Οι ηλικιακές πυραμίδες είναι γραφήματα που μας βοηθούν να μελετήσουμε πόσοι άνθρωποι βρίσκονται σε κάθε μια ηλικιακή κατηγορία στον πληθυσμό μιας χώρας ή μιας περιοχής.

Στην ηλικιακή πυραμίδα αναπαρίσταται ο αριθμός ανδρών και γυναικών στον οριζόντιο άξονα σε σχέση με τις ηλικίες που βρίσκονται στον κατακόρυφο.

Δείτε την ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού της Aγκόλας  το 2006.

Έχει τη μορφή ισοσκελούς τριγώνου και δείχνει ένα πληθυσμό που αυξάνει με γρήγορους ρυθμούς.

Δείτε ότι οι ο αριθμός των νέων είναι πολύ μεγαλύτερος από εκείνο των ηλικιωμένων.

Δείτε και την ηλικιακή πυραμίδα του πληθυσμού της Γερμανίας για τo 2010.

Η μορφή της δεν θυμίζει πυραμίδα αλλά περισσότερο αμφορέα.

Σχολιάστε τις συνέπειες που μπορεί να έχει σε ένα πληθυσμό που έχει τα χαρακτηριστικά του πληθυσμού της Γερμανίας.

Πηγή http://www.census.gov/ipc/www/idb/country.php