«

»

Ιαν 10 2013

Χαρακτηρισμός Φοίτησης Μαθητών

Χαρακτηρισμός Φοίτησης Μαθητών

Παρ. 1: “Επαρκής” χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:

α) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή, που σημειώθηκαν κατά το οικείο διδακτικό έτος, ανεξάρτητα από το λόγο στον οποίο οφείλονται, δεν υπερβαίνει τις πενήντα (50).

β) Το σύνολο των απουσιών του μαθητή δεν υπερβαίνει τις εκατόν τριάντα (130), από τις οποίες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται σχετικώς.

γ) Κατ’ εξαίρεση, ο σύλλογος των διδασκόντων κάθε σχολείου του μαθητή, με ειδική πράξη, του χαρακτηρίζει επαρκή τη φοίτηση, αν και σημείωσε απουσίες περισσότερες από εκατό τριάντα (130) και όχι πέρα των εκατόν ογδόντα (180), με την προϋπόθεση ότι όλες οι απουσίες, που είναι πάνω από τις πενήντα (50) δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σχετικώς, η επίδοσή του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, με την έννοια ότι ο Γενικός Μέσος Όρος της προφορικής βαθμολογίας, που προκύπτει από το άθροισμα των μέσων όρων των τριμηνιαίων ή τετραμηνιαίων βαθμών, διαιρούμενο με τον αριθμό των διδασκομένων μαθημάτων, είναι τουλάχιστον δέκα πέντε (15) και η διαγωγή του είναι “Κοσμιοτάτη”.

Οι μαθητές, που η φοίτηση τους χαρακτηρίζεται “επαρκής”, θεωρούνται ότι φοίτησαν κανονικά και γίνονται δεκτοί στις προαγωγικές ή απολυτήριες εξετάσεις περιόδου Ιουνίου.

Παρ. 2: “Ελλιπής” χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:

α) Σημείωσε πάνω από εκατό (130) και όχι περισσότερες από εκατόν ογδόντα (180) απουσίες, από τις οποίες όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια που βεβαιώνεται κατά τ` ανωτέρω, αλλά η φοίτηση του δεν χαρακτηρίστηκε από το Σύλλογο των διδασκόντων επαρκής κατά την έννοια των διατάξεων του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου.

β) Κατ’ εξαίρεση, ο σύλλογος των διδασκόντων μπορεί με ειδική πράξη του να χαρακτηρίσει ελλιπή τη φοίτηση μαθητή, που σημείωσε πάνω από εκατόν ογδόντα (180) και όχι περισσότερες από διακόσιες τριάντα (230) απουσίες, εφόσον όλες οι πάνω από τις πενήντα (50) είναι δικαιολογημένες ή οφείλονται σε ασθένεια, που βεβαιώνεται σχετικώς, η επίδοση του κρίνεται ιδιαίτερα ικανοποιητική, κατά την έννοια της διάταξης του εδαφίου γ` της προηγούμενης παραγράφου, και η διαγωγή του είναι “Κοσμιοτάτη”.

Οι μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται “ελλιπής”, παραπέμπονται σε ολική κατά το Σεπτέμβριο εξέταση, που διενεργείται σύμφωνα με τις κείμενες διατάξεις.

Παρ. 3: “Ανεπαρκής” χαρακτηρίζεται η φοίτηση μαθητή, εφόσον:

Ο μαθητής σημείωσε πάνω από τις πενήντα (50) απουσίες και δεν εμπίπτει σε καμία από τις διατάξεις των παραγράφων 2 και 3 του παρόντος άρθρου.

Μαθητές, των οποίων η φοίτηση χαρακτηρίζεται “ανεπαρκής”, είναι υποχρεωμένοι να επαναλάβουν την φοίτηση τους στην ίδια τάξη.

Δικαιολόγηση απουσιών
Ο κηδεμόνας κάθε μαθητή που απουσίασε για λόγους υγείας από το Σχολείο περισσότερο από δύο (2) ημέρες είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει ο ίδιος το βραδύτερο μέχρι και τη δεκάτη ημέρα από την επιστροφή του μαθητή στο Σχολείο, βεβαίωση δημόσιου νοσηλευτικού ιδρύματος ή σχολιατρικής υπηρεσίας ή οποιουδήποτε ιδιώτη γιατρού, που να πιστοποιεί το είδος και τη διάρκεια της ασθένειας.
Η βεβαίωση αυτή μπορεί να χρησιμεύσει ως δικαιολογητικό για τις αντίστοιχες απουσίες. Μετά την παραπάνω προθεσμία κανένα δικαιολογητικό υποβαλλόμενο εκπρόθεσμα δε γίνεται δεκτό. Κάθε βεβαίωση υποβάλλεται με αίτηση και καταχωρίζεται στο πρωτόκολλο απαραιτήτως.
Για τη δικαιολόγηση των απουσιών μίας ή δύο ημερών λόγω ασθενείας ή άλλων σοβαρών οικογενειακών λόγων, αρκεί και ενυπόγραφο σημείωμα από τον κηδεμόνα που το φέρνει ο ίδιος αποκλειστικά δέκα (10) μέρες το πολύ μετά την επάνοδο του μαθητή στο Σχολείο.
Με τον τρόπο αυτό ο κηδεμόνας μπορεί να δικαιολογήσει τις απουσίες το πολύ δέκα (10) ημερών αθροιστικά για όλο το χρόνο.
Τα δικαιολογητικά που υποβάλλονται δε δεσμεύουν το Σύλλογο Διδασκόντων όταν ο ίδιος γνωρίζει με ικανά και επαρκή στοιχεία τους πραγματικούς λόγους απουσίας του μαθητή.

 

 

About the author

ΑΝΔΡΕΑΣ ΠΕΡΙΒΟΛΑΡΗΣ


Περισσότερες πληροφορίες

Αφήστε μια απάντηση

Top
 
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων