Ωράριο

Πρωινό Υποχρεωτικό Τμήμα :

Ώρα προσέλευσης : 08:15-08:30

Ώρα αποχώρησης :  13:00

 

Ολοήμερο Προαιρετικό Τμήμα :

Ώρα προσέλευσης : 08:15-08:30

Ώρα αποχώρησης :  16:00