Πιστοποίηση των μαθητών Γ’ Γυμνασίου  σε ικανότητες 

Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών