Ακρόπολη από τις στήλες του Ολυμπείου

Gaston BALANDE (1880-1971)

από τη ζωοφόρο του Παρθενώνα

από το αέτωμα του Παρθενώνα

Edward Lear. Temple of Minerva 1848

Vasilis Zenetzis, Greek 1935-2016- The Acropolis, 1974