Προτάσεις χρήσης

Τα ιστολόγια είναι ψηφιακά εργαλεία δεύτερης γενιάς (Web 2.0) που μπορούν να χρησιμοποιηθούν στην παιδαγωγική διαδικασία λόγω της διαδραστικότητας και της δυνατότητας για ομαδική εργασία που προσφέρουν.

Η δημιουργία και τήρηση προσωπικού ιστολογίου σηματοδοτεί την ανάπτυξη ενός  περιβάλλοντος δημοσιοποίησης των ιδεών, σκέψεων, απόψεων, γνώσεων των χρηστών χρησιμοποιώντας το λόγο και την εικόνα (κινούμενη ή μη) ως μέσα έκφρασης.  Ο λόγος που καταγράφεται σε μορφή κειμένων (δημοσιεύσεις /posts και σχόλια /comments) συνδυάζει στοιχεία προφορικής και γραπτής έκφρασης και καθιστά το περιβάλλον έναν δυναμικό πυρήνα οικοδόμησης της γνώσης μέσω της κατάθεσης επιχειρημάτων, θέσεων και αντιθέσεων, μια διαδικασία δηλαδή που προωθεί την ανάπτυξη κριτικής σκέψης και δεξιοτήτων κατανόησης και παραγωγής γραπτού λόγου καθώς και διαδικτυακών δεξιοτήτων.

Αυτή η  υπηρεσία επομένως, παρέχεται γιατί η χρήση των ιστολογίων για εκπαιδευτικούς σκοπούς μπορεί να προσδώσει μεγάλη αξία στο εκπαιδευτικό έργο. Ο τρόπος με τον οποίο μπορεί ένα εκπαιδευτικό ιστολόγιο να ενισχύσει το μαθησιακό ενδιαφέρον μιας τάξης εξαρτάται από εσάς τους ίδιους αλλά και από τις ιδιαιτερότητας της τάξης με την οποία δουλεύετε κάθε φορά. Μερικοί ενδεικτικοί τρόποι χρήσης των ιστολογίων στη διδασκαλία είναι:

1. Ως πίνακες ανακοινώσεων
2. Για την ανάρτηση οδηγιών
3. Ως βήμα προβληματισμού και διάλογου
4. Ως χώρος συνεργασίας
5. Για τη δημοσίευση εργασιών

Η συντήρηση ενός εκπαιδευτικού ιστολογίου τεχνικά είναι πολύ εύκολη και σας παρέχει τη δυνατότητα να ενισχύσετε τη διδασκαλία σας.

Χρήση ιστολογίου ως πίνακας ανακοινώσεων

Τα ιστολόγια μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως ένας εναλλακτικός ηλεκτρονικός πίνακας ανακοινώσεων. Εκεί μπορείτε να καταχωρήσετε όλη την πληροφορία που σχετίζεται με τα μαθήματα σας, όπως (ενδεικτικά):

 1. Κανόνες και ο χρονοπρογραμματισμός του μαθήματος
 2. Τρέχουσες ανακοινώσεις
 3. Ασκήσεις και ειδοποιήσεις για την παράδοση τους
 4. Δραστηριότητες
 5. Προτεινόμενη βιβλιογραφία
 6. Ανακοινώσεις και χρήσιμες πληροφορίες για τους γονείς

Ένα σημαντικό πλεονέκτημα των Iστολογίων σε σχέση με τους συμβατικούς πίνακες ανακοινώσεων είναι ότι παρέχουν τη δυνατότητα αμφίδρομης επικοινωνίας μεταξύ εκπαιδευτικών – μαθητών κάτι το οποίο δεν παρέχεται από τους πίνακες ανακοινώσεων. Οι μαθητές μπορούν να δημοσιεύσουν τα σχόλιά τους και τις παρατηρήσεις τους και να προτείνουν ιδέες, ως μέσο αποδοτικότερης διδασκαλίας.

Χρήση ιστολογίου για ανάρτηση οδηγιών

Τα Ιστολόγια είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν ως εργαλεία μαθησιακής υποστήριξης και καθοδήγησης για τους μαθητές (και τους γονείς τους) ειδικά αυτών που δυσκολεύονται να ανταπεξέλθουν στις ασκήσεις τους και χρειάζονται περισσότερη βοήθεια. Μπορείτε να αναρτήσετε πληροφορίες, εξηγήσεις και επιπλέον παραδείγματα για να βοηθήσετε τους μαθητές σας να αποφύγουν πιθανή σύγχυση και να ολοκληρώσουν με επιτυχία τις ασκήσεις τους. Επίσης, μπορείτε να αναρτήσετε υπερσυνδέσμους σε πηγές πληροφοριών που σχετίζονται με τις εργασίες, όπως on-line λεξικά, χάρτες, πίνακες και εκπαιδευτικά παιχνίδια.

Με αυτόν τον τρόπο έχετε τη δυνατότητα να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των μαθητών σας και να τους δώσετε ερεθίσματα για περαιτέρω μελέτη.

Χρήση ιστολογίου ως βήμα προβληματισμού και διαλόγου

Το ιστολόγιο είναι ένας ωραίος τρόπος για να ενθαρρύνετε τους μαθητές σας να προβληματιστούν, ζητώντας τους να καταγράψουν (ενδεικτικά):

 1. Τις απόψεις τους σε ερωτήματα κρίσεως
 2. Τις αντιδράσεις τους σε φωτογραφίες με θέματα κοινωνικού, περιβαλλοντολογικού κλπ περιεχομένου
 3. Τα σχόλιά τους σε δημοσιευμένα στον τύπο άρθρα
 4. Την εκτίμησή τους και τον τρόπο με τον οποίο ερμηνεύουν αποτελέσματα δημοσκοπήσεων εκπαιδευτικού ενδιαφέροντος
 5. Τις ιδέες τους για θέματα που συζητήθηκαν στην τάξη, κλπ

Χρήση ιστολογίου ως χώρος συνεργασίας

Με τα ιστολόγια είναι πιο εύκολο να ωθήσετε τους μαθητές στη συνεργατική και αθροιστική εκμάθηση. Οι μαθητές μπορούν να χωριστούν σε ομάδες και να αναλάβουν τμήματα μιας εργασίας. Στη συνέχεια κάθε ομάδα εργασίας παρουσιάζει την πρόοδο της δουλειάς της στο ιστολόγιο αναμένοντας σχόλια και διορθώσεις από τις υπόλοιπες ομάδες. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές ανταλλάσσουν μεταξύ τους  γνώση και υλικό και μαθαίνουν να εργάζονται ομαδικά.

Η συνεργατικότητα μπορεί να επεκταθεί και στους εκπαιδευτικούς, δημιουργώντας  ιστολόγια στα οποία θα περιγράφετε τις εμπειρίες σας από την εκπαίδευση, σχήματα μαθημάτων από εκπαιδευτικές ενότητες, πληροφορίες και μεθόδους διδακτικής που εφαρμόσατε με επιτυχία ή όχι.

Χρήση ιστολογίου για τη δημοσίευση εργασιών

Τα ιστολόγια μπορούν να λειτουργήσουν ως τόποι δημοσίευσης των εργασιών μιας σχολικής τάξης. Με αυτόν τον τρόπο οι μαθητές έχουν στη διάθεση τους επιτυχημένα παραδείγματα άλλων εργασιών αλλά και διορθώσεις, σχόλια και προσθήκες στις δικές τους εργασίες.

Ειδικότερα, στην περίπτωση που ωθήσετε τους μαθητές σας να φτιάξουν το δικό τους ιστολόγιο και να φιλοξενήσουν εκεί όλες τις εργασίες τους, όλες τις δραστηριότητες στις οποίες έχουν συμμετάσχει και τα βραβεία που έχουν πάρει, ουσιαστικά θα έχετε καθοδηγήσει τους μαθητές να φτιάξουν τον ηλεκτρονικό τους φάκελο (e-portfolio) από τον οποίο θα διαφαίνεται η πρόοδος τους κατά τη διάρκεια της εκπαιδευτικής περιόδου.

Συμβουλευτείτε τα αρχεία βοήθειας για να μάθετε περισσότερα για τη δημιουργία και  διαχείριση ιστολογίου

Άνοιγμα μενού
Αλλαγή μεγέθους γραμματοσειράς
Αντίθεση
Μετάβαση σε γραμμή εργαλείων