επαναληπτικη δοκιμασια στην ιστορία κατεύθυνσης


 

Κεφαλαιο γ΄ : Το προσφυγικο Ζητημα (σελ. 116 – 169)

(Διάρκεια μία διδακτική περίοδος)

 

 

ΟΜΑΔΑ  Α

 ΘΕΜΑ ΑΙ

 

Α.1.1   Να γράψετε τα γράμματα της Στήλης Α και δίπλα στο καθένα από αυτά τον α­ριθμό της πρότασης από τη Στήλη Β που αντιστοιχεί σωστά.

 

pros1.png

 

            

Α.1.2   Να απαντήσετε σύντομα στις παρακάτω ερωτήσεις:

 

α.   Ποιο προσφυγικό ρεύμα δημιούργησε στην Ελλάδα η υπογραφή της συνθήκης του Βουκουρεστίου;

β.   Με ποιον τρόπο κινητοποιήθηκε η ΕΑΠ λαμβάνοντας υπόψη τον τόπο προέλευσης των των προσφύγων

Μονάδες 10

 

ΘΕΜΑ Α2

Α.2.1    Γιατί είναι περιορισμένες οι πηγές που αναφέρονται στις προσφυγικές μετακινήσεις του 19ου αιώνα και ποια υπήρξε η σημασία των μετακινήσεων αυτών ;         

Μονάδες 15

Α.2.2   Ποιες ήταν οι επιπτώσεις της έλευσης των προσφύγων στον τομέα της γεωργικής ανάπτυξης;

 

Μονάδες 17

ΟΜΑΔΑ  Β

ΘΕΜΑ Β

Αξιοποιώντας τις πληροφορίες από το παρακάτω κείμενο και τις ιστορικές σας

γνώσεις:

α.   Να παρουσιάσετε τα κυριότερα σημεία της Συμφωνίας της Άγκυρας (10 Ιουνίου 1930).

β.   Να επισημάνετε τα επιχειρήματα, βάσει των οποίων

ο Ελ. Βενιζέλος προώθησε την ελληνοτουρκική προσέγγιση.

 

« Ο Βενιζέλος … ετόνισεν ότι, ως προέκυψεν από την πείρα επτά ετών, η εκτίμησις των εκατέρωθεν περιουσιών θα απήτει πολλάς δεκαετίας, χωρίς και να είναι βέ­βαιον ότι το αποτέλεσμα της εκτιμήσεως θα ήτο ευνοϊκόν δια την Ελλάδα… Η τουρκική κυβέρνησις δεν είχε κανένα λόγο να βιάζεται. Αντιθέτως, η εκκρεμότης της έδιδε την ευκαιρίαν να δυσχεραίνη ακόμη περισσότερον την θέσιν των 110.000 Ελλήνων της Κωνσταντινουπόλεως, οι οποίοι θα εξηναγκάζοντο να καταφύγουν εις την Ελλάδα. Θα ημπορούσαμεν να υποστώμεν το νέον αυτό προσφυγικόν κύμα;… Εάν ο Βενιζέλος δεν ανελάμβανε την ευθύνην της οριστικής εκκαθαρίσεως του κυκεώνος των οικονομικών διαμφισβητήσεων μεταξύ των δύο χωρών, εάν άφηνε τα πράγματα να κυλούν όπως προέλβεπαν αι μέχρι τότε συμβάσεις, αι ελληνοτουρκικαί σχέσεις καθημερινώς θα εδηλητηριάζοντο, η καχυποψία αμοιβαίως θα εγένετο εντονωτέρα, η προσφυγή εις τους εξοπλισμούς θα καθίστατο αναπόφευκτος, με αποτέλεσμα την επιβάρυνσιν της Ελλάδος δια ποσών θετικώς μεγαλυτέρων από την αρνητικήν ζημίαν που υπέστη δια της παραιτήσεως από μιας αξιώσεως αμφιβόλου βασιμότητας.»

 

Δαφνής Γρ., Η Ελλάς μεταξύ δύο πολέμων (1923-1940), 1 τόμ. Β’, εκβ. Κάκτος, Αθήνα 1997, σελ. 6-681).

Μονάδες 25