Εγγραφές μαθητών στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 28-02-2023

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΜΑΘΗΤΩΝ

Σας ενημερώνουμε ότι σύμφωνα με την σχετική εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (Φ.6/15035/Δ1, 09/02/2023), οι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-2024 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2023.  

Στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2023-24  θα φοιτήσουν οι μαθητές που γεννήθηκαν το 2019, δηλαδή οι μαθητές που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των 4 ετών.

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ-ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο (services.gov.gr) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr)) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας  Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet).
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή .

Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα  σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας,  είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης  επιμέλειας, με  ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα ενώ παράλληλα  επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».

Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

στ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ)

) Βιβλιάριο Υγείας του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

θ) Γνωμάτευση  από ΚΕΔΑΣΥ, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες.

Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη  μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα   με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης,ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει  ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες.

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ  ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για τη φοίτηση του μαθητή/ιας στο ολοήμερο τμήμα.

Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες  ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης(7:45 – 8:30)

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο  νήπια/προνήπια τα οποία  είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.
 2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής   είναι τα 5 νήπια/προνήπια.
 3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι  αυστηρά 7:45-8:00.
 4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος  πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.
 5. Πρόωρη αποχώρηση νηπίων /προνηπίων από το Ολοήμερο Τμήμα δεν προβλέπεται.

 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

Οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες θα προσκομίζουν τα απαιτούμενα παραστατικά στην προϊσταμένη  του σχολείου τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό (μάσκα, αποστάσεις) το χρονικό διάστημα από την 1η έως  την 20ή Μαρτίου 2023 κατόπιν συνεννόησης.

Επικοινωνία: στο τηλέφωνο του σχολείου  2265028744 ή στείλτε email στο mail@nip-delf.fok.sch.gr.

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα  στην διενέργεια της εγγραφής  μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας.

Αναλυτικές οδηγίες για την πρώτη εγγραφή των μαθητών θα βρείτε στο παρακάτω έγγραφο του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων:  https://blogs.sch.gr/nipdelf/files/2022/03/EGGRAFES-NHPGEIA.pdf

Εσωτερικός κανονισμός λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Δελφών για το Σχολικό έτος 2022-2023

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία Χωρίς κατηγορία | , στις 19-12-2022

Στον παρακάτω σύνδεσμο θα βρείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Δελφών όπως εγκρίθηκε:Λήψη αρχείου

Επίσης, έχει επισυναφθεί η ισχύουσα βασική νομοθεσία του Νηπιαγωγείου για το σχολικό έτος 2022-2023.

http://dipe.fok.sch.gr/wp442/wp-content/uploads/2022/09/Leitourgia-Nhp.pdf

Εγγραφές για το σχολικό έτος 2022-23

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Για τα παιδιά μας | , στις 09-03-2022

Αγαπητοί γονείς

Σας ενημερώνουμε  ότι

οι εγγραφές των προνηπίων – νηπίων που φοιτούν για πρώτη φορά στο Νηπιαγωγείο              και οι εγγραφές των μαθητών που φοιτούν για πρώτη φορά στην Α ́ τάξη του Δημοτικού Σχολείου θα πραγματοποιηθούν το χρονικό διάστημα από 1 έως 20 Μαρτίου 2022.

 • ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΑ

Oι αιτήσεις εγγραφών στα δημόσια Νηπιαγωγεία Γενικής Παιδείας,   για το σχολικό έτος 2022-2023 θα πραγματοποιηθούν από 1 έως 20 Μαρτίου 2022. Εγγραφές μετά την 20η Μαρτίου θεωρούνται εκπρόθεσμες και χρειάζονται την έγκριση του/της Διευθυντή/τριας Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης.

Την Ηλεκτρονική Αίτηση Εγγραφής υποβάλλουν οι γονείς/κηδεμόνες για το Νηπιαγωγείο που ανήκει το νήπιο-προνήπιο, βάσει της διεύθυνσης κατοικίας τους σύμφωνα με τα όρια της σχολικής περιφέρειας του Νηπιαγωγείου, μέσω της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης στην ηλεκτρονική διεύθυνση:  https://proti-eggrafi.services.gov.gr/

Στα Νηπιαγωγεία, για το σχολικό έτος 2022-2023, θα φοιτήσουν μαθητές/τριες που έχουν συμπληρώσει τη νόμιμη ηλικία εγγραφής, δηλαδή, εγγράφονται μαθητές/τριες που την 31η Δεκεμβρίου του έτους εγγραφής συμπληρώνουν την ηλικία των τεσσάρων (4) ετών. Συγκεκριμένα, εγγράφονται στα Νηπιαγωγεία για το σχολικό έτος 2021-22, μαθητές/τριες γεννημένοι/ες το 2017 και το 2018 και τα Νηπιαγωγεία υποχρεούνται να δεχτούν όλες τις αιτήσεις νηπίων και προνηπίων που έχουν γεννηθεί αυτά τα έτη.

ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΕΓΓΡΑΦΩΝ

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΙΤΗΣΗ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

ΑΙΤΗΣΗ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ ΕΓΓΡΑΦΗΣ

 Για την εγγραφή του νηπίου/προνηπίου οι γονείς/ κηδεμόνες πρέπει να ακολουθήσουν τα εξής βήματα:

 • Είσοδος στη σελίδα της εφαρμογής (Εγγραφή στο Νηπιαγωγείο (services.gov.gr)) και επιλογή του Νηπιαγωγείου στο οποίο ανήκει σύμφωνα με τη διεύθυνση κατοικίας του.
 • Χρήση κωδικών: Οι γονείς/κηδεμόνες, κατά την είσοδό τους στην ηλεκτρονική Υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (Βρείτε τη δημόσια υπηρεσία που θέλετε – Gov.gr (www.gov.gr)) αυθεντικοποιούνται με την χρήση των κωδικών-διαπιστευτηρίων της Γενικής Γραμματείας Πληροφοριακών Συστημάτων Δημόσιας Διοίκησης του Υπουργείου Ψηφιακής Διακυβέρνησης (taxisnet). 
 • Συμπλήρωση στοιχείων επικοινωνίας: Κατά την είσοδό του στο σύστημα, ο γονέας/κηδεμόνας συμπληρώνει τα στοιχεία ηλεκτρονικού ταχυδρομείου (προαιρετικά) και κινητού τηλεφώνου μέσω του οποίου θα ενημερώνεται για την πορεία της αίτησής του.

Για την υποβολή της αίτησης οι γονείς/κηδεμόνες συμπληρώνουν διαδοχικά τα ακόλουθα:

 α) τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου για το οποίο αιτείται την εγγραφή .

Το σύστημα διαλειτουργεί με το Μητρώο Πολιτών και το Πληροφοριακό Σύστημα myschool και παρέχει στον γονέα/κηδεμόνα λίστα των τέκνων που είναι εγγεγραμμένα στην οικογενειακή του μερίδα, τα οποία είναι σε ηλικία εγγραφής στο Νηπιαγωγείο και τα οποία δεν είναι εγγεγραμμένα          σε άλλη σχολική μονάδα. Τα στοιχεία των τέκνων είναι συμπληρωμένα και ο γονέας/κηδεμόνας επιλέγει το τέκνο για το οποίο επιθυμεί να υποβάλει αίτηση. Σε περίπτωση ωστόσο που για οποιοδήποτε λόγο η λίστα δεν περιλαμβάνει το τέκνο που επιθυμεί να εγγράψει, έχει τη                δυνατότητα να εισάγει μόνος του τα στοιχεία του νηπίου/προνηπίου και να τεκμηριώσει τη σχέση κηδεμονίας,  είτε με δικαστική απόφαση επιμέλειας είτε με ιδιωτικό συμφωνητικό ρύθμισης  επιμέλειας, με  ανάρτηση σχετικού αποδεικτικού σε ψηφιακή μορφή,.

β) τη διεύθυνση μόνιμης κατοικίας του, την οποία τεκμηριώνει αναρτώντας σε ψηφιακή μορφή εγγράφου σχετικό αποδεικτικό, όπως λογαριασμό ΔΕΚΟ, μισθωτήριο συμβόλαιο, ή άλλο δημόσιο πρόσφατο έγγραφο από το οποίο να προκύπτει ρητά η διεύθυνση κατοικίας,.

γ) το ονοματεπώνυμο άλλου/λων τέκνου/ων, που φοιτά/τούν στην ίδια ή σε συστεγαζόμενη σχολική μονάδα, εφόσον υπάρχει/χουν και για το/τα οποίο/α θα χρειαστεί να προσκομίσει Βεβαίωση Φοίτησης από τον/την Διευθυντή/ρια της συστεγαζόμενης σχολικής μονάδας.

δ) εάν επιθυμούν τη φοίτηση του νηπίου/προνηπίου στο Προαιρετικό Ολοήμερο πρόγραμμα ή/και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής,

ε) τα στοιχεία των συνοδών των νηπίων/προνηπίων κατά την προσέλευση και αποχώρηση τους από τη σχολική μονάδα και

 στ) επιλέγουν τη δήλωση: «Υποβάλλοντας αυτή την αίτηση, αναλαμβάνω την ευθύνη για την ασφαλή προσέλευση και αποχώρηση του νηπίου/προνηπίου».                                                               Ιδιαίτερη προσοχή θα πρέπει να δοθεί στο ότι τα δικαιολογητικά για τα (γ) και (δ) προσκομίζονται στη σχολική μονάδα εντός του χρονικού διαστήματος που ορίζει ο/η Προϊστάμενος/η-Διευθυντής/ρια του Νηπιαγωγείου.

Πριν την οριστική υποβολή της αίτησης,  οι γονείς/κηδεμόνες ενημερώνονται από την ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) για τα παραστατικά που θα απαιτηθεί να προσκομίσουν κατά την επίσκεψή τους στη σχολική μονάδα. Σε αυτά τα παραστατικά, πέρα από τα (γ) και (δ) εφόσον τα έχει αιτηθεί, περιλαμβάνονται τα:

ζ) Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή, (Α.Δ.Υ.Μ)

η) Βιβλιάριο Εμβολίων, του/της μαθητή/τριας, ή προσκόμιση άλλου στοιχείου, από το οποίο αποδεικνύεται ότι έγιναν τα εμβόλια που προβλέπονται και είναι ενταγμένα στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών.

θ) Βεβαίωση από ΚΕΣΥ, ή Δημόσιο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο ή άλλη αρμόδια δημόσια υπηρεσία, εφόσον υπάρχει, σε περιπτώσεις μαθητών/τριών με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες. Επισημαίνεται ότι η γνωμάτευση αυτή δεν αποτελεί προϋπόθεση εγγραφής του μαθητή/τριας στο Νηπιαγωγείο, διευκολύνει όμως την οργάνωση για την υποστήριξη  μαθητών με ΕΕΑ.

Πριν την τελική υποβολή της αίτησης, απαιτείται η έγγραφη συναίνεση του έτερου γονέα/κηδεμόνα   με υπεύθυνη δήλωση του. Μετά την υποβολή της αίτησης,ο γονέας/κηδεμόνας λαμβάνει  ενημερώσεις στο κινητό τηλέφωνο που έχει δηλώσει κατά την ηλεκτρονική υποβολή της            αίτησής του για την πορεία της. Εφόσον απαιτηθούν διορθώσεις, η αίτησή του επιστρέφεται          στον ίδιο από το Νηπιαγωγείο, προκειμένου να τις πραγματοποιήσει. Έπειτα από τις σχετικές διορθώσεις, η αίτηση γίνεται «αποδεκτή».                                                                               

Σημειώνεται ότι η «αποδοχή» της αίτησης δεν συνεπάγεται απαραίτητα φοίτηση του νηπίου στη δηλωθείσα σχολική μονάδα.

Σε περιπτώσεις γονέων/κηδεμόνων που αδυνατούν να κάνουν χρήση της ηλεκτρονικής υπηρεσίας, η αίτηση μπορεί να γίνει με αυτοπρόσωπη παρουσία στο Νηπιαγωγείο.

Για τον σκοπό αυτό ο/η Διευθυντής/ρια – Προϊστάμενος/η του νηπιαγωγείου εισέρχεται στην ηλεκτρονική υπηρεσία «Πρώτη Εγγραφή» της Ενιαίας Ψηφιακής Πύλης (gov.gr) και καταχωρίζει την αίτηση σύμφωνα με τα δικαιολογητικά που του προσκομίζουν οι γονείς/κηδεμόνες

Για την υποστήριξη μαθητών/τριών, των οποίων οι γονείς/κηδεμόνες ανήκουν σε ευάλωτες κοινωνικές ομάδες όπως: πολύτεκνοι / τρίτεκνοι / μονογονεϊκές οικογένειες, γονείς με χρόνιες παθήσεις ή ενταγμένοι σε πρόγραμμα απεξάρτησης ή φυλακισμένοι καθώς και πολίτες τρίτων χωρών που διαμένουν σε κέντρα ή σε δομές φιλοξενίας του ελληνικού κράτους ή της Ύπατης Αρμοστείας του Ο.Η.Ε., δίνεται η δυνατότητα καταχώρισης αίτησης, με όσα στοιχεία είναι διαθέσιμα από τον γονέα/κηδεμόνα.

ΕΓΓΡΑΦΕΣ ΣΤΟ ΠΡΟΑΙΡΕΤΙΚΟ ΟΛΟΗΜΕΡΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

ΚΑΙ ΣΤΟ ΤΜΗΜΑ ΠΡΟΩΡΗΣ  ΥΠΟΔΟΧΗΣ

Στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα και στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής των Νηπιαγωγείων του Ενιαίου Τύπου Ολοήμερου Νηπιαγωγείου εγγράφονται οι μαθητές/τριες κατόπιν σχετικής αίτησης δήλωσης των γονέων/κηδεμόνων τους. Δεν απαιτούνται δικαιολογητικά και προϋποθέσεις για τη φοίτηση του μαθητή/ιας στο ολοήμερο τμήμα.

Οι Διευθυντές/ριες και οι Προϊστάμενοι/ες των Νηπιαγωγείων κάνουν δεκτές όλες  ανεξαιρέτως τις αιτήσεις των γονέων/κηδεμόνων για φοίτηση των μαθητών/τριών στο Προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα χωρίς προϋποθέσεις.

Προϋποθέσεις συμμετοχής μαθητών στο Τμήμα Πρόωρης(7:45 – 8:30)   

 1. Στο Τμήμα Πρόωρης Υποδοχής δικαίωμα συμμετοχής έχουν μόνο  νήπια/προνήπια τα οποία     είναι εγγεγραμμένα και φοιτούν στο προαιρετικό Ολοήμερο Πρόγραμμα.

2. Ο ελάχιστος αριθμός για τη λειτουργία του Τμήματος Πρόωρης Υποδοχής   είναι τα 5 νήπια/προνήπια.

3. Ο χρόνος προσέλευσης στο συγκεκριμένο τμήμα είναι  αυστηρά 7:45-8:00.

4. Η αποχώρηση των μαθητών/τριών του Προαιρετικού Ολοήμερου Προγράμματος  πραγματοποιείται στις 16:00 σύμφωνα με το Ωρολόγιο Πρόγραμμα του Ενιαίου Τύπου     Ολοήμερου Νηπιαγωγείου.

 

ΩΡΕΣ ΠΡΟΣΕΛΕΥΣΗΣ ΓΟΝΕΩΝ/ΚΗΔΕΜΟΝΩΝ  ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΜΑΣ

 • Στα πλαίσια των μέτρων προστασίαςαπότονCOVID19,οι ενδιαφερόμενοι γονείς/κηδεμόνες θα προσκομίζουν τα απαιτούμενα παραστατικά στην είσοδο του σχολείου τηρώντας όλα τα μέτρα προστασίας από τον κορωνοϊό (μάσκα, αποστάσεις) το χρονικό διάστημα από την 1η έως  την 20ή Μαρτίου 2021 κατόπιν συνεννόησης 

Επικοινωνία: στο τηλέφωνο του σχολείου  2265028744 ή στείλτε email στο mail@nip-delf.fok.sch.gr

 

Σε περίπτωση που αντιμετωπίσετε πρόβλημα  στην διενέργεια της εγγραφής  επικοινωνήστε μαζί μας.

 

Για επιπλέον πληροφορίες που αφορούν στην πρώτη εγγραφή προνηπίων  επισυνάπτεται το έγγραφό  με τις οδηγίες που έχει σταλεί από το ΥπουργείοΛήψη αρχείου

Εσωτερικός κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου Δελφών

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία Γονείς | , στις 25-02-2022

Παρακάτω θα βρείτε τον Εσωτερικό Κανονισμό Λειτουργίας του Νηπιαγωγείου Δελφών για το σχολικό έτος 2021-22, όπως έχει εγκριθεί.Λήψη αρχείου

Διάθεση self -tests για τους μαθητές από τα φαρμακεία

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Γονείς | , στις 12-09-2021

Σας ενημερώνουμε ότι από 08/09/2021 έως 17/09/2021 μπορείτε να παραλάβετε 6 δωρεάν selftest (για τις επόμενες 3 εβδομάδες λειτουργίας των σχολείων) από τα φαρμακεία.
Για παραπάνω πληροφορίες  ενημερωθείτε από το σχετικό Δελτίο Τύπου του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων
https://www.minedu.gov.gr/rss/49943-07-09-21-diathesi-self-test-gia-tous-mathites-apo-ta-farmakeia-2

Καλή Σχολική Χρονιά!!!

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Γονείς | , στις 10-09-2021

ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ
&

ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ

Δελφοί, 10 – 9 – 2021

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ

Σας ανακοινώνουμε ότι ο καθιερωμένος αγιασμός με την έναρξη του σχολικού έτους 2021 – 2022 , θα πραγματοποιηθεί τη Δευτέρα, 13 Σεπτεμβρίου 2021, στις 09:00. Οι μαθητές θα προσέλθουν στις 08:45 με μάσκες, σύμφωνα με τα πρωτόκολλα του ΕΟΔΥ.

Οι μαθητές του Νηπιαγωγείου και της Α΄ τάξης θα συνοδεύονται από ένα γονέα, που θα παραμείνει στο πίσω μέρος του προαύλιου χώρου, τηρώντας τις προβλεπόμενες αποστάσεις. Η χρήση μάσκας είναι για όλους υποχρεωτική.

Οι μαθητές κατά την είσοδό τους στο σχολείο, θα επιδεικνύουν είτε πιστοποιητικό νόσησης 6 μηνών είτε την αρνητική δήλωση self-test, που θα έχει δηλωθεί στην πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/ . (Στη δήλωση θα πρέπει να υπάρχει ο κωδικός που εμφανίζεται κατά τη δήλωση στην πλατφόρμα).

Τα self tests πρέπει να έχουν διενεργηθεί έως και 24 ώρες πριν την είσοδο στη σχολική μονάδα.

Η Δ/ΝΤΡΙΑ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ

Η ΠΡ/ΝΗ ΤΟΥ ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟΥ

Εσωτερικός Κανονισμός Λειτουργίας Νηπιαγωγείου Δελφών

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία ΑΝΑΡΤΗΣΕΙΣ, Γονείς | , στις 06-07-2021

Κάθε σχολείο οφείλει να έχει έναν εσωτερικό κανονισμό λειτουργίας και την ομαλή λειτουργία κατά τη διάρκεια της κάθε σχολικήε χρονιάς. Παρακάτω θα βρείτε τον ΕΚΛ του Νηπιαγωγείου Δελφών, φια το Σχολ. Έτος 2020-21, εγκεκριμένο από τη Διευθύντρια Π.Ε. Φωκιδας και από την Συντονίστρια Εκπαιδευτικού Έργου.
Παρακαλώ ενημερωθείτε.Λήψη αρχείου

Ενημέρωση για την εφαρμογή του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία Γονείς | , στις 19-05-2021

Σύμφωνα με την εγκύκλιο που εστάλλει σήμερα, 19-5-2021,  στα σχολεία, παραμένει η υποχρεωτικότητα διενέργειας του self test για  covid-19, με τη διαφορά, ότι θα γίνεται 1 φορά την εβδομάδα. Κάθε Δευτέρα θα πρέπει να επιδεικνύετε την Σχολική Κάρτα με το αρνητικό αποτέλεσμα του self test.  Προτείνεται να κάνετε το test  από την Κυριακή το απόγευμα και μετά. Το αποτέλεσμα πρέπει να ανεβαίνει στην ηλεκτρονική  πλατφόρμα https://self-testing.gov.gr/,  για περισσότερες λεπτομέρειες, ενημερωθείτε από τη σχετική εγκύκλιο παρακάτω.Λήψη αρχείου

και από το σχετικό ΦΕΚ.


Λήψη αρχείου

Επιστροφή στο σχολείο μας!

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ, Γονείς | , στις 07-05-2021

Αγαπητοί γονείς, Χρόνια πολλά, Χριστός Ανέστη!!! Ενόψει της επανέναρξης των μαθημάτων με την ολοκλήρωση των διακοπών του Πάσχα, σας ενημερώνουμε για τα ακόλουθα:

 1. Ωρολόγιο πρόγραμμα μαθημάτων: Το πρόγραμμα της δια ζώσης διδασκαλίας είναι το ίδιο που ίσχυε και πριν την αναστολή των μαθημάτων. Με βάση τα έως τώρα δεδομένα, η λειτουργία του νηπιαγωγείου θα είναι όπως ακριβώς και πριν τη διακοπή της δια ζώσης λειτουργίας , υποχρεωτική χρήση μάσκας τόσο στη αίθουσα διδασκαλίας όσο και στο διάλειμμα, χρήση αντισηπτικών, αερισμός χώρων, σχολαστικός καθαρισμός κατά τη διάρκεια των μαθημάτων το πρωί αλλά και μετά το πέρας των μαθημάτων το μεσημέρι κ.λπ.).
 2. Αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19: Ο αυτοδιαγνωστικός έλεγχος (self test) για COVID-19 είναι ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΟΣ για τους μαθητές/μαθήτριες, εκπαιδευτικούς και το λοιπό προσωπικό των σχολείων. Ενημερωθείτε σχετικά από την εγκύκλιο του Υ.ΠΑΙ.Θ. (ΕΔΩ) και από την Κ.Υ.Α. (ΕΔΩ).  Σας παρακαλούμε να προμηθευτείτε ΣΗΜΕΡΑ από το φαρμακείο το self test για να προλάβουμε τυχόν ελλείψεις.
 3. Είσοδος στο σχολείο – επίδειξη της σχολικής κάρτας: Για τη συμμετοχή των μαθητών στα μαθήματα είναι απαραίτητη η προσκόμιση της σχολικής κάρτας για COVID-19 με αρνητική δήλωση αποτελέσματος. Η δήλωση θα επιδεικνύεται από τους μαθητές ή τους γονείς/κηδεμόνες  στους εφημερεύοντες εκπαιδευτικούς κατά την είσοδό τους στο σχολείο.  Στην περίπτωση που μαθητής δεν επιδείξει τη σχολική κάρτα κατά την είσοδό του στο σχολείο, τότε δεν γίνεται δεκτός, λαμβάνει απουσία και απομακρύνεται από την σχολική μονάδα, ενώ θα καλείται ο γονέας του να τον παραλάβει. Οδηγίες για τη διενέργεια του αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test)
  1. Η προμήθεια του self-test γίνεται δωρεάν από το φαρμακείο στους γονείς/κηδεμόνες των παιδιών. Χρειάζεται ο Α.Μ.Κ.Α και η αστυνομική ταυτότητα ή οποιοδήποτε άλλο έγγραφο ταυτοποίησης του γονέα/κηδεμόνα που θα πάρει το τεστ.
  2. To self -test στα παιδιά γίνεται από τους γονείς τους στο σπίτι έως και είκοσι τέσσερις ώρες ΠΡΙΝ έρθουν στο σχολείο τη Δευτέρα και την Πέμπτη. Παρακολουθείστε το βίντεο με οδηγίες για τη διενέργεια του self-test: https://youtu.be/uqy9EtE1uuE
   (καλό θα είναι να γίνεται Κυριακή βράδυ και Τετάρτη βράδυ)
  3. Μετά τη διενέργεια του τεστ οι γονείς/κηδεμόνες των παιδιών πρέπει να δηλώσουν το αποτέλεσμα στην σχετική ηλεκτρονική πλατφόρμα εδώ:. https://dilosi.services.gov.gr/login/?next=/templates/COVID19-SCHOOL-CARD/create/ Για τη σύνδεση στη πλατφόρμα χρειάζονται οι κωδικοί του taxisnet
  4.  Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι αρνητικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα  σχολική κάρτα αρνητικού αποτελέσματος, την οποία οι γονείς εκτυπώνουν και τη δίνουν στο παιδί για να την έχει μαζί του στο σχολείο.
  5. Σε περίπτωση αδυναμίας εκτύπωσης, μπορείτε να φέρετε χειρόγραφη βεβαίωση, σύμφωνα με το παράρτημα 1 του ΦΕΚ. (http://dipe.fok.sch.gr/wp442/wp-content/uploads/2021/05/FEK-B1825self-test.pdf   σελίδα 6)
  6.  Εάν το αποτέλεσμα του τεστ είναι θετικό, εκδίδεται από την πλατφόρμα σχολική κάρτα θετικού αποτελέσματος η οποία και εκτυπώνεται.  Στη συνέχεια οι γονείς θα πρέπει να μεταβούν με το παιδί, μέσα σε 24ώρες, σε μια δημόσια δομή,  για δωρεάν επαναληπτικό έλεγχο. Μέχρι να γίνει αυτό όλη η οικογένεια παραμένει σε κατ’ οίκον περιορισμό ακολουθώντας τις σχετικές οδηγίες του Ε.Ο.Δ.Υ..
  7.  Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι αρνητικό, τότε εκδίδεται σχετική βεβαίωση από τη δημόσια δομή και το παιδί επιστρέφει στο σχολείο έχοντας μαζί του αυτή τη βεβαίωση.
  8.  Εάν το αποτέλεσμα του επαναληπτικού ελέγχου είναι θετικό, ακολουθείται το πρωτόκολλο του Ε.Ο.Δ.Υ.

  Καλή επιστροφή!!!

 

Διαδικτυακή Αποκριάτικη γιορτή για μικρούς και μεγάλους «Το στοιχειό της Χάρμαινας αλά θέατρο σκιών»

0

Συγγραφέας: ΝΗΠΙΑΓΩΓΕΙΟ ΔΕΛΦΩΝ | Κατηγορία Για τα παιδιά μας | , στις 10-03-2021

Διαδικτυακή Αποκριάτικη γιορτή για μικρούς και μεγάλους

«Το στοιχειό της Χάρμαινας αλά θέατρο σκιών»

 

Σάββατο 13 Μαρτίου 2021 | Ώρες 11.00 – 13.00

 

Οι επαγγελματίες ψυχικής υγείας της Εταιρίας Κοινωνικής Ψυχιατρικής Π. Σακελλαρόπουλος προσκαλούν μικρούς και μεγάλους σε μια άκρως αποκριάτικη γιορτή μέσω διαδικτύου!

Μπορεί η πανδημία να μας έχει περιορίσει στα σπίτια μας και οι μασκαράδες φέτος να μην ξεχυθούν στους δρόμους, αλλά το πνεύμα του καρναβαλιού παραμένει ακμαιότατο.

Από την Άμφισσα και τα «Στοιχειά» της θα ζωντανέψουμε διαδικτυακά τα αποκριάτικα έθιμα του τόπου μας. Αφήστε τη φαντασία σας ελεύθερη, φορέστε την καλύτερη διάθεση και στολή σας και συνδεθείτε για να διασκεδάσουμε όλοι μαζί!

 

Σ’ αυτή τη συνάντηση θα φροντίσουμε να γιορτάσουμε το καρναβάλι όπως του αξίζει με χορούς, μουσικές, μασκαρέματα, κατασκευή αποκριάτικης μάσκας και σερπατίνες.

Το μόνο που χρειάζεται να είστε εκεί μαζί μας, έτοιμοι για συμμετοχή, μπόλικη κίνηση και δημιουργία!

 

Η δράση θα πραγματοποιηθεί μέσω της πλατφόρμας ΖΟΟΜ. Αυτό που θα χρειαστεί είναι να κάνετε την εγγραφή σας στο παρακάτω link αλλά και στη σελίδα του φορέα στο www.ekpse.gr και το Facebook/ekpse.

 

Zoom link: https://zoom.us/meeting/register/tJEvcOuhrTgiGtGXCmpsB-_MOfk8TGSt_Sw-

 

Με την εγγραφή σας θα λάβετε ενημέρωση αναφορικά με τα υλικά που θα χρειαστείτε για την χειροτεχνία.

 

Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να καλείτε στη γραμματεία του Κέντρου Ημέρας παιδιών, εφήβων και ενηλίκων Ν. Φωκίδας στο τηλέφωνο 22650 23333.

 

Διοίκηση Δομής Φωκίδας

Εταιρία Κοινωνικής Ψυχιατρικής Παναγιώτης Σακελλαρόπουλος

 Εθνικής Αντιστάσεως 13,
Άμφισσα Τ.Κ. 33100
Τηλ. 22650 22924, τηλ. & Fax 22650 22600

Email: ekpsfoki@otenet.gr 

Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων