Το ΚΕΔΔΥ N. Ηρακλείου

εικόνα 10

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. Ν. Ηρακλείου είναι ένα Kέντρο Διαφοροδιάγνωσης*, Διάγνωσης** και Υποστήριξης Ειδικών Εκπαιδευτικών Αναγκών το οποίο ιδρύθηκε με το Νόμο 3699/2008 (ΦΕΚ 199/2008).

Aποτελεί  αποκεντρωμένη δημόσια υπηρεσία εκπαίδευσης του Υπουργείου Παιδείας  και Θρησκευμάτων. Υπάγεται στην Περιφερειακή Διεύθυνση Π/θμιας και Δ/θμιας Εκπαίδευσης Κρήτης (Νόμος Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης 3699/2008, ΦΕΚ 199/τ. α’ /02-10-2008).

* Διαφορική διάγνωση ή διαφοροδιάγνωση είναι η διαγνωστική διαδικασία μέσω της οποίας αποκλείονται παθήσεις με παρόμοια συμπτώματα ώστε να καταλήξουμε στην επικρατέστερη διάγνωση. Η διαφορική διάγνωση αποτελεί μέρος της διεπιστημονικής αξιολόγησης με σκοπό τη συγκέντρωση των αναγκαίων δεδομένων για το σχεδιασμό και την εφαρμογή κατάλληλων εκπαιδευτικών προγραμμάτων και την παροχή κατάλληλων υποστηρικτικών δομών και υπηρεσιών.

** «Διάγνωση», κατά τις διατάξεις του Ν.3699/2008 είναι η εκπαιδευτική αξιολόγηση με σκοπό τη συγκέντρωση στοιχείων και δεδομένων που θα βοηθήσουν στο σχεδιασμό και την εφαρμογή εκπαιδευτικών προγραμμάτων – παρεμβάσεων.

Ποιο είναι το έργο του ΚΕΔΔΥ;

Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ. αξιολογεί μαθητές που δεν έχουν συμπληρώσει το εικοστό δεύτερο (22ο) έτος της ηλικίας τους με σκοπό:

α. Την εισήγηση για εγγραφή και φοίτηση των μαθητών αυτών στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο ή πρόγραμμα Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης, καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας τους.

β. Την υποστήριξη των μαθητών αυτών, ώστε να προαχθούν σωματικά, νοητικά, συναισθηματικά, κοινωνικά, ηθικά, στο βαθμό που οι δυνατότητες τους επιτρέπουν να ενταχθούν στο σχολικό και κοινωνικό περιβάλλον μέσα σε κλίμα ισοτιμίας, ελευθερίας, ασφάλειας και σεβασμού της προσωπικότητάς τους. Σε αυτό το πλαίσιο ο μαθητής, ο εκπαιδευτικός και οι γονείς υποστηρίζονται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕ.Δ.Δ.Υ.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από  διεπιστημονική ομάδα, που απαρτίζεται από έναν εκπαιδευτικό ΕΑΕ (προσχολικής ή πρωτοβάθμιας ή δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης), έναν κοινωνικό λειτουργό, έναν ψυχολόγο και έναν λογοθεραπευτή. Στη διεπιστημονική ομάδα δύναται να συμμετέχει και εργοθεραπευτής ή μέλος του εξειδικευμένου Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (ΕΕΠ) του κλάδου ΠΕ 31 κατά περίπτωση, κατόπιν εισήγησης του Προϊσταμένου του  ΚΕΔΔΥ. Οι μαθητές που χρειάζονται αξιολόγηση από  παιδοψυχίατρο ή παιδίατρο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία ή νευρολόγο με εξειδίκευση στην παιδονευρολογία παραπέμπονται στα Δημόσια Νοσοκομεία του Νομού Ηρακλείου, στο Κέντρο Ψυχικής Υγιεινής Ηρακλείου και στο Ιατροπαιδαγωγικό Κέντρο Ηρακλείου. Οι απόφοιτοι άνω των δεκαοκτώ (18) ετών, που δεν έχουν αξιολογηθεί ως άτομα με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες, δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα των ΚΕΔΔΥ.

Η αξιολόγηση πραγματοποιείται από τη διεπιστημονική ομάδα του ΚΕΔΔΥ, η οποία εκδίδει γνωμάτευση με τον ορισμό και την περιγραφή της δυσκολίας που έχει ο μαθητής και συγκεκριμένες προτάσεις για την καλύτερη υποστήριξη του μαθητή. Συγκεκριμένα προτείνεται το σχολικό πλαίσιο στο οποίο είναι καλύτερα να φοιτήσει ο μαθητής (ειδικό σχολείο, Τμήμα Ένταξης, παράλληλη στήριξη, ενισχυτική διδασκαλία).

Η Γνωμάτευση επιδίδεται από το ΚΕΔΔΥ στους γονείς και στο σχολείο. Επισημαίνεται ότι ο φάκελος του μαθητή είναι αυστηρά απόρρητος και προσβάσιμος μόνο από τον διευθυντή και τους δασκάλους του σχολείου που εμπλέκονται στην εκπαίδευση του μαθητή.

Οι αξιολογήσεις  πραγματοποιούνται σύμφωνα με τη σειρά πρωτοκόλλησής τους. Σε περιπτώσεις που τίθεται αποκλειστική προθεσμία για υποβολή αξιολογήσεων, όπως για παράλληλη στήριξη ή συμμετοχή στις εισαγωγικές εξετάσεις στην τριτοβάθμια εκπαίδευση, οι αντίστοιχες αιτήσεις είναι δυνατό να εξετάζονται κατά προτεραιότητα.

AΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ ΚΕ.Δ.Δ.Υ (Άρθρο 4, παρ.1, Ν.3699/2008)

1. Καθορισμός του είδους των απαραίτητων για το μαθητή, εκπαιδευτικών βοηθημάτων και τεχνικών οργάνων, τα οποία διευκολύνουν την μαθησιακή διαδικασία, αλλά και την πρόσβαση στο σχολείο και για τα οποία δεν απαιτείται ιατρική γνωμάτευση ή συνταγή.
2. Διατύπωση προτάσεων για να διευκολύνει την πρόσβαση και τη φοίτηση των μαθητών στο σχολείο.
3. “Εισήγηση για την αντικατάσταση των γραπτών δοκιμασιών των μαθητών με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με προφορικές ή άλλης μορφής δοκιμασίες, στις προαγωγικές και απολυτήριες εξετάσεις των σχολείων της πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, καθώς και στις εισαγωγικές στην τριτοβάθμια εκπαίδευση. Οι εισηγήσεις αφορούν, εκτός των μαθητών που φοιτούν σε ΣΜΕΑΕ και μαθητές που φοιτούν σε σχολεία της γενικής εκπαίδευσης. Ειδικότερα για τους μαθητές με ειδικές μαθησιακές δυσκολίες, όπως δυσλεξία, δυσαριθμησία, δυσγραφία, δυσαναγνωσία, δυσορθογραφία, εισηγείται τη μέθοδο διδασκαλίας και αξιολόγησης για τον έλεγχο και πιστοποίηση των γνώσεων του μαθητή στα μαθήματα που εξετάζεται, σύμφωνα με το αναλυτικό πρόγραμμα σπουδών. Επίσης εισηγείται τους εναλλακτικούς τρόπους εξέτασης των κωφών, βαρήκοων, τυφλών, με χαμηλή όραση και αυτιστικών μαθητών σε όλες τις βαθμίδες της εκπαίδευσης, καθώς και τους εναλλακτικούς τρόπους της σχολικής αξιολόγησής τους εκτός εξετάσεων”.
4. Εξατομικευμένες εκθέσεις – προτάσεις για όλους τους μαθητές που έχουν αξιολογηθεί από το ΚΕ.Δ.Δ.Υ, στις οποίες αναφέρονται οι σύγχρονες εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, τα εκπαιδευτικά βοηθήματα, τα καινοτόμα προϊόντα ή οι υπηρεσίες που μπορούν να υποστηρίξουν τη λειτουργικότητα και τη συμμετοχή του κάθε μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες στη διαδικασία της συνεκπαίδευσης
5. Προτάσεις για την εφαρμογή προγραμμάτων πρώιμης παρέμβασης όπου απαιτείται.
6. Την εισήγηση για την κατάταξη, εγγραφή και φοίτηση στην κατάλληλη σχολική μονάδα ή άλλο εκπαιδευτικό πλαίσιο καθώς και την παρακολούθηση και αξιολόγηση της εκπαιδευτικής πορείας των μαθητών, σε συνεργασία με το σχολικό σύμβουλο ΕΑΕ, τους αρμόδιους κατά περίπτωση σχολικούς συμβούλους προσχολικής αγωγής, πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης, τους διευθυντές των σχολικών μονάδων, το εκπαιδευτικό προσωπικό που έχει την ευθύνη εφαρμογής του προγράμματος, καθώς και με το ΕΕΠ που υπηρετεί στις σχολικές μονάδες ΕΑΕ.
7. Την εισήγηση στις αρμόδιες υπηρεσίες της περιοχής αρμοδιότητάς τους για την ίδρυση, την κατάργηση, την προαγωγή, τον υποβιβασμό, τη μετατροπή ή τη συγχώνευση των ΣΜΕΑΕ και των Τμημάτων Ένταξης, την προσθήκη τομέων στα Επαγγελματικά Γυμνάσια, στα Επαγγελματικά Λύκεια και στην Επαγγελματική Σχολή και τμημάτων ειδικοτήτων, τη στελέχωσή τους και την
αύξηση ή μείωση των θέσεων.

Επίσης:
1. Οι σχολικές μονάδες και οι επιτροπές εξετάσεων μαθητών με αναπηρία και Ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες υποχρεούνται να εφαρμόζουν τις εισηγήσεις και τις προτάσεις, οι οποίες αναφέρονται στις αξιολογικές εκθέσεις που συντάσσουν οι αρμόδιες υπηρεσίες (άρθρο 5,παρ. 5. Ν.3699/2-10-2008).
2. Το ΚΕ.Δ.Δ.Υ καθορίζει τον χρόνο επαναξιολόγησης των μαθητών. Ο χρόνος επαναξιολόγησης αναγράφεται πάνω στην γνωμάτευση.
3. Οι εκπαιδευτικοί που έχουν στις τάξεις τους μαθητές με αναπηρία και ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες με γνωμάτευση ΚΕ.Δ.Δ.Υ, μπορούν να απευθύνονται στην υπηρεσία μας για ενημέρωση και συμβουλευτική κατόπιν ραντεβού.
4. Οι γνωματεύσεις φυλάσσονται σε χωριστό φάκελο στο γραφείο του διευθυντή της σχολικής μονάδας και αποτελούν απόρρητα έγγραφα. Πρόσβαση στις γνωματεύσεις έχουν οι εκπαιδευτικοί που διδάσκουν το μαθητή, χωρίς όμως να μπορούν να φωτοτυπήσουν τη γνωμάτευση.
 

 

Αφήστε μια απάντηση