου 34 του ν. 4704/2020 (Α’ 133). Σύμφωνα με αυτές, στα Ειδικά Νηπιαγωγεία εγγράφονται
μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων
(4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Ειδικά Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2022-23,
μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2018 και τα Ειδικά Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις
έγκυρες αιτήσεις νηπίων και προνηπίων. Η εγγραφή πρoνηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου
γίνεται αυτεπάγγελτα, σύμφωνα με την παρ. 5 του αρθρ. 6 του Π.Δ. 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) όπως
τροποποιήθηκε με την παρ. 4 του άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
Η φοίτηση δύναται να διαρκέσει ως το 7ο έτος της ηλικίας σύμφωνα με την υποπερ. αα της περ.
α της παρ. 1 του άρ. 8 του ν.3699/2008 (ΦΕΚ Α΄ 199).
β) Στα Ειδικά Δημοτικά Σχολεία εγγράφονται μαθητές/τριες που συμπληρώνουν την 31η
Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής ηλικία έξι (6) ετών και άνω. Το σχολικό έτος 2022-23 στην Α’ Τάξη του
Ειδικού Δημοτικού Σχολείου θα φοιτήσουν οι μαθητές/τριες που γεννήθηκαν από 1-1-2016 έως 31-12-
2016.
γ) Η εγγραφή και φοίτηση μαθητών/τριών σε Ειδικό Νηπιαγωγείο ή σε Ειδικό Δημοτικό Σχολείο
πραγματοποιείται κατόπιν σχετικής γνωμάτευσης του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ.5) του
άρθρου 11 του ν. 4823/21 (ΦΕΚ 136 Α/3-8-2021).
δ) Απαραίτητα δικαιολογητικά για την εγγραφή των μαθητών/τριών στα Ειδικά Νηπιαγωγεία
είναι:

αα) Αίτηση εγγραφής – Υπεύθυνη δήλωση (επισυνάπτεται) από τους γονείς/κηδεμόνες των
μαθητών/τριών,
ββ) Σχετική γνωμάτευση του οικείου ΚΕ.Δ.Α.Σ.Υ. σύμφωνα με την παρ.5) του άρθρου 11 του ν.
4823/21 (ΦΕΚ 136 Α/3-8-2021)
γγ) Πιστοποιητικό γέννησης των μαθητών/τριών, το οποίο αναζητείται από τις σχολικές
μονάδες μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος myschool, σύμφωνα με την παρ. 4β, του άρθρου 6 του
Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α) και με την με αρ. πρωτ. Φ.6/498/57863/Δ1/6-4-2016 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ.:
«Η αναζήτηση μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος «myschool» πραγματοποιείται από το σχολείο
εγγραφής με βάση τα παρακάτω στοιχεία: 1. επώνυμο μαθητή/τριας 2. όνομα μαθητή/τριας 3. όνομα
πατέρα 4. όνομα μητέρας 5. ημερομηνία γέννησης. Σε περίπτωση που δύο ή περισσότεροι/ες προς
εγγραφή μαθητές/τριες στο ίδιο σχολείο έχουν και τα πέντε (5) στοιχεία ίδια, θα πραγματοποιείται
ταυτοποίηση με επιπλέον στοιχεία που θα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας, όπως είναι η διεύθυνση
κατοικίας. Τα παραπάνω πέντε (5) στοιχεία τα δηλώνει ο γονέας/κηδεμόνας του/της μαθητή/τριας με
υπεύθυνη δήλωσή του. Σε περίπτωση που προκύπτει για οποιονδήποτε λόγο αλλαγή στα στοιχεία
του/της μαθητή/τριας, πριν ή και μετά την εγγραφή του/της σε σχολική μονάδα της χώρας, ο
γονέας/κηδεμόνας θα πρέπει να ενημερώνει ως προς την αλλαγή αυτή τον οικείο Δήμο στον οποίο
είναι εγγεγραμμένος ο/η μαθητής/τρια. Ο Δήμος ολοκληρώνει την επικαιροποίηση των εν λόγω
στοιχείων στο ΟΠΣΕΔ και στη συνέχεια ο γονέας/κηδεμόνας οφείλει να ενημερώσει τον Διευθυντή της
σχολικής μονάδας σχετικά με τις αλλαγές που πραγματοποιήθηκαν, ώστε ο Διευθυντής να αντλήσει τα
καινούρια στοιχεία από το Πληροφοριακό Σύστημα «myschool».
δδ) Υπεύθυνη δήλωση του γονέα/κηδεμόνα για το/τα πρόσωπο/α που αναλαμβάνει/νουν την
προσέλευση και αποχώρηση του/της μαθητή/τριας, είτε μεταφέρεται με σχολικό μέσο μεταφοράς είτε
όχι (συμπεριλαμβάνεται στο έντυπο της αίτησης-υπεύθυνης δήλωσης).
εε) Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο
αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών. (παρ. 4, του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (Α 109), όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 2 του
άρθρου 44 του ν. 4777/2021 (Α’ 25).
στστ) Το Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή/τριας, σύμφωνα με τη με αρ. πρωτ.
Φ.6/1094/80261/Δ1/20-5-2015 εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ., (Α.Δ.Υ.Μ.)
ζζ) Αποδεικτικό στοιχείο, από το οποίο διαπιστώνεται η διεύθυνση κατοικίας του/της
μαθητή/τριας, προκειμένου οι μαθητές/τριες να εγγράφονται στα όρια της σχολικής περιφέρειας που
αντιστοιχεί σε κάθε Σ.Μ.Ε.Α.Ε. σύμφωνα με την παρ. 10 του άρθρου 8 του ν. 3699/2008 (ΦΕΚ 199 Α/2-
10-2008), όπως αυτή τροποποιήθηκε με την παρ. 1γ του αρθ. 51 του ν. 4547/18, ΦΕΚ-102 Α/12-6-18
όπου ορίζεται ότι «Οι σχολικές περιφέρειες των ΣΜΕΑΕ ορίζονται με απόφαση του περιφερειακού
διευθυντή εκπαίδευσης, ύστερα από εισήγηση του οικείου διευθυντή εκπαίδευσης της αντίστοιχης
βαθμίδας».
Ως εγγραφή στο Νηπιαγωγείο νοείται η πρώτη καταχώριση των στοιχείων του νηπίου-
προνηπίου στο Βιβλίο Μητρώου και στο πληροφοριακό σύστημα του Υπουργείου Παιδείας και
Θρησκευμάτων έως 21 Ιουνίου 2022. Η εγγραφή νηπίου στο δεύτερο έτος του νηπιαγωγείου γίνεται
αυτεπάγγελτα (παρ. 5 του άρθρου 6 του Π.Δ 79/2017 (ΦΕΚ 109 Α/1-8-2017).

ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΗΜΕΡΑ ΑΥΤΙΣΜΟΥ

Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού - Hxo News

Η Παγκόσμια Ημέρα Αυτισμού καθιερώθηκε να γιορτάζεται κάθε χρόνο στις 2 Απριλίου, με απόφαση της γενικής συνέλευσης του ΟΗΕ και με σκοπό την ενημέρωση της παγκόσμιας κοινής γνώμης για τον αυτισμό και την ευαισθητοποίηση σχετικά με την ομαλή ένταξη των αυτιστικών ατόμων στην κοινωνία.Ο όρος «αυτισμός» προέρχεται ετυμολογικά από τη λέξη «εαυτός» και υποδηλώνει την απομόνωση ενός ατόμου στον εαυτό του. Ο αυτισμός, αποτελεί μια ισόβια, πολύπλοκη, εκ γενετής νευροαναπτυξιακή διαταραχή που συνήθως εκδηλώνεται στη φάση της ανάπτυξης. Τα κλινικά χαρακτηριστικά του αυτισμού, περιλαμβάνουν την ελλειπή κοινωνική αλληλεπίδραση και επικοινωνία, την εκδήλωση στερεοτυπικών επαναληπτικών συμπεριφορών, την ύπαρξη γλωσσικών διαταραχών ή απουσίας λόγου, σημαντικού ή όχι βαθμού νοητική υστέρηση ή άλλων ιατρικών καταστάσεων.Η αιτία του παραμένει άγνωστη, αν και κάποιες γενετικές επιδράσεις αναγνωρίζονται ως σημαντικές σε συνδυασμό με κάποιους κυρίως περιγεννητικής φύσεως παράγοντες κινδύνου. Αν και ο αυτισμός δεν θεραπεύεται, έγκαιρες και εξειδικευμένες θεραπευτικές παρεμβάσεις βοηθούν στη βελτίωση της λειτουργικότητας των ατόμων.Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Προστασίας Αυτιστικών Ατόμων (ΕΕΠΑΑ), 1 στα 42 αγόρια και 1 στα 189 κορίτσια που γεννιούνται, διαγιγνώσκεται στο φάσμα του αυτισμού. Αυτό σημαίνει πως στην χώρα μας υπολογίζεται ότι υπάρχουν περίπου 150.000 άτομα με Αυτισμό. Ο αυτισμός προσδιορίστηκε για πρώτη φορά το 1943 από τον αμερικανο-αυστριακό ψυχίατρο Λίο Κάνερ στο πανεπιστημιακό νοσοκομείο «Τζονς Χόπκινς» της Βαλτιμόρης. Την ίδια περίοδο, ο Αυστριακός παιδίατρος Χανς Άσπεργκερ, περιέγραψε μία ηπιότερη μορφή της διαταραχής που είναι γνωστή ως Σύνδρομο Άσπεργκερ. Αυτές οι δύο διαταραχές βρίσκονται στη λίστα του DSM IV (Διαγνωστικό και Στατιστικό εγχειρίδιο για τις Νοητικές Διαταραχές) ως δύο από τις πέντε αναπτυξιακές διαταραχές που συμπεριλαμβάνονται στις διαταραχές αυτιστικού φάσματος. Οι άλλες είναι το Σύνδρομο Rett, PDD NOS (διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή), και η Παιδική Αποσυνδετική Διαταραχή. Όλες αυτές οι διαταραχές χαρακτηρίζονται από διάφορα επίπεδα βλάβης στις ικανότητες επικοινωνίας και στις κοινωνικές δεξιότητες, και επίσης από επαναλαμβανόμενες συμπεριφορές.

Χρόνια Πολλά για την επέτειο της 25ης Μαρτίου!

Στις 25 Μαρτίου έχουμε διπλή γιορτή. Θρησκευτική και εθνική.Η ορθόδοξη εκκλησία μας γιορτάζει τον Ευαγγελισμό της Παναγίας  και την αναγγελία της γέννησης του Ιησού.Γιορτάζει όμως και η πατρίδα μας, η Ελλάδα, γιατί μια τέτοια μέρα, στις 25 Μαρτίου 1821, οι Έλληνες αποφάσισαν να ξεσηκωθούν, να πολεμήσουν και να απελευθερωθούν από τον τουρκικό ζυγό στο οποίο βρίσκονταν για 400 ολόκληρα χρόνια.Ο απανταχού ελληνισμός  σήμερα τιμά τους προγόνους του και γιορτάζει την έναρξη της ελληνικής επανάστασης κατά της τουρκοκρατίας! Χρόνια Πολλά!!!

maxresdefault25martiou02